Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a Certificació d'I+D+i (CERTIFICA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2019 (IVACE)

  Objecte del tràmit

  Es convoca la concessió per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de subvencions vinculades a projectes de Certificació d'I+D+i (CERTIFICA-CV) a càrrec del pressupost de l'exercici 2018.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes ajudes les pimes amb seu social o establiment de producció ubicat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i que complisquen amb la resta de requisits establits en els articles 4 i 43 de les bases reguladores.
  Queden excloses les empreses que hagen rebut ajudes d'IVACE en les convocatòries del programa CERTIFICA-CV de 2017 i 2018.

  Als efectes de la present convocatòria, es considerarà pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que disposa l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014).

  Requeriments

  - Podran tindre la consideració de beneficiàries les pimes amb seu social o establiment de producció ubicat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que tinguen almenys quatre treballadors consignats en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud de l'ajuda, per a la qual cosa són computables a aquests efectes els treballadors cooperativistes en el cas de les sol·licituds presentades per cooperatives.

  - No podran obtindre la condició d'empreses beneficiàries:
  a) Les associacions, fundacions, administracions públiques, i en general, les agrupacions sense ànim de lucre.
  b) Les empreses excloses en l'article 1, «Àmbit d'aplicació» del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, concretament:
  - Les empreses que reunisquen les condicions d'empresa en crisi segons es defineixen en l'article 2, apartat 18, del Reglament núm. 651/2014, definició disponible en la carpeta de normativa europea de la zona de descàrregues de la web de l'IVACE http://www.ivace.es/index.php?lang=ca.
  - Les empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'ajuda consistirà en una subvenció del cost de la certificació realitzada per empresa o entitat acreditada per ENAC, amb les següents limitacions en funció del tipus de certificat:
  - Actuacions 1 i 2. Subvenció a fons perdut de fins a un 60 % del cost del certificat, amb un màxim de 3.000 euros.
  - Actuació 3. Subvenció a fons perdut de fins a un 75 % del cost del certificat, amb un màxim de 1.000 euros.

  2. L'ajuda està subjecta al règim de minimis, la qual cosa suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Als efectes de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Les empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera hauran ajustar-se als límits i les condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 de la dita disposició.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8563 de 05.06.2019), i finalitzarà a les 23:59:59 hores del dia 2 de juliol de 2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A més de la documentació prevista en l'article 5.5 de les bases reguladores, l'empresa haurà de presentar, al costat de l'imprès de sol·licitud, la memòria i els seus annexos, la documentació següent:

  a) Relativa a la seua personalitat jurídica:
  - Quan siga una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil siga obligatòria, l'IVACE obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica de l'empresa sol·licitant, si bé podrà requerir-li directament la presentació d'algun document concret.
  - En el cas d'empreses sol·licitants la inscripció de les quals en el Registre Mercantil no siga obligatòria (empresaris individuals, cooperatives), l'empresa sol·licitant haurà d'aportar fotocòpia dels següents documents: contracte o acta de constitució i estatuts vigents, poder de representació del signant de la sol·licitud, o document equivalent segons les prescripcions legals, i DNI si és empresari individual i no ha autoritzat l'IVACE per a la seua obtenció en l'imprès de sol·licitud.

  b) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals:
  Instrument ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat, o les instal·lacions en les quals l'entitat sol·licitant vaja a executar el projecte. En cas d'estar exempta o en tràmit d'obtenció, s'haurà d'aportar documentació que acredite aquesta circumstància, sense perjudici de l'aportació posterior de l'instrument ambiental. S'entén per lloc d'execució del projecte l'establiment de l'empresa sol·licitant on es desenvolupa, íntegrament o en la part més significativa, l'activitat que és objecte de certificació.

  c) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent, en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics.

  No caldrà aportar la documentació anterior que ja obre a poder de l'IVACE, sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a aquest efecte, segons model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE: http://www.ivace.es.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada en els termes que preveu la legislació administrativa.

  2. Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

  3. Es delega en la persona que ocupe la direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, en especial les que fan referència a desistiments, canvi de sol·licitant i canvi de projecte.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17248

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l'empresa sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en La Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.
  La sol·licitud s'ha de presentar en el registre electrònic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web .

  Inici
 • Informació complementària

  *ACTUACIONS OBJECTE DE SUPORT
  1. Seran subvencionables els projectes d'obtenció de certificats en matèria d'R+D+I emesos per empreses o entitats acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), per als projectes concretats en les memòries presentades per les empreses sol·licitants, sempre que reunisquen els requisits previstos en l'article 44 de les bases reguladores.
  En concret, seran susceptibles de suport els certificats enquadrats en alguna les actuacions que a continuació es relacionen:
  a) Actuació 1. Certificació de projectes d'R+D+I, desenvolupats per les empreses beneficiàries a l'efecte de deducció fiscal, segons l'art. 35 de la Llei d'Impost de Societats (Llei 27/2014), en els quals es distingirà entre les tipologies següents:
  - Certificat de projecte de contingut i primera execució.
  - Certificat de projecte de contingut i primera execució amb personal d'R+D en exclusiva.
  - Certificat de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs.
  - Certificat de projecte de contingut i execució amb ex-ante previ o seguiment.
  - Certificat de projecte ex-ante.
  b) Actuació 2. Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques d'R+D+I segons el Reial decret 475/2014, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador.
  c) Actuació 3. Certificació de la capacitat d'innovació a través de les normes següents, reconegudes pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat:
  - Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l'Especificació AENOR EA0043.
  - Certificació de Pime Innovadora, segons l'Especificació AENOR EA0047.
  - Certificació conforme a la norma UNE 166.002 «Sistemes de gestió de l'R+D+I».

  2. El projecte haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada 'Xarxa Natura', espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. La tramitació per a obtindre l'esmentat certificat la realitzarà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.

  3. En tot cas el projecte objecte d'ajuda, no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

  Criteris de valoració

  Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i a la ponderació que s'especifica, sobre un total de 100 punts:

  1. Qualitat del projecte. Màxim: 88 punts.
  ? Certificació de Jove Empresa Innovadora (JEI): 88 punts.
  ? Certificació de PIME Innovadora: 80 punts.
  ? Certificació de la dedicació exclusiva del personal a tasques d'R+D+I: 70 punts.
  ? Certificació de projecte amb personal d'R+D en exclusiva: 60 punts.
  ? Certificació de projecte de contingut i primera execució: 50 punts.
  ? Certificació de mostraris o de projectes de demostració inicial o projectes pilot d'animació o videojocs: 40 punts.
  ? Certificació UNE 166.002 «Sistemes de gestió d'R+D+I»: 30 punts.
  ? Certificat de projecte de contingut i execució amb ex-ante previ o seguiment: 20 punts.
  ? Certificació de projecte ex-ante: 10 punts.

  2. Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 12 punts.
  a) L'empresa sol·licitant compta amb un Pla d'Igualtat d'Oportunitats encara quan no li siga exigible per la normativa vigent: de 0 - 4 punts.
  b) L'activitat principal de l'empresa està alineada amb les prioritats temàtiques de la Comunitat per al Coneixement i la Innovació del Clima, Climate KIC (Knowledge and Innovation Community of the European Institute of Innovation and Technology for the Climate, disponible en http://www.climate-kic.org/), valorant els projectes empresarials amb impacte favorable en simbiosi industrial, control de gasos d'efecte d'hivernacle, sistemes de transport eficients, tècniques de construcció conduents a la reducció d'emissions, gestió de l'aigua, bioeconomia: de 0 - 4 punts.
  c) Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible: de 0 - 4 punts.

  Obligacions

  Vegeu l'article 9. Obligacions de les empreses beneficiàries, de la Resolució de 27 de maig de 2019.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Informació en la web de l'IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'I+D i innovació empresarial (DOGV núm. 7927, de 29/11/2016).
  - Resolució de 27 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió de subvencions a empreses per a projectes de Certificació d'R+D+I (CERTIFICA-CV) per a l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8563, de 05/06/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre (bases reguladores)

  Vegeu la resolució de 27 de maig de 2019 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.