Detall de Procediments

Acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea d'una professió regulada en matèria d'indústria de l'annex I del Decret 80/2014 . Indústria
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea d'una professió regulada en matèria d'indústria de l'annex I del Decret 80/2014 . Indústria

  Objecte del tràmit

  Obtindre l'acreditació de títols de formació o certificats de competència expedits a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea, d'una professió regulada en matèria d'indústria inclosa en l'annex I del Decret 80/2014 .

  Esta acreditació reconeix la qualificació professional de la persona sol·licitant per a l'exercici de la professió que es tracte de les citades, de manera que puga exercir-la en un altre estat membre amb els mateixos drets que els nacionals del dit estat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona nacional d'un estat membre de la Unió Europea (UE) o del Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, que complix els requisits que s'indiquen a continuació.

  Requeriments

  1 - És nacional de:
  -Un dels 28 estats membres de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Luxemburg, Lituània, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia.
  - O d'un dels tres estats signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu: Noruega, Islàndia, Liechtenstein.
  - O de Suïssa (inclosa en virtut d'un acord bilateral amb la Unió Europea).

  2 - HA ADQUIRIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL (*) que li permet l'exercici d'una de les professions regulades en matèria d'indústria arreplegades en l'annex I del Decret 80/2014.
  * Nota: actualment "Instal·lador de llanterneria" NO és una professió regulada en matèria d'indústria a Espanya, per la qual cosa no serà necessari realitzar el present tràmit.

  3 - I DESITJA EXERCIR L'ESMENTADA PROFESSIÓ EN UN ALTRE ESTAT MEMBRE de la Unió Europea (UE) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, el qual li sol·licita una acreditació que indique tant el nivell del títol de formació o el certificat de competència presentat per al seu reconeixement en el dit estat, com que aqueixa titulació permet exercir la professió regulada a Espanya.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  10,3 €

  Taxa

  Taxes 2020:

  4.5.1. Certificats simples: 10,30 euros cada u.

  Pot accedir al pagament de la taxa per Internet, en l'enllaç que s'indica més avant (on s'hauran de triar les opcions següents: model 9800 - Taxa per activitats industrials, Tipus taxa: Expedició de certificats i documents, Taxa: certificats simples)

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'hi haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17736

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD d'acreditació, segons model SOLACRIND que figura com a imprés associat a aquest tràmit i s'ajusta al que preveu l'article 8.2 i l'Annex III del Decret 80/2014.

  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  a) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat i identitat del sol·licitant (passaport o document d'identificació), corresponent a algun dels estats membres de la Unió Europea (UE), del Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa.

  Si es tracta de nacionals espanyols només hauran d'aportar aquest document si en la sol·licitud d'acreditació no han autoritzat a l'Administració per a obtindre directament la comprovació de les seues dades d'identitat.

  b) Fotocòpia compulsada:

  - Bé del títol acadèmic o certificat de competència i del títol professional (si és el cas) o del certificat substitutori del títol o certificat expedit per l'autoritat competent.
  - O bé de la certificació de la formació rebuda per a l'obtenció del títol o certificat, en la que consten, entre altres extrems, la duració dels mateixos i les assignatures o mòduls cursats.

  c) Justificant d'haver abonat la corresponent taxa administrativa.

  Impresos associats

  [SOLACRIND] SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ DE TÍTOLS DE FORMACIÓ O CERTIFICATS DE COMPETÈNCIA OBTINGUTS A LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'EXERCICI EN UN ALTRE PAÍS DE LA UNIÓ EUROPEA DE PROFESSIONS REGULADES EN MATÈRIA D'INDÚSTRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació ( de forma presencial o telemàtica) de la sol·licitud (segons model SOLACRIND que figura com a imprés associat a aquest tràmit) i de la documentació requerides, en el registre d'entrada del Servei Territorial d'Indústria de la corresponent província.

  2. Registre i revisió de la sol·licitud i la documentació presentada.

  3. En cas que la documentació no siga correcta o no estiga completa, s'efectuarà a l'interessat un requeriment indicant la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar.
  - Si l'interessat aporta la documentació correcta i completa, es procedix segons es descriu a continuació en el punt 4.
  - Si l'interessat NO aporta la documentació correcta o completa, es resol declarant que desistix i arxivant l'expedient.

  4. En cas que la documentació siga correcta i completa, el corresponent Servei Territorial d'Indústria emetrà un certificat acreditatiu, que es notificarà a la persona sol·licitant.

  5. El termini per a emetre i notificar, si és procedent, el certificat acreditatiu serà de tres mesos, a partir de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació.
  - En els casos en què no trobant-se complet l'expedient, haja de requerir-se a la persona interessada l'aportació de documents necessaris, se suspendrà el còmput del termini màxim per a dictar i notificar la resolució, tornant-se a reprendre el mateix a partir de la presentació dels documents que suposen que l'expedient es trobe complet.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució del procediment, així com contra la falta de resolució expressa en el termini màxim establit, podran interposar-se els recursos procedents en via administrativa i contenciosa administrativa, d'acord ambla Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17736

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Finalitzada la tramitació telemàtica, el certificat acreditatiu es notificarà telemàticament al sol·licitant.

  5. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  DEFINICIONS

  De conformitat amb el que establwix el Reial Decret 1837/2008, s'entén per:

  -«PROFESSIÓ REGULADA»: l'activitat o conjunt d'activitats professionals l'accés del qual, exercici o una de les modalitats d'exercici estan subordinats de manera directa o indirecta, en virtut de disposicions legals, reglamentàries o administratives, a la possessió de determinades qualificacions professionals.

  -«QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL» és la capacitat per a l'accés a una determinada professió, o al seu exercici, que ve acreditada oficialment per un títol de formació, per un certificat de competència tal com es defineix en l'article 19.1.a) del Reial Decret 1837/2008, per una experiència professional formalment reconeguda, o bé pel concurs de més d'una de tals circumstàncies.

  -«TÍTOL DE FORMACIÓ»: els diplomes, certificats i altres títols expedits per una autoritat d'un estat membre de la Unió Europea, designada d'acord amb les disposicions legals, reglamentàries i administratives del dit estat, que sancionen oficialment una formació professional adquirida de manera preponderant en la Comunitat.

  -«CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA»: és el certificat expedit per l'autoritat competent d'un estat membre d'origen, d'acord amb les disposicions legals, reglamentàries o administratives del dit estat, que sanciona: a) Bé una formació que no forme part d'un títol o certificat, tal com es defineixen en els apartats 2, 3, 4, i 5 d'aquest article, bé un examen específic sense formació prèvia, o bé l'exercici d'una professió a temps complet durant tres anys consecutius o durant un període equivalent a temps parcial en el transcurs dels últims deu anys. b)Bé l'adquisició d'una formació general corresponent a un nivell d'ensenyança primària o secundària que acredite la possessió de coneixements generals.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat (BOE núm. 280, de 20/11/2008).
  - Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament *IMI).(BOE núm. 138, de 10/06/2017).
  - Decret 80/2014 , de 6 de juny, del Consell, pel qual es determinen els òrgans competents a la Comunitat Valenciana per al reconeixement de qualificacions professionals obtingudes en altres països membres de la Unió Europea, i s'establix el procediment d'acreditació i autenticació de títols i certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7292, de 10/06/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre

  Vegeu Reial decret 581/2017, de 9 de juny.

  Vegeu Decret 80/2014, de 6 de juny

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.