• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions als municipis de la Comunitat Valenciana, per mitjà de concurrència competitiva, per a evitar el tall dels subministraments d'energia elèctrica, aigua i gas en llars en risc d'exclusió social als quals se'ls haja tallat algun o tots els esmentats subministraments, o estiguen amenaçats de tallar, així com per a contribuir al pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, hagen accedit a un lloguer social i no puguen fer-li front.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Seran beneficiàries als efectes d'esta orde els municipis de la Comunitat Valenciana. En tot cas, les ajudes seran destinades a les persones i unitats familiars en risc d'exclusió social.

  Requeriments

  Es consideren persones o unitats familiars en risc d'interés social que:

  - Les unitats familiars i de convivència que tinguen uns ingressos inferiors a 1,5 IPREM.

  - Les unitats familiars o de convivència en què algun dels seus membres tinga reconeguda alguna discapacitat o es trobe en situació de gran dependència i en el seu conjunt tinguen un nivell d'ingressos inferior a 2 IPREM.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Ajudes per a evitar la pobresa energètica:

  1. Quantia de les ajudes per a fer front al subministrament d'energia elèctrica.

  Cost de subministrament elèctric: fins a 75 euros per rebut mensual, i una màxim de 300 euros per consumidor i any.

  2. Quantia de les ajudes per a fer front al subministrament de gas.

  Cost de subministrament de gas: fins a 75 euros per rebut mensual, i una màxim de 300 euros per consumidor i any.

  3. Quantia de les ajudes per a fer front al subministrament d'aigua.

  Cost d'aigua potable, exclusivament consums: fins a 15 euros per rebut mensual, i un màxim de 60 euros per consumidor i any.

  Així mateix podran ser objecte d'ajudes els costos ocasionats per a restablir els subministraments en el cas que se n'haja produït el tall.

  En els supòsits en què s'haja obtingut el bo social energètic o qualsevol altra ajuda, ingrés o recurs, que amb el mateix fi haja sigut atorgada per qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d'Organismes Internacionals, la suma de totes elles, incloent-hi les atorgades per mitjà de la present orde, no podrà superar el cost del subministrament.


  Ajudes per al lloguer social:

  La quantia serà de fins a 100 euros mensuals, durant un període màxim d'un any, i en cap cas podrà superar l'import de la renda real.


  Limitació temporal de les ajudes:

  No podran atendre's per mitjà de la present orde pagaments en concepte de subministraments o lloguers socials, anteriors a octubre 2015.  Quinta.- Criteris d'adjudicació i abonament de les ajudes

  1.- Les ajudes es concediran d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i es tramitaran a través del procediment de concurrència competitiva, per la naturalesa d'estes no pot establir-se un altre criteri de prelació que no siga el temporal, a causa de la urgència a solucionar la precària situació dels destinataris finals de l'ajuda, considerant el moment exacte de la presentació (dia, hora i minut).

  2.- Les ajudes s'abonaran una vegada concedida la resolució de concessió.

  3.- Qualsevol alteració en la situació socioeconòmica dels destinataris inclosos en la relació que s'especifica en l'apartat 2,b de la base tercera, "Sol·licituds i documentació", com a conseqüència d'un increment en el nivell d'ingressos del destinatari de l'ajuda o del conjunt de la unitat familiar o de convivència corresponent que supose la no consideració, del dit destinatari, com a persona en risc d'exclusió social, durant el període de cobertura de les ajudes d'esta orde, haurà de ser comunicada al Servici Territorial d'Habitatge i Rehabilitació que territorialment corresponga. Esta circumstància pot suposar una minoració en la quantia atorgada i, si és el cas, el reintegrament de les ajudes percebudes indegudament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per Resolució de 25 de maig de 2016, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es prorroga el termini de presentació de sol·licituds fins al 31 d'octubre de 2016, inclusivament.

  Les sol·licituds es presentaran utilitzant mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, la documentació que es presente adjunta a la sol·licitud serà omplida pel mateix ajuntament sol·licitant utilitzant mitjans electrònics que seran facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat i, si és el cas, per mitjà de còpies digitalitzades dels documents que garantisquen la fidelitat de l'original sota la responsabilitat del propi sol·licitant, tot això d'acord amb els models normalitzats i instruccions per a la tramitació que a este efecte s'establisquen, de conformitat amb el que preveu l'esmentat decret.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica exclusivament.

  Els municipis de la Comunitat Valenciana, junt amb la sol·licitud, que inclourà una declaració responsable sobre el compliment dels requisits establits per la Llei 38/2003, General de Subvencions, hauran d'aportar:

  a. Acreditació de la capacitat i representació del firmant de la sol·licitud per a efectuar-la.

  b. Relació de les persones que seran destinatàries de l'ajuda i declaració responsable que totes elles es troben en situació d'exclusió social, i també que cap de les dites persones és, a títol individual o com a membre integrant d'una altra unitat familiar o de convivència, susceptible de ser destinatària d'estes mateixes ajudes. Així mateix la dita relació inclourà la quantificació detallada de l'import de la subvenció que se sol·licita, indicant para cada un dels membres de la relació la finalitat de l'import a atorgar (lloguer social i/o subministraments d'energia elèctrica, aigua potable i gas) i el període temporal a què corresponen.

  Esta relació es generarà per mitjà de l'aplicació informàtica PIDAE que es pot descarregar en l'apartat 'enllaços' d'este tràmit (veure nota 1).

  c. Informe dels servicis socials municipals que acredite la situació, de les persones que s'incloguen en la relació de l'apartat b, de risc d'exclusió social i la impossibilitat d'atendre els seus pagaments (es pot utilitzar el model d'informe dels servicis socials que apareix en l'apartat 'impresos associats' d'este tràmit, formulari IA-12281).

  d. En els supòsits d'ajuda per a evitar la pobresa energètica l'entitat sol·licitant haurà de justificar a més el tall o risc de tall de subministrament, per mitjà de l'aportació de documentació acreditativa de la dita situació, emesa per la corresponent companyia subministradora, en el cas de subministraments d'energia elèctrica, aigua potable i gas, o certificat expedit pels servicis socials municipals en el cas d'ajudes destinades a atendre lloguers socials.

  Les entitats locals podran presentar més d'una sol·licitud sempre que en elles no apareguen repetits els destinataris, la destinació de l'ajuda i el període a què corresponguen.

  (Nota 1)
  La relació que apareix en l'apartat b) s'ha de presentar obligatòriament en el tràmit telemàtic per mitjà de dos fitxers (un fitxer pdf i un fitxer xml) que genera l'aplicació PIDAE (Programa per a la informació de Dades d'Ajuda Energètica ).

  El programa PIDAE i el seu manual d'usuari es poden descarregar en l'apartat 'enllaços' que apareix més avall en este mateix tràmit.

  Els requisits tècnics del programa PIDAE figuren en l'apartat "Informació Complementària".

  Una vegada instal·lat el programa se seguiran els passos següents:
  1. Configuració de l'entitat: es consignen les dades de l'ajuntament sol·licitant.
  2. Registre de beneficiaris: on s'omplin les dades dels beneficiaris o unitats familiars candidats a rebre l'ajuda.
  3. Dades de justificació: on es registren les dades de justificació per cada beneficiari.
  4. Emissió dels fitxers: després d'haver registrat els beneficiaris i gravat les seues dades de justificació, l'aplicació permet emetre els 2 fitxers necessaris (un en format pdf i un altre en format xml) que hauran d'acompanyar a la sol·licitud telemàtica.

  Impresos associats

  INFORME DELS SERVEIS SOCIALS DE LA NECESSITAT D'ACCÉS A LES AJUDES PER A LLARS EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

  MODEL NORMALITZAT DE CERTIFICAT DE SECRETARI O INTERVENTOR DE L'ENTITAT LOCAL/AJUNTAMENT A L'EFECTE DE JUSTICAR EL COMPLIMENT DE LA FINALITAT PER A LA QUAL ES VAREN CONCEDIR LES AJUDES DE L'ORDRE 3/2015

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, per delegació de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a propostes d'un òrgan col·legiat que es reunirà amb una periodicitat mínima de quinze dies, a partir de la publicació d'esta orde, durant la vigència del termini de presentació de sol·licituds establit en la Convocatòria. L'atorgament de les ajudes estarà condicionat, en tot cas, a l'existència en els pressupostos de l'exercici econòmic 2016, de crèdit adequat i suficient.

  L'esmentat òrgan col·legiat estarà integrat pel subdirector general d'Habitatge i Regeneració Urbana, el cap del Servici de Coordinació d'Habitatge, el cap del Servici de Planificació Econòmica i Regeneració Urbana, i els caps dels Servicis Territorials d'Habitatge i Rehabilitació.

  La tramitació dels expedients correspondrà als Servicis Territorials d'Habitatge i Rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.

  El director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana queda facultat per a dictar totes les instruccions, resolucions i interpretacions que resulten necessàries per al desplegament i aplicació d'esta orde.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la normativa reguladora del Procediment Administratiu Comú. I més concretament, recurs potestatiu de reposició davant de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, o bé, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que establixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=17893

  Tramitació

  Clicant en la icona superior Tramitar amb certificat d'esta mateixa pàgina.
  A este efecte ha de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o de DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o el programa AUTOFIRMA (vegeu l'apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  REQUISITS TÈCNICS DEL PROGRAMA PIDAE
  Requisits tècnics que han de complir els equips per a poder instal·lar l'aplicació PIDAE:
  1. Sistemes operatius compatibles
  - Windows Vista SP2 (x86 i x64)
  - Windows 7 SP1 (x86 i x64)
  - Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
  - Windows Server 2008 SP2 (x86 y x64)
  - Windows 8 (x86 i x64)
  - Windows 10 (x86 i x64)
  2. Requisits de maquinari
  - Processador a 1 GHz o més ràpid
  - 512 MB de RAM
  - 1.5 GB d'espai disponible en el disc dur (x86)
  - Unitat de disc dur de 3 GB (x64)
  3. Requisits addicionals que s'hi instal·len automàticament
  - Microsoft .NET Framework 4.5 (x86 i x64)
  - SQL Server 2012 Express LocalDB
  - Microsoft® System CLR Types for SQL Server® 2012 (x86)
  - Microsoft Report Viewer 2012 Runtime.

  En el cas d'incidèncias durant la instal·lació o durant el seu ús ompliu el el formulari web al que es pot accedir des de l'apartat "enllaços".

  INFORMACIÓ PER A LES PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

  Les persones o unitats familiars en risc d'exclusió social podran dirigir-se al seu ajuntament; els servicis socials de l'ajuntament valoraran les situacions de risc d'exclusió social i la impossibilitat de fer front als pagaments dels subministraments. Per a això, hauran d'aportar a l'ajuntament:

  - L'última declaració d'IRPF o qualsevol altra justificació dels ingressos percebuts.
  - Les factures de les companyies subministradores que no poden pagar.
  - Rebuts del lloguer que no poden pagar.
  - Documents que justifique que residix en una vivenda sítia dins del terme municipal del corresponent Ajuntament.

  PROTOCOLS D'ADHESIÓ ALS ACORD AMB LES COMPANYIES DE SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC

  La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a fomentar i incentivar l'efectivitat de les ajudes ha subscrit acords de col·laboració per a evitar el tall de subministraments energètics amb les companyies subministradores IBERDROLA, ENDESA i GAS NATURAL FENOSA

  No obstant, cal recordar que els beneficiaris finals són les persones amb residència habitual a la Comunitat Valenciana,que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, i que siguen clients de les empreses esmentades.

  L'acord de col·laboració s'instrumenta a través dels Ajuntaments que s'hi adherisquen i no hi ha un termini limitat per a l'adhesió.

  L'adhesió es realitzarà telemàticament en:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17866

  per mitjà de l'imprés normalitzat:
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/12501_BI.pdf

  Criteris de valoració

  Les ajudes es concediran d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i es tramitaran a través del procediment de concurrència competitiva. Per la naturalesa de les ajudes no pot establir-se un altre criteri de prelació que no siga el temporal, a causa de la urgència a solucionar la precària situació dels destinataris finals de l'ajuda, considerant el moment exacte de la presentació (dia, hora i minut).

  Les ajudes s'abonaran una vegada concedida la resolució de concessió.

  Qualsevol alteració en la situació socioeconòmica dels destinataris inclosos en la relació que s'especifica en l'apartat 2,b de la base tercera.- "Sol·licituds i documentació", com a conseqüència d'un increment en el nivell d'ingressos del destinatari de l'ajuda o del conjunt de la unitat familiar o de convivència corresponent que supose la no consideració, del dit destinatari, com a persona en risc d'exclusió social, durant el període de cobertura de les ajudes de l'Orde 3/2015, haurà de ser comunicada al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació que territorialment corresponga. Esta circumstància podrà comportar una minoració en la quantia atorgada i, si és el cas, el reintegrament de les ajudes percebudes indegudament.

  Obligacions

  Obligacions dels municipis de la Comunitat Valenciana:

  En virtut del que establixen les Lleis 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i la Llei 6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Reconeixement, Protecció i Promoció de les senyes d'identitat del Poble Valencià, les beneficiàries queden obligades a:

  a) Presentar memòria justificativa de la destinació efectiva de les ajudes.

  b) Facilitar qualsevol document o informació que la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana considere necessari per al control del compliment dels fins previstos.

  c) Sotmetre's a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció General de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides.

  d) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.

  e) Informar de les circumstàncies que puguen donar lloc a la modificació de la resolució si es produïx una variació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció.

  f) Justificar, en el termini màxim d'un mes des de la finalització del període de cobertura de les ajudes, el compliment de la finalitat per a la que es van concedir les mateixes per mitjà de document acreditatiu de la corresponent transferència bancària o, si és el cas, certificació de la companyia subministradora i justificació del pagament de rendes en concepte de lloguer (vegeu model normalitzat en l'apartat d'impresos associats.

  g) Reintegrar l'import de la subvenció, amb pèrdua del dret, en el cas que siga destinada a la realització d'una activitat, o al compliment d'una finalitat, que manifestament suposen un greuge o menyspreu cap als senyals d'identitat del poble valencià.

  h) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica.

  Sancions

  La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'estes obligacions o la comprovació de la falsedat dels dades aportades a l'expedient donarà lloc a la revocació de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, que meritaran els corresponents interessos de demora.

  En tot cas, serà aplicable el que disposen els títols II. Del reintegrament de subvencions, III. Del control financer de subvencions i IV. Infraccions i Sancions Administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Enllaços

  Enllaç de descàrrega del programa PIDAE

  Manual d'usuari del programa PIDAE

  Formulari web per a incidències relacionades amb el programa PIDAE.

  CL@VE-PERMANENT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori , per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer; i s'efectua la seua convocatòria (DOCV núm. 7689, de 31/12/2015).
  - Resolució de 21 de març de 2016, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori , per la qual es prorroga el termini establit en l'Orde 3/2015, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer (DOCV núm. 7754, de 06/04/2016).
  - Resolució de 25 de maig de 2016, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es prorroga el termini establit en l'Ordre 3/2015, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer (DOCV nº 7796, de 02/06/2016).

  Llista de normativa

  Veure l'Ordre 3/2015, de 23 de desembre

  Vegeu la Resolució de 25 de maig de 2016

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.