• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Subvencions per a dur a terme projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica, per a la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per ENTITATS i ASSOCIACIONS sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. Any 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a dur a terme projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica, per a la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per ENTITATS i ASSOCIACIONS sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. Any 2019.

  Objecte del tràmit

  Salvaguardar el coneixement i difusió de la història de la lluita dels valencians i valencianes pels seus drets i llibertats democràtics en el període que comprén des de la proclamació de la Segona República, el 14 d'abril de 1931, fins a l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia, el 10 de juliol de 1982, amb l'objectiu de promoure la convivència i augmentar la qualitat de la vida democràtica, desenvolupades per entitats i associacions sense ànim de lucre domiciliades a la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes i inscrites en el registre administratiu que en funció de la seua naturalesa jurídica els corresponga, i l'objectiu de les quals tinga relació amb les finalitats que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats i associacions sense ànim de lucre, domiciliades a la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes inscrites en el registre administratiu que en funció de la seua naturalesa jurídica els corresponga, l'objectiu de les quals tinga relació amb les finalitats que són objecte de la convocatòria.

  Requeriments

  a) Realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en l'exercici que corresponga a la convocatòria i dins del termini que s'hi determine.

  b) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectue l'òrgan concedent o qualssevol altres actuacions de comprovació i control financer que puguen dur a terme els òrgans de control competents, per a la qual cosa s'ha d'aportar tota la informació que es requerisca en l'exercici d'aquestes actuacions, d'acord amb el que estableixen l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol III del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  c) Acreditar davant de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques la realització de l'actuació o actuacions subvencionades, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.

  d) Justificar davant de la Direcció General de Reformes Democràtiques l'ajuda concedida en els termes i terminis previstos en la respectiva convocatòria.

  e) Comunicar a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, mitjançant una certificació expedida per la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, amb la indicació expressa de l'import de les subvencions obtingudes, a quins conceptes es destinaran i si cobreixen el cent per cent (100 %) del cost total real de l'actuació o actuacions.
  La comunicació s'ha d'efectuar tan prompte com es tinga coneixement de l'obtenció de la subvenció i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  f) Acreditar davant de l'òrgan concedent que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, tant a la data de concessió com a la de pagament, de conformitat amb el que estableix l'article 13.7 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i els articles 22 i 23 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  Per a això, el sol·licitant pot autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social per mitjà de certificats telemàtics, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
  Les persones que no atorguen aquesta autorització han d'aportar la documentació que acredite que es troben al corrent de les obligacions esmentades.
  La direcció general competent es reserva el dret de requerir el sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

  En virtut del que preveu l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en relació amb l'article 3.2 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, les entitats locals que resulten beneficiàries de les subvencions concedides estaran exemptes d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

  g) No alterar la finalitat de les subvencions i complir amb les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics.

  h) Facilitar la inspecció i el control de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i, en particular de la Direcció General de Reformes Democràtiques, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció, en els termes previstos en l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  i) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control previstes en la normativa aplicable durant un període mínim de sis anys.

  j) Adoptar les mesures de difusió que garantisquen el compliment del que disposa l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de manera qua es done l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les actuacions desenvolupades per l'entitat a través de la convocatòria de què es tracte.
  A aquest efecte, l'entitat ha de donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'actuacions subvencionades per la Generalitat a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, tant en qualsevol acte o mitjà que s'empre per a difondre i promocionar l'actuació o actuacions subvencionades, com en tota publicació o relació amb tercers que tinga com a finalitat divulgar-les, amb la incorporació en tot el material imprés orientat a la difusió de l'activitat objecte de la subvenció el logotip de la Generalitat, que serà facilitat per la Direcció General de Reformes Democràtiques.

  k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  l) Acreditar, mitjançant una declaració responsable, que no està incursa en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, de les assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com que no és deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions, conforme al que preveu l'article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  m) Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que estableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.

  n) Quan l'entitat beneficiària de la subvenció siga una persona jurídica privada i la quantia en concepte d'ajudes o subvencions rebudes de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, durant el període d'un any, siga per un import superior a 10.000 euros, caldrà donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa cal indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats.

  La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents.
  En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, han de complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  o) La resta d'obligacions que estableix l'article 14 de l'esmentada Llei 38/2003.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Es podrà subvencionar fins a un import màxim de 5.000 € (cinc mil euros) per sol·licitud sense que en cap cas les subvencions que es concedisquen puguen superar la quantitat sol·licitada.

  2. El pagament de les subvencions s'ha de dur a terme en pagament únic, després de la justificació de la despesa efectuada, per mitjà de la transferència bancària al compte designat per l'entitat o associació beneficiària en la seua sol·licitud.

  3. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitza el 14 de novembre de 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 8507 (DOGV de 15/03/19).

  L'incompliment del termini esmentat determinarà, automàticament, la inadmissió de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent:

  a) Model normalitzat de dades complementàries a la sol·licitud d'ajuda (Annex I).

  En aquest model, s'han de marcar amb una "x" tant les declaracions responsables com la documentació que s'aporta segons el tipus de persona sol·licitant.

  b) Un programa detallat del projecte o l'actuació, el calendari i el pressupost (Annex II).
  El programa, que en tot cas ha de ser únic per sol·licitud, ha de detallar, com a mínim, els aspectes següents:

  1. Totes i cada una de les actuacions proposades, amb una descripció precisa del seu contingut.

  2. Els objectius pretesos amb el desenvolupament de cada una de les activitats incloses en el programa, en què es vincule la transcendència i repercussió social que tenen amb el tipus de beneficiari al qual vagen destinades.

  3. El calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al programa d'activitats en el seu conjunt com per a cada una de les activitats proposades en particular.

  4. Una explicació raonada i detallada de la vinculació que, segons el parer de l'entitat o associació sol·licitant, hi haja entre el programa d'activitats presentat i l'objecte d'aquesta convocatòria.

  5. El pressupost en què figure una descripció desglossada i detallada per partides, dels costos corresponents tant al pla d'actuacions en el seu conjunt, com a cada una de les actuacions en particular.

  El model normalitzat "Annex II" permet omplir tots els apartats del programa d'activitats anteriorment indicats i s'ha d'adjuntar obligatòriament amb la sol·licitud d'ajuda, amb independència que l'entitat o associació vulga aportar altres documents relacionats amb el programa d'activitats que milloren la seua sol·licitud.

  c) El model normalitzat de domiciliació bancària que cal omplir en el cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.
  A l'imprés de domiciliació bancària s'han d'adjuntar els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la representació de la persona física que el signa.

  d) Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat o associació amb la conformitat per a sol·licitar la subvenció i acceptar els compromisos corresponents, juntament amb una còpia del document acreditatiu de la seua personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts i modificacions posteriors, si escau).

  e) Document que acredite la capacitat del representant legal de l'entitat o associació per a sol·licitar la subvenció.

  f) En el cas que l'actuació o actuacions per a les quals es demana la subvenció no s'hagueren realitzat encara en el moment de formalitzar la sol·licitud, caldrà aportar, juntament amb el pressupost detallat de la despesa o les factures proforma.

  En aquest cas i en els supòsits en què des de la Direcció General de Reformes Democràtiques es considere que un pressupost o factura proforma presentats sobrepassen els límits econòmics establits en la convocatòria o bé els preus de mercat en cada cas, podrà requerir-se a l'entitat o associació que aporte un nou pressupost o factura proforma amb la finalitat d'ajustar-se a aquestes limitacions.

  g) Si una part de l'actuació o actuacions per a les quals es demana la subvenció s'haguera realitzat durant l'any 2019, però abans de formalitzar la sol·licitud de subvenció, s'haurà d'aportar la documentació justificativa de la despesa ja realitzada, en la fase de justificació, en el cas de ser concedida la subvenció, de conformitat amb l'article 14 de l'Ordre 21/2016, de 19 de juliol.

  En aquest cas, els costos de les activitats realitzades i justificades no vincularan la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia que, en tot cas, realitzarà un control sobre aquests amb la finalitat d'assegurar que no sobrepassen els límits econòmics establits en la convocatòria o bé els preus de mercat en cada cas.

  Impresos associats

  [ANNEX I] MODEL DE DADES COMPLEMENTÀRIES

  [ANNEX II] PROGRAMA DEL PROJECTE O ACTUACIÓ, CALENDARI I PRESSUPOST

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Quan la sol·licitud no complisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb aquesta resolució resulte exigible, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició.

  No obstant això i *segun estableix l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (*LPACAP), els interessats podran aportar al procediment "qualsevol altre document que estimen convenient".

  En l'apartat "Aportació documental" d'aquest tràmit, s'indica la URL a través de la qual es pot fer qualsevol aportació documental relacionada amb aquest procediment.

  2. Els requeriments, així com qualsevol altre que es puga efectuar, tindran lloc per mitjà de notificació electrònica. La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics quan l'interessat haja assenyalat aquest mitjà com a preferent, n'haja consentit expressament la utilització o quan la via esmentada resulte obligatòria per a l'interessat, com és aquest cas.

  3. La persona titular de la conselleria competent en matèria de reformes democràtiques i llibertats públiques resoldrà el procediment de concessió una vegada efectuada la proposta per la comissió de valoració sobre l'adjudicació de quantitats i la denegació de la subvenció a les entitats beneficiàries que no complisquen els requisits previstos en aquestes bases i en la convocatòria pertinent.

  4. El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions és de sis mesos a comptar de la data de publicació d'aquesta resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 8507 (DOGV de 15/03/19).

  Una vegada transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades per silenci administratiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes subvencions posen fi a la via administrativa, i davant d'aquestes es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de l'LPACAP, o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10.1 a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18173

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds i la documentació annexa es realitzarà de forma telemàtica punxant en la icona "Tramitar amb certificat" en la part superior d'aquesta pàgina.

  Els impresos associats a la sol·licitud de subvenció són models autoemplenables. És necessari per a poder emplenar-los disposar dels navegadors Internet Explorer o Google Crome.

  L'entitat sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que disposa el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb què la Generalitat haja signat el conveni oportú. Poden consultar-se en la pàgina web: https:\\sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados

  Inici
 • Informació complementària

  * CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
  Se subvencionaran:
  1. Projectes i actuacions de commemoració o d'homenatge de persones i d'esdeveniments relacionats amb la memòria històrica i democràtica valenciana.

  2. Projectes i actuacions que promoguen la difusió i la formació en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana.
  Es podrà incloure l'organització de congressos, simposis, jornades, seminaris i exposicions temporals, productes audiovisuals, edició de publicacions i projectes educatius.

  3. Cada entitat o associació podrà presentar una única sol·licitud de manera individual i una única sol·licitud conjuntament amb altres entitats o associacions. Cada sol·licitud podrà incloure, al seu torn, un o diversos projectes o actuacions. En el cas que una entitat o associació decidisca presentar una sol·licitud individual i una altra juntament amb altres entitats o associacions, necessàriament els projectes o les actuacions presentats en les dues sol·licituds han de ser diferents.

  4. Les activitats que se subvencionen podran executar-se des de l'1 de gener de 2019 fins a la data de límit de justificació de la subvenció establida en l'article 14 de les bases reguladores, sense esperar que la concessió de les subvencions es produïsca i sense que això prejutge la decisió que finalment s'adopte. Les activitats subvencionades s'han d'executar al territori de la Comunitat Valenciana.

  5. Les subvencions regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb qualsevol altra subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat procedent de qualssevol administració pública o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o internacional, sempre que el conjunt de les ajudes no supere el cost total del projecte presentat. Aquesta circumstància s'ha de posar en coneixement de l'òrgan instructor en el moment en què es produïsca, ja siga abans o durant l'execució del projecte, per a la qual cosa cal aportar la corresponent resolució de concessió.

  Criteris de valoració

  Vegeu l'article 7. Criteris de valoració de les sol·licituds, de l'Ordre 21/2016, de 19 de juliol.

  Obligacions

  Vegeu l'article 3. Obligacions de les entitats beneficiàries, de l'Ordre 21/2016, de 19 de juliol.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió de les infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 21/2016, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica que afavorisquen la convivència democràtica i a projectes i iniciatives que promoguen el desenvolupament de drets i llibertats fonamentals (DOGV núm. 7837, de 26/07/2016).
  - Resolució de 5 de març de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen, per a l'any 2019, subvencions destinades a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica, per a la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per associacions i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 21/2016, de 19 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 5 de març (convocatòria)

  Llistat de seguiment

  APORTACIÓ DOCUMENTAL RELACIONADA AMB EL TRÀMIT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.