Assignació de places socials de residència i centre de dia per a persones majors no dependents.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 212133
|
Codi GVA: 18252
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Atenció en centres residencials i de dia de la Xarxa Pública de Centres i Serveis de la Comunitat Valenciana, sense tindre reconeguda una situació de dependència.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Es consideren integrats en la Xarxa de Centres i Serveis Públics i Concertats del Sistema d'Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana els centres següents:

a) Centres i serveis públics de titularitat de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes o entitats dependents.

b) Centres i serveis públics de titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, o dels seus organismes o entitats dependents.

c) Centres i serveis privats concertats.

d) Centres del pla d'accessibilitat social de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria setena d'aquesta ordre.

e) Centres i serveis privats d'entitats sense ànim de lucre que estiguen majoritàriament subvencionats per la conselleria competent en matèria de benestar social en les seues despeses de manteniment i funcionament, o participen en programes de finançament de places d'acord amb les ordres anuals de subvencions per a aquest tipus de centres.

Tots els centres i serveis integrats en la Xarxa de Centres i Serveis Públics i Concertats del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana constitueixen l'oferta de recursos públics del sistema esmentat.

La prelació d'accés al servei es realitzarà d'acord amb l'aplicació successiva dels criteris que s'indiquen a continuació:

En el cas que hi haja una situació reconeguda de dependència, els criteris de priorització seran els següents:

·Major grau de dependència

·En el cas d'igualtat de grau, la data de presentació de sol·licitud de dependència (en el cas de revisió PIA, es tindrà en compte la data de sol·licitud de revisió, i, en el cas de canvi de preferències, es tindrà en compte la data d'aquesta sol·licitud de canvi)

·En el cas d'igualtat en els criteris anteriors, menor capacitat econòmica

·En el cas d'igualtat dels criteris anteriors, la major edat de la persona beneficiària

En el cas que s'acredite algina de les situacions previstes en els requisits, els criteris de priorització seran els següents:

Emergència social

Exclusió social

·Urgència sociosanitària

·Agrupament familiar

·Persones majors

 

Es poden autoritzar trasllats entre els centres que formen part de la Xarxa Pública de Centres i Serveis de la Comunitat Valenciana. Es distingeixen les modalitats següents.

1. Trasllat voluntari:

La persona usuària d'un servei d'atenció residencial o de centre de dia o, si escau, qui exercisca la seua representació legal, podrà sol·licitar un trasllat a un altre centre de la Xarxa Pública de Centres i Serveis de la Comunitat Valenciana mitjançant la presentació del model normalitzat (annex III).

Així mateix, es podrà adjuntar la documentació complementària que s'estime oportuna i que acredite la justificació del trasllat sol·licitat (informe social, informe de salut, etc.).

2. Trasllat per permuta:

Es poden autoritzar permutes entre persones usuàries de serveis de la mateixa naturalesa que es troben ingressades en centres diferents.

Rebuda la sol·licitud de permuta en la direcció territorial, aquesta la comunicarà al centre sol·licitat, en el qual se li donarà la màxima difusió entre les persones usuàries. El centre receptor admetrà, durant 15 dies, totes les sol·licituds que es formulen per les persones interessades en la permuta. En el cas que diversos residents sol·liciten la permuta, aquesta es resoldrà de conformitat amb els criteris indicats en el punt 4 d'aquest apartat.

3. Trasllat d'ofici.

Es podran promoure trasllats d'ofici si es produeix alguna circumstància que genere risc fundat sobre la pròpia seguretat del resident o la d'altres persones usuàries o dels empleats del centre, així com comportaments que provoquen l'alteració de la convivència en el centre o si s'observen patologies o conductes que no puguen tractar-se adequadament en aquest, o en els casos en els quals es produïsquen canvis substancials en la situació de dependència de la persona resident.

L'objectiu dels trasllats d'ofici és oferir el centre que s'adapte de forma més adequada a les necessitats de la persona resident o que preste les atencions especials que requerisca la seua situació.

En els trasllats d'ofici serà necessària la instrucció del l'expedient de trasllat pertinent, que serà resolt per la direcció territorial, amb la garantia del tràmit d'audiència a l'usuari, sense perjudici de les actuacions judicials que, si escau, es puguen emprendre quan de la conducta de l'usuari es puguen derivar qualsevol tipus de responsabilitats.

En els trasllats d'ofici serà necessària l'acceptació d'aquest per part de la persona resident o del representant legal. Si aquesta no resulta possible, s'ha de sol·licitar la corresponent autorització judicial de trasllat involuntari, o la posada en coneixement judicial d'aquesta situació.

4. Resolució de les sol·licituds de trasllat.

La valoració dels trasllats s'ha de realitzar tenint en consideració els motius al·legats, així com la disponibilitat de places.

Els trasllats s'ordenaran en les corresponents llistes de reserva de trasllats segons la data de sol·licitud, i s'anteposaran els que tinguen la consideració de caràcter prioritari per algun dels motius següents:

- Per motius de salut

- Reagrupació familiar (trasllat al centre on està ingressat el cònjuge o la persona en relació d'anàloga afectivitat o un parent per consanguinitat fins al segon grau).

- Proximitat geogràfica al lloc de residència originari o la seua família

Per cada 4 nous ingressos produïts en un centre, s'adjudicarà una plaça per trasllat voluntari, sempre que en aquest hi haja una llista de reserva de trasllats.

Excepte casos excepcionals, el resident no podrà sol·licitar el trasllat durant el primer any, i estarà obligat a romandre un mínim de dos anys abans de sol·licitar un nou trasllat.

Normativa
 • Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana...
 • Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la llei de taxes de la Generalitat....
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de...
 • Ordre 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i les condicions d'accés al...
 • Instrucció d'1 de maig de 2016, de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, relativa al procediment...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones majors de 65 anys que hagen cessat en la seua activitat laboral o professional, i pensionistes majors de 60 anys que presenten una situació de vulnerabilitat o especial necessitat perquè es troben en algun dels supòsits establits en l'apartat següent.

 

Excepcionalment, també podran accedir les persones menors d'aquesta edat, quan la seua situació de dependència social així ho requerisca i no siguen susceptibles d'atenció en un altre tipus de recursos socials o sanitaris.

 

Queden fora del seu àmbit d'aplicació les persones amb una situació permanent en algun grau de dependència que done dret al recurs sol·licitat. Aquests casos s'han de tramitar a través del procediment de reconeixement de la situació de dependència.

Requisits

Trobar-se en alguna de les situacions següents:

a) Emergència social: esdeveniment extraordinari que no s'ha pogut preveure per endavant, bé siga perquè es desconeix la seua situació de necessitat o bé perquè la necessitat s'ha generat per fets o esdeveniments de caràcter imprevisible.

b) Exclusió social: persona major que, per causes estructurals, es troba immersa en un procés de desavantatge o vulnerabilitat social que genera una situació de desigualtat, pèrdua de vincles, desafiliació, precarietat creixent, així com la dificultat d'accés als sistemes de protecció social i als mecanismes necessaris per a l'assoliment del complet desenvolupament del seu projecte de vida.

c) Urgència sociosanitària: quan es produeix una necessitat previsible, de caràcter sociosanitari que afecta directament persones majors en una situació de risc social.

d) Reagrupació familiar: amb l'objecte de mantindre la unitat familiar, com a acompanyant de la persona sol·licitant principal.

e) Persones majors autònomes: l'usuari tindrà la condició de vàlid per a les activitats de la vida diària quan resulte una puntuació entre huitanta-cinc i cent en l'escala de Barthel.

 

En el cas de persones que patisquen processos aguts de malaltia infectocontagiosa, de malalties psíquiques o mentals, o conductes que puguen alterar la normal convivència amb la resta dels residents, es requerirà la seua estabilització amb caràcter previ a l'ingrés en el centre.

Com es tramita

Procés de tramitació
GENERAL: Les sol·licituds s'han de tramitar en l'equip social de base de l'ajuntament on residisca la persona interessada. El professional que reba la sol·licitud comprovarà que estiga degudament omplida i requerirà a l'interessat més documentació si s'observa que no conté tota la informació...
Saber més
Criteris de valoració
Emergència social: Els supòsits inclosos poden ser diversos i s'han d'englobar en alguna d'aquestes situacions: - situació de desemparament o abandó - situació de risc greu i imminent per a la seua seguretat física o psíquica - situació de maltractament físic i/o psíquic - situació de pèrdua...
Saber més
Òrgans de tramitació
Direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives a Alacant, Castelló i València.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Documentació
GENERAL: · Sol·licitud segons el model oficial degudament omplit (annex I) formulada per la persona interessada o el seu representant legal quan es tracte d'una persona incapacitada. · Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant. · Informe social (annex II) · Informe de salut, model normalitzat...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més
Presencial

Les sol·licituds s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, en la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives de la província on radique el centre per al qual se sol·licita l'ingrés. Tot això sense perjudici del que disposa la legislació sobre procediment administratiu comú.

 

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA:

 

L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
En funció de disponibilitat de places.
Obligacions
En cas de servei residencial, s'ha d'abonar la taxa corresponent.
Observacions

Recurs d'alçada contra la resolució de concessió.

Òrgans resolució
Secció de persones majors de les direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives d'Alacant, Castelló i València