Detall de Procediment

Sol·licitud d'extinció de l'autorització d'un centre de busseig.

Codi SIA:: 210983
Codi GVA:: 1728
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar-se de baixa en el Registre de Centres de Busseig de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

* CAUSES DE L'EXTINCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ L'autorització s'extingix per les causes següents: a) Per resolució judicial. b) Pel cessament de les activitats del centre o per revocació expressa i motivada per l'Administració de la Generalitat Valenciana. c) A instància del titular del centre. d) Per la resta de causes previstes per l'ordenament jurídic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tota persona física o jurídica de caràcter privat que estiguera en possessió de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament del centre de busseig o establiments d'hostaleria o semblants inscrits en el Registre.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Sol·licitud

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar: **DNI o document equivalent en cas d'estrangers.

Impresos associats

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No es paguen taxes.

Presentació

Presentació

Presencial

Si és persona no obligada a relacionar-se telemàticament amb l'administració - En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. -I, preferentment, en:

Telemàtica
Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina. Per a fer-ho ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o de DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

a) Quan siga a instància de l'interessat, motivarà una resolució de la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori conseller d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el termini no superior a dos mesos comptats a partir de la data d'entrada en la Generalitat. b) La resolució corresponent, que posarà fi a la via administrativa, s'adoptarà per una resolució de la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i serà notificada a l'interessat i als organismes amb atribucions en la matèria. c) L'extinció de l'autorització per cessament d'activitats d'un centre la declararà d'ofici la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, amb l'audiència prèvia de l'interessat, quan el centre haja cessat de fet les seues activitats. d) L'extinció de l'autorització produirà efectes a partir de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació o publicació de la resolució. e) L'expedient d'extinció de l'autorització per revocació expressa de l'administració serà procedent per l'incompliment de les normes establides en el Decret 10/2003, de 4 de febrer, i de les disposicions legals aplicables, independentment de les sancions a què done lloc la infracció comesa. f) En qualsevol cas, es comunicarà al titular l'inici de l'expedient d'extinció de l'autorització perquè esmene les deficiències; en el cas que no ho faça en el termini que es concedisca, es tramitarà l'expedient corresponent amb la revocació definitiva de l'autorització. La duració del termini s'establirà en funció de la deficiència que s'haja d'esmenar. g) L'expedient de revocació l'iniciarà el Centre de Desenvolupament Marítim. Instruït l'expedient, es donarà vista i audiència al titular del centre. Complit este tràmit, i a la vista de les actuacions realitzades i de les al·legacions formulades, si és el cas, per l'interessat, es formularà una proposta de resolució davant de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. h) Les resolucions a què es referix este apartat donaran lloc a la inscripció de baixa corresponent en el Registre de Centres de Busseig. i) Els incompliments o les deficiències lleus de normes de caràcter general es comunicaran a l'interessat perquè els esmene.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini màxim

Termini màxim

En el termini no superior a dos mesos comptats a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en la Generalitat Valenciana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa