• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Ampliar l'abast de les beques i les ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i, així, evitar l'exclusió dels que tenen menys recursos econòmics, facilitant-los l'accés i la permanència en les universitats publiques valencianes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - L'alumnat que inicie, en règim presencial i de matrícula completa, en el curs acadèmic establit en cada convocatòria, el primer curs d'ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de grau. A més, per a poder optar a aquesta beca, els sol·licitants no poden haver estat matriculats anteriorment en cap altre estudi universitari oficial.
  - Així mateix, pot ser beneficiari d'aquestes beques l'alumnat de segon curs i de cursos posteriors que haja resultat beneficiari en convocatòries anteriors aprovades a l'empara d'aquest projecte d'ordre de bases, i que complisca els requisits acadèmics establits en la convocatòria que s'aprove per a cada curs.


  EXCLUSIONS:
  No s'inclouen en aquesta convocatòria beques per a la realització dels estudis de màster universitari, de tercer cicle o de doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

  Requeriments

  Requisits generals exigibles
  a) Ser espanyol o posseir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. En cas de ciutadans de la Unió, o dels familiars d'aquests beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o d'altri.
  Tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes al càrrec d'aquests i els descendents directes al càrrec d'aquests que tinguen menys de 21 anys.
  En el supòsit d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la integració social d'aquests.
  b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.
  c) Cursar estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència la base segona d'aquesta ordre, en universitats públiques de la Comunitat Valenciana i en els centres públics adscrits a aquestes.
  d) No estar en possessió dels requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca, o d'un de superior. A aquests efectes, no poden ser beneficiaris de beca els estudiants als qui únicament els quede, per a l'obtenció del títol, l'acreditació d'un nivell determinat de coneixement d'un idioma estranger.
  e) Tindre els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en aquesta ordre.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al dia 5 d'octubre de 2018. (DOGV núm. 8354 de 03/08/18).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de fer de manera telemàtica, sense certificat electrònic, en l'adreça web següent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI-SA-SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18020

  No obstant això, aquesta sol·licitud telemàtica NO COMPLETA por si mateixa el procediment de sol·licitud de beca.

  Per a completar el procés de sol·licitud S'HA DE REGISTRAR la sol·licitud quan s'haja omplit, després s'ha d'imprimir el model de sol·licitud i PRESENTAR-LO signat en algun dels llocs següents:
  - Registres de l'Administració de la Generalitat.
  - Registres de l'Administració general de l'Estat.
  - Registres d'ajuntaments que hagen establit el conveni corresponent. Es poden consultar els registres concertats en la pàgina següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros
  - En les oficines de Correus, sempre que es remeta la sol·licitud per correu certificat i en un sobre obert perquè el segellen en l'oficina de Correus.

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 961970062
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964333882

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECUNI-SA-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18020

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Els alumnes que sol·liciten beca han d'omplir el formulari telemàtic que hi ha en l'adreça d'Internet que s'indica a continuació, i presentar-lo en el lloc i en el termini establits: http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

  2. Els sol·licitants han d'imprimir totes les pàgines del justificant de sol·licitud, que han de ser generades una vegada registrada la sol·licitud del formulari citat en el punt 1 anterior, i les han presentar amb les signatures originals corresponents, en qualsevol dels llocs als quals es fa referència en l'apartat "Lloc de presentació".

  3. Els sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 9é de la convocatòria, han d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud.
  Qui al·legue independència familiar i econòmica, ha de justificar fefaentment que disposa dels mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del domicili habitual que tinguen.
  Els alumnes han d'aportar, juntament amb la sol·licitud, documentació justificativa de les circumstàncies al·legades en el paràgraf anterior, així com de la situació d'independència econòmica i familiar. En qualsevol moment del procediment es pot requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades.

  4. Amb la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant i el pare, la mare, el tutor o la persona encarregada de la guàrdia i la protecció del sol·licitant en cas que aquest siga menor d'edat no emancipat, declaren sota responsabilitat solidària el que s'indica a continuació:
  a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten la beca.
  b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.
  c) Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o la revocació de la beca.
  d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa activitat o una de similar.
  e) Que el sol·licitant no es troba incurs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 i en el 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  5. La sol·licitud ha d'anar signada per tots els membres computables de la família majors d'edat, els quals poden atorgar el seu consentiment a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a obtindre les dades necessàries per a determinar el seu rendiment acadèmic i les dades necessàries de renda i patrimoni familiars a l'efecte de beques, a través de les administracions públiques corresponents, així com el consentiment per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat, i del servei de consulta de dades de residència legal, la condició de família nombrosa general o especial, la condició de família monoparental general o especial, la consulta del grau de discapacitat, la condició de becat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

  6. En cas de no atorgar el consentiment al qual fa referència l'apartat anterior, els sol·licitants han de remetre a la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, la documentació següent:
  a) Certificat d'empadronament del sol·licitant.
  b) Certificat de renda de l'exercici 2017, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables.
  c) Certificat de béns immobles, expedit per la Gerència del Cadastre, de tots els membres computables.
  d) Document nacional d'identitat (DNI) o, si escau, número d'identitat d'estranger (NIE), de tots els membres computables que tinguen més de 14 anys.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.