Sol·licitud d'inscripció el Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 212123
|
Codi GVA: 18206
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Inscripció d'una targeta d'estacionament, de caràcter obligatori i previ a l'expedició d'aquesta, que han de fer els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, amb l'objecte d'assignar un número de targeta i augmentar el control sobre aquestes, i evitar, així, duplicitats.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s'estableixen les condicions per a la seua concessió (DOCV núm. 7810, de 21/06/2016).
 • Ordre 2/2017, d'1 de juny, de la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es crea i es regula el Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament per a Persones amb Mobilitat Reduïda de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8068, de 22/06/2017).

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Requisits

La sol·licitud d'inscripció en el Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament suposa la sol·licitud d'emissió d'aquesta targeta per part dels ajuntaments sol·licitants de la inscripció, la qual cosa es produeix a instàncies de la persona titular de la targeta.

Per a fer-ho, el sol·licitant de la targeta d'estacionament ha de complir una sèrie de requisits establits en la normativa estatal i autonòmica corresponent.

El registre comprovarà la inexistència de duplicitats relacionades amb el titular de la targeta i assignarà un número de targeta d'estacionament d'acord amb el que s'ha establit en la normativa reguladora i depenent del tipus de targeta sol·licitada: targeta ordinària, targeta per a transport col·lectiu o targeta provisional.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. S'estableix com a tràmit obligatori, amb caràcter previ, per a la concessió de la targeta, el tràmit d'assignació de número del registre autonòmic de targetes d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda de la Comunitat Valenciana.

2. El tràmit s'ha de fer per via telemàtica i l'ajuntament ha d'omplir les dades personals de l'interessat i, si escau, del representant legal, exigides en l'aplicació informàtica que establisca la conselleria competent encarregada del registre.

3. El registre assignarà automàticament un número a la petició formulada per l'ajuntament, i servirà telemàticament com a rebut de la sol·licitud.

4. L'encarregat del registre autonòmic, en el termini màxim de cinc dies, verificarà la sol·licitud d'inscripció i, en cas de complir amb tots els camps informatius corresponents al tipus de targeta i verificat que no hi ha una inscripció prèvia de targeta a nom de l'interessat, assignarà el codi alfanumèric de la targeta d'estacionament per a la seua comunicació a l'ajuntament.

5. Si la persona sol·licitant amb mobilitat reduïda té concedida una targeta en vigor, l'encarregat del registre autonòmic ho comunicarà així, pel mateix mitjà i en el mateix termini, a l'ajuntament, a fi que adopte la resolució oportuna, després del procediment contradictori i el tràmit d'audiència a l'interessat.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La sol·licitud es pot fer en qualsevol moment, una vegada comprovat, per part de l'ajuntament, el compliment dels requisits i la documentació aportada per a la concessió de la targeta d'estacionament.

Documentació
Es considera contingut bàsic per a procedir a la inscripció, les dades següents: * Nom i cognoms, DNI i domicili de la persona titular de la targeta d'estacionament. * Data de concessió de la targeta d'estacionament i període de validesa d'aquesta. * En el cas de targetes d'estacionament de...
Saber més
Taxa o pagament

No en calen.

Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud d'inscripció el Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament es pot fer en qualsevol moment. S'ha de fer telemàticament per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a través de l'aplicació informàtica corresponent.