Detall de Procediments

Acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea d'una professió regulada en matèria d'indústria de l'annex I del Decret 80/2014 . Indústria
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea d'una professió regulada en matèria d'indústria de l'annex I del Decret 80/2014 . Indústria

  Objecte del tràmit

  Obtindre l'acreditació de títols de formació o certificats de competència expedits a la Comunitat Valenciana per a l'exercici en un altre estat membre de la Unió Europea, d'una professió regulada en matèria d'indústria inclosa en l'annex I del Decret 80/2014 .

  Esta acreditació reconeix la qualificació professional de la persona sol·licitant per a l'exercici de la professió que es tracte de les citades, de manera que puga exercir-la en un altre estat membre amb els mateixos drets que els nacionals del dit estat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona nacional d'un estat membre de la Unió Europea (UE) o del Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, que complix els requisits que s'indiquen a continuació.

  Requeriments

  1 - És nacional de:
  -Un dels 28 estats membres de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Luxemburg, Lituània, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia.
  - O d'un dels tres estats signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu: Noruega, Islàndia, Liechtenstein.
  - O de Suïssa (inclosa en virtut d'un acord bilateral amb la Unió Europea).

  2 - HA ADQUIRIT EN LA COMUNITAT VALENCIANA LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL (*) que li permet l'exercici d'una de les professions regulades en matèria d'indústria arreplegades en l'annex I del Decret 80/2014.
  * Nota: actualment "Instal·lador de llanterneria" NO és una professió regulada en matèria d'indústria a Espanya, per la qual cosa no serà necessari realitzar el present tràmit.

  3 - I DESITJA EXERCIR L'ESMENTADA PROFESSIÓ EN UN ALTRE ESTAT MEMBRE de la Unió Europea (UE) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa, el qual li sol·licita una acreditació que indique tant el nivell del títol de formació o el certificat de competència presentat per al seu reconeixement en el dit estat, com que aqueixa titulació permet exercir la professió regulada a Espanya.

  Inici
 • Import de la Taxa 10,3 Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'hi haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17736

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD d'acreditació, segons model SOLACRIND que figura com a imprés associat a aquest tràmit i s'ajusta al que preveu l'article 8.2 i l'Annex III del Decret 80/2014.

  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  a) Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat i identitat del sol·licitant (passaport o document d'identificació), corresponent a algun dels estats membres de la Unió Europea (UE), del Espai Econòmic Europeu (EEE) o de Suïssa.

  Si es tracta de nacionals espanyols només hauran d'aportar aquest document si en la sol·licitud d'acreditació no han autoritzat a l'Administració per a obtindre directament la comprovació de les seues dades d'identitat.

  b) Fotocòpia compulsada:

  - Bé del títol acadèmic o certificat de competència i del títol professional (si és el cas) o del certificat substitutori del títol o certificat expedit per l'autoritat competent.
  - O bé de la certificació de la formació rebuda per a l'obtenció del títol o certificat, en la que consten, entre altres extrems, la duració dels mateixos i les assignatures o mòduls cursats.

  c) Justificant d'haver abonat la corresponent taxa administrativa.

  Impresos associats

  [SOLACRIND] SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ DE TÍTOLS DE FORMACIÓ O CERTIFICATS DE COMPETÈNCIA OBTINGUTS A LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'EXERCICI EN UN ALTRE PAÍS DE LA UNIÓ EUROPEA DE PROFESSIONS REGULADES EN MATÈRIA D'INDÚSTRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.