Detall de Procediment

Premis extraordinaris de les modalitats de Batxillerat de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2021-2022.

Codi SIA: 210986
Codi GVA: 1749
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(04-06-2021
14-06-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoquen per a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2021-2022. En la Comunitat Valenciana es concediran 30 premis.

Observacions

Observacions

Els empats que, si és el cas, es produïsquen, es dirimiran aplicant la prelació dels següents criteris: a) Millor nota de la fase obligatòria de la PAU b) Millor nota mitjana de l'etapa de Batxillerat a què fa referència la base segona d'aquesta resolució. c) Nota mitjana del segon curs d) Sorteig públic de l'alumnat aspirant empatat. Beneficis de l'alumnat premiat: - Els alumnes i les alumnes que obtinguen premi extraordinari de Batxillerat rebran un diploma acreditatiu d'aquesta distinció i podran optar al premi nacional. - Aquesta distinció els serà anotada en el seu expedient acadèmic i en el seu historial acadèmic. - Els estudiants que obtinguen un premi extraordinari de Batxillerat no estaran obligats al pagament de les taxes de matrícula en el primer curs dels estudis superiors en una universitat pública.

Requisits

Requisits

- Haver obtingut el títol de Batxiller, amb totes les matèries de l'etapa superades en l'avaluació final ordinària, en el curs 2021-2022, en centres docents espanyols dependents de la Comunitat Valenciana. - Haver obtingut en el conjunt dels dos cursos de Batxillerat de qualsevol de les modalitats una nota mitjana igual o superior a 8,75 punts.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- Es consideren aspirants al premi extraordinari de Batxillerat els alumnes i les alumnes que compleixen els requisits establits. - Cas que algun alumne o alumna no desitge ser considerat aspirant a aquest premi, haurà de presentar (ell/a o el seu representant legal) a la secretaria del seu centre educatiu el document de renúncia com a aspirant que es troba en l'annex I. - Cas que algun alumne o alumna no conste en el llistat provisional d'aspirants i considere que hauria d'estar inclòs, haurà de presentar (ell/a o el seu representant legal) a la secretaria del seu centre educatiu el document d'al·legacions al llistat provisional d'aspirants que es troba en l'annex II. - El termini per a complimentar el tràmit de renúncia com a aspirant o d'al·legacions al llistat provisional és de 10 dies hàbils després de la publicació del llistat provisional en la pàgina web: https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Resolució de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2021-2022.
  • Correcció d'errades de la Resolució de juliol de 2022 de la Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es publica el llistat provisional d'alumnat que ha obtingut premi extraordinari de Batxillerat al curs 2021/2022.
  • Resolució de 26 de setembre de 2022, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris de Batxillerat convocats per la Resolució de 26 de maig de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2021-2022.(DOGV nº 9438, de 29/09/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Aquest tràmit no té una inscripció associada. Es consideren aspirants al premi tots els estudiants que compleixen amb els requisits establits. (DOGV núm. 9352, de 01/06/2022). Abans del 3 de juny de 2022: publicació del llistat provisional d'alumnat candidat al premi (a partir de la nota mitjana de l'etapa de batxillerat que consta a ITACA) en el web: https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios A partir de la publicació del llistat provisional d'aspirants, hi hauran 10 dies hàbils per a comunicar: - La possibilitat de renúncia a ser considerat aspirant a aquest premi mitjançant la presentació de l'annex I a la secretaria del centre educatiu. - Les al·legacions al llistat provisional d'aspirants mitjançant la presentació de l'annex II a la secretaria del centre educatiu. Abans del dia 22 de juny de 2022: Enviament per part dels centres educatius de l'annex I i l'annex II escanejats a l'adreça de correu electrònic: soa@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Abans del dia 3 de juny de 2022 es publicarà el llistat provisional d'aspirants al premi extraordinari de Batxillerat en la pàgina web següent del servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios. El llistat provisional es configurarà a partir de les dades relatives a la nota mitjana de l'etapa de Batxillerat que consten en el sistema d'informació ITACA. El llistat definitiu d'aspirants es publicarà en la mateixa pàgina web indicada anteriorment abans del dia 30 de juny de 2022. El procediment per a atorgar els premis es realitzarà a través de la nota mitjana, expressada amb tres decimals, obtinguda per l'alumnat aspirant en la part obligatòria de la prova d'accés a les universitats públiques valencianes del curs 2021-2022 (d'ara endavant prova PAU), corresponent a les quatre millor notes d'entre les següents matèries: Valencià: Llengua i Literatura II, Llengua Castellana i Literatura II, Primera Llengua Estrangera II (Inglés, Francés, Italià o Alemany), Història d'Espanya, l'assignatura troncal general de modalitat cursada per l'alumnat (Matemàtiques II, Llatí II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II o Fonaments de l'Art II). En cas que l'alumne/a estiga exempt/a en la prova PAU de la realització de l'examen de la matèria de Valencià: Llengua i Literatura II, el càlcul de la nota mitjana amb tres decimals es realitzarà amb les altres quatre matèries.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

L'alumnat candidat o els seus representants legals podran presentar, en els registres públics i oficines establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al·legacions raonades al llistat provisional d'alumnat premiat, dirigides a la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el termini de 5 dies hàbils des de la publicació del llistat provisional de premiats.

Termini màxim

Termini màxim

El llistat provisional d'alumnat premiat es publicarà en la pàgina web del Servei d'Ordenació Acadèmica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: http://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios abans del dia 9 de juliol de 2021. La directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per delegació del conseller, concedirà els 30 premis i el llistat definitiu d'alumnat premiat es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana abans del 15 de setembre de 2021.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa