• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment per a la inscripció dels consells locals de la joventut reconeguts, en el Registre de Consells (IVAJ)

  Objecte del tràmit

  Inscripció dels consells locals de la joventut constituïts legalment, en el Registre de Consells de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els representants dels consells locals constituïts legalment.

  Requeriments

  La inscripció d'un consell local de joventut requereix necessàriament el reconeixement del seu l'ajuntament respectiu i la comunicació posterior al Registre de Consells de la Joventut de l'IVAJ.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1- Sol·licitud d'inscripció, formulada pel representant legal davant del director general de l'Institut Valencià de la Joventut.
  2- Declaració responsable.
  3- Acta de constitució del consell local de joventut, signada pels representants legals de les entitats patrocinadores, i s'ha d'adjuntar l'acreditació de la representació. L'acta s'ha de presentar amb signatures originals.
  4- Estatuts del consell local de joventut que regulen l'organització i el funcionament, i que han de contindre els punts següents:
  . Denominació i domicili social.
  . Finalitats del consell, a més dels que li siguen propis segons la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.
  . Procediment d'admissió i pèrdua de la qualitat de l'entitat membre.
  . Drets i deures de les entitats membre.
  . Recursos econòmics previstos, patrimoni fundacional i límits del pressupost anual.
  . Causes de dissolució i destinació que es donarà al patrimoni.
  . Funcionament dels òrgans de govern, assemblea general i comissió permanent, que sempre ha de ser democràtic.
  . Règim de modificació d'estatuts.
  Els estatuts han d'estar signats en tots els fulls que tinguen i per tots els representants legals de les associacions fundadores. Els estatuts s'han de presentar per duplicat i amb signatures originals en els dos exemplars.

  5- Composició de la comissió permanent
  6- El reconeixement del consell local de joventut per part de l'ajuntament respectiu en el cas dels consells locals.
  En el cas de consells d'àmbit superior al municipi, és necessari presentar el reconeixement d'almenys 2/3 dels consells locals existents en l'àmbit territorial corresponent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ DE CONSELLS LOCALS DE LA JOVENTUT EN EL REGISTRE DE CONSELLS DE L'IVAJ

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a la inscripció en el Registre, els consells han de presentar la seua sol·licitud davant del director general de l'Institut Valencià de Joventut, a la qual han d'adjuntar la documentació referida.

  En cas de faltar algun dels requisits per a la inscripció, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia (article 68 de la la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  En vista de la sol·licitud formulada, el director general de l'IVAJ resoldrà la inscripció, o no, del consell. En cas que siga denegatòria, s'ha de motivar aquesta resolució.

  Una vegada inscrita l'entitat en el registre, se li notificarà el número d'ordre, i l'ha de fer constar en els documents successius que envie a l'Administració pública. Els consells poden sol·licitar del registre que els siguen expedides certificacions de les dades relatives a aquest.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17198

  Tramitació

  Les entitats o les persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud per mitjà d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o un DNI electrònic, i accedir als apartats "Per Internet" o "Com es tramita telemàticament?", seguint aquestes instruccions:
  1. Pestanya "Heu de saber": "explicació breu de cada un dels passos que heu de passar per a completar el procés de
  sol·licitud. Comenceu.
  2. Pestanya "Omplir":
  - cliqueu sobre "Formulari de dades generals". Ompliu-lo i "Envia".
  - cliqueu sobre "Secció de formularis" - "Envia" - "Continua"
  3. Pestanya "Documenta":
  - Cliqueu sobre "SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ DE CONSELLS LOCALS DE LA JOVENTUT EN EL REGISTRE DE CONSELLS DE L'IVAJ" - "Baixa la plantilla". Heu de baixar-vos-la al vostre ordinador, omplir-la, SIGNAR-LA i, posteriorment, annexar-la ("Annexa").
  - Feu el mateix amb el document " DECLARACIÓ RESPONSABLE".

  - "Altres documents", per a adjuntar-hi més documentació. Títol del document (no oblideu omplir-lo)
  - Seleccioneu - Annexa
  - Continueu
  4. Pestanya "Paga" (no s'ha de fer cap pagament) - Continua
  5. Pestanya "Registra" - Registreu

  Inici
 • Informació complementària

  Poden constituir o formar part d'un consell local de joventut (article 27 de la Llei 15/2017, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut)
  a) Les associacions juvenils i les federacions, les confederacions i les unions que tenen.
  b) Les associacions d'alumnes universitaris i no universitaris, i les federacions, les confederacions i les unions que tenen, les persones associades de les quals siguen joves.
  c) Les seccions, les àrees, els departaments i les organitzacions juvenils d'altres entitats socials, com ara associacions
  de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, associacions de consumidors, culturals, esportives, festives, de joventut empresària o de confessions religioses, i les federacions, les confederacions i les unions que tinguen.
  d) Les entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre, enteses com les associacions no juvenils constituïdes legalment, en els estatuts de les quals es reculla de manera clara i explícita que entre les finalitats socials que tenen es troba la de dur a terme, de manera continuada, programes i actuacions adreçats exclusivament a persones joves. Així mateix, més de la meitat de la junta directiva ha d'estar composta per persones joves.
  Per a formar un consell LOCAL de joventut són necessàries, com a mínim, tres entitats juvenils amb implantació en el municipi del seu àmbit d'actuació.

  Per a instituir un consell TERRITORIAL de joventut són necessàries, almenys, tres entitats juvenils inscrites en els registres locals de dos municipis limítrofs, com a mínim, i tindrà com a àmbit d'actuació el territori al qual pertanguen les entitats juvenils membres.
  No hi podrà haver més d'un consell de la joventut amb el mateix àmbit territorial.

  Són dades d'inscripció obligatòria:
  - Les modificacions en la comissió permanent.
  - Les altes i les baixes de les entitats membres dels consells.
  - Els canvis o les modificacions en els estatuts.
  - La dissolució del consell.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 26 de març de 1991, del conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es crea el Registre de Consells de la Joventut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 1546, de 20/05/91).
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut. (DOCV núm. 8168, de 13/11/17).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 26 de març de 1991

  Vegeu la Llei 15/2017, de 10 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.