Detall de Procediments

Autorització a l'Administració per a consultar, de forma telemàtica, dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització a l'Administració per a consultar, de forma telemàtica, dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Objecte del tràmit

  Autoritzar la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball perquè comprove directament, de forma telemàtica, les dades acreditatives d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social, així com les dades d'identitat i/o, si és el cas, de residència, de les persones (o els seus representants) interessades a obtindre beques, ajudes i subvencions de la dita conselleria.

  En cas de no subscriure esta autorització, la persona interessada està obligada a aportar els documents que acrediten eixes dades en els termes exigits per les normes reguladores del procediment que es tracte.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones, físiques o jurídiques, interessades a ser beneficiàries de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini establit per l'Administració en el procediment administratiu de què es tracte.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271871
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE AUXILIAR II DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
  AV. NAVARRO REVERTER, 2Ver plano
  46004 València
  Tel: 963869004

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_INDUSTRIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17662

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [AUTDATSUBV] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A BEQUES, AJUDES I SUBVENCIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z_INDUSTRIA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17662

  Tramitació

  1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'autorització pot realitzar-se per mitjans electrònics PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Aquesta modalitat telemàtica és obligatòria per a les persones compreses en l'article 14, apartats 2 i 3, de l'esmentada Llei 39/2015 i voluntària per a les persones físiques.

  2. Per a presentarles per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital d'una persona actuant en representació d'una altra persona, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:

  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

  - I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  3. Si feu clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar al principi d'aquest apartat o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar l'autorització omplida i firmada digitalment que s'ha d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  4. Respecte del document que s'ha d'annexar:

  - En l'apartat "Impresos associats" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat i emplenable, que després d'omplir-se S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament l'autorització a annexar en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podrà fer-ho en este mateix pas.

  5. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:

  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada. Si teniu algun problema en la tramitació telemàtica, comproveu si hi ha alguna indicació en elles per a solucionar-ho. En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.