• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de participació en el banc de llibres i material curricular per al curs 2019-2020 per part de les FAMÍLIES, que no hagueren sigut participants en el curs 2018-2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en el banc de llibres i material curricular per al curs 2019-2020 per part de les FAMÍLIES, que no hagueren sigut participants en el curs 2018-2019.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud de les famílies, representants o tutors legals de l'alumnat matriculat en les Ensenyances Bàsiques (Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria), en Educació Especial o en Formació Professional Bàsica que vullguen participar en el banc de llibres per primera vegada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar-ho les mares i pares, representants o tutors legals de l'alumnat, els fills e de les quals filles hagen estat matriculats, durant el curs escolar 2018-2019, en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, en unitats d'Educació Especial en centres ordinaris o en Formació Professional Bàsica, en centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana i que sol·liciten per primera vegada pertànyer al banc de llibres.

  També podran sol·licitar-ho les famílies de l'alumnat provinent d'Educació Infantil (5 anys) que s'incorpora a 1r d'Educació Primària en el curs 2019-2020.

  Els alumnes/as participants en el programa de banc de llibres durant el curs 2018-2019 no hauran de presentar cap sol·licitud per a ser participants en el banc de llibres 2019-2020, ja que esta condició es manté, excepte si exercixen el seu dret de renúncia.En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres.
  Aquesta renúncia no eximirà de l'obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

  En qualsevols dels casos arreplegats als apartats anteriors, serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2018-2019, en el centre on han estat matriculats. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres segons el model que establisca la conselleria.

  En el cas del alumnat matriculat en primer i segon de Primària el curs 2018-2019 i d'acord amb allò que estableix a l'article 16.1 de l'ordre de bases, els manuals que no siguen utilitzables podran ser lliurats a les famílies a la finalització del curs.

  Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en 1r de Primària durant el curs 2019-2020.

  Requeriments

  Que l'alumne o alumna haja estat matriculat, durant el curs escolar 2018-2019, en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, en unitats d'Educació Especial en centres ordinaris o en Formació Professional Bàsica, en centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana i que sol·liciten per primera vegada pertànyer al banc de llibres.

  Els alumnes/as participants en el programa de banc de llibres durant el curs 2018-2019 no hauran de presentar cap sol·licitud per a ser participants en el banc de llibres 2019-2020, ja que esta condició es manté, excepte si exercixen el seu dret de renúncia.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Per la cumplimentació i lliurament de la sol·licitud per part de les famílies o tutors legals de l'alumnat per a totes les etapes educatves, els períodes son els següents:

  - Període ordinari.
  En aquest període s'estableixen dos terminis: un, del 13 de juny fins al 3 de juliol de 2019, per a l'etapa d'Educació Primària i l'Educació Especial; i un segon, del 4 de juliol fins al 24 de juliol de 2019, tant per a l'etapa d'Educació Primària i l'Educació Especial com per a l'etapa d'Educació Secundària i Formació Professional Bàsica.

  - Període extraordinari:
  Per a tots els estudis, hi haurà, igualment, dos terminis: un, del 25 de juliol fins al 30 de setembre de 2019, i d'altre, de l'1 d'octubre fins el 23 d'octubre de 2019, inclusivament.

  No obstant això, la Conselleria podrà establir altres períodes de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  El lloc de presentació, serà en el centre docent on va estar matriculat l'alumne en el curs 2018/2019 excepte aquell que es matricule en primer d'Ediucació Primària, que ho faran en el centre on es matricule en el curs 2019-2020.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) La sol·licitud de nova participació, firmada i presentada en el centre docent on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2018/2019, excepte aquell que es matricule en primer de Primària que ho faran en el centre o es matriculen el curs 2019/2020. Aquesta presentació implicarà per part de la persona sol·licitant la declaració de veracitat de les dades que consten en l'esmentada sol·licitud.

  b) Serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2018-2019, al centre on han estat matriculats. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres segons el model que establisca la conselleria.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.