• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Incentius Regionals. Incidències posteriors a la concessió: modificacions i pròrrogues

  Objecte del tràmit

  Resoldre les incidències posteriors a la concessió d'incentius regionals, en especial quan es referisquen als aspectes següents:
  a. Modificacions al projecte inicial, sempre que aquestes suposen una minoració dels incentius concedits, de l'import de la inversió aprovada o del nombre de llocs de treball a crear, que no excedisquen del 10 per 100 dels inicialment aprovats.
  b. Canvi de denominació o de les circumstàncies societàries amb canvi o sense de titularitat que afecten el projecte.
  c. Canvi d'ubicació del projecte quan es produïsca dins de la mateixa zona de promoció econòmica.
  d. Modificacions dels terminis, i/o calendaris de compliment de condicions per a l'execució del projecte i per al compliment de les condicions particulars de la concessió.
  e. Modificacions dels llocs de treball a mantindre per la titular com a conseqüència d'operacions societàries.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics oberts amb concessió d'incentius regionals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Las modificaciones de los plazos y/o calendarios de cumplimiento de condiciones para la ejecución del proyecto y para el cumplimiento de las condiciones particulares de la concesión, deberán solicitarse el menos 2 meses antes del vencimiento de los mismos.
  Para las incidencias en la titularidad del beneficiario correspondientes a la letra b del apartado anterior (Objeto del trámite) , deberán comunicarse en el plazo máximo de dos meses desde la inscripción de la escritura pública que lo recoja.
  En todos los demás casos, las solicitudes se deberán presentar antes del fin del plazo de vigencia de la concesión.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documents electrònics ( sol·licituds de redacció lliure o model normalitzat, més si és el cas altres documents anexos).

  La sol·licitud de modificació de termini es realitzarà per mitjà de la presentació del model normalitzat existent.

  Impresos associats

  Solicitud de Prorroga-Condiciones o criterios de solicitud de prorroga

  Solicitud de Prorroga-INSTANCIA DE SOLICITUD DE MODIFICACION DE PLAZO

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tramitar amb certificat electrònic:

  Tramitació

  S'ha d'accedir a la url del tràmit online, lloc en què el ciutadà s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat (ACCV, DNIe), adjuntarà els documents electrònics corresponents a la seua sol·licitud de modificació, i finalment el registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

  Les incidències posteriors a la concessió i en especial quan es referisquen als aspectes relacionats en l'apartat anterior , Objecte del tràmit , seran resoltes per la Direcció General de Fons Comunitaris.
  Quan les modificacions del projecte inicial suposen canvi d'activitat, variació dels incentius, de l'import de la inversió aprovada o dels llocs de treball a crear, que excedisquen dels límits establits en la lletra a) de l'apartat Objecte del tràmit es resoldran per l'òrgan que va aprovar la concessió inicial.
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos des de la recepció en el registre electrònic de la Direcció General de Fons Comunitaris. Transcorregut el dit termini sense resoldre, l'interessat podrà entendre estimada la seua petició, excepte les modificacions del projecte inicial que suposen variació en els incentius a què es referix el paràgraf anterior, i en este cas, transcorregut el dit termini, s'entendran desestimades, d'acord amb la disposició addicional vint-i-novena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18227

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  Més documentació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.