Detall de Procediments

Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres en el curs 2022-2023 per part de les FAMÍLIES, de l'alumnat que vulga participar per primera vegada.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres en el curs 2022-2023 per part de les FAMÍLIES, de l'alumnat que vulga participar per primera vegada.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud de les famílies, representants o tutors legals de l'alumnat matriculat en Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria o en cicles formatius de grau bàsic que vulguen participar i incorporar-se al Programa del Banc de Llibres del curs 2022-2023 per primera vegada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar-ho les persones responsables legals de l'alumnat que es matricule en el curs 2022-2023 en els ensenyaments d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic, en aules de comunicació i llenguatge o en unitats d'Educació Especial en centres ordinaris, de titularitat de la Generalitat Valenciana, centres privats concertats o de titularitat de corporacions locals de la Comunitat Valenciana, i que no eren participants en el Programa de Banc de Llibres en el curs anterior.

  L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2021-2022 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2022-2023, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia. Aquesta renúncia no els eximirà de l'obligació de retornar els llibres deixats en règim de préstec.

  L'alumnat matriculat el curs 2022-2023 en Centres d'Acció Educativa Singular (CAES) i centres d'educació especial específics es considera participant en el banc de llibres, per tant, NO es requereix la sol·licitud de participació individual en el programa.

  Requeriments

  L'alumnat ha d'estar matriculat en un centre de titularitat de la Generalitat Valenciana, en un centre privat concertat o en un centre de titularitat d'una corporació local de la Comunitat Valenciana en el curs 2022-2023 en els estudis d'Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria o cicles formatius de grau bàsic.

  Aquest centre ha de participar en el Programa de Banc de Llibres del curs 2022-2023. En la pestanya "Més Informació" de la "Guia de Centres Docents" es mostra si és o no participant. En aquest sentit cal assenyalar que:
  · Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants.
  · Els centres privats concertats i els de titularitat de corporacions locals han de sol·licitar participar.

  S'ha de realitzar el lliurament del lot complet de llibres del curs 2021-2022.

  El centre facilitarà a les famílies en finalitzar el curs escolar o en el període que establisca, el document de lliurament de llibres de text i material curricular del curs 2021-2022, que figura en el següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto.

  Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en primer d'Educació Primària durant el curs 2022-2023.

  Excepcionalment, per tractar-se de material no reutilitzable, podrà quedar exempt del requisit de lliurament del lot de llibres l'alumnat matriculat en primer i segon d'Educació Primària en el curs 2021-2022, si així ho determina el centre escolar.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El període de presentació de sol·licituds de participació en el Banc de Llibres per part de les famílies serà el següent:
  - Període ordinari: des del 9 de juny fins al 15 de juliol de 2022.
  - Període extraordinari: del 16 de juliol fins al 31 d'octubre de 2022, inclusivament.

  No obstant això, la Conselleria pot establir altres períodes de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2021-2022, excepte aquell que es matricule en primer d'Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2022-2023.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud de participació degudament emplenada i signada.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Manual de tramitació:
  https://ceice.gva.es/documents/162640666/357768753/M2_INSTRFAM_22-23_Solicitud_Telematica_Val.pdf/171b2a10-0363-6738-df5a-39906899e95e?t=1651573984204

  1. S'haurà d'emplenar una sol·licitud per cada alumne/a que vulga participar mitjançant el formulari que apareix en aquest tràmit (tramitar sense certificat), i que també poden trobar en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:
  https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto.
  2. Emplenar i signar la sol·licitud de participació.
  3. Presentar-la en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2021-2022, excepte aquell que es matricule en primer d'Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2022-2023.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

  Inici
 • Informació complementària

  Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el centre i retornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar.

  Si un alumne no lliura a la finalització del curs el lot complet de llibres, haurà de reposar els llibres o materials que falten per a poder participar en el banc de llibres. No obstant això, en aquells casos que les condicions socioeconòmiques de la unitat familiar i l'interés social i educatiu aconsellen la seua participació en el programa amb els mateixos drets que la resta de l'alumnat participant, el centre podrà sol·licitar un informe als serveis socials de la localitat o emetre un propi en què farà constar tal circumstància i l'alumne serà participant.

  En el cas que vulga renunciar a participar en el Banc de Llibres, l'haurà de fer de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a aquest efecte en el moment del lliurament de llibres. Aquesta renúncia no li eximirà de l'obligació de retornar els llibres que li han sigut deixats en règim de préstec.

  Enllaços

  Web de la conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals (DOCV núm. 7806, 15/06/2016).
  - Resolució de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2022-2023 (DOGV núm. 9357, de 8 de juny).
  - Resolució de 3 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2022-2023 (DOGV núm. 9358, de 9 de junio).

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 26/2016 de 13 de juny (bases reguladores)

  Veure Resolució de 3 de juny de 2022 (centres de titularitat de la Generalitat Valenciana).

  Veure Resolució de 3 de juny de 2022 (centres concertats i de titularitat de corporacions locals).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.