Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis, entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i al final de la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis, entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions relacionades amb la memòria històrica i democràtica valenciana, la posada en valor dels llocs de la memòria i la retirada dels vestigis relatius a la Guerra Civil i al final de la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  Convocar en l'exercici 2021, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2021, de projectes dirigits a la recuperació de la memòria històrica i democràtica valenciana, que incloguen la realització d'una o diverses de les actuacions següents:
  a) La posada en valor dels llocs de la memòria mitjançant la instal·lació d'elements testimonials en reconeixement d'edificis, llocs i espais geogràfics vinculats a la memòria històrica, per haver ocorregut en aquests algun tipus d'actuació o esdeveniment en el període comprés entre l'esclat de la guerra civil i el final de la dictadura.
  b) La retirada dels símbols als quals fa referència l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, o elements contraris a la memòria democràtica valenciana, segons el que disposa l'article 39 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, així com la substitució del nomenclàtor dels carrers que incomplisquen el que estableixen els preceptes esmentats.
  c) La realització d'actuacions, com ara informes, estudis i projectes que impulsen la identificació, localització i recuperació d'edificis, llocs, monuments o vestigis de la memòria democràtica o la difusió i revaloració d'aquests.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1) Els ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana.
  2) Les entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes i inscrites, a la data de la publicació de la corresponent convocatòria, en el registre administratiu que corresponga en funció de la seua naturalesa jurídica, que tinguen entre les seues finalitats la memòria democràtica valenciana.

  Requeriments

  - Cada ajuntament, mancomunitat, entitat o associació sense ànim de lucre només podrà presentar una única sol·licitud a aquesta convocatòria de subvencions, tant de manera individual com conjuntament amb altres entitats o associacions.
  - La sol·licitud podrà incloure un o diversos projectes o actuacions que es valoraran conjuntament.
  - Quedaran excloses, en el marc de la present convocatòria, els ajuntaments, les mancomunitats, les entitats i associacions sense ànim de lucre sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com aquelles sobre les quals haja recaigut una resolució administrativa ferma, per incompliment de les obligacions que estableix la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tot això, en compliment del que disposa l'article 41 de la llei esmentada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9037, de 09.03.2021).
  Inici termini: 10.03.2021.
  Fi termini: 09.04.2021.
  L'incompliment d'aquest termini determinarà, automàticament, la inadmissió de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud de subvenció, que s'ha de presentar en el model normalitzat -annex I-, en què s'han de marcar amb una X tant les declaracions responsables com la documentació que s'aporta, s'ha de presentar la documentació següent:
  1. Un programa detallat del pla del projecte o les actuacions que es realitzaran, tal com s'estableix en l'annex II. El programa serà únic per sol·licitud i ha d'estar subscrit per la persona que represente legalment l'entitat o associació sense ànim de lucre, per la persona titular de la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament, i s'hi han de detallar, com a mínim (independentment que els sol·licitants vulguen aportar altres documents relacionats amb el programa que milloren la seua sol·licitud), els aspectes següents:
  a) Totes i cada una de les actuacions proposades, amb una descripció precisa del seu contingut.
  b) Els objectius que es volen aconseguir amb el desenvolupament de cada una de les actuacions incloses en el programa, en què es vincule la transcendència i la repercussió social que tenen amb el tipus de beneficiaris a què estiguen destinades.
  c) Una explicació raonada i detallada de la vinculació que, segons el parer de l'entitat sol·licitant, hi haja entre el programa d'activitats presentat i l'objecte d'aquesta convocatòria.
  d) El calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al programa d'activitats en el seu conjunt com per a cada una de les activitats proposades en particular.
  e) El pressupost en què figure una descripció desglossada i detallada per partides dels costos corresponents tant al pla d'actuacions en el seu conjunt, com a cada una de les actuacions en particular, degudament signat per la persona que representa legalment l'entitat o associació sense ànim de lucre sol·licitant, o per la persona titular de la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament.
  En els supòsits en què, des de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, es considere un pressupost com a excessiu, podrà requerir-se (sobre la base de l'article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions) als ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense ànim de lucre que aporten un nou pressupost de l'actuació o les actuacions que es realitzaran més ajustat als preus de mercat.
  2. Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre, la sol·licitud ha d'estar signada per la persona que represente legalment l'entitat i s'ha d'aportar un certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat, amb la conformitat per a sol·licitar la subvenció i acceptar els compromisos corresponents, així com la còpia actualitzada de l'escriptura de constitució o dels estatuts de l'entitat o associació sense ànim de lucre, amb càrrecs actualitzats d'aquesta o poders de representació, si escau, en què s'acredite la capacitat del representant legal de l'entitat o associació per a sol·licitar aquesta concreta subvenció. Així mateix, s'ha d'aportar la certificació de la inscripció en el registre corresponent, en funció de l'entitat o associació sense ànim de lucre de què es tracte.
  3. Declaració responsable del representant legal de l'entitat o l'associació sense ànim de lucre sol·licitant en la qual s'assumisca el compromís que aquesta entitat aportarà la quantitat necessària per a sufragar la part del cost del pla d'actuació o actuacions que no quede coberta ni amb la subvenció que puga atorgar-se en virtut de la convocatòria ni amb altres ajudes públiques o privades que es puguen obtindre.
  4. Els ajuntaments i les mancomunitats de municipis han d'acreditar la resolució o l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud de la subvenció, per a la qual cosa han de fer constar que, en el pressupost de l'entitat local, està consignada la totalitat de l'import de les actuacions per a les quals se sol·licita aquesta subvenció, signada pel secretari de la corporació local, per a això han d'aportar degudament omplit i signat l'annex III.
  5. En el cas de ser de nou perceptor o canvi de compte bancari, s'ha d'omplir l'imprés de domiciliació bancària, que serà subscrit per la persona que represente legalment l'entitat o associació sense ànim de lucre, o per la persona que ocupe la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament sol·licitant de la subvenció.
  6. Declaració responsable del representant legal de l'entitat o associació o organització sense ànim de lucre, o de la persona que ocupe la presidència de la mancomunitat de municipis o de l'alcaldia presidència de l'ajuntament, en la qual s'assumisca el compromís de donar l'adequada publicitat al finançament que puga obtindre's en l'àmbit de la convocatòria, en qualsevol promoció que s'efectue de l'actuació o les actuacions subvencionables.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SUBVENCIONS DESTINADES A ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA VALENCIANA

  [ANNEX II] PROGRAMA DEL PROJECTE O ACTUACIÓ, CALENDARI I PRESSUPOST

  [ANNEX III] CERTIFICAT (NOMÉS PER A MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS I AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.