Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció de drets de propietat intel·lectual i publicitat dels assentaments registrals.

  Objecte del tràmit

  La inscripció o anotació dels drets relatius a les obres, actuacions o produccions protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual i per les restants disposicions legals i tractats internacionals ratificats per Espanya, relatius a la protecció de la propietat intel·lectual.
  La inscripció o anotació dels actes i contractes de constitució, transmissió, modificació o extinció de drets reals i de qualssevol altres fets, actes i títols, tant voluntaris com necessaris, que afecten els indicats drets inscriptibles.
  La publicitat dels assentaments registrals. Aquesta publicitat tindrà lloc mitjançant certificació, amb eficàcia probatòria, del contingut dels assentaments. També pot donar-se publicitat, amb valor simplement informatiu, mitjançant nota simple o accés informàtic.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar la inscripció per si mateixes o per mitjà de representant:
  - Els/Les autors/es i altres persones titulars originàries de drets de propietat intel·lectual respecte a la pròpia obra, actuació o producció.
  - Les persones successives titulars de drets de propietat intel·lectual.

  Inici
 • Taxes

  Taxes
  Les taxes per serveis prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana, estan regulades per l'article 16 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4409 de 31.12.2002).
  La taxa variarà en funció dels fets imposables que es deriven de la sol·licitud, segons els imports delimitats per la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30.12.2017).
  Tramitació de la sol·licitud:

  Sol·licitud de Primera Inscripció 11,83 €

  Anotacions preventives 11,83 €

  Modificació d'assentament registral 11,83 €

  Cancel·lació d'assentament registral 11,83 €

  Sol·licitud d'Inscripció d'Obres Col·lectives 71,01 €

  Sol·licitud de Primera Inscripció amb transmissió de drets 71,01 €

  Sol·licitud transmissions inter vivos 71,01 €

  Sol·licitud transmissions mortis causa 71,01 €

  Publicitat registral:

  Expedició de certificats 11,83 €

  Expedició de notes simples 7,10 €

  Expedició de còpia certificada de documents (per pàgina) 3,54 €

  Expedició de còpia certificada en altres suports (per unitat) 7,10 €

  La liquidació l'efectuarà el Registre en el Model 046: Taxa per serveis del Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana.

  (enllaç Model 046)

  Posteriorment, s'ha d'abonar la taxa en qualsevol entitat bancària col·laboradora de l'AEAT i entregar en el Registre l'Exemplar per a l'Administració, amb la certificació mecànica de l'abonament o, en defecte d'això, amb la signatura autoritzada, conjuntament amb la sol·licitud.

  També es pot realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit i aportar el justificant juntament amb la sol·licitud.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.cult.gva.es/doc046/pi/tasas.asp

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No hi ha un termini determinat, sinó que es podrà presentar en qualsevol moment, si bé la inscripció serà eficaç des de la data de presentació de la sol·licitud en les oficines delegades del Registre de la Propietat Intel·lectual, llevat que hi haja defectes substancials en aquesta; en aquest cas, serà la data en la qual tinga entrada en el registre la documentació que els esmene.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Actualment ha de sol·licitar-se cita prèvia a causa de la situació generada per l'evolució del coronavirus.

  Les sol·licituds s'han de presentar preferentment en el registre de les oficines delegades del Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que les sol·licituds es presenten en Correus, es regularà per l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals.

  Oficines delegades del Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana:
  - ALACANT: Av. Aguilera, 1, 2a pl., 03007, Alacant (tel. 965.93.83.35/36)
  - CASTELLÓ: Av. del Mar, 23, 12003, Castelló de la Plana (tel. 964.33.39.15)
  - VALÈNCIA: Av. Constitució, 284, 46019, València (tel. 963 87.41.51)

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Inscripció estàndard
  Model A (sol·licitud inscripció en el Registre)
  Model A2 (només si són més de 2 autors. També és necessari el DNI d'aquests)
  Model A3 (només per a casos de mortis causa, inter vivos o relació laboral)
  Model B (Objectes que desitja protegir)
  Model C (Sol·licitud publicitat registral)
  Taxes (Model 046)
  Exemplar de l'obra
  Fotocòpia DNI o passaport (excepte si el mateix autor ho fa telemàticament)
  Acreditació del representant (si s'actua mitjançant representant)
  Documentació complementària
  En els casos de sol·licitud per mortis causa, inter vivos o relació laboral, a més s'haurà de presentar:

  Mortis Causa
  Fotocòpia DNI de l'autor/a mort/a.
  Fotocòpia DNI de les persones hereves.
  Autorització de les quals no siguen sol·licitants cap a aquest/a.
  Còpia del certificat de defunció.
  Còpia compulsada de l'escriptura pública d'adjudicació o acceptació de l'herència.
  Justificant del pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials.

  Inter vivos
  Còpia autèntica dels documents acreditatius de la transmissió o transmissions o còpia simple d'aquells, amb legitimació de signatures.
  Document acreditatiu de la transmissió o transmissions signat per ambdues parts (contracte de cessió amb signatures legitimades), i, en el seu cas, per les persones cedents i cessionàries de les transmissions anteriors.
  Si el canvi de titularitat es produeix per una fusió, escissió, resolució administrativa o decisió judicial, haurà d'acompanyar-se testimoniatge emanat per l'autoritat pública que emeta el document o còpia del document que prove el canvi, autenticada o legitimada.
  De la mateixa manera se sol·licitarà la inscripció o anotació d'embargaments i altres mesures judicials.
  Justificant del pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials.

  Relació Laboral
  Fotocòpia contracte de treball.
  Justificant del pagament de l'Impost de Transmissions Patrimonials
  Si no existeix una clàusula específica de propietat intel·lectual en el contracte, es demanarà la següent documentació:
  Declaració de la persona assalariada amb signatura legitimada davant notari/a o funcionari/a públic/a del RPI, en funció de l'article 51.2 de la LPI.
  Declaració, per als programes d'ordinador, de la persona assalariada amb signatura legitimada com el cas anterior, en funció de l'article 97.4 de la LPI.

  Impresos associats

  [(MODEL A)] SOL·LICITUD REGISTRE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  [MODELO A2] RELACIÓ D'AUTORS

  [MODELO B] OBJECTE/S DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL QUE DESITJA PROTEGIR

  [MODELO B] SOL·LICITUD DE PUBLICITAT REGISTRAL

  [MODELO A3] RELACIÓ DE TITULARS DE DRET

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Segons l'art. 14.2 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, entre altres, les persones jurídiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Informació detallada

  Preguntes més freqüents

  Correu electrònic: propiedadintelectualcv@gva.es

  * El servei d'informació i consulta ofereix informació general sobre els procediments gestionats pel Registre, entre les competències del qual NO figura la d'oferir assessoria jurídica sobre Propietat Intel·lectual a sol·licitud dels ciutadans.

  Enllaços

  PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril de 1996, del Ministeri de Cultura, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria (BOE núm. 97, de 22/4/96).
  - Reial decret 281/2003, de 7 de març, pel qual s'aprova el Reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual (BOE núm. 75, de 28/03/03).
  - Ordre de 21 de gener de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'estableix el Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4177, de data 28/01/02).
  - Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril (BOE núm. 162, de 8/7/06).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret legislatiu 1/1996.

  Vegeu la Llei 23/2006, de 7 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.