Detall de Procediment

Sol·licitud de certificat de conformitat de tipus de vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada (ATP). Indústria.

Codi SIA:: 211899
Codi GVA:: 17270
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'obtenció d'un certificat de conformitat per als vehicles especials procedents d'un altre país part contractant de l'ATP (transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada). Tots els vehicles especials matriculats en un altre país firmant de l'Acord ATP, hauran de portar a bord durant l'operació de transport, el certificat de conformitat L'emissió d'este certificat serà realitzada per l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat autònoma.

Observacions

Observacions

1. S'entendrà com a vehicle especial, els vagons, camions, remolcs, semiremolcs, contenidors, caixes mòbils i altres vehicles anàlegs, isoterms, refrigerants, frigorífics o calorífics utilitzats de conformitat amb la reglamentació tecnicosanitària sobre condicions generals de transport terrestre d'aliments i productes alimentaris a temperatura regulada, aprovada per Reial Decret 2483/1986, de 14 de novembre. 2. Només es permetrà a un vehicle especial ser posat o mantingut en servici quan haja sigut sotmés a les inspeccions inicials, periòdiques i excepcionals que s'establixen en l'ATP i en el Reial Decret 237/2000, de 18 de febrer.

Requisits

Requisits

- El mandatari del fabricant estranger ha d'estar radicat a la Comunitat Valenciana. - L'organisme de control ha d'estar autoritzat per a actuar en l'àmbit reglamentari de l'esmentat Reial Decret 237/2000, de 18 de febrer.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els organismes de control acreditats d'acord amb la norma EN 45.004, autoritzats i notificats segons es disposa en la secció 1a del capítol IV del Reglament d'infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial (aprovat pel Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre), que complisquen amb els requisits addicionals establits en l'annex 3 del Reial Decret 237/2000, de 18 de febrer, pel qual s'establixen les especificacions tècniques que han de complir els vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada i els procediments per al control de conformitat amb les especificacions, i puguen actuar en la comunitat autònoma (en este cas en la Comunitat Valenciana) on estiga radicat el mandatari del fabricant estranger.

Enllaços

Enllaços

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

L'organisme de control sol·licitant haurà de presentar TELEMÀTICAMENT la documentació següent: 1. SOL·LICITUD de certificat de conformitat de tipus per a unitat especial isoterma, refrigerant, frigorífica o calorífica, traslladada a Espanya d'un altre país, part contractant de l'ATP (transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada), segons model normalitzat denominat SOLIMATP, disponible com a imprés associat a este tràmit i també en el tràmit telemàtic. 2. DOCUMENTACIÓ. La sol·licitud haurà d'acompanyar-se dels següents documents FIRMATS, SEGELLATS i en format electrònic: - Justificant del pagament de la taxa. - Còpia de l'acta d'assaig del vehicle o de l'acta d'assaig del vehicle de referència. - Còpia del certificat ATP en vigor, expedit per l'autoritat del país de fabricació o de matriculació. - Especificació tècnica del vehicle, que continga el mateixos conceptes descrits en les pàgines de l'acta d'assaig i estiga redactada en alguna de les tres llengües oficials. - Còpia de l'acta d'assaig de l'equip de fred. - Còpia de l'acta de conformitat d'un vehicle especial amb el tipus (segons format del RD 237/2000). - Fitxa de característiques (segons format del RD 237/2000). - Facsímil de la placa del fabricant (segons format del RD 237/2000).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 4.5.2 - Certificat tècnic: 16,20 euros Pot accedir al pagament de la taxa per internet en l'enllaç que figura a continuació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a presentar esta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física),compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 3. Clicant en els enllaços "Tramitar amb certificat" accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació que hageu d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el corresponent justificant de registre. 4. Respecte als documents que cal presentar junt amb la sol·licitud: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents que cal presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament junt amb la sol·licitud hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. Acudisca a http://www.accv.es per a més informació respecte d'això. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar (sol·licitud i documentació que haurà d'acompanyar-la). * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud telemàtica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA per l'organisme de control de la sol·licitud i de tota la documentació que ha d'acompanyar-la davant de la Conselleria competent en matèria d'Indústria. 2. Rebuda la sol·licitud i la documentació presentada en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria de l'esmentada Conselleria: a) Si la sol·licitud i tota la documentació presentada són completes i correctes, l'esmentada Direcció General emetrà el certificat ATP i el notificará telemàticament a l'organisme de control sol·licitant. b) Si la sol·licitud i/o la documentació no són completes i/o correctes, l'esmentada Direcció General remetrà un requeriment a l'organisme de control perquè en el termini de deu dies procedisca a la seua esmena. Si realitza l'esmena, es procedirà segons allò que s'ha indicat en l'apartat a) . Si no la realitza, es resoldrà l'arxiu de l'expedient.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa