Sol·licitud d'Iinscripció/Cancelació en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, per a exercir l'activitat de corredor i agent vinculat (personas JURÍDIQUES). Economia.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 212034
|
Codi GVA: 17888
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre la preceptiva Inscripció/Cancelació en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, per a exercir l'activitat de mediador d'assegurances en les modalitats de de corredor i agent vinculat (persones JURÍDIQUES).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1.- EL REGISTRE ADMINISTRATIU DE DISTRIBUÏDORS D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

- El Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana està adscrit a la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privats.

- En el dit Registre s'inscriuran els mediadors la competència dels quals corresponga a la Generalitat.

- El contingut d'eixe Registre és el següent:

. Número d'inscripció

. NIF

. Tipus de mediador

. Situació

. Tipus de persona

. Nom/raó

. Primer cognom

. Segon cognom

. Formació

. Data d'alta

. Data de baixa

. Capital social

. Nombre de participacions

. Valor unitari

. Domicili

. Atenció al client

. Responsables de l'atenció

. Cobertura per anualitat de la responsabilitat civil

. Cobertura per sinistre de la responsabilitat civil

. Entitat asseguradora de la responsabilitat civil

. Capacitat financera

. Administradors

. Direcció tècnica

. Partícips o cooperativistes

. Actes inscriptibles

 

2.- MODIFICACIÓ DE DADES

 

- Quan es produïsca alguna variació dels dades que consten en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, haurà de sol·licitar-se l'oportuna modificació d'aquestes dades.

 

- La informació relativa a este deure de modificació quan es tracta de persones jurídiques està disponible en la Guia PROP en la següent adreça (vegeu també enllaç en este mateix tràmit): http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17490&versió=amp

 

3.- DEURE DOCUMENTAL

 

- Els corredors d'assegurances i els agents vinculats, inscrits en el Registre Administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana portaran i conservaran els llibres-registre, correspondència i justificants concernents al seu negoci degudament ordenats, en els termes establits en la legislació mercantil.

 

- Els corredors d'assegurances hauran de portar i conservar, en particular, els llibres-registre següents:

a) De pòlisses i suplements mitjançats, en el que s'anotaran totes les pòlisses i suplements que es formalitzen per la seua mediació. Es farà constar com a mínim el ram que es tracta, data d'efecte, número de pòlissa o suplement, prenedor, domicili del prenedor (tipus de via, nom i número de la via, municipi i província), capital assegurat, primes, i si és acostada per la pròpia xarxa de la societat de corredoria d'assegurances o a través d'algun dels seus col·laboradors o un altre corredor o societat de corredoria.

b) De primes cobrades a través de la societat de corredoria d'assegurances,on es farà constar el ram que es tracta, número de la pòlissa, prenedor, venciment a què correspon, import i data de cobrament.

c) De sinistres tramitats, on es registraran els sinistres tan prompte siguen coneguts per la societat de corredoria d'assegurances i se'ls haurà d'atribuir una numeració correlativa, dins de cada una de les sèries que s'establisquen d'acord amb els criteris de classificació de sinistres que s'utilitzen. La informació que, com a mínim quan siga coneguda, ha de contindre este llibre-registre es referirà a la pòlissa de què procedix cada sinistre, dates d'idea, declaració i liquidació. També, s'indicarà si hi ha reclamació judicial, administrativa, davant del defensor de l'assegurat de l'entitat o de qualsevol altra índole.

d) De col·laboradors externs, en el que hauran d'anotar-se les dades personals identificatives dels col·laboradors, ja siguen persones físiques o jurídiques, indicant la data d'alta i de baixa, i la formació rebuda.

e) D'altres corredors. Hauran d'anotar-se les dades personals identificatives d'altres corredors, ja siguen persones físiques o jurídiques, utilitzats com a xarxa de distribució diferent de la pròpia, amb indicació de la data d'alta i de baixa.

 

S'entendrà complida l'obligació de portar els llibres-registre a què es referixen els paràgrafs a), b) i c) encara que la informació assenyalada en els anteriors paràgrafs estiga continguda en diferents fitxers informàtics, sempre que siga possible establir una correlació i integració àgil i senzilla entre el seu contingut.

 

- Eixos llibres-registre (regulats en el Reial Decret 764/2010, d'11 de juny, pel qual es desplega la Llei 26/2006, en matèria d'informació estadisticocomptable i del negoci, i de competència professional):

a) Podran conservar-se en suports informàtics.

b) Hauran d'estar a disposició de l'òrgan administratiu competent en matèria d'assegurances.

c) No podran emportar-se amb un retard superior a tres mesos.

 

4.- DEURE D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICO-COMPTABLE

 

- Els corredors d'assegurances i els agents vinculats, inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, estan així mateix obligats a remetre la informació estadístic-comptable anual a l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades.

 

- La informació relativa a este deure està disponible en la Guia PROP en la següent adreça (vegeu també enllaç en este mateix tràmit): http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15882&versió=amp

 

 

5.- COMPETÈNCIA ADMINISTRATIVA I INSPECCIÓ

 

- Les competències administratives concernents al control de l'exercici de l'activitat de dels corredors d'assegurances i els agents vinculats, inscrits en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana, així com la tasca inspectora sobre este col·lectiu, correspondran a l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privats, que gaudirà de les facultats que la llei atorga.

- Serà aplicable a la inspecció de mediadors d'assegurances privades el que es disposa sobre inspecció d'entitats asseguradores en l'article 72 de la Llei d'Ordenació , Solvència i Supervisió de les Assegurances Privades, entenent-se fetes als mediadors les referències que en aquest precepte es fan a les entitats asseguradores.

 

6.- REVOCACIÓ

 

La revocació de l'autorització administrativa per a exercir l'activitat de corredoria d'assegurances podrà ser acordada per l'òrgan competent de la conselleria amb competències en matèria de mediació d'assegurances privats, prèvia instrucció d'expedient per part de l'òrgan competent d'eixa conselleria, amb audiència de l'interessat, quan concórrega alguna de les causes establides en l'article 190 de la LDS.

 

7.- MECANISMES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

A) Obligació d'atendre i resoldre queixes i reclamacions.

 

1. Els corredors d'assegurances estan obligats a atendre i resoldre les queixes i reclamacions que es formulen pels subjectes legitimats conforme al que s'estableix en la LDS i en la normativa sobre protecció del client de serveis financers.

 

2. Els departaments i serveis d'atenció al client de les entitats asseguradores atendran i resoldran les queixes i reclamacions que es presenten en relació amb l'actuació dels agents a elles vinculats, en els termes que establisca la normativa sobre protecció del client de serveis financers.

 

3. A aquest efecte, podran contractar externament l'acompliment de les funcions del departament o servei d'atenció al client amb una altra persona o entitat aliena a l'estructura de la seua organització, sempre que reunisca els requisits exigits en la normativa sobre protecció del client de serveis financers.

 

4. El departament o servei d'atenció al client podrà ser comú a altres societats del mateix grup econòmic.

 

B)Defensor del client.

 

1. Els corredors d'assegurances, podran designar, bé individualment, ben agrupats un defensor del client, que haurà de ser una entitat o expert independent de reconegut prestigi, a qui correspondrà atendre i resoldre els tipus de queixes i reclamacions que se sotmeten a la seua decisió en el marc del que dispose el seu reglament de funcionament, així com promoure el compliment de la normativa sobre transparència i protecció del client i de les bones pràctiques i usos financers, tot això conforme al que es disposa en la normativa sobre protecció del client de serveis financers.

 

2. La decisió del defensor del client favorable a la reclamació vincularà al corredor d'assegurances. Aquesta vinculació no serà obstacle a la plenitud de la tutela judicial, al recurs a altres mecanismes de resolució de conflictes ni a la protecció administrativa.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Totes les PERSONES JURÍDIQUES que complisquen els requisits establits en el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors, ...

Saber més
Requisits

1.- PER Als AGENTS D'ASSEGURANCES VINCULADES (persones jurídiques):

 

a) Aportar amb la sol·licitud d'inscripció:

1r Informació sobre la identitat dels accionistes o socis de l'agent persona jurídica, ja siguen al seu torn persones físiques o jurídiques, que posseïsquen en l'agent d'assegurances una participació directa o indirecta del 10 per cent o superior dels drets de vot o del capital.

2n Informació sobre la identitat de les persones que posseïsquen vincles estrets amb l'agent d'assegurances.

3r Informació que aquestes participacions o vincles estrets no impedeixen a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions l'exercici efectiu de les seues funcions de supervisió.

b) Acreditar que la persona responsable de l'activitat de distribució o, en el seu cas, les persones que formen part de l'òrgan de direcció responsable de l'activitat de distribució, i totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances, compleixen el requisit d'honorabilitat comercial i professional en els termes definits en l'article 128 de la LDS

Aquest requisit serà igualment aplicable als administradors de l'agent d'assegurances, persona jurídica.

c) Acreditar que la persona responsable de l'activitat de distribució o, en el seu cas, almenys la meitat de les persones que formen part de l'òrgan de direcció responsable de l'activitat de distribució i totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances, posseeixen uns coneixements i aptituds apropiats mitjançant la superació de cursos de formació d'acord amb el que es preveu en el títol I de la LDS i en la seua normativa de desenvolupament.

d) Presentar una memòria en la qual s'indiquen les entitats asseguradores per a les quals es distribuïsquen les assegurances i els rams d'assegurança; l'àmbit territorial d'actuació, i els mecanismes adoptats per a la solució de conflictes per queixes i reclamacions dels clients. Deurà, igualment, incloure un esment exprés al programa de formació a què es refereix la lletra e).

e) Presentar un programa de formació contínua aplicable a la persona responsable de l'activitat de distribució o, en el seu cas, almenys a la meitat de les persones que formen part de l'òrgan de direcció responsable de l'activitat de distribució, i a totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances.

f) No incórrer en les causes d'incompatibilitat previstes en el títol I de la LDS.

 

2.- PER Als CORREDORS D'ASSEGURANCES (persones jurídiques):

 

a) Els corredors de segurs persones jurídiques, hauran de ser societats mercantils o cooperatives inscrites en el Registre Mercantil i registre de cooperatives corresponent, prèviament a la sol·licitud d'inscripció administrativa, els estatuts de la qual prevegen, dins de l'apartat corresponent a l'objecte social, la realització d'activitats de distribució d'assegurances com a corredor d'assegurances. Quan la societat siga per accions, aquestes hauran de ser nominatives.

b) Presentar un programa d'activitats en el qual s'haurà d'indicar, almenys, els rams d'assegurança i la classe de riscos en què es projecte mediar, els principis rectors i àmbit territorial de la seua actuació; l'estructura de l'organització, que incloga els sistemes de comercialització; els mitjans personals i materials dels quals es vaja a disposar per al compliment d'aquest programa i els mecanismes adoptats per a la solució de conflictes per queixes i reclamacions dels clients. A més, per als tres primers exercicis socials, haurà de contindre un pla en el qual s'indiquen de forma detallada les previsions d'ingressos i despeses, en particular les despeses generals corrents, i les previsions relatives a primes d'assegurances que es distribuiran, justificant les mateixes, així com l'adequació a aquestes dels mitjans i recursos disponibles.

c) Acreditar que la persona responsable de l'activitat de distribució o, en el seu cas, les persones que formen part de l'òrgan de direcció responsable de l'activitat de distribució i totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances, compleixen el requisit d'honorabilitat comercial i professional en els termes disposats en l'article 128 de la LDS.

Aquest requisit serà igualment aplicable als administradors del corredor d'assegurances, persona jurídica.

d) Acreditar que la persona responsable de l'activitat de distribució o, en el seu cas, almenys la meitat de les persones que formen part de l'òrgan de direcció responsable de l'activitat de distribució i totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances, posseeixen els coneixements i aptituds apropiats mitjançant la superació de cursos de formació d'acord amb el que es preveu en el títol I de la *LDS i en la seua normativa de desenvolupament.

e) Presentar un programa de formació contínua aplicable a la persona responsable de l'activitat de distribució o, en el seu cas, almenys a la meitat de les persones que formen part de l'òrgan de direcció responsable de l'activitat de distribució. El programa també haurà d'aplicar-se a totes les persones que participen directament en la distribució d'assegurances.

f) Disposar d'una capacitat financera que deurà en tot moment aconseguir el 4 per cent del total de les primes anuals percebudes, sense que puga ser inferior a 19.510 euros, llevat que contractualment s'haja pactat de manera expressa amb les entitats asseguradores que els imports abonats pels clients es realitzaran directament en comptes de pagament de titularitat d'aquelles, o que, en el seu cas, el corredor d'assegurances oferisca al prenedor una cobertura immediata, sempre que l'entitat asseguradora haja autoritzat el corredor a rebre en nom i per compte d'aquesta les primes satisfetes pels prenedors, entregant el rebut de prima emés per l'entitat asseguradora, i, en un i un altre cas, que les quantitats abonades en concepte d'indemnitzacions s'entregaran directament per les entitats asseguradores als prenedors d'assegurances, assegurats o beneficiaris.

La capacitat financera podrà acreditar-se mitjançant la contractació d'un aval emés per una entitat financera o d'una assegurança de caució, a fi de protegir als clients enfront de la incapacitat dels corredors d'assegurances per a transferir la prima a l'entitat asseguradora o per a transferir la quantitat de la indemnització o el reembossament de la prima a l'assegurat.

L'anterior s'entén sense perjudici del que es disposa en l'article 136.4.

g) Contractar una assegurança de responsabilitat civil professional o qualsevol altra garantia financera que cobrisca en tot el territori de la Unió Europea les responsabilitats que pogueren sorgir per negligència professional, amb una quantia de, almenys 1.300.380 euros per sinistre i, en suma, 1.924.560 euros per a tots els sinistres corresponents a un determinat any.

En el cas que el corredor d'assegurances exercisca la seua activitat en determinats productes sota la direcció d'un altre corredor que assumisca la total responsabilitat dels actes d'aquell, haurà d'informar prèviament per escrit d'això al client.

h) Aportar i mantindre actualitzada:

1r Informació sobre la identitat dels accionistes o socis, ja siguen persones físiques o jurídiques, que posseïsquen en el corredor d'assegurances una participació directa o indirecta del 10 per cent o superior dels drets de vot o del capital.

2n Informació sobre la identitat de les persones que posseïsquen vincles estrets amb el corredor d'assegurances.

3r Informació que aquestes participacions o vincles estrets no impedeixen a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions l'exercici efectiu de les seues funcions de supervisió.

i) No incórrer en les causes d'incompatibilitat previstes en l'article 159.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida, EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA, davant l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades.

- El termini màxim en què ha de notificar-se la resolució expressa de la sol·licitud pel citat òrgan serà de tres mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud d'inscripció.

- La sol·licitud d'inscripció serà denegada quan no s'acredite el compliment dels requisits exigits per a la seua concessió.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1.- SOL·LICITUD d'INSCRIPCIÓ corresponent a persones JURÍDIQUES, segons els models que figuren com a impresos associats a este tràmit en funció que es tracte de: a) Societat d'agència vinculada: model d'imprés associat SOLASPJ. b) Societat de corredoria d'assegurances: model d'imprés associat...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar la sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la...
Saber més

Resolució

Termini màxim
La sol·licitud d'inscripció haurà de ser resolta dins dels TRES MESOS següents a la seua recepció per part de l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privats.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució
Sancions
Les previstes en la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d'Assegurances i Reassegurances Privats. En tot el no previst expressament en eixa llei serà aplicable el règim sancionador que per a les entitats asseguradores es preveu en la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i...
Saber més