Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció el Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament.

  Objecte del tràmit

  Inscripció d'una targeta d'estacionament, de caràcter obligatori i previ a l'expedició d'aquesta, que han de fer els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, amb l'objecte d'assignar un número de targeta i augmentar el control sobre aquestes, i evitar, així, duplicitats.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  La sol·licitud d'inscripció en el Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament suposa la sol·licitud d'emissió d'aquesta targeta per part dels ajuntaments sol·licitants de la inscripció, la qual cosa es produeix a instàncies de la persona titular de la targeta.
  Per a fer-ho, el sol·licitant de la targeta d'estacionament ha de complir una sèrie de requisits establits en la normativa estatal i autonòmica corresponent.
  El registre comprovarà la inexistència de duplicitats relacionades amb el titular de la targeta i assignarà un número de targeta d'estacionament d'acord amb el que s'ha establit en la normativa reguladora i depenent del tipus de targeta sol·licitada: targeta ordinària, targeta per a transport col·lectiu o targeta provisional.

  Inici
 • Taxes

  No en calen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud es pot fer en qualsevol moment, una vegada comprovat, per part de l'ajuntament, el compliment dels requisits i la documentació aportada per a la concessió de la targeta d'estacionament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es considera contingut bàsic per a procedir a la inscripció, les dades següents:
  * Nom i cognoms, DNI i domicili de la persona titular de la targeta d'estacionament.
  * Data de concessió de la targeta d'estacionament i període de validesa d'aquesta.
  * En el cas de targetes d'estacionament de vehicles de transport col·lectiu, número de matrícula.
  * En cas de targeta d'estacionament provisional, número de SS/mutualitat i número de SIP.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. S'estableix com a tràmit obligatori, amb caràcter previ, per a la concessió de la targeta, el tràmit d'assignació de número del registre autonòmic de targetes d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de la Comunitat Valenciana.
  2. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica i l'ajuntament ha d'omplir les dades personals de l'interessat i, si escau, del representant legal, exigides en l'aplicació informàtica que establisca la conselleria competent encarregada del registre.
  3. El registre assignarà automàticament un número a la petició formulada per l'ajuntament, i servirà telemàticament com a rebut de la sol·licitud.
  4. L'encarregat del registre autonòmic, en el termini màxim de cinc dies, verificarà la sol·licitud d'inscripció i, en cas de complir amb tots els camps informatius corresponents al tipus de targeta i verificat que no hi ha una inscripció prèvia de targeta a nom de l'interessat, assignarà el codi alfanumèric de la targeta d'estacionament per a la seua comunicació a l'ajuntament.
  5. Si la persona sol·licitant amb mobilitat reduïda té concedida una targeta en vigor, l'encarregat del registre autonòmic ho comunicarà així, pel mateix mitjà i en el mateix termini, a l'ajuntament, a fi que adopte la resolució oportuna, després del procediment contradictori i el tràmit d'audiència a l'interessat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=REGATE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18206

  Informació adicional

  La sol·licitud d'inscripció el Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament es pot fer en qualsevol moment. S'ha de fer telemàticament per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a través de l'aplicació informàtica corresponent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'estableixen les condicions per a la seua concessió (DOCV núm. 7810, de 21/06/2016).
  - Ordre 2/2017, d'1 de juny, de la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es crea i es regula el Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8068, de 22/06/2017).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 72/2016, de 10 de juny.

  Vegeu l'Ordre 2/2017, d'1 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.