Detall de Procediment

Comunicació de la programació anual dels cursos de formació en matèria d'animació juvenil, per les escoles d'animació juvenil reconegudes per l'IVAJ

Codi SIA: 212068
Codi GUC: 18040
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Que les escoles d'animació juvenil reconegudes per l'IVAJ comuniquen a l'Institut Valencià de la Joventut, la programació anual dels cursos que tinguen previst realitzar en el període comprés entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'any que corresponga.

Observacions

Les escoles d'animació juvenil podran impartir els cursos següents: A- Curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil Requisits de l'alumnat: haver complit 16 anys abans de l'inici del curs i 18 anys abans de la finalització del curs. Duració total del curs: 310 hores. Estructura del curs: Consta de 4 mòduls formatius, un d'ells és el mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que tindrà una duració de 160 hores. El curs es considerarà finalitzat quan haja transcorregut tres anys des de la data d'inici. B - Curs de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil Requisits de l'alumnat: s'haurà de complir, com a mínim, un dels requisits següents: a) Estar en possessió del diploma de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o equivalent. b) Ser major d'edat en la data d'inici del curs, i acreditar una experiència pràctica i continuada com a col·laborador/a en activitats d'oci i temps lliure juvenil al llarg dels dos anys anteriors, com a mínim. Duració total del curs: 410 hores El curs es considerarà finalitzat quan haja transcorregut quatre anys des de la data d'inici. Estructura del curs: consta de 5 mòduls formatius, un d'ells és el mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que tindrà una duració de 120 hores. C - Curs de formador o formadora d'animadors. Dirigit a la capacitació pedagògica del professorat de les escoles. Requisits de l'alumnat: haurà de complir com a mínim un dels requisits següents: a) ser major de 21 anys a la data d'inici del curs, i acreditar una experiència pràctica i continuada com a col·laborador/a en activitats de joventut al llarg dels dos anys anteriors. b) Tindre formació en matèria d'animació juvenil, que puga acreditar-se amb alguna de les titulacions arreplegues en l'annex II del decret. Finalització dels cursos: Es consideraran finalitzats quan hagen transcorreguts, des de la data d'inici del curs, els terminis següents: a) Tres anys per al curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. b) Quatre anys per al curs de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. c) Un any per als cursos de formador o formadora d'animadors. Diplomes: L'alumnat que supere l'avaluació d'un curs, tindrà dret a l'obtenció del diploma acreditatiu de la formació adquirida.

Requisits

Les escoles d'animació juvenil procuraran una oferta diversificada i àmplia, dirigida a les persones interessades a desenrotllar activitats en l'àmbit de la joventut

Qui pot sol·licitar-ho?

Les escoles d'animació juvenil ubicades a la Comunitat Valenciana, reconegudes per la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de la Joventut, que impartixen els cursos de formació en matèria d'animació juvenil, regulats en el Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell.

Normativa del procediment

  • Orde de 3 de febrer de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen els cursos en matèria d'animació juvenil, i el procediment de reconeixement i de pèrdua de reconeixement de les escoles oficials d'animació juvenil a la Comunitat Valencianal (DOGV núm. 5205, de 23/02/2006).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE num. 236 de 02/10/2015).
  • Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV num. 40569, de 13.11.2017).
  • DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini per a presentar la programació anual és en els mesos de maig i juny i farà referència al període comprés entre l'1 d'octubre d'aqueix any i el 30 de setembre del següent. En el cas que no es comunique la programació en este termini, no es podrà realitzar cap curs dels especificats en el Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell, dins del període esmentat.

Documentació

- Es presentarà utilitzant el formulari "Programa anual de cursos per a les Escoles d'Animació Juvenil a la Comunitat Valenciana" que es pot descarregar en impresos associats en este mateix tràmit. - La sol·licitud s'acompanyarà de la documentació següent: a) Programa detallat dels cursos, que inclourà el desenrotllament del disseny curricular, així com els instruments i criteris d'avaluació. b) Relació de l'equip de professorat, amb acreditació, en el cas de professors que s'incorporen per primera vegada, de la titulació corresponent, i que haurà de reunir els requisits de l'equip pedagògic de l'escola, segons allò que s'ha indicat, en l'article 30.2.d.2n del Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell.

Presentació

Enllaços

Procés de tramitació

- Es consideraran acreditats els cursos inclosos per les escoles d'animació juvenil en la seua programació, i els comunicats a l'Institut Valencià de la Joventut amb almenys dos mesos d'anterioritat a la seua data d'inici, sempre que s'ajusten al que establix el decret. - L'acreditació podrà ser revocada, per resolució de la persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut, previ l'oportú expedient administratiu i el preceptiu tràmit d'audiència, quan es tinga constància que els cursos no complixen el que establix la normativa vigent, i quan, en la pràctica, es verifique l'incompliment de les condicions exigides per a la dita acreditació. - Qualsevol modificació en els cursos haurà de comunicar-se prèviament a l'IVAJ.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Òrgans resolució

Esgota via administrativa