Convocatòria de subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular, per al curs escolar 2024-2025 (Programa Banc de Llibres)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 212100
|
Codi GVA: 18144
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 11-06-2024

Fins 25-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar-ho els centres docents privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, amb alumnat escolaritzat en els nivells educatius d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic, Educació Especial o Batxillerat participant en aquest programa, sempre que complisquen amb els requisits previstos en la convocatòria.

 

La sol·licitud serà presentada per les persones titulars o representants legals dels centres que figuren en el Registre de Representants de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. En el cas de persones jurídiques, la sol·licitud ha de ser signada pel representant legal del centre. No serà necessari presentar l'acreditació de la titularitat o representació del centre si prèviament ha sigut presentada en anteriors procediments o convocatòries

 

La presentació de sol·licituds es realitzarà, exclusivament, de manera telemàtica, a través de l'Oficina Virtual per als Centres Educatius (https://ovice.gva.es/, apartat de “Centres concertats i centres de corporacions locals”, subapartat “Banc de libres”).

 

Per a la presentació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada per qualsevol dels sistemes admesos en la seu de la Generalitat i indicats en l'esmentada seu https://sede.gva.es/es/sede_certificados.

 

En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, les persones interessades disposaran de les instruccions necessàries per al compliment d'aquest tràmit: http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto .

Requisits

a) Ser un centre privat concertat o de titularitat d'una corporació local de la Comunitat Valenciana que impartisca ensenyaments d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, cicles formatius de grau bàsic, Educació Especial o Batxillerat, durant el curs escolar 2024-2025. b) Presentar la corresponent sol·licitud de participació. c) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica, així com amb la Seguretat Social. d) En el cas d'entitats locals, amb caràcter previ al pagament s'haurà d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des del dia 11 fins al dia 25 de juny de 2024

Documentació
Aquells centres que hagen acreditat estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social d'acord amb l'indicat en l'article 9.2 del Decret 6/2017, pel qual s'aprova el Reglament de concerts educatius en la Comunitat Valenciana i es convoca el procés d'accés o...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, les persones interessades disposaran de les instruccions necessàries per al compliment d'este tràmit. https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto., En la pàgina web de la Conselleria...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  1. Amb la finalitat d'agilitzar l'abonament de les ajudes als centres docents, es podran concedir els imports a través de successives resolucions, atenent exclusivament la data de conformitat de la comunicació de necessitats presentada pel centre. 2. Les corresponents resolucions es dictaran en...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Estos centres, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, i l'article 37 de l'Orde 26/2016 de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, han de complir les següents obligacions: a) Acreditar estar al corrent de les...
  Saber més
  Observacions

  De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a...

  Saber més
  Òrgans resolució