• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Incentius Regionals. Justificació del compliment de condicions i liquidació de les subvencions.

  Objecte del tràmit

  Els beneficiaris de la subvenció hauran de presentar, en els terminis establits en la resolució individual de concessió, els documents justificatius del compliment tant de les condicions intermèdies com les finals.
  (Article 33.1 i 34.1 del Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la Llei 50/1985, de 27 de desembre, aprovat per RD 899/2007 de 6 de juliol, modificat per RD 303/2015 de 24 d'abril).

  Una vegada presentada la documentació, l'òrgan competent de la comunitat autònoma analitzarà els justificants aportats per l'interessat i podrà sol·licitar la documentació i peritatges precisos per a aclarir els extrems que crega oportuns, si és el cas efectuarà una comprovació física de la realitat del projecte d'inversió, i a continuació emetrà un informe sobre al grau de compliment de les condicions.

  L'informe positiu sobre el grau de compliment de condicions emés per la comunitat autònoma és el document que donarà lloc a l'inici del procediment de liquidació una vegada comunicat a l'interessat, el qual podrà presentar a continuació la sol·licitud de cobrament.

  Una vegada finalitzat el termini de vigència, el beneficiari només podrà sol·licitar la liquidació total de la subvenció concedida. Dins del termini de vigència, podrà sol·licitar davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma un únic pagament pel total de la subvenció una vegada realitzada la totalitat de la inversió a subvencionar i prèvia presentació d'aval bancari.

  Aquesta liquidació només podrà presentar-se després de les dates de compliment i acreditació de totes i cada una de les condicions imposades en titular i anteriors a la fi de la vigència. Com a excepció a l'anterior, dins del termini de vigència, el beneficiari podrà sol·licitar davant de la comunitat autònoma cobraments a compte de la subvenció, a mesura que vaja justificant la realització de la inversió, sempre que així estiga autoritzat en la corresponent resolució individual de concessió.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics oberts amb concessió d'incentius regionals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En ambdós casos, justificació del compliment de les condicions intermèdies i les finals, en els terminis establits en la resolució de concessió d'Incentius Regionals.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documents electrònics (models normalitzats més si és el cas altres documents annexos).


  Per a la justificació de les condicions intermèdies: els requerits en la resolució de concessió d'incentius regionals.

  Per a la justificació de les condicions finals:
  - Compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  - Compliment de l'obligació d'estar al corrent en el reintegrament de subvencions.
  - Declaració responsable del beneficiari de no haver estat incurs durant el període de vigència en cap de les prohibicions d'accés a incentius regionals previstes en l'articule 15 del Reglament dels incentius regionals.

  Les inversions s'acreditaran mitjançant la presentació de:

  1. contractes, factures, pagaments.

  2. En cas que siguen subvencionables les adquisicions d'actius a entitats vinculades, la documentació justificativa del cost de producció dels mateixos, així com una taxació realitzada per expert independent que acredite el preu que seria acordat en condicions normals de mercat entre societats independents
  De forma alternativa a la presentació dels documents assenyalats en els punts anteriors, la Comunitat Autònoma podrà acceptar que l'acreditació d'inversions es realitze mitjançant un informe d'auditor on es pronuncie expressament en els termes indicats en el punt 2 de l'article 2 (Justificació del compliment de condicions) de l'Orde EHA/2874/2009, de 15 d'octubre per la qual s'aproven normes complementàries per a la tramitació i gestió dels incentius regionals previstos en la Llei 50/1985 de 27 de desembre.

  3. Una relació classificada per capítol d'inversió dels documents (contractes, factures, pagaments,etc..) amb indicació de les dades següents: proveïdor, descripció, tipus de document, dates dels documents, si és el cas número, import sense IVA o impost equivalent, compte comptable on s'haja registrat, data de pagament i, si és el cas, compte bancari en què s'ha produït l'eixida de tresoreria. La dita relació haurà d'identificar els documents que justifiquen adquisicions d'actius realitzades per entitats vinculades.

  4. Quan es tracte de la realització de construccions i instal·lacions, la certificació final d'obra i, si és el cas, declaració d'obra nova.

  5. Un resum per capítols d'inversió, comparatiu dels imports aprovats i els imports justificats, amb explicació, si és el cas de les diferències, desglossant al mateix nivell de detall, com a mínim, arreplegat en la memòria del projecte d'inversió presentada en la sol·licitud.

  6. L'inventari dels actius objecte de la inversió, d'acord amb el model que establisca la Direcció General de Fons Comunitaris.

  La comunitat autònoma sol·licitarà un informe a l'organisme laboral competent sobre els dades aportades per l'empresa i la seua validesa per a justificar el compliment de la condició de creació i manteniment de llocs de treball.

  L'autofinançament s'acreditarà mitjançant l'aportació del balanç i el compte de pèrdues i guanys, si és el cas auditats, referits a la data en què haja de complir-se la condició, confeccionats d'acord amb les normes establides en el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007 o en el Pla General de Comptabilitat de Xicotetes i Mitjanes Empreses, aprovat pel Reial Decret 1515/2007, ambdós de 16 de novembre.
  Quan la data de compliment de la condició establida en la resolució individual de concessió no coincidisca amb el final de l'exercici econòmic, el balanç i el compte de pèrdues i guanys s'elaborarà d'acord amb les normes previstes en els referits Plans Generals de Comptabilitat, per a estats financers intermedis. En aquest cas, s'hauran d'aportar, a més els comptes anuals corresponents a l'exercici tancat immediatament anterior, Declaració de les ajudes sol·licitades o concedides per al mateix projecte, segons model establit per la Direcció General de Fons Comunitaris.

  Si és el cas, prova documental fotogràfica de la placa explicativa permanent així com del cartell col·locat per al compliment de les obligacions d'informació i publicitat arreplegades en el Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió Europea, de 8 de desembre, que fixa normes de desplegament per al Reglament (CE) número 1083/2006 del Consell, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) número 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenrotllament Regional.

  Les autoritzacions, llicències i permisos administratius exigits per a iniciar l'execució de les inversions o per a la posada en marxa de l'activitat subvencionada en condicions normals de funcionament.

  Els documents que acrediten qualssevol altres condicions establides en la resolució de concessió.
  A fi de procedir a la liquidació de la subvenció, sempre que l'informe sobre el compliment de condicions establisca el compliment total de les mateixes o es compte, si és el cas, amb la resolució a què es referix l'articule 45.6 del Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la llei 50/1985, de 27 de desembre, aprovat pel Reial Decret 899/2007 de 6 de juliol, modificat pel Reial Decret 303/2015 de 24 d'abril, una vegada comunicat l'interessat, aquest podrà presentar a continuació la sol·licitud de cobrament, segons el model establit en l'annex IV de l'Orde EHA/2874/2009, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven normes complementàries per a la tramitació i gestió dels incentius regionals previstos en la Llei 50/1985 de 27 de desembre.

  Impresos associats

  Solicitud de Cobro-DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL REINTEGRO DE SUBVENCIONES

  Solicitud de Cobro-DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER ESTADO INCURSO EN NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 15 DEL REAL DECRETO 899/2007, DE 6 DE JULIO

  Solicitud de Cobro-SOLICITUD DE COBRO DE SUBVENCION

  Solicitud de Cobro-DECLARACION DE OTRAS AYUDAS PARA EL MISMO PROYECTO DE INVERSION

  Solicitud de Cobro-MODELO DE INVENTARIO

  Solicitud de Cobro-ANEXO MEDIOAMBIENTAL

  ZONA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18228

  Tramitació

  S'ha d'accedir a la url del tràmit en línia, lloc en què el ciutadà s'identificarà amb un certificat de firma digital acceptat per la Generalitat (ACCV, DNIe), adjuntarà els documents electrònics corresponents al tràmit de justificació de condicions i liquidació, i finalment el registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 50/1985, de 27 de desembre, d'incentius regionals per a la correcció de desequilibris econòmics interterritorials (BOE núm. 3, de 3 de gener de 1986).
  - Reial Decret 899/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la llei 50/1985, de 27 de desembre (BOE núm. 172, de 19 de juliol de 2007).
  - Reial Decret 303/2015, de 24 d'abril, pel qual es modifica el Reglament dels incentius regionals, de desplegament de la llei 50/1985, de 27 de desembre, aprovat pel Reial Decret 899/2007, de 6 de juliol (BOE núm. 102, de 29 d'abril de 2015).
  - Orde EHA/2874/2009, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven normes complementàries per a la tramitació i gestió dels incentius regionals previstos en la Llei 50/1985, de 27 de desembre (BOE núm. 261, de 29/10/2009).

  Llista de normativa

  Més documentació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.