Detall de Procediments

TECG - Presentació d'al·legacions a projectes normatius, ordres de bases de subvenciosn i plans en tràmit d'informació pública de la Conselleria d'Agricultura, i Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Presentació d'al·legacions a projectes normatius, ordres de bases de subvenciosn i plans en tràmit d'informació pública de la Conselleria d'Agricultura, i Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Objecte del tràmit

  El tràmit d'informació pública té per objecte demanar al·legacions dels ciutadans, organitzacions i associacions, de conformitat amb el que preveu l'article 43.1.c) Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell per a l'elaboració de reglaments, així com amb els articles 83 i 133.2 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física o jurídica que considere que el projecte de reglament, ordre de bases de subvencions o plan en tramitació, afecte l'esfera dels seus drets i interessos legítims.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació d'al·legacions serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'acord corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de la qual cosa es donarà publicitat a través de la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. (https://agroambient.gva.es/ca/informacion-publica).

  Per a presentar al·legacions a ordres de bases de subvencions en tramitació, el termini serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'acord corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de la qual cosa es donarà publicitat a través de la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. (https://agroambient.gva.es/ca/informacion-publica).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18068

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es presentarà el model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació que es considere oportuna.

  Impresos associats

  PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS A PROJECTES NORMATIUS EN TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.