Detall de Procediments

Comunicació de la programació anual dels cursos de formació en matèria d'animació juvenil, per les escoles d'animació juvenil reconegudes per l'IVAJ
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació de la programació anual dels cursos de formació en matèria d'animació juvenil, per les escoles d'animació juvenil reconegudes per l'IVAJ

  Objecte del tràmit

  Que les escoles d'animació juvenil reconegudes per l'IVAJ comuniquen a l'Institut Valencià de la Joventut, la programació anual dels cursos que tinguen previst realitzar en el període comprés entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre de l'any que corresponga.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les escoles d'animació juvenil ubicades a la Comunitat Valenciana, reconegudes per la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de la Joventut, que impartixen els cursos de formació en matèria d'animació juvenil, regulats en el Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell.

  Requeriments

  Les escoles d'animació juvenil procuraran una oferta diversificada i àmplia, dirigida a les persones interessades a desenrotllar activitats en l'àmbit de la joventut

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentar la programació anual és en els mesos de maig i juny i farà referència al període comprés entre l'1 d'octubre d'aqueix any i el 30 de setembre del següent.

  En el cas que no es comunique la programació en este termini, no es podrà realitzar cap curs dels especificats en el Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell, dins del període esmentat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Es presentarà utilitzant el formulari "Programa anual de cursos per a les Escoles d'Animació Juvenil a la Comunitat Valenciana" que es pot descarregar en impresos associats en este mateix tràmit.

  - La sol·licitud s'acompanyarà de la documentació següent:
  a) Programa detallat dels cursos, que inclourà el desenrotllament del disseny curricular, així com els instruments i criteris d'avaluació.
  b) Relació de l'equip de professorat, amb acreditació, en el cas de professors que s'incorporen per primera vegada, de la titulació corresponent, i que haurà de reunir els requisits de l'equip pedagògic de l'escola, segons allò que s'ha indicat, en l'article 30.2.d.2n del Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell.

  Impresos associats

  PROGRAMA ANUAL DE CURSOS PER A LES ESCOLES D'ANIMACIÓ JUVENIL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

  RELACIÓ DE PROFESSORAT

  TRACTAMENT DE LES DADES DE L'ALUMNAT DELS CURSOS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D'ANIMACIÓ JUVENIL

  TRACTAMENT DE LES DADES DE L'EQUIP PEDAGÒGIC DELS CURSOS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA D'ANIMACIÓ JUVENIL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Es consideraran acreditats els cursos inclosos per les escoles d'animació juvenil en la seua programació, i els comunicats a l'Institut Valencià de la Joventut amb almenys dos mesos d'anterioritat a la seua data d'inici, sempre que s'ajusten al que establix el decret.

  - L'acreditació podrà ser revocada, per resolució de la persona titular de la Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut, previ l'oportú expedient administratiu i el preceptiu tràmit d'audiència, quan es tinga constància que els cursos no complixen el que establix la normativa vigent, i quan, en la pràctica, es verifique l'incompliment de les condicions exigides per a la dita acreditació.

  - Qualsevol modificació en els cursos haurà de comunicar-se prèviament a l'IVAJ.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18040

  Inici
 • Informació complementària

  Les escoles d'animació juvenil podran impartir els cursos següents:

  A- Curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
  Requisits de l'alumnat: haver complit 16 anys abans de l'inici del curs i 18 anys abans de la finalització del curs.
  Duració total del curs: 310 hores.
  Estructura del curs: Consta de 4 mòduls formatius, un d'ells és el mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que tindrà una duració de 160 hores.
  El curs es considerarà finalitzat quan haja transcorregut tres anys des de la data d'inici.

  B - Curs de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
  Requisits de l'alumnat: s'haurà de complir, com a mínim, un dels requisits següents:
  a) Estar en possessió del diploma de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o equivalent.
  b) Ser major d'edat en la data d'inici del curs, i acreditar una experiència pràctica i continuada com a col·laborador/a en activitats d'oci i temps lliure juvenil al llarg dels dos anys anteriors, com a mínim.
  Duració total del curs: 410 hores
  El curs es considerarà finalitzat quan haja transcorregut quatre anys des de la data d'inici.
  Estructura del curs: consta de 5 mòduls formatius, un d'ells és el mòdul de pràctiques professionals no laborals de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que tindrà una duració de 120 hores.

  C - Curs de formador o formadora d'animadors.
  Dirigit a la capacitació pedagògica del professorat de les escoles.
  Requisits de l'alumnat: haurà de complir com a mínim un dels requisits següents:
  a) ser major de 21 anys a la data d'inici del curs, i acreditar una experiència pràctica i continuada com a col·laborador/a en activitats de joventut al llarg dels dos anys anteriors.
  b) Tindre formació en matèria d'animació juvenil, que puga acreditar-se amb alguna de les titulacions arreplegues en l'annex II del decret.

  Finalització dels cursos:
  Es consideraran finalitzats quan hagen transcorreguts, des de la data d'inici del curs, els terminis següents:
  a) Tres anys per al curs de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  b) Quatre anys per al curs de director o directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
  c) Un any per als cursos de formador o formadora d'animadors.

  Diplomes:
  L'alumnat que supere l'avaluació d'un curs, tindrà dret a l'obtenció del diploma acreditatiu de la formació adquirida.

  Enllaços

  Web de l'IVAJ

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 3 de febrer de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen els cursos en matèria d'animació juvenil, i el procediment de reconeixement
  i de pèrdua de reconeixement de les escoles oficials d'animació juvenil a la Comunitat Valencianal (DOGV núm. 5205, de 23/02/2006).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE num. 236 de 02/10/2015).
  - Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV num. 40569, de 13.11.2017).
  - DECRET 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 3 de febrer de 2006

  Veure Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Veure Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV n.º 40569, de 13.11.2017)

  Vore Decret 86/2015

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.