Detall de Procediments

Proves d'accés de caràcter específic, calendari, procediment d'admissió i matriculació, i documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021. Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Proves d'accés de caràcter específic, calendari, procediment d'admissió i matriculació, i documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021.

  Tràmit obert per resolució conjunta de la Secretària d'Estat d'Educació i Formació Professional d'11 de maig de 2020.

  Objecte del tràmit

  - Establir les bases de la convocatòria, corresponent al curs 2020-2021, de les proves de caràcter específic per a l'accés a les diferents titulacions i cicles dels ensenyaments esportius en els centres públics de la Comunitat Valenciana.

  - Aprovar el calendari i el procediment per a l'admissió de sol·licituds i matriculació per a cursar les diferents titulacions i cicles, en els centres públics durant el curs 2020-2021.

  - Aprovar la documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres de la Comunitat Valenciana, segons els annexos adjunts en la Resolució de 6 de maig de 2020 (DOGV núm. 8809,12/05/2020).

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  22,55 €

  Taxa

  Taxes 2020

  Inscripció a la prova d'accés de caràcter específic: 22,55 euros.
  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes
  http://hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conseducacion

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS D'AQUEST PROCEDIMENT NO ESTAN SUSPESOS

  - Període d'inscripció a la prova:

  Del 20 al 29 de juliol de 2020, els dos inclosos.
  De l'1 al 4 de setembre de 2020, els dos inclosos.

  - Període d'admissió:

  Del 20 al 29 de juliol de 2020, els dos inclosos.
  De l'1 al 4 de setembre de 2020, els dos inclosos.

  - Formalització de la matrícula:

  CICLE FINAL (Grau Mitjà) i CICLE SUPERIOR (Grau Superior): Del 21 al 25 de setembre de 2020.
  CICLE INICIAL (Grau Mitjà): De l'1 d'octubre al 8 d'octubre de 2020.


  CICLE FINAL (grau mitjà) i CICLE SUPERIOR (grau superior): del 21 al 25 de setembre de 2020.
  CICLE INICIAL (grau mitjà): del 1 d'octubre al 8 d'octubre de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presencial:
  En les secretaries dels diferents centres públics autoritzats en ensenyaments esportius de règim especial, que es publiquen en l'annex X de la RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020 (DOGV núm. 8809, 12/05/2020).

  Per correu electrònic:
  S'ha de dirigir al correu electrònic dels centres públics autoritzats en ensenyaments esportius de règim especial que s'especifiquen en l'annex X de la RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020 (DOGV núm. 8809, 12/05/2020) on la persona interessada realitzarà les proves.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  INSCRIPCIÓ
  - Presencial:
  Les sol·licituds d'inscripció degudament omplides s'han d'entregar en la secretaria del centre, segons el model - Per correu electrònic:
  Si l'interessat formalitza la inscripció per correu electrònic, tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PACEERE seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant. En el moment de realitzar la prova, les persones interessades han de presentar davant del tribunal el document nacional d'identitat o NIE, i la còpia de la sol·licitud d'inscripció. A més, els aspirants han d'aportar els originals de la documentació al·legada telemàticament, via correu electrònic, per a ser acarada a petició del tribunal.

  - El sol·licitant ha d'abonar les taxes i els preus públics que estableix la legislació vigent.


  MATRICULACIÓ
  - Per a cursar els ensenyaments del cicle inicial, han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud (annex VII de la Resolució de 6 de maig de 2020 DOGV núm. 8809, 12/05/2020) i la documentació requerida.
  - Per a cursar els ensenyaments del cicle final, han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent, la sol·licitud (annex VIII de la Resolució de 6 de maig de 2020 DOGV núm. 8809,12/05/2020) i la documentació requerida.
  - Per a cursar els ensenyaments del cicle superior, han de presentar, en el centre públic autoritzat en la modalitat esportiva corresponent , la sol·licitud (annex IX de la Resolució de 6 de maig de 2020 DOGV núm. 8809, 12/05/2020) i la documentació requerida.
  (Aquests annexos es troben també en aquest mateix tràmit, en impresos associats.)

  Impresos associats

  ANNEX I - CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES I CALENDARI D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ ALS CICLES DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL DEL CURS 2020-2021

  ANNEX II - SOL·LICITUD DE NOMENAMENT TRIBUNAL PER A LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX III - INSCRIPCIÓ PER A LA PROVA ESPECÍFICA (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IV - ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX V - CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE LA PROVA ESPECÍFICA (CENTRES)

  ANNEX VI - RELACIÓ NOMINAL DE L'ALUMNAT (CENTRES)

  ANNEX VII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE INICIAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX VIII - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE FINAL (SOL·LICITANTS)

  ANNEX IX - SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ AL CICLE SUPERIOR (SOL·LICITANTS)

  ANNEX X - RELACIÓ DE CENTRES DOCENTS EXAMINADORS DE LES PROVES D'ACCÉS ESPECÍFIQUES Als CICLES DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL DEL CURS 2020-2021

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Després de la inscripció:
  1. Publicació llista provisional d'admesos: 28 de gener de 2020 en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres educatius.
  2. 8 a l'11 de setembre de 2020.
  3. Publicació llista definitiva d'admesos: 31 de gener de 2020, en els taulers d'informació i en el lloc web oficial dels centres.
  4. La prova específica de cada modalitat es realitzarà entre els dies 15 i 18 de setembre de 2020.

  IMPORTANT:
  Quedaran exempts de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments les persones que acrediten les condicions que estableix l'article 21 del Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, que dicta: "D'acord amb el que es preveu en els articles 67 i 85 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i en l'article 53 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, els que acrediten la condició d'esportista d'alt nivell, esportista d'alt rendiment o esportista d'elit estaran exempts de complir els requisits de caràcter específic per a tindre accés als ensenyaments esportius en la modalitat o especialitat corresponent".

  Inici
 • Informació complementària

  La data, hora i el lloc de realització de cada prova serà comunicat pel centre. Aquesta informació es podrà consultar en el lloc oficial web del mateix centre.
  Per a conéixer les modalitats esportives autoritzades, es podrà consultar el lloc web http://www.ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-deportivas.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 08/11/07).
  - Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6853, de 03/09/12).
  - Resolució de 6 de maig de 2020 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari, procediment d'admissió, matriculació, i documentació necessària per a cursar els ensenyaments esportius de règim especial en els centres públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-2021. (DOGV núm. 8809,12/05/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

  Vegeu el Decret 132/2012, de 31 d'agost.

  Vegeu la Resolució de 6 de maig de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.