Ajudes als Programes Operatius de les Organitzacions de Productors de fruites i hortalisses (OPFH)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 211919
|
Codi GVA: 17346
Descarregar informació
Termini obert

Des de 04-08-2017

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Un programa operatiu és un instrument previst en la normativa comunitària que regula l'Organització Comuna de Mercat (OCM) del sector de fruites i hortalisses per a la programació d'una sèrie d'inversions i conceptes subvencionables de gasto en un interval temporal d'entre 3 i 5 anys. Tot això a...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
04-08-2017
Normativa
 • Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els...
 • Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels...
 • Reglament Delegat (UE) 2017/891 de la Comissió de 13 de març de 2017 pel qual es completa el Reglament (UE) n.o 1308/2013 del Parlament Europeu i...
 • Reglament d'Execució (UE) 2017/892 de la Comissió de 13 de març de 2017 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) n.o...
 • Resolució del Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) per la qual s'instrumenta per a l'anualitat 2018 i d'ara en...
 • Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran sol·licitar estes ajudes aquelles entitats reconegudes com a organització de productors de fruites i hortalisses a l'empara del que establix la normativa de vigent aplicació que regula els requisits, obligacions i drets per a este tipus d'organitzacions.

Requisits

Aquells establits per la normativa vigent que regula els fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

Com es tramita

Procés de tramitació
Atés que els beneficiaris d'estes ajudes són entitats persones jurídiques, les sol·licituds es presentaran telemàticament dirigides a la CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL. Serà l'òrgan instructor cada una de les distintes direccions territorials que...
Saber més

Formularis

Sol·licitud

Sol·licitud

Termini
Des de 04-08-2017

El termini de presentació de sol·licituds d'aprovació tindrà com a única data límit el 15 de setembre de l'any anterior al d'inici de la seua aplicació. El de modificació del PO i el de pagament de l'ajuda, serà l'establit en la normativa vigent atesa la particularitat de cada una de les dos...

Saber més
Documentació
La indicada en la normativa vigent. Per a omplir estes sol·licituds, es compta amb l'aplicació GESPRO a la qual es pot accedir per mitjà de l'enllaç següent: https://www3.fega.es/ConCac. L'alta com a usuari d'esta aplicació GESPRO, usuari i contrasenya, serà facilitada amb la sol·licitud...
Saber més

Formularis

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Per a les sol·licituds d'aprovació de programes operatius, el 15 de desembre de l'any de presentació de sol·licitud. El termini es podrà ampliar al 20 de gener de l'any següent a la sol·licitud. Per a les sol·licituds de modificació de programes operatius el 20 de gener de l'any següent a...
Saber més
Quantia i cobrament
L'ajuda financera comunitària es limitarà al 50% de l'import dels gastos reals efectuats. Quan així ho sol·licite una organització de productors, este percentatge s'elevarà al 60% per al programa operatiu o part d'ell que complisca amb el que preveu reglamentàriament. Així mateix s'elevarà al...
Saber més
Obligacions
Aquelles establides per la normativa vigent que regula els fons i programes operatius de les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses.
Observacions

Els previstos en la normativa vigent davant del Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària