Procediment per a la inscripció dels consells locals de la joventut reconeguts, en el Registre de Consells (IVAJ)

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 211880
|
Codi GVA: 17198
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Inscripció dels consells locals de la joventut constituïts legalment, en el Registre de Consells de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Poden constituir o formar part d'un consell local de joventut (article 27 de la Llei 15/2017, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut)

a) Les associacions juvenils i les federacions, les confederacions i les unions que tenen.

b) Les associacions d'alumnat universitaris i no universitaris, i les federacions, les confederacions i les unions que tenen, les persones associades de les quals siguen joves.

c) Les seccions, les àrees, els departaments i les organitzacions juvenils d'altres entitats socials, com ara associacions

de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, associacions de consumidors, culturals, esportives, festives, de joventut empresària o de confessions religioses, i les federacions, les confederacions i les unions que tinguen.

d) Les entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre, enteses com les associacions no juvenils constituïdes legalment, en els estatuts de les quals es reculla de manera clara i explícita que entre les finalitats socials que tenen es troba la de dur a terme, de manera continuada, programes i actuacions adreçats exclusivament a persones joves. Així mateix, més de la meitat de la junta directiva ha d'estar composta per persones joves.

Per a formar un consell LOCAL de joventut són necessàries, com a mínim, tres entitats juvenils amb implantació en el municipi del seu àmbit d'actuació.

 

Per a instituir un consell TERRITORIAL de joventut són necessàries, almenys, tres entitats juvenils inscrites en els registres locals de dos municipis limítrofs, com a mínim, i tindrà com a àmbit d'actuació el territori al qual pertanguen les entitats juvenils membres.

No hi podrà haver més d'un consell de la joventut amb el mateix àmbit territorial.

 

Són dades d'inscripció obligatòria:

- Les modificacions en la comissió permanent.

- Les altes i les baixes de les entitats membres dels consells.

- Els canvis o les modificacions en els estatuts.

- La dissolució del consell.

Normativa
 • Ordre de 26 de març de 1991, del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es crea el Registre de Consells de la Joventut de la...
 • Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut. (DOCV núm. 8168, de 13/11/17).

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els representants dels consells locals constituïts legalment.

Requisits

La inscripció d'un consell local de joventut requereix necessàriament el reconeixement del seu l'ajuntament respectiu i la comunicació posterior al Registre de Consells de la Joventut de l'IVAJ.

Com es tramita

Procés de tramitació
Per a la inscripció en el Registre, els consells han de presentar la seua sol·licitud davant de la direcció general de l'Institut Valencià de Joventut, a la qual han d'adjuntar la documentació referida. En cas de faltar algun dels requisits per a la inscripció, es requerirà la persona...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
1- Sol·licitud d'inscripció, formulada pel representant legal davant de la direcció general de l'Institut Valencià de la Joventut. 2- Declaració responsable. 3- Acta de constitució del consell local de joventut, signada per les persones representants legals de les entitats patrocinadores, i s'ha...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les entitats o les persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud per mitjà d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o un DNI electrònic, i accedir als apartats "Per Internet" o "Com es tramita...
Saber més

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu ocmú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

Òrgans resolució