Sol·licitud d'Inscripció en el Registre Autonòmic de Certificacions en Qualitat de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211988
|
Codi GVA: 17622
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La nova inscripció, renovació o cancel·lació de les certificacions en qualitat obtingudes per centres, serveis i establiments sanitaris públics i privats en el Registre autonòmic de certificacions en qualitat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* VIGÈNCIA

La inscripció tindrà el termini de vigència que conste en les certificacions inscrites.

Normativa
 • Decret 64/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre Autonòmic de Certificacions en Qualitat de Centres, Servicis i...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Tots els centres, servicis i establiments sanitaris, de titularitat pública o privada, autoritzats i que estiguen ubicats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Requisits

- Estar inscrits en el Registre Autonòmic de Centres, Servicis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

 

- Estar en possessió dels certificats en vigor corresponents, relatius a sistemes de gestió de la qualitat i/o de seguretat del pacient emés per:

a) Entitat de la Generalitat o òrgan dependent d'esta, si és el cas, amb competències en matèria de certificació de la qualitat en l'àmbit sanitari.

b) Les societats científiques de professionals sanitaris que actuen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, nacional o internacional, dins del seu marc competencial.

c) Qualsevol entitat acreditada com a organisme certificador independent acreditat per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) o per qualsevol altra entitat de certificació d'àmbit internacional.

Com es tramita

Procés de tramitació
NOVA INSCRIPCIÓ - Tramitació: Una vegada rebuda la documentació, es procedirà a la seua valoració, comprovació i emissió del corresponent informe i proposta de resolució. Durant la tramitació, es podrà requerir la documentació que s'estime oportuna per a realitzar la correcta valoració de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment

Documentació
La sol·licitud d'inscripció estarà firmada per la persona que tinga la representació legal de l'entitat, i s'acompanyarà de la documentació que s'indique en esta. - Còpia compulsada de tots certificats vigents en qualitat i/o seguretat del pacient.
Forma de presentació
Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà a través de l'enllaç anterior: Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució a la persona interessada serà de tres mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a resoldre. Este termini s'interromprà per les causes establides en la legislació aplicable. Si, transcorregut el...
Saber més
Observacions

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92), i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).