Inscripció de drets de propietat intel·lectual i publicitat dels assentaments registrals. A CAUSA DE PROBLEMES TÈCNICS, TEMPORALMENT NO ES POT REALITZAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. EN AQUEST CAS, CAL ACCEDIR A LA WEB DE QUALSEVOL COMUNITAT AUTÒNOMA D'ESPANYA, PREFERIBLEMENT CASTELLA-LA MANXA, EN AQUEST CAS CAL PAGAR LES TAXES CORRESPONENTS EN LA COMUNITAT TRIADA.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 210545
|
Codi GVA: 174
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La inscripció o anotació dels drets relatius a les obres, actuacions o produccions protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual i per les restants disposicions legals i tractats internacionals ratificats per Espanya, relatius a la protecció de la propietat intel·lectual.

La inscripció o anotació dels actes i contractes de constitució, transmissió, modificació o extinció de drets reals i de qualssevol altres fets, actes i títols, tant voluntaris com necessaris, que afecten els indicats drets inscriptibles.

La publicitat dels assentaments registrals. Aquesta publicitat tindrà lloc mitjançant certificació, amb eficàcia probatòria, del contingut dels assentaments. També pot donar-se publicitat, amb valor simplement informatiu, mitjançant nota simple o accés informàtic.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Informació detallada

Preguntes més freqüents

Correu electrònic: propiedadintelectualcv@gva.es

 

* El servei d'informació i consulta ofereix informació general sobre els procediments gestionats pel Registre, entre les competències del qual NO figura la d'oferir assessoria jurídica sobre Propietat Intel·lectual a sol·licitud dels ciutadans.

 

Publicitat registral únicament per a obtindre dades d'obres ja registrades.

Normativa
 • Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril de 1996, del Ministeri de Cultura, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat...
 • Reial decret 281/2003, de 7 de març, pel qual s'aprova el Reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual (BOE núm. 75, de 28/03/03).
 • Ordre de 21 de gener de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'estableix el Registre Territorial de la Propietat...
 • Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar la inscripció per si mateixes o per mitjà de representant:

- Els/Les autors/es i altres persones titulars originàries de drets de propietat intel·lectual respecte a la pròpia obra, actuació o producció.

- Les persones successives titulars de drets de propietat intel·lectual.

Com es tramita

Procés de tramitació
A CAUSA DE PROBLEMES TÈCNICS, TEMPORALMENT NO ES POT REALITZAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. EN AQUEST CAS, CAL ACCEDIR A LA WEB DE QUALSEVOL COMUNITAT AUTÒNOMA D'ESPANYA, PREFERIBLEMENT CASTELLA-LA MANXA, EN AQUEST CAS CAL PAGAR LES TAXES CORRESPONENTS EN LA COMUNITAT...
Saber més
Òrgans de tramitació
Monestir de Sant Miquel dels Reis Avda. Constitució, 284 46019-València

Sol·licitud

Termini
Termini obert

No hi ha un termini determinat, sinó que es podrà presentar en qualsevol moment, si bé la inscripció serà eficaç des de la data de presentació de la sol·licitud en les oficines delegades del Registre de la Propietat Intel·lectual, llevat que hi haja defectes substancials en aquesta; en aquest...

Saber més
Documentació
Inscripció estàndard Model A (sol·licitud inscripció en el Registre) Model A2 (només si són més de 2 autors. També és necessari el DNI d'aquests) Model A3 (només per a casos de mortis causa, inter vivos o relació laboral) Model B (Objectes que desitja protegir) Model C (Sol·licitud publicitat...
Saber més
Taxa o pagament

A CAUSA DE PROBLEMES TÈCNICS, TEMPORALMENT NO ES POT REALITZAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

EN AQUEST CAS, CAL ACCEDIR A LA WEB DE QUALSEVOL COMUNITAT AUTÒNOMA D'ESPANYA, PREFERIBLEMENT CASTELLA-LA MANXA, EN AQUEST CAS CAL PAGAR LES TAXES CORRESPONENTS EN LA COMUNITAT TRIADA.

 

Taxes

Les taxes per serveis prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana, estan regulades per l'article 16 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4409 de 31.12.2002).

La taxa variarà en funció dels fets imposables que es deriven de la sol·licitud, segons els imports delimitats per la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes (DOGV núm. 8202, de 30.12.2017).

Tramitació de la sol·licitud:

 

Sol·licitud de Primera Inscripció 11,83 €

 

Anotacions preventives 11,83 €

 

Modificació d'assentament registral 11,83 €

 

Cancel·lació d'assentament registral 11,83 €

 

Sol·licitud d'Inscripció d'Obres Col·lectives 71,01 €

 

Sol·licitud de Primera Inscripció amb transmissió de drets 71,01 €

 

Sol·licitud transmissions inter vivos 71,01 €

 

Sol·licitud transmissions mortis causa 71,01 €

 

Publicitat registral:

 

Expedició de certificats 11,83 €

 

Expedició de notes simples 7,10 €

 

Expedició de còpia certificada de documents (per pàgina) 3,54 €

 

Expedició de còpia certificada en altres suports (per unitat) 7,10 €

 

La liquidació l'efectuarà el Registre en el Model 046: Taxa per serveis del Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana.

 

(enllaç Model 046)

 

Posteriorment, s'ha d'abonar la taxa en qualsevol entitat bancària col·laboradora de l'AEAT i entregar en el Registre l'Exemplar per a l'Administració, amb la certificació mecànica de l'abonament o, en defecte d'això, amb la signatura autoritzada, conjuntament amb la sol·licitud.

 

També es pot realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit i aportar el justificant juntament amb la sol·licitud.

 

 

Atenció! "La taxa del model 046 només es pagarà en el cas de realitzar la sol·licitud en la comunitat valenciana de manera presencial. Si es desitja realitzar telemàticament es pagarà la taxa de la comunitat autònoma on es presente."

Forma de presentació
Presencial

A CAUSA DE PROBLEMES TÈCNICS, TEMPORALMENT NO ES POT REALITZAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

EN AQUEST CAS, CAL ACCEDIR A LA WEB DE QUALSEVOL COMUNITAT AUTÒNOMA D'ESPANYA, PREFERIBLEMENT CASTELLA-LA MANXA, EN AQUEST CAS CAL PAGAR LES TAXES CORRESPONENTS EN LA COMUNITAT TRIADA.

 

Per a la tramitació presencial en la Comunitat Valenciana, actualment, ha de sol·licitar-se cita prèvia.

 

Les sol·licituds s'han de presentar preferentment en el registre de les oficines delegades del Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

En el cas que les sol·licituds es presenten en Correus, es regularà per l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals.

 

Oficines delegades del Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana:

- ALACANT: Av. Aguilera, 1, 2a pl., 03007, Alacant (tel. 965.93.83.35/36)

- CASTELLÓ: Av. del Mar, 23, 12003, Castelló de la Plana (tel. 964.33.39.15)

- VALÈNCIA: Av. Constitució, 284, 46019, València (tel. 961.98.34.42 - 961.98.34.23)

Saber més

Resolució

Termini màxim
- Termini designat pel procediment administratiu. - El termini màxim per a resoldre el procediment iniciat amb la present sol·licitud i efectuar la notificació corresponent és de sis mesos. - Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, s'entendrà estimada la...
Saber més