• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Convocatòria per la qual es convoquen cursos preparatoris de les proves dirigides a l'obtenció del Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià destinats a docents de centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria per la qual es convoquen cursos preparatoris de les proves dirigides a l'obtenció del Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià destinats a docents de centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

  Objecte del tràmit

  - Convocar els cursos preparatoris de les proves de Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) destinats a docents de nivells no universitaris de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

  - Objectius i continguts:
  Els objectius i els continguts dels cursos són els corresponents a les proves de valencià que convoca cada any la JQCV, que es van establir en l'Orde de 16 d'agost de 1994 (DOGV 2331, de 24 d'agost de 1994).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran participar en esta convocatòria:

  a) Personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

  b) Personal inscrit en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Requeriments

  - Únicament podrà presentar-se sol·licitud de participació per a un curs. En el cas de voler realitzar algun canvi, a l'intentar inscriure's en un altre curs es rebrà un correu electrònic amb l'enllaç per a poder renunciar a l'anterior, a fi de poder tramitar una nova inscripció, sempre que s'estiga dins de termini.
  - S'apliquen les condicions de participació en activitats de formació permanent del professorat regulades per l'article 17 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6893, de 31.10.2012).
  - En el cas que la Conselleria no puga comprovar les dades sol·licitades, tant laborals com lingüístiques, estes seran sol·licitades en la llista provisional.
  - El compliment del requisit mencionat en esta base s'ha de produir abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds .

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El període d'inscripció s'obrirà el dia de la publicació d'esta convocatòria en la web del Servici de Formació del Professorat (27 d'octubre de 2015) fins al 09 de novembre de 2015, ambdós inclosos.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  * INSCRIPCIÓ
  - El període d'inscripció s'obrirà el dia de la publicació d'esta convocatòria en la web del Servici de Formació del Professorat - secció de capacitació (27 d'octubre de 2015) fins al 09 de novembre de 2015, ambdós inclosos.
  - La sol·licitud d'inscripció es realitzarà a través de la pàgina web del Servici de Formació del Professorat, on també es podrà consultar l'oferta formativa amb indicació de les seus de realització, la data d'inici i finalització i l'horari de les sessions.
  - L'admissió serà determinada pel compliment de les condicions de participació fixades en el punt 5 d'esta convocatòria (vegeu requisits dels participants).
  - Accés directe a la convocatòria: http://www.cece.gva.es/per/es/sfp_94_llengua.asp


  * LLISTA DE PARTICIPANTS ADMESOS
  - La llista provisional de persones seleccionades i no seleccionades amb el motiu d'exclusió es farà pública en la web del Servici de Formació del Professorat a partir del dia 13 de novembre de 2015.
  - S'obrirà un període de 10 dies naturals, a comptar de la publicació de la llista provisional perquè les persones excloses puguen presentar al·legacions per registre d'entrada. Qualsevol informació omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser al·legada a l'efecte de futures reclamacions, ni considerar per tal motiu lesionats els seus interessos i drets.
  - El mateix dia en què es publiquen les llistes provisionals s'obrirà un termini de confirmació d'assistència als cursos fins al 27 de novembre de 2015. La no-confirmació implicarà la pèrdua de plaça en el curs. En el cas que l'al·legació a les llistes provisionals d'admesos i exclosos resulte estimada s'informarà l'interessat a través del correu electrònic consignat en la sol·licitud de participació i es realitzarà la confirmació d'ofici.
  - La llista definitiva de persones admeses i no admeses, amb el lloc de realització dels cursos, es farà pública en la web del Servici de Formació del Professorat a partir del dia 4 de desembre de 2015.
  - Si després d'haver confirmat, no es pot assistir, cal RENUNCIAR, ja que segons el punt 4 de l'article 17 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV núm. 6893, de 31.10.2012) la baixa no justificada en alguna activitat es podrà penalitzar amb la no-admissió en posteriors accions formatives durant els 12 mesos següents a l'efectivitat de la baixa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.cece.gva.es/per/val/sfp_94_llengua.asp

  Inici
 • Informació complementària

  * CALENDARI, HORARI, LLOCS DE REALITZACIÓ I FORMACIÓ DE GRUPS
  - Els cursos preparatoris de les proves per a l'obtenció dels certificats de Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de Coneixements de Valencià de la JQCV es realitzaran a partir del 9 de desembre de 2015 i tindran una duració de 70 hores.
  - S'organitzaran en dos sessions setmanals, dilluns i dimecres, de dos hores de duració cada una. El calendari definitiu de les sessions de cada curs ho establirà el ponent tenint en compte les festes locals establides pel Consell Escolar Municipal de cada localitat i s'informarà els assistents en la primera sessió del curs. El torn de demà serà de 10:00 a 12:00 hores i el de vesprada serà de 18:00 a 20:00 hores.
  - Els grups seran reunits i reubicats en funció de la demanda, de la disponibilitat d'aules en centres educatius i del nombre d'alumnes i, per tant, l'assignació de centre serà provisional fins a la publicació de la llista definitiva d'admesos. Per a organitzar un grup el nombre mínim de participants serà de 25 alumnes i el màxim de 30, excepte en aquells casos en què només hi haja un sol grup en la localitat, en què el mínim serà de 15 alumnes.

  * ASSISTÈNCIA
  - L'assistència a la primera sessió dels cursos és obligatòria. D'acord amb el que preveu el punt 3 de l'article 17 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, en cas de no justificar l'absència amb anterioritat, es procedirà a donar de baixa la participació. També és obligatòria l'assistència al 85% del total de les sessions presencials del curs i la realització de totes les activitats plantejades; per tant, els inscrits que no assistisquen perdran el dret d'expedició del certificat d'assistència. Correspondrà al tutor l'avaluació final del mòdul.
  - Cada curs comptarà amb suport en línia medianet la plataforma Moodle del Servici de Formació del Professorat (http://cefire.edu.gva.es). Per a conéixer el funcionament de la plataforma es pot accedir al curs d'autoformació d'usuaris de Moodle (http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id_10164).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de 14 d'octubre de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris de les proves dirigides a l'obtenció del Grau Elemental (B1), Mitjà (C1) i Superior (C2) de Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià destinats a docents de centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics (web Servici de Formació del Professorat 27.10.2015).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.