Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Impost sobre el Patrimoni.

  Objecte del tràmit

  Comprovar la condició de subjecte passiu i l'obligació de presentar i ingressar l'autoliquidació (Model 714)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els subjectes passius de l'impost, les persones físiques que tinguen la residència habitual a la Comunitat Valenciana.

  Els subjectes passius podran actuar per mitjà de representant, sempre que la representació quede acreditada suficientment per algun dels mitjans vàlids en dret. En particular, podran fer ús del model d'autorització de representació davant de l'Administració tributària per a presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (vegeu l'enllaç en l'apartat "Informació complementaria").

  Requeriments

  Estan obligats a presentar declaració per l'impost sobre el patrimoni els subjectes passius (persones físiques per obligació personal o real) en qui concórrega alguna de les circumstàncies següents:

  La seua quota tributària, determinada d'acord amb les normes reguladores d'aquest impost, i una vegada s'hagen aplicat les deduccions o bonificacions que corresponguen, resulte a ingressar, o

  Quan, encara que no es produïsca la circumstància anterior, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'impost, resulte superior a 2.000.000 euros.

  Als efectes de l'aplicació d'aquest segon límit, s'hauran de tindre en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguen exempts de l'impost o no, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que disminuïsquen el valor d'aquests, ni tampoc els deutes o obligacions personals dels quals haja de respondre el subjecte passiu.

  Les persones mortes durant l'any, en qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Si hagueren rebut una comunicació d'inici del procediment de comprovació limitada, el termini per al compliment del requeriment serà de deu dies hàbils (no es computen dissabtes, diumenges i dies festius) comptats a partir de l'endemà de la data en què es reba.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  http://atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-dondeatenderme

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G611.shtml

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les declaracions de l'impost sobre el patrimoni s'hauran de presentar de manera obligatòria per via telemàtica per mitjà d'Internet.
  Model 714
  https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G611.shtml

  Una vegada presentada i ingressada per via telemàtica, s'haurà d'aportar el justificant de presentació i la còpia de l'autoliquidació de l'impost sobre el patrimoni per mitjà d'un escrit adreçat al Departament de Gestió Tributària de l'IVAT, carrer de Gregori Gea 14, 46009 VALÈNCIA, Secció de l'Impost sobre el Patrimoni.

  Aquesta documentació es presentarà, preferentment, en el Registre de l'IVAT, carrer de Gregori Gea 14, 46009 VALÈNCIA, o en els registres de les seues delegacions a Alacant i Castelló, sense perjudici del que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Emplenament del model 714

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Les declaracions de l'impost sobre el patrimoni s'hauran de presentar de manera obligatòria per via telemàtica mitjanaçant Internet.

  Les persones contribuents que presenten declaració per l'impost sobre patrimoni, a més, estaran obligades a utilitzar la via electrònica, o, si és el cas, la via telefònica, per a la presentació de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques o per a la confirmació de l'esborrany, segons corrresponga.

  Per a presentar la declaració per Internet s'ha de disposar d'algun dels instruments de firma electrònica següents: certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN o número de referència (RENØ).

  Forma de presentació:

  Genereu la declaració de patrimoni amb el programa d'ajuda.

  Seleccioneu «Presentació telemàtica». El programa mateix us anirà guiant fins a la pantalla de presentació.

  Trieu si presentareu la declaració amb certificat, amb número de referència o utilitzant el Cl@ve PIN. Es pot efectuar directament l'ingrés a través del Cl@ve PIN, sense necessitat de domiciliació.

  Tingueu en compte que si presenteu la declaració amb número de referència, heu de domiciliar el pagament de la quota. Si no voleu domiciliar el pagament, abans de la presentació us heu de dirigir a la vostra entitat financera per a efectuar el pagament i obtindre el NRC (Número de Referència Complet, que justifica el pagament). Per a obtindre'l, aprtareu a la vostra entitat la informació següent, a més del vostre NIF:

  Model: 714
  Exercici: 2015
  Període: 0A (zero A)
  Quota: import exacte amb decimals

  Completeu les dades en la pantalla, signeu i envie.

  Rebreu un codi de confirmació de presentació. Guardeu-lo.

  Inici
 • Informació complementària

  * EXEMPCIONS
  Amb caràcter general i d'acord amb l'article 4 de la Llei de l'Impost sobre el Patrimoni, estan exempts de l'impost els béns i drets següents:

  - Els béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol, que estiguen inscrits en el Registre General de Béns d'Interés Cultural o en l'Inventari General de Béns Mobles, així com aquells altres que hagen sigut qualificats com Béns d'Interés Cultural pel Ministeri de Cultura, inscrits en el Registre corresponent.
  - Els béns integrants del Patrimoni Històric de les comunitats autònomes, que hagen sigut qualificats i inscrits d'acord amb el que establix les seues normes reguladores.
  - Determinats objectes d'art i antiguitats.
  - El parament domèstic.
  - Els drets de contingut econòmic en els instruments següents:
  . Els drets consolidats dels partícips i els drets econòmics relatius a Plans de Pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, contractes d'assegurança col·lectives i assegurances privades.
  - Els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial, mentres romanguen en el patrimoni de l'autor i, en el cas de la propietat industrial, sempre que no estiguen afectes a activitats empresarials.
  - Els valors pertanyents a no residents els rendiments dels quals estiguen exempts en virtut del que disposa l'article 14 del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març.
  - El patrimoni empresarial i professional. Esta exempció inclou els béns i drets de les persones físiques necessaris per al desenrotllament de la seua activitat econòmica, empresarial o professional, sempre que esta s'exercisca de forma habitual, personal i directa pel contribuent i constituïsca la seua principal font de renda.
  - Participacions en determinades entitats, amb cotització o sense en mercats organitzats, excloses les participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva que complisquen determinats requisits establits en la normativa de l'impost.
  - La vivenda habitual del contribuent, amb un import màxim de 300.000 euros. L'exempció s'aplicarà pel subjecte passiu que ostente sobre la vivenda habitual el dret de propietat, ple o compartit, o un dret real d'ús o gaudi sobre la mateixa (usdefruit, ús o habitació).
  - Els contribuents que siguen titulars de drets que no donen lloc a l'ús i gaudi de la vivenda habitual (com per exemple, la nua propietat, que únicament conferix al seu titular el poder de disposició de la vivenda, però no l'ús i gaudi), no podran aplicar l'exempció de la vivenda habitual.
  Als efectes de l'aplicació de l'exempció, té la consideració de vivenda habitual aquella en què el declarant residisca durant un termini continuat de tres anys. No obstant això, s'entendrà que la vivenda va tindre aquell caràcter quan, a pesar de no haver transcorregut el dit termini, es produïsca la defunció del contribuent o concórreguen circumstàncies que necessàriament exigisquen el canvi de vivenda, com ara separació matrimonial, trasllat laboral, obtenció de primera ocupació o d'ocupació més avantatjós o altres d'anàlogues.
  - Altres exempcions establides per les comunitats autònomes

  * REDUCCIONS PER MÍNIM EXEMPT
  Per a subjectes passius per obligació personal residents en determinades comunitats autònomes:

  En la Comunitat Valenciana el mínim exempt aplicable en 2016 és de 600.000 euros. No obstant, per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent, l'import del mínim exempt s'eleva a 1.000.000 euros.

  Si la Comunitat Autònoma no haguera regulat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 euros, quantia establida a estos efectes en l'article 28 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.

  Per a subjectes passius no residents que tributen per obligació personal de contribuir i per als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir:
  - El mínim exempt assenyalat anteriorment serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributen per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir.
  - Regla general: la base liquidable positiva es gravarà aplicant sobre el seu import l'escala de l'impost aprovada per la Comunitat Autònoma de residència del subjecte passiu o, si esta no l'haguera aprovat, l'escala establida amb caràcter general en la Llei de l'impost.

  L'escala estatal aplicable és la següent:

  - Base liquidable: 0,00 euros - Quota íntegra: 0,00 euros - Resta base liquidable: 167.129,45 euros - Tipus aplicable: 0,2 (percentatge).
  - Base liquidable: 167.129,45 euros - Quota íntegra: 334,26 euros - Resta base liquidable: 167.123,43 euros - Tipus aplicable: 0,3 (percentatge).
  - Base liquidable: 334.252,88 euros - Quota íntegra: 835,63 euros - Resta base liquidable: 334.246,87 euros - Tipus aplicable: 0,5 (percentatge).
  - Base liquidable: 668.499,75 euros - Quota íntegra: 2.506,86 euros - Resta base liquidable: 668.499,76 euros - Tipus aplicable: 0,9 (percentatge).
  - Base liquidable: 1.336.999,51 euros - Quota íntegra: 8.523,36 euros - Resta base liquidable: 1.336.999,50 euros - Tipus aplicable: 1,3
  - Base liquidable: 2.673.999,01 euros - Quota íntegra: 25.904,35 euros - Resta base liquidable: 2.673.999,02 euros - Tipus aplicable: 1,7 (percentatge).
  - Base liquidable: 5.347.998,03 euros - Quota íntegra: 71.362,33 euros - Resta base liquidable: 5.347.998,03 euros - Tipus aplicable: 2,1 (percentatge).
  - Base liquidable: 10.695.996,06 euros - Quota íntegra: 183.670,29 euros - Resta base liquidable: D'ara en avant 2,5 (percentatge).

  L'escala de la Comunitat Valenciana aplicable en 2016 és la que recull l'article 9 de la llei 13/1997 (vegeu l'enllaç)


  * QUOTA A INGRESSAR
  - Una vegada aplicada a la base Imposable de l'Impost sobre el Patrimoni la reducció per mínim exempt, procedix l'aplicació de la tarifa (autonòmica, segons l'escala aprovada per la Comunitat Autònoma de residència o, si esta no l'haguera aprovat, l'establida amb caràcter general en la Llei de l'impost).
  - El programa d'ajuda calcula la quota íntegra que corresponga i si és procedent minoració pel límit conjunt (la quota de l'Impost sobre el Patrimoni més la quota de l'IRPF no poden excedir el 60% de la base imposable general i de l'estalvi de l'IRPF del contribuent).
  - A continuació, s'escau restar a la quota íntegra (o minorada, segons el cas), les deduccions i bonificacions estatals i les aprovades per les comunitats autònomes, que resultaran, en tot cas, compatibles amb les establides en la normativa estatal reguladora de l'impost i no podran suposar una modificació de les mateixes. Estes deduccions o bonificacions autonòmiques s'apliquen després de les regulades per la normativa de l'Estat.
  Si les comunitats autònomes no feren ús de les competències normatives sobre este impost, s'aplicarà a falta d'això, la normativa de l'Estat.

  Per normativa estatal:

  * Deducció per impostos satisfets en l'estranger (art. 32 Llei Impost Patrimoni): en el cas d'obligació personal de contribuir, i sense perjuí del que disposen els tractats o convenis internacionals, de la quota d'este impost es deduirà, per raó de béns que radiquen i drets que pogueren exercitar-se o hagueren de complir-se fora d'Espanya, la quantitat menor de les dos següents:
  - L'import efectiu d'allò que s'ha satisfet en l'estranger per raó de gravamen de caràcter personal que afecte els elements patrimonials computats en l'impost.
  - El resultat d'aplicar sobre la part de base liquidable gravada en l'estranger el tipus mitjà efectiu de gravamen de l'impost.

  * Bonificació de la quota a Ceuta i Melilla (Art. 33 Llei Impost Patrimoni).
  Si entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable, figurara algun situat o que haguera d'exercitar-se o complir-se a Ceuta i Melilla les seues dependències, la quota de l'impost es bonificarà en el 75 per 100 de la part de la mateixa que proporcionalment corresponga als mencionats béns o drets.

  El resultat de restar de la quota minorada les deduccions i bonificacions, serà la quota a ingressar.

  Sancions

  Regulades en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, articles 178 a 212 i Reglament general del règim sancionador tributari, aprovat pel Reial decret 2063/2004, de 15 d'octubre, articles del 22 al 28.

  Enllaços

  Web IVAT

  Autorització de representació

  Escala aplicable a la Comunitat Valenciana el 2016

  Contacte amb l'IVAT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni.
  - Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  - Reial decret 1704/1999 , de 5 de novembre, pel qual es determinen els requisits i condicions de les activitats empresarials i professionals i de les participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions corresponents en l'impost sobre el patrimoni .

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 19/1991, de 6 de juny (Llei sobre el patrimoni)

  Vegeu llei 13/1997, de 23 de desembre

  Vegeu Llei 58/2003, de 17 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.