Tramitació electrònica dels documents associats als trasllats de residus a l'interior del territori de l'Estat.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211993
|
Codi GVA: 17646
Descarregar informació
Termini obert

Des de 07-04-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procediment electrònic per a la generació i presentació dels documents associats als trasllats de residus (notificacions prèvies i documents d'identificació) davant de l'administració competent en la matèria, en compliment de les especificacions que estableix el Reial decret 553/2020, de 2 de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
07-04-2021
Observacions

Per a informació complementària, es pot accedir al portal d'informació sobre trasllats de residus situat en la nostra pàgina web, a través de l'enllaç següent: https://agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/traslado-de-residuos

Normativa
 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana...
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).
 • Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 171, de 19/06/2020).

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

L'«operador del trasllat» de residus definit en la lletra a de l'article 2 del Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, segons el qual té aquesta condició la persona física o jurídica que pretén realitzar un trasllat o...

Saber més
Requisits

La disposició addicional primera del Reial decret 553/2020 estableix que els tràmits que recull es realitzaran per via telemàtica mitjançant documents estandarditzats per a tot el territori de l'Estat. A aquest efecte, les administracions públiques publicaran en els seus portals web els esquemes...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
L'accés a la plataforma ADCR 3.0 requereix disposar de signatura electrònica avançada (certificat) i pot fer-se en dos supòsits: 1. Que accedisca el mateix operador (productor o gestor de residus) amb el seu certificat preceptiu. 2. Que accedisca el seu representant -sempre prèviament acreditat...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 07-04-2021

Els operadors dels trasllats generaran i presentaran la notificació prèvia en la plataforma ADCR 3.0, com a mínim, deu dies abans que es duga a terme el trasllat. Les notificacions generals, vàlides per a múltiples trasllats, s'han de presentar deu dies abans del primer trasllat i tindran un...

Saber més
Documentació
El procediment no porta documents associats perquè aquests es generen en la mateixa aplicació ADCR 3.0 i es presenten davant de l'Administració a través d'aquesta aplicació. D'acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 553/2020, els tràmits regulats en aquesta norma s'han de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La generació i presentació dels documents associats als trasllats de residus a l'interior del territori de l'Estat (notificacions prèvies i documents d'identificació) serà exclusivament telemàtica a través de la plataforma ADCR 3.0. Per a complir l'obligació de presentar la documentació...
Saber més

Resolució

Termini màxim
En el termini màxim de deu dies des de la data del justificant de recepció que la comunitat autònoma d'origen entrega a l'operador, els òrgans competents de les comunitats autònomes d'origen i destinació podran oposar-se al trasllat, per a la qual cosa han d'al·legar alguna de les causes que...
Saber més
Obligacions
Sense perjudici de les obligacions que estableix la Llei 22/2011 als productors i gestors de residus, el Reial decret 553/2020, en el seu article 3, estableix que tot trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat ha de complir amb els requisits generals següents: 1. Disposar, amb...
Saber més
Observacions

Com s'indica en l'article 9.6 del Reial decret 553/2020, l'oposició al trasllat de l'òrgan competent es podrà recórrer en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sancions
La vigilància, el control i la inspecció dels trasllats de residus, així com la sanció de les infraccions del que estableix el Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, s'efectuarà de conformitat amb el que disposa el...
Saber més