• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Candidatura de participació en els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2018.

  Objecte del tràmit

  Concedir els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2018 a qui haja destacat per la seua tasca en favor del turisme de la Comunitat Valenciana, distingint les persones, entitats o institucions que, de manera notable, hagen contribuït al desenvolupament, el foment i la promoció d'aquest, mitjançant la participació o la col·laboració amb la Generalitat a favor d'un sector estratègic per a l'economia i la societat valenciana i en les quals concórrega algun dels mèrits assenyalats en l'apartat 'Modalitats i mèrits'.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. La proposta de candidatura per a la concessió del premi la podrà efectuar la mateixa persona candidata o algú que, amb coneixement del treball o l'activitat que ha dut a terme algun possible candidat, així ho considere oportú. A aquest efecte, Turisme Comunitat Valenciana podrà presentar candidatura a favor de qui estime pertinent, sempre que hi concórreguen les condicions necessàries per a la seua possible participació.

  2. Podran ser candidats o candidates als Premis Turisme Comunitat Valenciana les persones tant físiques com jurídiques, entitats i institucions, públiques o privades, nacionals o estrangeres, que hagen destacat en cada una de les modalitats convocades, per una aportació contínua i rellevant al desenvolupament turístic de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de candidatures començarà el 26 de febrer de 2019 i finalitzarà el 15 de maig de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent.

  c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  El formulari de formalització de les candidatures s'ha de presentar en el Registre General de Turisme Comunitat Valenciana, situat a València, a la ciutat administrativa 9 d'Octubre, carrer de la Democràcia, número 77, torre 2, planta 2ª, sense perjudici del que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  REGISTRE GENERAL DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 961209800

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19786&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb l'imprés normalitzat de candidatura omplit degudament, ha d'anar la documentació següent:

  a) Una memòria explicativa dels mèrits a valorar en la modalitat respectiva, en la qual s'ha de fer referència detallada a les activitats o les iniciatives que de manera notable hagen contribuït al desenvolupament, el foment i la promoció del turisme, participant o col·laborant amb l'acció de la Generalitat en pro d'aquest sector estratègic per a la nostra economia, sempre en funció de la modalitat a la qual es presente la candidatura.

  b) Qualssevol altres documents necessaris per a acreditar la veracitat de la informació continguda en la memòria o que es considere que hagen de ser valorats pel jurat per a l'obtenció del premi.

  Impresos associats

  FORMULARI DE CANDIDATURA DE PARTICIPACIÓ EN "PREMIS TURISME COMUNITAT VALENCIANA" EDICIÓ 2018

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Tramitació de candidatures i selecció de propostes

  - Finalitzat el termini de presentació de candidatures, no podrà presentar-se cap documentació addicional, llevat que el jurat li ho requerisca a la persona candidata o proponent de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la indicació que, si no ho fa en un termini de 10 dies, es considerarà desistida la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de l'esmentada Llei 39/2015.
  - L'estudi i la revisió de la documentació aportada es durà a terme pel personal tècnic de l'Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana.

  2. Jurat

  La Presidència de Turisme Comunitat Valenciana designarà per resolució un jurat encarregat d'admetre i, si escau, valorar les candidatures presentades als Premis Turisme Comunitat Valenciana 2018. Aquest jurat tindrà àmbit autonòmic.

  3. Admissió o inadmissió de candidatures

  3.1. Finalitzat el termini de presentació de candidatures i després de ser estudiades pel personal tècnic de l'Àrea de Competitivitat Turística, el jurat es reunirà per a determinar quines resulten admeses per complir les exigències de la present convocatòria, així com la modalitat en la qual participaran en els premis. De l'esmentada reunió s'alçarà l'acta corresponent.

  3.2. L'admissió o inadmissió de les candidatures i, en cas d'admissió, la modalitat en la qual competeixen, es notificarà als interessats pel president o president del jurat.

  4. Concessió de premis i publicació

  4.1. El jurat es reunirà novament per a la valoració definitiva de les candidatures admeses i, després de les deliberacions necessàries, proposarà la concessió dels premis a la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana. D'aquesta reunió s'alçarà l'acta corresponent.

  4.2. El jurat només podrà proposar la concessió d'un premi per modalitat a la candidatura que obtinga la puntuació més alta; o a més d'una, en cas d'empat en la puntuació (en aquest supòsit el premi es concedirà 'ex aequo').

  4.3. El president o presidenta del jurat dirimirà amb el seu vot de qualitat els possibles empats i elevarà, a la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, la proposta de concessió de premis.


  5. Concessió dels premis

  Els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2017 i, si escau, la menció especial, es concediran mitjançant resolució de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la finalització del termini de presentació de candidatures. Aquests premis podran ser declarats deserts en qualsevol modalitat en cas que cap de les propostes reunisca els mèrits suficients.


  6. Lliurament i efectes dels premis

  6.1. El lliurament de premis tindrà lloc en el marc dels actes organitzats per la Generalitat Valenciana amb motiu del Dia Mundial del Turisme de 2019.

  6.2. Els premis tenen caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no comportaran cap prestació econòmica.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació i, potestativament, podrà interposar-se recurs de reposició davant del president de Turisme Comunitat Valenciana, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, així com qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19786&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir-hi telemàticament, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). A aquest efecte, podran utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació ja que, en primer lloc, accedireu a una sol·licitud general, en la qual haureu de detallar l'objecte de la sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació requerida en l'article 5 de la Resolució de 14 de febrer de 2019. Per a això, cal tindre en compte que:
  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar-vos el formulari de presentació de candidatures als Premis Turisme Comunitat Valenciana 2018, així com preparar tots els documents que considereu necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase 'DOCUMENTEU' de la tramitació telemàtica.
  3- Aquest tràmit no té procediment de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de 'Tramitació telemàtica', que us demanarà que us identifiqueu mitjançant l'assistent de tramitació.

  Informació adicional

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals
  b) Detalleu, de la manera més concreta possible, la matèria objecte del tràmit
  - Ompliu el nom del tràmit que heu anotat en el camp 'SOL·LICITUD'
  - Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud
  - Indiqueu igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant)
  c) Annexeu el FORMULARI DE CANDIDATURA DE PARTICIPACIÓ EN 'PREMIS TURISME COMUNITAT VALENCIANA' EDICIÓ 2018, degudament omplit i la documentació requerida en l'article 5 a) i b) de la Resolució de 15 de febrer de 2019. El justificant del pagament de taxes, no escau.
  d) Feu clic en el botó "Registreu" (li facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de tramitació).
  e) Guardeu i imprimiu (si ho desitgeu) el justificant de registre.
  La tramitació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  El compromís assumit pel Consell de la Generalitat, per mitjà de Turisme Comunitat Valenciana, en la seua condició de membre afiliat a l'Organització Mundial del Turisme, d'incorporar els principis del Codi ètic mundial per al turisme es concreta en el Codi ètic del turisme valencià, per la qual cosa la resolució de convocatòria dels Premis Turisme Comunitat Valenciana que atorga la Generalitat té com a objecte promoure i reconéixer conductes i comportaments que estiguen inspirats en els principis que sustenten aquest codi que també recull el deure dels agents públics de cooperar en l'aplicació dels seus principis.

  * MODALITATS I MÈRITS

  Els Premis Turisme Comunitat Valenciana, en l'edició corresponent a 2018, tindran les modalitats següents:

  1. A la trajectòria turística
  S'atorgarà a qui s'haja distingit, al llarg dels anys, per dur a terme activitats que repercutisquen de manera positiva en el turisme de la Comunitat Valenciana, i es reconeixeran els mèrits de persones o col·lectius que es caracteritzen pel seu esforç i la seua dedicació, tant en el desenvolupament d'iniciatives empresarials o de dinamització de productes i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, com en el desenvolupament de la seua professió o activitat mitjançant una participació activa i participativa dins de les seues empreses, en favor del nostre turisme.

  2. A la investigació i la innovació en el turisme
  S'atorgarà a qui, durant 2018, haja desenvolupat projectes d'investigació i/o de base innovadora aplicats a l'activitat turística, ja siga en l'àmbit de la creació o la gestió d'empreses, la configuració de nous productes turístics, el reposicionament de destinacions o l'especialització d'aquestes o qualsevol altra actuació d'índole similar que comporte un increment de la competitivitat del sector turístic valencià.

  3. A la promoció i la comunicació turística
  S'atorgarà a qui, durant l'any 2018, haja dut a terme accions de promoció o campanyes de comunicació turístiques noves, tant des de l'àmbit de l'empresa turística i en relació als serveis que aquesta oferisca al consumidor turístic, com des de la posada en el mercat de productes turístics singulars. Així mateix, tindran cabuda en aquesta modalitat les iniciatives desenvolupades per les destinacions turístiques que hagen suposat una millora clara del seu posicionament en els mercats mitjançant activitats de promoció i comunicació que incidisquen en els valors diferencials d'aquestes i l'execució de les quals haja comportat un increment de fluxos turístics.

  4. Al turisme sostenible
  S'atorgarà a qui, durant 2018, haja contribuït significativament al desenvolupament d'iniciatives que hagen suposat una clara millora de la competitivitat d'un producte o d'una destinació turística mitjançant l'aplicació de criteris d'excel·lència i sostenibilitat per al desenvolupament. Es valoraran especialment les actuacions dirigides a augmentar la sensibilització respecte a la contribució del turisme sostenible al desenvolupament, així com les que hagen servit per a fer del turisme un catalitzador de canvi positiu en algun dels àmbits següents:
  a. Creixement econòmic sostenible
  b. Generació d'ocupació i reducció de la pobresa
  c. Ús eficient dels recursos i protecció del medi ambient
  d. Foment dels valors culturals i la diversitat del patrimoni

  5. Al turisme inclusiu i responsable
  S'atorgarà a qui, durant 2018, haja contribuït significativament a la millora de l'accessibilitat en tots els components del sector turístic, partint de la base que l'accessibilitat integral millora la qualitat de l'oferta turística i li dona un valor afegit i permet gaudir de l'oci als turistes amb limitacions en les seues capacitats físiques o intel·lectuals, amb disminució o pèrdua de les seues capacitats sensorials auditives o visuals, amb plurideficiències, d'edat avançada, amb lesions temporals que redueixen les seues capacitats, embarassades en estat avançat de gestació, la mobilitat física de la qual es troba temporalment reduïda, i turistes que transporten cotxets de bebé o altres elements que dificulten la seua mobilitat. També es valorarà el desenvolupament d'activitats o iniciatives dirigides al desenvolupament del Codi ètic del turisme valencià, mitjançant accions de responsabilitat social empresarial o corporativa.

  Criteris de valoració

  Per a la valoració de les candidatures admeses, el jurat utilitzarà els criteris d'avaluació següents:
  1r. L'aportació efectiva de la iniciativa al desenvolupament del turisme a la Comunitat Valenciana segons la modalitat de premi a què s'opte.
  2n. El grau de sintonia que hi ha entre la candidatura i les directrius del Codi ètic del turisme valencià.
  3r. La singularitat de la proposta presentada.
  4t. La contribució de la iniciativa a la desestacionalització de l'activitat turística.
  5é. I la repercussió que hagen tingut en mitjans de comunicació i imatge de la Comunitat Valenciana.

  Valoració dels criteris d'avaluació

  Els criteris d'avaluació els valorarà el jurat de manera independent, aplicant un sistema de puntuació d'escala Likert del 0 al 6, sense decimals, en què:
  0 = Res
  1 = Molt poc
  2 = Poc
  3 = Suficient
  4 = Prou
  5 = Molt
  6 = Moltíssim

  De manera que una candidatura podrà obtindre una puntuació màxima de 30 punts i mínima de 0.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 14 de febrer de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2018. (DOGV núm. 8493 de 25.02.2019)

  - Resolució de 13 de juny de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es designen els membres del jurat dels Premis Turisme Comunitat Valenciana 2018. (DOGV núm.8574 de 19.06.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 14 de febrer de 2019.

  Vegeu Resolució de 13 de juny de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana,

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió dels Premis Turisme Comunitat Valenciana en l'edició corresponent a 2018. (DOGV núm.8639 de 20.09.2019)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.