• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Candidatura de participació en els premis Turisme Comunitat Valenciana 2019.

  Objecte del tràmit

  Concedir els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2019 als qui hagen destacat per la seua tasca a favor del turisme de la Comunitat Valenciana, i distingir les persones, entitats o institucions que, de manera notable, hagen contribuït al seu desenvolupament, foment i promoció participant o col·laborant amb l'acció de la Generalitat en pro d'un sector estratègic per a l'economia i societat valenciana i en els quals concórreguen algun dels mèrits assenyalats en l'apartat de modalitats i mèrits.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. La proposta de candidatura per a la concessió del premi la podrà efectuar la mateixa persona candidata o qui tinga coneixement dels mèrits que té per a cada modalitat de premis el possible candidat i així ho estime oportú. Així mateix, Turisme Comunitat Valenciana podrà presentar la candidatura a favor de qui estime pertinent, sempre que hi concórreguen les condicions necessàries per a la seua possible participació.

  2. Podran ser candidats o candidates als Premis Turisme Comunitat Valenciana les persones, entitats i institucions que, de manera notable, hagen contribuït al desenvolupament, foment i promoció del turisme a la Comunitat Valenciana participant o col·laborant amb l'acció de la Generalitat en pro d'un sector estratègic per a l'economia i societat valenciana, en les quals concórreguen algun o alguns dels mèrits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de candidatures s'iniciarà el 29 de febrer de 2020 i finalitzarà el 15 de maig de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  PERSONES JURÍDIQUES

  La presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà obligatòriament de manera electrònica, segons estableix per a les persones jurídiques l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  PERSONES FÍSIQUES

  a) El formulari de formalització de les candidatures s'ha de presentar en el Registre General de Turisme Comunitat Valenciana, situat a València, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, carrer de la Democràcia, número 77, torre 2, planta 2, sense perjudici del que estableix l'article 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  REGISTRE GENERAL DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2Ver plano
  46018 València
  Tel: 961209800

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19786&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb l'imprés normalitzat de candidatura degudament omplit, s'ha de presentar la documentació següent:

  a) Una memòria explicativa dels mèrits valorables en la respectiva modalitat, d'una extensió no superior a 15 pàgines, en la qual s'ha de fer referència detallada a les activitats o iniciatives que, de manera notable, hagen contribuït al desenvolupament, el foment i la promoció del turisme participant o col·laborant amb l'acció de la Generalitat en pro d'aquest sector estratègic per a la Comunitat Valenciana, sempre en funció de la modalitat a la qual es presente la candidatura.

  b) Qualssevol altres documents necessaris per a acreditar la veracitat de la informació que conté la memòria o es considere que haja de valorar el jurat com a mèrits per a l'obtenció del premi.

  Impresos associats

  FORMULARI DE CANDIDATURA DE PARTICIPACIÓ EN "PREMIS TURISME COMUNITAT VALENCIANA" EDICIÓ 2019

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Tramitació de candidatures i selecció de propostes

  - Finalitzat el termini de presentació de candidatures, no podrà presentar-se documentació addicional, llevat que aquesta siga requerida a la persona candidata o proponent pel jurat de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la indicació que, si així no ho fera en un termini de 10 dies, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb una resolució prèvia que s'haurà de dictar en els termes previstos en l'article 21 de l'esmentada Llei 39/2015.

  - L'estudi i la revisió de la documentació aportada les durà a terme el personal tècnic de l'Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana.

  2. Jurat

  La Presidència de Turisme Comunitat Valenciana designarà per resolució un jurat encarregat d'admetre i, si escau, valorar les candidatures presentades als Premis Turisme Comunitat Valenciana 2019. Aquest jurat tindrà àmbit autonòmic.

  3. Admissió o inadmissió de candidatures

  3.1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures i després que les estudie el personal tècnic de l'Àrea de Competitivitat Turística, el jurat es reunirà per a determinar les que resulten admeses perquè compleixen amb les exigències de la present convocatòria, així com la modalitat en la qual participaran en els premis. De l'esmentada reunió s'alçarà l'acta corresponent.

  3.2. El president o president del jurat notificarà als interessats l'admissió o inadmissió de les candidatures i, en cas d'admissió, la modalitat per la qual competisquen.

  4. Concessió de premis i publicació

  4.1. El jurat es reunirà novament per a valorar definitivament les candidatures admeses i, després de les deliberacions necessàries, proposarà la concessió dels premis a la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana i d'aquesta reunió s'alçarà l'acta corresponent.

  4.2. El jurat només podrà proposar la concessió d'un premi per modalitat a la candidatura que més puntuació haja obtingut o a més d'una, en el cas d'empat en la puntuació, en aquest supòsit el premi es concedirà "ex aequo".

  4.3. El president o la presidenta del jurat dirimirà amb el seu vot de qualitat els possibles empats i elevarà a la Presidència de de Turisme Comunitat Valenciana la proposta de concessió de premis.


  5. Concessió dels premis

  Els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2019 i, si és el cas, l'esment especial, es concediran mitjançant una resolució de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de candidatures. Aquests premis es podran declarar deserts en qualsevol de les seues modalitats en el cas que cap de les propostes per a la seua concessió reunisca els mèrits suficients.


  6. Lliurament i efectes dels premis

  6.1. El lliurament de premis tindrà lloc en el marc dels actes organitzats per la Generalitat Valenciana amb motiu del Dia Mundial del Turisme de 2020.

  6.2. Els premis tenen caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no comportaran cap prestació econòmica.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació i, potestativament, podrà interposar-se recurs de reposició davant del president de Turisme Comunitat Valenciana, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, així com qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que primer accedireu a una sol·licitud general en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació que requereix l'article 5 de la Resolució de 21 de febrer de 2020.
  Per a això, cal tindre en compte que:
  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar-vos el formulari de presentació de candidatures als Premis Turisme Comunitat Valenciana 2019, així com preparar qualssevol altres documents que estimeu necessaris, omplir-los, signar-los, si és el cas, les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Aquest tràmit no porta procediment de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  Informació adicional

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  - Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp
  "SOL·LICITUD".
  - Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  - Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu el FORMULARI DE CANDIDATURA DE PARTICIPACIÓ EN "PREMIS TURISME COMUNITAT VALENCIANA" EDICIÓ 2019, degudament omplit i la documentació requerida en l'article 5 a i b de la Resolució de 21 de febrer de 2020. El justificant del pagament de taxes no és procedent.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  El compromís assumit pel Consell de la Generalitat a través de Turisme Comunitat Valenciana, en la seua condició de membre afiliat a l'Organització Mundial del Turisme, d'incorporar els principis del Codi ètic mundial per al Turisme es concreta en el Codi ètic del turisme valencià pel qual la resolució de convocatòria dels Premis Turisme Comunitat Valenciana que atorga la Generalitat té per objecte promoure i reconéixer conductes i comportaments que estiguen inspirats en els principis que sustenten aquest codi, que també recull el deure dels agents públics de cooperar en l'aplicació dels seus principis.

  * MODALITATS I MÈRITS

  Els Premis Turisme Comunitat Valenciana en la seua edició corresponent a 2019 tindran les modalitats següents:

  1r. A la trajectòria turística
  S'atorgarà a qui s'haja distingit, al llarg dels anys, per la realització d'activitats que repercutisquen de manera positiva en el turisme de la Comunitat Valenciana, de manera que es reconeixeran els mèrits de persones o col·lectius que es caracteritzen pel seu esforç i dedicació, tant en el desenvolupament d'iniciatives empresarials o de dinamització de productes i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, com en el desenvolupament de la seua professió o activitat mitjançant una participació activa i participativa dins de les seues empreses, en pro del nostre turisme.

  2n. A la investigació i innovació en turisme
  S'atorgarà a qui, durant 2019, haja desenvolupat projectes d'investigació i/o de base innovadora aplicats sobre l'activitat turística, ja siga en l'àmbit de la creació o gestió d'empreses, la configuració de nous productes turístics, el reposicionament de destinacions o la seua especialització o qualssevol altres actuacions d'índole similar que comporten un increment de la competitivitat del sector turístic valencià.

  3r. A la promoció i comunicació turística
  S'atorgarà a qui, durant l'any 2019, hagen dut a terme accions de promoció o campanyes de comunicació turístiques noves, tant des de l'àmbit d'empresa turística i en relació amb els serveis que aquesta oferisca al consumidor turístic com des de la posada en mercat de productes turístics singulars. Així mateix, tindran cabuda en aquesta modalitat les iniciatives desenvolupades per les destinacions turístiques sempre que hagen suposat una millora clara del seu posicionament en els mercats mitjançant la realització d'activitats de promoció i comunicació que incidisquen en els seus valors diferencials i l'execució dels quals haja comportat un increment de fluxos turístics cap a aquests.

  4t. Al turisme sostenible
  S'atorgarà a qui, durant 2019, haja contribuït significativament al desenvolupament d'iniciatives que hagen suposat una clara millora de la competitivitat d'un producte o destinació turística mitjançant l'aplicació de criteris d'excel·lència i sostenibilitat per al desenvolupament, i es valoraran de manera especial totes les actuacions que s'hagen dirigit a augmentar la sensibilització respecte de la contribució del turisme sostenible al desenvolupament, així com aquelles altres que hagen servit per a fer del turisme un catalitzador de canvi positiu en algun dels àmbits següents:
  a. Creixement econòmic sostenible
  b. Generació d'ocupació i reducció de la pobresa
  c. Ús eficient dels recursos i protecció del medi ambient
  d. Foment dels valors culturals i la diversitat del patrimoni

  5é. Al turisme inclusiu
  S'atorgarà a qui, durant 2019, haja contribuït significativament a la millora de l'accessibilitat en tots els components del sector turístic, partint de la base que l'accessibilitat integral millora la qualitat de l'oferta turística, li dona un valor afegit i permet gaudir de l'oci als turistes amb limitacions en les seues capacitats físiques o intel·lectuals, amb disminució o pèrdua de les seues capacitats sensorials auditives o visuals, amb plurideficiències, d'edat avançada, amb lesions temporals que redueixen les seues capacitats, embarassades en avançat estat de gestació, la mobilitat física de la qual es troba temporalment reduïda, i turistes que transporten cotxes de bebé o altres elements que dificulten la seua mobilitat. També es valorarà el desenvolupament d'activitats o iniciatives dirigides al desplegament del Codi ètic del turisme valencià implantant accions de responsabilitat social empresarial o corporativa.

  6é. Al turista responsable
  S'atorgarà a qui, durant la seua estada en 2019 a la Comunitat Valenciana, s'haja distingit per promoure una interacció respectuosa entre l'experiència turística realitzada i el respecte i la protecció dels elements naturals, culturals i/o socials vinculats a la comunitat local en la qual aquesta s'ha desenvolupat.

  Criteris de valoració

  Per a la valoració de les candidatures admeses, el jurat utilitzarà els criteris d'avaluació següents:
  1r. L'aportació efectiva de la iniciativa al desenvolupament del turisme a la Comunitat Valenciana segons la modalitat de premi a la qual s'opte.
  2n. El grau de sintonia existent entre la candidatura i les directrius del Codi ètic del turisme valencià, així com l'alineació d'aquesta amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides.
  3r. La singularitat de la proposta presentada.
  4t. La contribució de la iniciativa a la desestacionalització de l'activitat turística.
  5é. I la repercussió que té en els mitjans de comunicació i la imatge de la Comunitat Valenciana.

  Valoració dels criteris d'avaluació

  El jurat valorarà els criteris d'avaluació de manera independent aplicant un sistema de puntuació d'escala Likert del 0 al 6, sense decimals, en què:
  0 = res
  1 = molt poc
  2 = poc
  3 = suficient
  4 = bastant
  5 = molt
  6 = moltíssim

  de manera que una candidatura podrà obtindre una puntuació compresa dins de l'escala 0 - 30 punts.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2019. (DOGV núm. 8751, de 28.02.2020)

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 21 de febrer de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.