Detall de Procediment

Sol·licitud d'admissió als programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 211908
Codi GVA:: 17298
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-07-2020
22-07-2020)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Els programes formatius de qualificació bàsica constituïxen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyança reglada sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria o que presenta necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que han impedit la consecució dels estudis secundaris. Estos programes s'adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i en possibilitaran la inserció sociolaboral.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran accedir a estos programes jóvens de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l'any d'inici del programa i 21 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 2. En tot cas haurà de respectar-se els límits d'edat que per a l'inici i la conclusió dels programes s'establix en la present orde per a cada una de les modalitats regulades. 3. Considerant les condicions abans citades, i amb caràcter general, podran accedir a estos programes: a) Els jóvens escolaritzats o desescolaritzats, sense cap titulació. b) Jóvens amb necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que hagen cursat l'escolarització bàsica en centres ordinaris o en centres específics d'educació especial.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Orde 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7349, de 29/08/14).
  • Resolució d'1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, adreçats a beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per al curs 2020-2021 (DOGV nº 8828, de 05/06/2020).
  • Correció d'errades de la Resolució d'1 de juny de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d'Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2020/2021. (DOGV núm. 8858 de 16.07.2020)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- Presentació de sol·licituds d'admissió, pervia telemàtica, i de la documentació corresponent, en el centre o entitat de primera opció: del 15 al 22 de juliol, ambdós inclosos.

Formularis documentació

Les persones interessades formularan la seua sol·licitud vía telemàtica

Presentació

Presentació

Presencial

En el centre educatiu o l'entitat triats en primera opció, a través de via telemàtica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ: Únic procés d'admissió de l'alumnat en programes formatius de qualificació bàsica. 1. Publicació de vacants existents en els centres educatius per al procés d'admissió de l'alumnat: l'15 de juliol. 2. Presentació de sol·licituds d'admissió per a programes formatius de qualificació bàsica i de la documentació corresponent en el centre o entitat de primera opció: de l'15 al 22 de juliol tots dos inclusivament. 3. Comprovació de duplicitats: 24 de juliol. 4. Elaboració i publicació de les llistes provisionals d'admesos: 1 de setembre 5. Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre i les persones titulars de les entitats: fins al 3 de septembre. 6. Publicació en els centres de les llistes definitives de l'alumnat admés: 7 de setembre 7. Presentació d'al·legacions davant la comissió sectorial: fins al 9 de setembre 8. Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 11 de setembre. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes. L'alumnat que sol·licite plaça en entitats amb programa subvencionat amb fons públics podrà interposar davant de les llistes definitives d'admesos una reclamació davant de la direcció territorial corresponent, segons es desprèn de la normativa vigent en matèria de reclamacions i recursos de formació professional esmentada en l'article 7.10 de l'Ordre 73/2014, de 26 d'agost. 9. Termini de formalització de matrícula per a l'alumnat admés en el procés ordinari: del 8 al 10 de setembre. 10. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió: 11 al 14 de setembre.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa