• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Sol·licitud de participació en el banc de llibres i material curricular per al curs 2019-2020 per part de les FAMÍLIES, que no hagueren sigut participants en el curs 2018-2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el banc de llibres i material curricular per al curs 2019-2020 per part de les FAMÍLIES, que no hagueren sigut participants en el curs 2018-2019.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud de les famílies, representants o tutors legals de l'alumnat matriculat en les Ensenyances Bàsiques (Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria), en Educació Especial o en Formació Professional Bàsica que vullguen participar en el banc de llibres per primera vegada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar-ho les mares i pares, representants o tutors legals de l'alumnat, els fills e de les quals filles hagen estat matriculats, durant el curs escolar 2018-2019, en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, en unitats d'Educació Especial en centres ordinaris o en Formació Professional Bàsica, en centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana i que sol·liciten per primera vegada pertànyer al banc de llibres.

  També podran sol·licitar-ho les famílies de l'alumnat provinent d'Educació Infantil (5 anys) que s'incorpora a 1r d'Educació Primària en el curs 2019-2020.

  Els alumnes/as participants en el programa de banc de llibres durant el curs 2018-2019 no hauran de presentar cap sol·licitud per a ser participants en el banc de llibres 2019-2020, ja que esta condició es manté, excepte si exercixen el seu dret de renúncia.En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres.
  Aquesta renúncia no eximirà de l'obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

  En qualsevols dels casos arreplegats als apartats anteriors, serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2018-2019, en el centre on han estat matriculats. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres segons el model que establisca la conselleria.

  En el cas del alumnat matriculat en primer i segon de Primària el curs 2018-2019 i d'acord amb allò que estableix a l'article 16.1 de l'ordre de bases, els manuals que no siguen utilitzables podran ser lliurats a les famílies a la finalització del curs.

  Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en 1r de Primària durant el curs 2019-2020.

  Requeriments

  Que l'alumne o alumna haja estat matriculat, durant el curs escolar 2018-2019, en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, en unitats d'Educació Especial en centres ordinaris o en Formació Professional Bàsica, en centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana i que sol·liciten per primera vegada pertànyer al banc de llibres.

  Els alumnes/as participants en el programa de banc de llibres durant el curs 2018-2019 no hauran de presentar cap sol·licitud per a ser participants en el banc de llibres 2019-2020, ja que esta condició es manté, excepte si exercixen el seu dret de renúncia.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per la cumplimentació i lliurament de la sol·licitud per part de les famílies o tutors legals de l'alumnat per a totes les etapes educatves, els períodes son els següents:

  - Període ordinari.
  En aquest període s'estableixen dos terminis: un, del 13 de juny fins al 3 de juliol de 2019, per a l'etapa d'Educació Primària i l'Educació Especial; i un segon, del 4 de juliol fins al 24 de juliol de 2019, tant per a l'etapa d'Educació Primària i l'Educació Especial com per a l'etapa d'Educació Secundària i Formació Professional Bàsica.

  - Període extraordinari:
  Per a tots els estudis, hi haurà, igualment, dos terminis: un, del 25 de juliol fins al 30 de setembre de 2019, i d'altre, de l'1 d'octubre fins el 23 d'octubre de 2019, inclusivament.

  No obstant això, la Conselleria podrà establir altres períodes de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El lloc de presentació, serà en el centre docent on va estar matriculat l'alumne en el curs 2018/2019 excepte aquell que es matricule en primer d'Ediucació Primària, que ho faran en el centre on es matricule en el curs 2019-2020.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) La sol·licitud de nova participació, firmada i presentada en el centre docent on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2018/2019, excepte aquell que es matricule en primer de Primària que ho faran en el centre o es matriculen el curs 2019/2020. Aquesta presentació implicarà per part de la persona sol·licitant la declaració de veracitat de les dades que consten en l'esmentada sol·licitud.

  b) Serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2018-2019, al centre on han estat matriculats. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres segons el model que establisca la conselleria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  S'emplenarà una sol·licitud per cada alumne/a participant, per a això s'haurà d'omplir el formulari que estarà disponible en la pàgina web: http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto i en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar, potestativament, un recurs de reposició, o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació.
  b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de ser publicada o a partir del dia següent a aquell en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest haja de considerar-se presumptament desestimat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

  Inici
 • Informació complementària

  1. En el cas de l'alumnat matriculat en Primer i Segon d'Educació Primària el curs 2018-2019, i d'acord amb allò establit en l'article 16.1 de l'Ordre de bases, els manuals que no siguen reutilitzables podran ser lliurats a les famílies a la finalització del curs.
  Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en 1r de Primària durant el curs 2019-2020.

  2. Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el centre i tornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar.

  3. Les famílies els fills de les quals estiguen escolaritzats/des en un centre CAES (Centre d'Acció Educativa Singular) o en un centre d'Educació Especial específic es beneficiaran del programa a través de la sol·licitud que realitze el centre. NO hauran de presentar sol·licitud de devolució d'entrega de llibres de text. Per estar matriculats en el curs 2019/2020 en les Ensenyances Bàsiques, Educació Especial o Formació Professional Bàsica pertanyeran al banc de llibres.

  Enllaços

  Web de la conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals (DOCV núm. 7806, 15/06/2016).
  - Resolució de 7 de juny de 2019 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.

  - Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre 26/2016 de 13 de juny (bases reguladores)

  Veure Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.

  Veure Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.