• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Ajudes en matèria d'industrialització, per a les ASSOCIACIONS EMPRESARIALS INDUSTRIALS de determinats sectors de la Comunitat Valenciana, dins de la segona tercera d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2020. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en matèria d'industrialització, per a les ASSOCIACIONS EMPRESARIALS INDUSTRIALS de determinats sectors de la Comunitat Valenciana, dins de la segona tercera d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2020. Indústria.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament d'actuacions de reforç del teixit associatiu per a la industrialització sostenible, en els SECTORS del CALÇAT, CERÀMIC, METAL·LOMECÀNIC, TÈXTIL, JOGUET, MARBRE, FUSTA-MOBLE I IL·LUMINACIÓ, QUÍMIC, AUTOMOCIÓ, PLÀSTIC, ENVASOS I EMBALATGE, PRODUCTES INFANTILS, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, VALORITZACIÓ DE RESIDUS, ENERGÍA, BIOTECNOLOGIA, LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS .

  En concret:
  A) ACTUACIONS SUBVENCIONABLES en 2020:
  - Només seran subvencionables les actuacions anteriorment indicades desenvolupades ENTRE L'1 DE GENER DE 2020 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
  - Només podran subvencionar-se, d'acord amb aquesta convocatòria, les actuacions realitzades pel teixit associatiu de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana, que clarament s'emmarquen en alguna o algunes de les següents tipologies prioritzades en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (Veure Resolc cinqué de la Resolució de convocatòria):

  - EIX INNOVACIÓ

  - EIX TRANSFORMACIÓ DIGITAL:

  - EIX INTERNACIONALITZACIÓ I MILLORA DEL POSICIONAMENT EN LA CADENA GLOBAL DEL VALOR:

  - EIX TALENT I FORMACIÓ:

  - EIX COOPERACIÓ:

  B) PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2020:
  El pressupost mínim subvencionable del pla d'actuació serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds el pressupost subvencionable total de les quals, sumant despeses de col·laboracions externes, partida de personal propi admissible i import màxim d'auditoria, no abast aquest import mínim, seran directament desestimades.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran sol·licitar i ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions empresarials sectorials i les agrupacions empresarials innovadores ,amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana, que acrediten adequadament a menys 3 anys d'activitat i justifiquen de manera suficient la seua vinculació directa o la del projecte d'actuació amb algun dels sectors objecte d'aquesta convocatòria.

  2. Els centres tecnològics per si mateixos no podran obtindre la condició d'entitat beneficiaria d'aquesta convocatòria, sense perjudici de poder participar com a entitat contractada o com a integrant d'un agrupació empresarial innovadora.

  3. No seran admissibles les sol·licituds presentades per fundacions, agrupacions o qualssevol altres entitats sense ànim de lucre que no estiguen degudament constituïdes com a associacions empresarials sectorials o agrupacions empresarials innovadores, hauran d'acreditar les inscripció en el registre corresponent del Ministeri competent

  4. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1) QUANTIA DE L'AJUDA
  L'ajuda consistirà en una subvenció del 100% dels gastos que siguen considerats com subvencionables, si bé l'ajuda total minimis concedida a una única entitat no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, conforme els límits i condicions previstes en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

  2) DESPESES SUBVENCIONABLES

  2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2020 i la data de justificació, i s'enquadren en alguna de les següents categories:

  a) Col·laboracions externes: Contractació de serveis tècnics, professionals, d'informació i difusió que siguen necessaris per al desenvolupament del projecte.

  b) Despeses de personal propi de l'entitat destinat directament al pla d'actuació: Import efectivament pagat en la data de la justificació de l'ajuda dels costos de personal propi de l'entitat empleat en centres de la Comunitat Valenciana (retribucions brutes en nòmina i Seguretat Social a càrrec de l'empresa), en el percentatge de temps que es justifique es puga imputar al desenvolupament de les actuacions subvencionables.

  c) Despeses d'auditoria per a l'elaboració de l'Informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció per empresa auditora externa, inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

  2.2. Vegeu les REGLES APLICABLES ALS CONCEPTES DE DESPESA SUBVENCIONABLE i demés consideracions descrites en el resolc setè de la resolució de convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'UN MES COMPTAT DES DE L'ENDEMÀ Al de la PUBLICACIÓ d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2020 s'ha publicat en el DOGV núm. 8744, de 20/02/2020).


  NOMÉS SERAN ADMESES les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  NOTA:

  Veure RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda la CONTINUACIÓ de determinats PROCEDIMENTS i TRÀMITS administratius, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. (DOGV 8804, de 05/05/2020).

  EN CONSEQÜÈNCIA EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS FINALITZA L'11 DE MAIG DE 2020

  IMPORTANT:
  L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les entitats sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  1.1. Aquesta sol·licitud conté les declaracions següents:
  - Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per als mateixos costos subvencionables, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en la lletra e) de l'apartat 2 del resolc seté d'aquesta convocatòria.
  - Declaració responsable que acredite que el sol·licitant no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  1.2. D'altra banda, la conselleria competent en matèria d'indústria obtindrà, de manera directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb la Llei 39/2015 i en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  No obstant això, l'entitat podrà denegar expressament aquesta autorització en la mateixa sol·licitud de subvenció, per a la qual cosa haurà d'aportar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
  - De l'Institut Valencià d'Administració Tributària, el certificat acreditatiu del fet que l'entitatt no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Aquestes certificacions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.


  2. DOCUMENTACIÓ D'INICI.

  - Adjunts a la sol·licitud amb les declaracions emplenades i, si escau, a les certificacions anteriors, s'acompanyaran necessàriament els següents documents:

  a) Model normalitzat de declaració i resum de dades bàsiques de les actuacions, que contindrà degudament emplenades les declaracions responsables de les següents dades o circumstàncies:
  I. Totes les AJUDES DE MINIMIS concedides com a única entitat, per a qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal 2020 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'entitat el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament a l'entitat. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes minimis concedides a la beneficiària com a única entitat sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2020 i els dos exercicis fiscals anteriors.
  II. Criteris de preferència per als CASOS D'EMPAT de puntuació d'acord amb el que s'estableix en l'Annex II de la Resolució de convocatòria, quan concórreguen en l'entitat sol·licitant. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'entitat sol·licitant no reuneix aquests criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General competent en matèria d'Indústria.
  III. Règim d'IVA al qual està subjecta l'entitat sol·licitant.
  IV. Tipus D'ACTUACIÓ o actuacions a executar, entre alguna o algunes de les descrites en el resolc cinqué de la Resolució de convocatòria.
  V. Resum de les DESPESES SUBVENCIONABLES, desglossant per despesa l'import total pressupostat sense IVA, la part d'IVA subvencionable, si escau, i l'import total pressupostat incloent la part d'IVA subvencionable, respectant en tot cas els límits establits al resolc seté de la Resolució de convocatòria.
  VI. Que l'entitat disposa de les autoritzacions administratives preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.
  VII. Que les despeses subvencionables no s'han repercutit totalment o parcialment a les empreses beneficiades per l'actuació.

  b) Acta de constitució de l'entitat sol·licitant i dels estatuts vigents, o si escau, declaració de vigència degudament signada.

  c) Certificat, emés amb una antelació màxima a la sol·licitud de subvenció d'un mes, en el qual s'acredite la situació de l'entitat i la vigència de la seua inscripció en el Registre corresponent.

  d) Actes i principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2017, 2018 i 2019.

  e) Memòria descriptiva del pla d'actuacions per al qual se sol·licita l'ajuda. La memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa un deficient emplenament, o la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del pla d'actuacions o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria per a la seua millora o degut emplenament (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i en el tràmit telemàtic denominat "Memòria descriptiva de l'actuació").

  f) Model de taula normalitzada amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable.(segons model normalitzat disponible en este tràmit i en el tràmit telemàtic).

  g) Model normalitzat de domiciliació bancària degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient en aquest sentit. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació; en aquest cas serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.
  En els casos de no subjecció o exempció, total o parcial, de l'IVA, així com en aquells supòsits en què l'associació aplique una prorrata de l'IVA, haurà d'aportar-se juntament amb la sol·licitud qualsevol certificat o documentació que acredite aquestes circumstàncies, i es considerarà en cas de no aportar-se que l'import de l'IVA suportat no serà subvencionable. Aquesta situació respecte a l'IVA caldrà, a més, explicar-la adequadament en el compte justificatiu, i reflectir-la expressament en l'informe d'auditoria.

  - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [FIINENTI] GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE LES AJUDES

  [ANINENTI] ANNEX DE DECLARACIONS RESPONSABLES I RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS (INENTIS)

  [MEMDAS] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ (ASSOCIACIONS)

  [REGASUEN] MODEL DE TAULA NORMALITZADA (INENTI)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - Cada entitat només podrà presentar UNA SOL.LICITUD D'AJUDA, PER A UN ÚNIC PROJECTE i per vinculació exclusivament a un dels sectors convocats. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa entitat, per a més d'un projecte o per a més d'un sector, es considerarà admissible únicament la primera sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, el primer projecte o el primer sector esmentat en la sol·licitud admesa. Les sol·licituds que no concreten clarament el sector al qual es presenten podran ser inadmeses i excloses de la seua avaluació, sense necessitat que l'Administració requerisca prèviament a l'entitat sol·licitant l'esmena de tal defecte.

  - Tant la sol·licitud, com la resta de documents a presentar, hauran de signar-se electrònicament per l'entitat sol·licitant, utilitzant per a això el seu certificat de persona jurídica, un certificat electrònic de representació de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats admeses per la seu electrònica de la Generalitat, o un certificat digital de la persona representant de l'entitat que conste en el Registre de Representants de la Generalitat.

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc nové de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  - Si, a pesar d'estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de deu dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en què es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la mateixa es produïx després del termini establit en el resolc onzé, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.

  2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
  - L'ordenació i la instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits.
  - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
  - Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  3. ESMENA DE SOL·LICITUDS
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà a l'entitat sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.
  - Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques.
  - L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'entitat sol·licitant pot realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable electrònicament i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450

  4. COMISSIÓ TÈCNICA INSTRUCTORA
  - De conformitat amb el que estableix l'art. 10 de l'Ordre 22/2016, examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits establits seran avaluades per una comissió tècnica instructora, que elaborarà una relació ordenada dels sol·licitants admesos amb la puntuació obtinguda i elevarà a l'òrgan concedent les corresponents propostes de concessió i denegació d'ajudes, i la determinació de les quanties.
  - La composició de la comissió tècnica i el seu funcionament seran els establits en l'esmentat article 10, apartats 5 i 6.

  5. RESOLUCIÓ
  - Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de la convocatòria d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en els articles 9.2 i 13 de l'Ordre 22/2016.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les entitas interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

  6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
  - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1.
  b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  a) Termini i forma de presentació:
  Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa FINS AL 5 DE NOVEMBRE DE 2020 mitjançant l tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable electrònicament i pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450

  b) Documentació justificativa:

  - La documentació justificativa serà la següent i haurà de presentar-se de conformitat amb allò que disposa l'article 14 de l'Ordre 22/2016 (els models normalitzats es troben disponibles en este tràmit i en el tràmit telemàtic):
  1) Informe d'empresa auditora de comptes inscrita com a exercent en el Registre oficial d'auditors de comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, amb el contingut establit en l'article 14, punts 4, 5, 6 i 7 de l'Ordre 22/2016, signat electrònicament.
  2) Compte justificatiu conforme al model normalitzat, signada electrònicament per l'entitat beneficiària i per l'empresa auditora de comptes.
  3) Memòria tecnicoeconòmica i resum de dades bàsiques de les actuacions, segons el model normalitzat, signada electrònicament.
  4) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat dos del resolc nové de la convocatòria.

  - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

  c) Publicitat:
  L'entitat beneficiària haurà de donar l'adequada publicitat al projecte d'actuacions subvencionat en els termes que preveu la Resolució de concessió. El logo institucional que l'entitat beneficiària publique en la seua web per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de correspondre a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (i no a altres conselleries o organismes públics com IVACE, entre altres) i, a este respecte, s'haurà d'incorporar impressió de la pàgina web, on siga visible el citat logo, en l'informe d'auditoria. Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".
  El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent:
  http://www.presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/
  Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18268

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu el que preveuen l'article 11 de l'Ordre 22/2016 i el resolc tretzé i els annexos I y II de la Resolució de convocatòria.

  Obligacions

  -Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en l'Ordre 22/2016 de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes en matèria d'industrialització.

  - En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, les entitats sol·licitants hauran d'actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació. Especialment hauran de comunicar els canvis en la representació, raó social o adreça de correu electrònic de l'entitat quan es produïsquen. Aquesta comunicació es realitzarà utilitzant el tràmit d'Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, al qual s'accedeix a través del següent enllaç:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450

  Sancions

  Procedirà el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en la resolució de convocatòria i en l'ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que en siguen responsables, i que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes Conselleria competent en matèria d'indústria

  Inscripció en el Registre de representants davant de la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'indústria

  Apartat d'incentius i ajudes en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004 , de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 22/2016, de 27 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7906 de 28/10/2016).
  - Ordre 6/2017, de 7 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització (DOGV núm. 7996 de 09/03/2017).
  - Ordre 3/2019, de 14 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'industrialització (DOGV 8509, de 20/03/2019).
  - Resolució de 18 de febrer de 2020 del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2020, d'ajudes per a plans d'industrialització, desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la tercera fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana 2018-2023 (DOGV núm. 8744, de 20/02/2020).
  - Extracte de la Resolució de 18/02/2020 (convocatòria)
  - Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments i tràmits administratius, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV 8804, de 05/05/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre

  Vegeu l'Ordre 6/2017, de 7 de març de 2017

  Vegeu Ordre 3/2019, de 14 de març.

  Vegeu Resolució de 18/02/2020 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 18 de febrer de 2020

  Veure Resolució de 29 d'abril de 2020 (continuació de procediments)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.