Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'extinció de l'autorització d'un centre de busseig.

  Objecte del tràmit

  Donar-se de baixa en el Registre de Centres de Busseig de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona física o jurídica de caràcter privat que estiguera en possessió de l'autorització administrativa d'obertura i funcionament del centre de busseig o establiments d'hostaleria o semblants inscrits en el Registre.

  Inici
 • Taxes

  No es paguen taxes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1728

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori obtinga directament les dades relatives d'identificació personal, segons el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas de no autoritzar-se, s'haurà d'aportar:
  **DNI o document equivalent en cas d'estrangers.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  a) Quan siga a instància de l'interessat, motivarà una resolució de la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori conseller d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el termini no superior a dos mesos comptats a partir de la data d'entrada en la Generalitat.

  b) La resolució corresponent, que posarà fi a la via administrativa, s'adoptarà per una resolució de la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i serà notificada a l'interessat i als organismes amb atribucions en la matèria.

  c) L'extinció de l'autorització per cessament d'activitats d'un centre la declararà d'ofici la Consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, amb l'audiència prèvia de l'interessat, quan el centre haja cessat de fet les seues activitats.

  d) L'extinció de l'autorització produirà efectes a partir de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació o publicació de la resolució.

  e) L'expedient d'extinció de l'autorització per revocació expressa de l'administració serà procedent per l'incompliment de les normes establides en el Decret 10/2003, de 4 de febrer, i de les disposicions legals aplicables, independentment de les sancions a què done lloc la infracció comesa.

  f) En qualsevol cas, es comunicarà al titular l'inici de l'expedient d'extinció de l'autorització perquè esmene les deficiències; en el cas que no ho faça en el termini que es concedisca, es tramitarà l'expedient corresponent amb la revocació definitiva de l'autorització. La duració del termini s'establirà en funció de la deficiència que s'haja d'esmenar.

  g) L'expedient de revocació l'iniciarà el Centre de Desenvolupament Marítim. Instruït l'expedient, es donarà vista i audiència al titular del centre. Complit este tràmit, i a la vista de les actuacions realitzades i de les al·legacions formulades, si és el cas, per l'interessat, es formularà una proposta de resolució davant de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  h) Les resolucions a què es referix este apartat donaran lloc a la inscripció de baixa corresponent en el Registre de Centres de Busseig.


  i) Els incompliments o les deficiències lleus de normes de caràcter general es comunicaran a l'interessat perquè els esmene.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=1728

  Tramitació

  Clicant en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'esta mateixa pàgina.
  Per a fer-ho ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o de DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  * CAUSES DE L'EXTINCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
  L'autorització s'extingix per les causes següents:
  a) Per resolució judicial.
  b) Pel cessament de les activitats del centre o per revocació expressa i motivada per l'Administració de la Generalitat Valenciana.
  c) A instància del titular del centre.
  d) Per la resta de causes previstes per l'ordenament jurídic.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 2055/1969, de la Presidència del Govern, de 25 de setembre, pel qual es regula l'exercici d'activitats subaquàtiques (BOE núm. 232, de 27/09/1969).
  - Reial Decret 1913/1997, del Ministeri d'Educació i Cultura, de 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyances de règim especial les conduents a l'obtenció de titulacions de tècnics esportius, s'aproven les directrius generals dels títols i de les corresponents ensenyances mínimes (BOE núm. 20, de 23/01/1998).
  - Orde de 14 d'octubre de 1997, del Ministeri de Foment, per la qual s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici de les activitats subaquàtiques (BOE núm. 280, de 22/11/1997).
  - Resolució de 20 de gener de 1999, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual s'actualitzen determinades taules de l'Orde de 14 d'octubre de 1997, per la qual s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques (BOE núm. 042, de 18/02/1999).
  - Orde de 20 de juliol de 2000, del Ministeri de Foment, per la qual es modifiquen les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques, aprovades per l'Orde de 14 d'octubre de 1997 (BOE núm. 188, de 07/08/2000).
  - Decret 10/2003, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven el Reglament pel qual es regiran els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a la sol·licitud d'autorització dels dits centres (DOGV núm. 4.434, de 06/02/2003).
  - Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (DOGV núm. 4.454, de 06/03/2003).
  - Decret 44/2015, de 10 d'abril del Consell, de modificació del Decret 10/2003, de 4 de febrer, aprovatori del Reglament pel qual es regixen els centres de busseig de la Comunitat Valenciana i el procediment per a sol·licitud d'autorització dels dits centres (DOGV núm. 7504, de 14/04/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 2055/1969, de 25 de setembre

  Vegeu Reial Decret 1913/1997, de 19 de decembre

  Vegeu Ordre de 14 d'octubre de 1997

  Vegeu Resolució de 20 de gener de 1999

  Vegeu Ordre de 20 de juliol de 2000

  Vegeu el Decret 10/2003, de 4 de febrer.

  Vegeu Llei 4/2003, de 26 de febrer

  Vegeu el Decret 44/2015, de 10 d'abril.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.