Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització administrativa per a l'obertura i el funcionament d'un centre de busseig

Codi SIA:: 210982
Codi GVA:: 1726
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Per a iniciar les seues activitats s'haurà d'estar en possessió del corresponent permís d'autorització del centre. L'autorització es concedirà sempre que els centres reunisquen els requisits mínims establits amb caràcter general per la legislació vigent per a aquest tipus d'establiments, a més de la desplegada en el Decret 10/2003 i el Decret 44/2015, de 10 d'abril.

Observacions

Observacions

DENOMINACIÓ DELS CENTRES: Es denominen centres de busseig les persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals és la formació o pràctica del busseig esportivorecreatiu amb equips de respiració autònoma, així com la recàrrega de botelles i el lloguer d'equips, en l'àmbit turístic o esportivorecreatiu, dins del territori de la Comunitat Valenciana. * CLASSIFICACIÓ DELS CENTRES Els centres de busseig es classifiquen en un dels dos grups següents: - Centres A: centres de formació en activitats subaquàtiques. - Centres B: centres de pràctiques d'activitats subaquàtiques. - Centres A/B: centres de formació i pràctiques d'activitats subaquàtiques. * REQUISITS GENERALS DELS CENTRES Els requisits generals que han de complir aquests centres de busseig són els següents: 1. La direcció tècnica del centre estarà a càrrec d'algun dels titulats següents: a) Un tècnic esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònom grau mitjà cicle final (TD2) o titulat declarat equivalent o homologat. b) Un bussejador instructor anterior a l'1/1/2011 amb la titulació convalidada segons el que disposa el Reial decret 932/2010. c) Un titulat tècnic en operacions subaquàtiques i hiperbàriques regulat en l'RD 1073/2012, de 13 de juny. 2. Pla d'emergències i evacuació que garantisca l'administració adequada dels primers auxilis i l'evacuació de qualsevol usuari que requerisca aquest tipus d'atenció en el mínim termini possible. Aquest pla d'emergència es dissenyarà seguint el model desplegat en l'annex IV d'aquest decret. 3. Existència d'una cambra hiperbàrica en funcionament a una distància tal que puga ser utilitzada en un termini de dues hores des del començament de l'evacuació i des del punt d'immersió, per qualsevol mitjà de transport factible. 4. Concert contractual amb una entitat d'assegurances que cobrisca les contingències i els riscos de responsabilitat civil que es puguen causar en les instal·lacions del centre i durant el desenvolupament de les activitats pròpies d'aquest, tant als usuaris com al personal que preste els seus serveis i a tercers, per una suma mínima per sinistre de 600.000 euros, amb un mínim de 150.000 euros per víctima per danys personals i de 120.000 euros per danys materials. Si s'estableixen franquícies, seran a càrrec del contractant de l'assegurança. S'autoritza la Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes per a actualitzar periòdicament aquestes quantitats. 5. Ha de disposar, en les instal·lacions del centre, d'una farmaciola que permeta resoldre xicotetes urgències que puguen presentar-se durant el desenvolupament de les activitats pròpies del centre. Aquesta farmaciola estarà composta, com a mínim, per: analgèsics, antihistamínics, amoníac, anestèsics locals en pomada i injectables, antisèptics, apòsits estèrils, embenatges, xeringues, agulles i material de cura per a ferides xicotetes. Tot això, utilitzable per personal sanitari (mèdic o ATS) o per l'instructor corresponent en cas de xicotetes ferides o contusions. 6. Ha de disposar de personal mèdic propi o concertat, localitzable per a fer un primer diagnòstic en cas necessari. 7. Ha de disposar d'un equip d'oxigen normobàric, amb personal tècnic capacitat per al seu ús. 8. Les embarcacions des de les quals realitze la seua activitat han de disposar dels equips de comunicació que reglamentàriament els corresponga portar per a l'activació del pla d'emergències i evacuació. 9. Ha de disposar en les seues instal·lacions dels equips necessaris per a garantir l'oferta realitzada als seus usuaris complint tots els requisits que exigisquen les diferents administracions que hagen d'autoritzar el funcionament d'aquests, segons la normativa vigent per a qualsevol mena d'establiment públic. 10. Ha de disposar de les embarcacions amb matrícula professional (llista 6a) adequades per al desenvolupament de les activitats subaquàtiques degudament equipades i senyalitzades segons s'estipule en les normes de seguretat per a l'exercici de les activitats subaquàtiques i navegació existents sobre aquest tema. Així com amb la documentació en regla segons les disposicions vigents. Els patrons de les embarcacions han de tindre la titulació corresponent. Les embarcacions seran despatxades reglamentàriament davant de la capitania marítima corresponent. * REQUISITS DELS CENTRES DE FORMACIÓ EN ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES A més dels requisits anteriorment esmentats, els centres A o centres de formació en activitats subaquàtiques han de reunir els requisits següents: - Personal docent suficient amb la corresponent titulació que, com a mínim, ha de ser de tècnic de nivell 1 en escafandrisme, certificat de capacitació o equivalent amb l'especialitat d'activitats subaquàtiques corresponent, amb títol emés o reconegut per l'administració competent en la matèria. La Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes podrà reconéixer a aquest efecte les titulacions que s'adapten a les exigències ja esmentades. A més, han de tindre la corresponent llicència federativa vigent com a tècnic o títol homologat o reconegut per l'Administració. - Locals adequats: els centres o les instal·lacions en què aquests desenvolupen les seues activitats han de disposar de les condicions higièniques, acústiques, d'habitabilitat i de seguretat que s'exigisquen en la legislació vigent per a la realització de les activitats que duguen a terme, a més dels requisits que s'estableixen en aquest reglament. - Mitjans i material didàctic suficient per a la impartició dels ensenyaments del busseig.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- Tota persona física o jurídica de caràcter privat i de nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea podrà obtindre l'autorització per a l'obertura i el funcionament de centres de busseig si reuneix els requisits que estableix la legislació vigent, el Decret 10/2003 i el Decret 44/2015, de 10 d'abril. - Podran igualment obtindre aquesta autorització les persones físiques o jurídiques de nacionalitat estrangera, per a la qual cosa s'han d'ajustar al que resulte de la legislació vigent i dels acords internacionals. EXCLUSIONS: no podran ser titulars dels centres de busseig privats: a) Les persones que presten els seus serveis en l'Administració esportiva, educativa o marítima; siga estatal, autonòmica o local. b) Les persones inhabilitades penalment per a l'exercici d'aquest dret. c) Les persones jurídiques en què les persones incloses en els apartats anteriors exercisquen càrrecs rectors o siguen titulars del 20 % o més del capital social.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

La sol·licitud haurà d'emplenar-se segons model normalitzat, en el qual hauran d'assenyalar-se els documents aportats i al costat d'ella es presentarà una memòria explicativa a la qual necessàriament hauran d'acompanyar-se els següents documents, originals o degudament acarats: La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, al fet que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que es preveu en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers a)Identificació de la persona física o jurídica que promou el centre, que haurà d'aportar declaració o manifestació que no es troba incursa en cap dels supòsits previstos en el punt EXCLUSIONS, de l'apartat SOL·LICITANTS. b) Denominació específica que es proposa. c) Localització geogràfica i domicili social del centre, amb descripció de les seues instal·lacions i relació de materials i equips dels quals el mateix disposa. d) Tipus de serveis i activitats que es pretenen oferir i nombre màxim d'usuaris. e) Relació d'instructors en la qual conste la titulació que els habilite per a l'ensenyament del busseig que vaja a realitzar i en la qual consten els cursos de formació contínua i reciclatge realitzats per cada professor. f) Zona d'immersió sobre una carta nàutica en la qual s'assenyalen amb claredat les zones d'immersió en les quals el centre desenvoluparà la seua activitat. g) Còpia de la documentació de les embarcacions que, en el seu cas, dispose el centre, amb descripció de les seues característiques, nom i matrícula d'aquestes. En cas que el centre no siga titular de les embarcacions, haurà de descriure de quina manera se servirà d'elles, aportant la documentació acreditativa. h) Indicació de la ubicació de la cambra hiperbàrica més pròxima. i) Certificació d'una entitat asseguradora acreditativa del compliment del "requisit general" número 4, que figura en Informació Complementària, amb indicació expressa i detallada de totes les quanties assegurades i de tots els riscos coberts. j) Mitjans de comunicació ordinaris i de comunicacions radiomarítimas disponibles, tant en centre com en l'embarcació, freqüències o canals utilitzats i horaris de servei. k) Justificant pague de la taxa.

Impresos associats

Taxa o pagament

Taxa o pagament

L'import actual de la taxa és: - Autorització d'obertura i funcionament: 46,77 euros FORMES DE PAGAMENT, IMPORTS I MODELS: Tant les formes de pagament com els imports i els models de taxa es poden descarregar des de l'adreça d'Internet que s'indica a continuació

Presentació

Presentació

Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat, més informació respecte als certificats admesos en la Generalitat es pot veure en l'enllaç “Certificats admesos en la Generalitat”. En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Aquesta inscripció la pot fer a través de Procediments relacionats “Registre de Representants”. 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia *Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana, a la qual pot accedir des de la secció d'enllaços. 3. Més informació sobre la tramitació telemàtica es pot trobar en l'enllaç “Preguntes Freqüents”. Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa direcció per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través de l'un dels correus electrònics detallats en la secció: “On consultar dubtes sobre el tràmit”. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es podran recuperar durant un temps o un altre depenent del tràmit sempre que no haja finalitzat el termini de sol·licitud, per a posteriorment acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació".

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - La Subdirecció General de Ports, Aeroports i Costes presentarà la proposta de resolució motivada estimatòria o denegatòria al conseller perquè resolga. - En la resolució per la qual s'autoritze l'obertura i el funcionament d'un centre de busseig, han de constar les dades següents: 1. Titular del centre. 2. Domicili, localitat, municipi i província. 3. Zona d'activitats del centre. 4. Denominació específica i tipus de centre. 5. Activitats que s'autoritzen. 6. Nombre d'usuaris màxim diari autoritzat. 7. Nom i matrícula de les embarcacions assignades. - L'autorització d'obertura i funcionament d'un centre farà efecte a partir de l'endemà de la data de la resolució corresponent. La modificació d'algunes de les dades assenyalades requerirà la prèvia autorització administrativa.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Termini màxim

Termini màxim

Dos mesos.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'expedient d'extinció de l'autorització per revocació expressa de l'administració serà procedent per incompliment de les normes que estableix el Decret 10/2003, així com de les disposicions legals aplicables, independentment de les sancions a les quals done lloc la infracció comesa.