Detall de Procediment

Convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2023-2024 (Programa Banc de Llibres)

Codi SIA: 212100
Codi GUC: 18144
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(24-05-2023
06-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar, per al curs escolar 2023-2024, les subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular.

Requisits

a) Ser un centre privat concertat o de titularitat d'una corporació local de la Comunitat Valenciana que impartisca ensenyaments d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic, Educació Especial o Batxillerat, durant el curs escolar 2023-2024. b) Presentar la corresponent sol·licitud de participació. c) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica, així com amb la Seguretat Social. d) En el cas d'entitats locals, amb caràcter previ al pagament s'haurà d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar-ho els centres docents privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic, Educació Especial o Batxillerat participant en aquest programa, sempre que complisquen amb els requisits previstos en la convocatòria. La sol·licitud serà presentada per les persones titulars o representants legals dels centres que figuren en el Registre de Representants de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. En el cas de persones jurídiques, la sol·licitud ha de ser signada pel representant legal del centre. No serà necessari presentar l'acreditació de la titularitat o representació del centre si prèviament ha sigut presentada en anteriors procediments o convocatòries La presentació de sol·licituds es realitzarà, exclusivament, de manera telemàtica, a través de l'Oficina Virtual per als Centres Educatius (https://ovice.gva.es/, apartat de “Centres concertats i centres de corporacions locals”, subapartat “Banc de libres”). Per a la presentació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada per qualsevol dels sistemes admesos en la seu de la Generalitat i indicats en l'esmentada seu https://sede.gva.es/es/sede_certificados. En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, les persones interessades disposaran de les instruccions necessàries per al compliment d'aquest tràmit: http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto .

Normativa del procediment

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 24 de maig fins el 6 de juny de 2023.

Documentació

Aquells centres que hagen acreditat estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social d'acord amb l'indicat en l'article 9.2 del Decret 6/2017, pel qual s'aprova el Reglament de concerts educatius en la Comunitat Valenciana i es convoca el procés d'accés o renovació, no serà necessari que aporten de nou aquesta acreditació. El model de sol·licitud telemàtica inclou la declaració responsable de la titularitat del centre de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i la declaració responsable del compromís de compliment de les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció. En el cas de les corporacions locals, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes. En cas que en la sol·licitud s'indique, a l'efecte de l'abonament de la subvenció, un compte bancari diferent de l’establert per al pagament de les despeses de funcionament del concert, i en el cas que l’esmentat compte no estiguera donat d'alta en la Generalitat, l'entitat haurà de donar-la d’alta a través del sistema PROPER en compliment de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat i la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova la implementació del sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana. L'enllaç al sistema PROPER és: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648. De conformitat amb el que estableix la legislació bàsica sobre el procediment administratiu comú, si després de la recepció de la sol·licitud i la documentació adjunta s'observa que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport li ho reclamarà telemàticament al centre i li concedirà un termini de 10 dies perquè puga esmenar la falta o aportar els documents preceptius.

Presentació

Telemàtica
En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, les persones interessades disposaran de les instruccions necessàries per al compliment d'aquest tràmit. https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto, En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, les persones interessades disposaran de les instruccions necessàries per al compliment d'aquest tràmit. https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Veure apartat com es tramita telemàticament

òrgans de tramitació

Obligacions

Estos centros, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, y el artículo 37 de la Orden 26/2016 de 13 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y DEporte, deben cumplir las siguientes obligaciones: a) Acreditar estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguidad Social en los términos que prevé la normativa vigente. b) Presentar la documentación justificativa de la subvención, en los términos y plazos previstos en la convocatoria anual ante la dirección general competente en materia de centros docentes. c) Realizar las actuaciones correspondientes de acuerdo con los procedimientos y en los plazos establecidos en la Orden de Bases 26/2016 de 13 de junio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, así como en la convocatoria anual. d) Someterse a las actuaciones de comprobación que deba efectuar la conselleria competente en materia educativa de la Generalitat, así como cualquier otra comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, por ello deberán aportar toda la información que les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. e) Comunicar a la dirección general competente en materia de centros docentes la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación dada a los fondos recibos. f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibos, incluidos los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. g) Reintegrar, en su caso, los remanentes del programa una vez abonada la totalidad de las facturas correspondientes a la reposición o renovación de los libros y material curricular. h) Reintegrar los fondos percibidos en el caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones y obligaciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención y en los supuestos contemplados en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el capítulo III del título X, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. El incumplimiento de las anteriores obligaciones dará lugar a la exigencia de las responsabilidades o sanciones a que correspondan, de acuerdo con el capítulo IV del título X, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y el título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. En el caso de entidades locales, con carácter previo al pago se deberá acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de sus cuentas anuales ante la Sindicatura de Cuentas.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar, potestativament, un recurs de reposició, o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació. b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de ser publicada o a partir de l'endemà a aquell en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en el qual aquest haja de considerar-se presumptament desestimat.

Termini màxim

1. Amb la finalitat d'agilitzar l'abonament de les ajudes als centres docents, es podran concedir els imports a través de successives resolucions, atenent exclusivament la data de conformitat de la comunicació de necessitats presentada pel centre. 2. Les corresponents resolucions es dictaran en el termini màxim establit en l'article 35.6 de l'ordre de bases. 3. Les resolucions es notificaran als centres mitjançant la publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, els imports concedits es comunicaran a cada centre a través de l'aplicació ITACA, en la mateixa pantalla utilitzada per a la comunicació de les seues necessitats econòmiques.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa