Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització administrativa per a l'obertura i funcionament d'un centre de busseig.

  Objecte del tràmit

  Per a iniciar les seues activitats s'haurà d'estar en possessió del corresponent permís d'autorització del centre. L'autorització es concedirà sempre que els centres reunisquen els requisits mínims establits amb caràcter general per la legislació vigent per a este tipus d'establiments, a més de la desplegada en el Decret 10/2003 i el Decret 44/2015, de 10 d'abril.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola o de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea podrà obtindre autorització per a l'obertura i funcionament de centres de busseig si reunix els requisits establits en la legislació vigent, en el Decret 10/2003 i el Decret 44/2015, de 10 d'abril.

  - Podran igualment obtindre la dita autorització les persones físiques o jurídiques de nacionalitat estrangera, i s'hauran d'ajustar al que resulte de la legislació vigent i dels acords internacionals.

  EXCLUSIONS:
  No podran ser titulars dels centres de busseig privats:
  a) Les persones que presten els seus servicis en l'Administració esportiva, educativa, o marítima; ja siga estatal, autonòmica o local.
  b) Les persones inhabilitades penalment per a l'exercici d'este dret.
  c) Les persones jurídiques en què les persones incloses en els apartats anteriors exercisquen càrrecs rectors o siguen titulars del 20 per 100 o més del capital social.

  Inici
 • Taxes

  L'import actual de la taxa és:

  - Autorització d'obertura i funcionament: 45,90 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://politicaterritorial.gva.es/va/web/actividades-nauticas/inf-admin/tasas-naut/modelos-046-sara

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1726

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud haurà d'omplir-se segons el model normalitzat, en el qual hauran d'assenyalar-se els documents aportats i junt amb ella es presentarà una memòria explicativa a què necessàriament hauran d'acompanyar-se els següents documents, originals o degudament confrontats:

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers  a) Identificació de la persona física o jurídica que promou el centre, que haurà d'aportar declaració o manifestació que no es troba incursa en cap dels supòsits previstos en el punt EXCLUSIONS, de l'apartat SOL·LICITANTS.

  b) Denominació específica que es proposa.

  c) Localització geogràfica i domicili social del centre, amb descripció de les seues instal·lacions i relació de materials i equips de què disposa.

  d) Tipus de servicis i activitats que es pretenen oferir i nombre màxim d'usuaris.

  e) Relació d'instructors en què conste la titulació que els habilite per a l'ensenyança del busseig que realitzarà i en la qual consten els cursos de formació contínua i reciclatge realitzats per cada professor.

  f) Zona d'immersió sobre una carta nàutica en què s'assenyalen amb claredat les zones d'immersió en què el centre desenrotllarà la seua activitat.

  g) Còpia de la documentació de les embarcacions que, si és el cas, dispose el centre, amb descripció de les seues característiques, nom i matrícula. En el cas que el centre no siga titular de les embarcacions, haurà de descriure de quina manera va a servir-se d'elles, aportant la documentació acreditativa.

  h) Indicació de la ubicació de la cambra hiperbàrica més pròxima.

  i) Certificació d'una entitat asseguradora acreditativa del compliment del "requisit general" número 4, que figura en Informació Complementària, amb indicació expressa i detallada de totes les quanties assegurades i de tots els riscos coberts.

  j) Mitjans de comunicació ordinaris i de comunicacions radiomarítimes disponibles, tant en centre com en l'embarcació, freqüències o canals utilitzats i horaris de servici.

  k) Justificant pagament de la taxa.

  Impresos associats

  SOLICITUD DE CENTROS DE BUCEO

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerides.

  - La Subdirecció General l de Ports, Aeroports i Costes presentarà una proposta de resolució motivada estimatòria o denegatòria al conseller perquè resolga.

  - En la resolució per la qual s'autoritze l'obertura i el funcionament d'un centre de busseig constaran les dades següents:
  1. Titular del centre.
  2. Domicili, localitat, municipi i província.
  3. Zona d'activitats del centre.
  4. Denominació específica i tipus de centre.
  5. Activitats que s'autoritzen.
  6. Nombre d'usuaris màxim diari autoritzat.
  7. Nom i matrícula de les embarcacions assignades.

  - L'autorització d'obertura i el funcionament d'un centre produirà efectes a partir del dia següent de la data de la corresponent resolució. La modificació d'algunes de les dades assenyalades requerirà l'autorització administrativa prèvia.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1726

  Tramitació

  Punxant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a això ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  DENOMINACIÓ DELS CENTRES:
  Es denominen centres de busseig aquelles persones físiques o jurídiques el fi de les quals és la formació o pràctica del busseig esportiu i recreatiu amb equips de respiració autònoma, així com la recàrrega de botelles i lloguer d'equips, en l'àmbit turístic o esportiu i recreatiu, dins del territori de la Comunitat Valenciana.

  CLASSIFICACIÓ DELS CENTRES
  Els centres de busseig es classifiquen en un dels dos grups següents:
  -Centres A: centres de formació en activitats subaquàtiques.
  -Centres B: centres de pràctiques d'activitats subaquàtiques.
  -Centres A/B: centres de formació i pràctiques d'activitats subaquàtiques  REQUISITS GENERALS DELS CENTRES
  Els requisits generals que han de complir estos centres de busseig són els següents:
  1. La direcció tècnica del centre estarà a càrrec d'algun dels titulats següents:
  a) Un tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom grau mitjà cicle final (TD2) o titulat declarat equivalent o homologat.
  b) Un bussejador instructor anterior a l'1/1/2011 amb la titulació convalidada, segons el que disposa el Reial Decret 932/2010.
  c) Un titulat tècnic en operacions subaquàtiques i hiperbàriques regulat en el RD 1073/2012, de 13 de juny.
  2. Pla d'Emergències i Evacuació que garantisca l'administració adequada dels primers auxilis i evacuació de qualsevol usuari que necessite este tipus d'atenció en el menor termini possible. Este pla d'emergència es dissenyarà seguint el model desenrotllat en l'annex IV d'este decret.
  3. Existència d'una cambra hiperbàrica en funcionament a una distància tal que puga ser utilitzada en un termini de dos hores des del començament de l'evacuació i des del punt d'immersió, per qualsevol mitjà de transport factible.
  4. Concert contractual amb una entitat d'assegurances que cobrisca les contingències i els riscos de responsabilitat civil que es puguen causar en les instal·lacions del Centre i durant el desenrotllament de les activitats pròpies d'estr, tant als usuaris com al personal que preste els seus servicis i a tercers, per una suma mínima per sinistre de 600.000 euros, amb un mínim de 150.000 euros per víctima per danys personals, i de 120.000 euros per danys materials. Si s'establixen franquícies aniran a càrrec del contractant de l'assegurança. S'autoritza la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes per a actualitzar periòdicament estes quantitats.
  5. Disposarà, en les instal·lacions del centre, d'una farmaciola que permeta resoldre xicotetes urgències que puguen presentar-se durant el desenrotllament de les activitats pròpies del centre. La dit farmaciola estarà composta, com a mínim, per: analgèsics, antihistamínics, amoníac, anestèsics locals en pomada i injectables, antisèptics, apòsits estèrils, embenats, xeringues, agulles i material de cura per a xicotetes ferides. Tot això utilitzable per personal sanitari (metge o ATS) o per l'instructor corresponent, en cas de xicotetes ferides o contusions.
  6. Disposarà de personal metge propi o concertat, localitzable per a realitzar un primer diagnòstic, en cas necessari.
  7. Disposarà d'un equip d'oxigen normobari, amb personal tècnic capacitat per al seu ús.
  8. Les embarcacions des de les quals realitze la seua activitat disposaran dels equips de comunicació que reglamentàriament els corresponga portar per a l'activació del Pla d'Emergències i Evacuació.
  9. Disposarà en les seues instal·lacions dels equips necessaris per a garantir l'oferta realitzada als seus usuaris complint quants requisits siguen exigits per les distintes administracions que hagen d'autoritzar el seu funcionament, segons la normativa vigent per a qualsevol tipus d'establiment públic.
  10. Disposarà de les embarcacions amb matrícula professional (llista 6a) adequades per al desenrotllament de les activitats subaquàtiques degudament equipades i senyalitzades segons s'estipule en les normes de seguretat per a l'exercici de les activitats subaquàtiques i navegació existents respecte d'això. Així com amb la documentació en regla segons les disposicions vigents.
  Els patrons de les embarcacions hauran de posseir la titulació corresponent.
  Les embarcacions seran despatxades reglamentàriament davant de la capitania marítima corresponent.

  REQUISITS DELS CENTRES DE FORMACIÓ EN ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
  A més dels requisits esmentats anteriorment, els centres A o centres de formació en activitats subaquàtiques reuniran els requisits següents:
  -Personal docent suficient amb la corresponent titulació que, com a mínim, haurà de ser de Tècnic de Nivell 1 en Escafandrisme, certificat de capacitació o equivalent amb l'especialitat d'Activitats Subaquàtiques corresponent, amb títol emés o reconegut per l'administració competent en la matèria. La Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes podrà reconéixer a estos efectes les titulacions que s'adapten a les exigències ja mencionades. A més, hauran de posseir la corresponent llicència federativa vigent com a tècnic o títol homologat o reconegut per l'Administració.
  -Locals adequats: els centres o les instal·lacions en què estos desenrotllen les seues activitats comptaran amb les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que s'exigisquen en la legislació vigent per a la realització de les activitats que realitzen, a més dels requisits que s'establixen en el present reglament.
  -Mitjans i material didàctic suficient per a la impartició de les ensenyances del busseig.

  Sancions

  L'expedient d'extinció de l'autorització per revocació expresa de l'administració pertocarà per incompliment de les normes establides en el Decret 10/2003, així com de les disposicions legals d'aplicació, independentment de les sancions a què donen lloc la infracció comesa.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 2055/1969, de la Presidència del Govern, de 25 de setembre, pel qual es regula l'exercici d'activitats subaquàtiques (BOE núm. 232, de 27/09/69).
  - Reial Decret 1913/1997, del Ministeri d'Educació i Cultura, de 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyances de règim especial les conduents a l'obtenció de titulacions de tècnics esportius, s'aproven les directrius generals dels títols i de les corresponents ensenyances mínimes (BOE núm. 20, de 23/01/98).
  - L'Orde de 14 d'octubre de 1997, del Ministeri de Foment, per la qual s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici de les activitats subaquàtiques (BOE núm. 280, de 22/11/97).
  - Resolució de 20 de gener de 1999, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual s'actualitzen determinades taules de l'Orde de 14 d'octubre de 1997, per la qual s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques (BOE núm. 042, de 18/02/99).
  - Orde de 20 de juliol de 2000, del Ministeri de Foment, per la qual es modifiquen les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques, aprovades per l'Orde de 14 d'octubre de 1997 (BOE núm. 188, de 7/08/00).
  - Decret 10/2003, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització dels dits centres (DOGV núm. 4434, de 6/2/03).
  - Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 4454, de 6/3/03).
  - Decret 44/2015, de 10 d'abril del Consell, de modificació del Decret 10/2003, de 4 de febrer, aprovatori del Reglament pel qual es regixen els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a sol·licitud d'autorització dels dits centres (DOCV núm. 7504, de 14/4/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 2055/1969, de 25 de setembre

  Vegeu Reial Decret 1913/1997, de 19 de decembre

  Vegeu Ordre de 14 d'octubre de 1997

  Vegeu Resolució de 20 de gener de 1999

  Vegeu Ordre de 20 de juliol de 2000

  Vegeu el Decret 10/2003, de 4 de febrer de 2003

  Vegeu Llei 4/2003, de 26 de febrer

  Vegeu el Decret 44/2015, de 10 d'abril

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.