Detall de Procediment

Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres per part de les FAMÍLIES, de l'alumnat que vulga participar per primera vegada

Codi SIA:: 212083
Codi GVA:: 18094
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(24-05-2023
10-11-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud de les famílies, representants o tutors legals de l'alumnat matriculat en Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic o Batxillerat que vulguen participar i incorporar-se al Programa del Banc de Llibres per primera vegada.

Observacions

Observacions

Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el centre i retornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar. Si un alumne no lliura a la finalització del curs el lot complet de llibres, haurà de reposar els llibres o materials que falten per a poder participar en el banc de llibres. No obstant això, en aquells casos que les condicions socioeconòmiques de la unitat familiar i l'interés social i educatiu aconsellen la seua participació en el programa amb els mateixos drets que la resta de l'alumnat participant, el centre podrà sol·licitar un informe als serveis socials de la localitat o emetre un propi en què farà constar tal circumstància i l'alumne serà participant. En el cas que vulga renunciar a participar en el Banc de Llibres, l'haurà de fer de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a aquest efecte en el moment del lliurament de llibres. Aquesta renúncia no li eximirà de l'obligació de retornar els llibres que li han sigut deixats en règim de préstec.

Requisits

Requisits

L'alumnat ha d'estar matriculat en un centre de titularitat de la Generalitat Valenciana, en un centre privat concertat o en un centre de titularitat d'una corporació local de la Comunitat Valenciana en el curs 2023-2024 en els estudis d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic o Batxillerat. El centre ha de participar en el Programa de Banc de Llibres del curs 2023-2024. En la pestanya “Més Informació” de la “Guia de Centres Docents” es mostra si és o no participant. En aquest sentit cal assenyalar que: • Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants. • Els centres privats concertats i els de titularitat de corporacions locals han de sol·licitar participar. Per a pertànyer al Banc de Llibres, a més de presentar aquesta sol·licitud en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2022-2023, excepte aquell que es matricule en primer d'Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2023-2024, s'ha de fer lliurament del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular utilitzats durant el curs acadèmic 2022-2023, a excepció de l'alumnat que es matricule en primer d'Educació Primària en el curs 2023-2024. Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en primer d'Educació Primària durant el curs 2023-2024. Excepcionalment, per tractar-se de material no reutilitzable, podrà quedar exempt del requisit de lliurament del lot de llibres l'alumnat matriculat en primer i segon d'Educació Primària en el curs 2022-2023, si així ho determina el centre escolar. Així mateix, el lliurament del 85% dels llibres de text i material curricular de primer de Batxillerat tindrà la mateixa consideració que el lliurament d'un lot complet. El centre facilitarà a les famílies en finalitzar el curs escolar o en el període que establisca, el document de lliurament de llibres de text i material curricular del curs 2022-2023, que figura en el següent enllaç: http://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar-ho les persones responsables legals de l'alumnat que es matricule en el curs 2023-2024 en els ensenyaments d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic o Batxillerat, en centres d’educació especial específics, o en aules de comunicació i llenguatge o en unitats d'Educació Especial en centres ordinaris, de titularitat de la Generalitat Valenciana, centres privats concertats o de titularitat de corporacions locals de la Comunitat Valenciana, i que no eren participants en el Programa de Banc de Llibres en el curs anterior. L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2022-2023 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2023-2024, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia. Aquesta renúncia no els eximirà de l'obligació de retornar els llibres deixats en règim de préstec. L'alumnat matriculat el curs 2023-2024 en centres docents de caràcter singular i centres d'educació especial específics es considera participant en el banc de llibres, per tant, NO es requereix la sol·licitud de participació individual en el programa.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds de participació en el banc de llibres per part de les famílies serà des del 24 de maig fins al 10 de novembre de 2023, inclusivament. No obstant això, la Conselleria podrà establir altres períodes de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Finalitzat el procés telemàtic se li generarà la sol·licitud que haurà d'imprimir, signar i presentar en el centre. La sol·licitud es presentarà en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2022-2023, excepte aquell que es matricule en primer d'Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2023-2024.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Manual de tramitació: https://ceice.gva.es/documents/162640666/370883616/M2_Instruc_Solicitud_Telematica_V.pdf/2d4c9bea-11b5-74a3-e937-32207af43ae7?t=1683540562228 1. S'haurà d'emplenar una sol·licitud per cada alumne/a que vulga participar mitjançant el formulari que apareix en aquest tràmit (tramitar sense certificat), i que també poden trobar en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto. 2. Emplenar i signar la sol·licitud de participació. 3. Presentar-la en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2022-2023, excepte aquell que es matricule en primer d'Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2023-2024.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa