Detall de Procediments

Ajudes en matèria d'industrialització per als plans integrals que impulsen la competitivitat industrial sostenible desenvolupats per les ASSOCIACIONS EMPRESARIALS vinculades a determinats sectors de la Comunitat Valenciana, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2022 (INENTI). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en matèria d'industrialització per als plans integrals que impulsen la competitivitat industrial sostenible desenvolupats per les ASSOCIACIONS EMPRESARIALS vinculades a determinats sectors de la Comunitat Valenciana, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2022 (INENTI). Indústria.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a plans integrals que impulsen la competitivitat industrial, desenvolupats per associacions empresarials vinculades als següents sectors de la Comunitat Valenciana: AGROALIMENTARI, AUTOMOCIÓ, BIOTECNOLOGIA, CERÀMICA, VIDRE I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NO METÀL·LICS, CUIR I CALÇAT, ENERGIA, ENVASOS I EMBALATGES, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, SECTOR ESPACIAL I AERONÀUTIC, JOGUET I PRODUCTES INFANTILS, FUSTA, MOBLE I IL·LUMINACIÓ, MARBRE, PEDRA NATURAL I ÀRIDS, METALL-MECÀNIC, PLÀSTIC, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL, DE VIDEOJOCS I ANIMACIÓ, INDÚSTRIA QUÍMICA, TÈXTIL I VALORITZACIÓ DE MATERIALS, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

  En concret:
  A) ACTUACIONS SUBVENCIONABLES en 2022:
  - Només podran subvencionar-se, d'acord amb aquesta convocatòria, les actuacions realitzades pel teixit associatiu de caràcter industrial de la Comunitat Valenciana, que clarament s'emmarquen en alguna o algunes de les següents tipologies prioritzades en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana 2018-2023 (Veure Resolc cinqué de la Resolució de convocatòria):

  - INNOVACIÓ

  - INDÚSTRIA 4.0

  - INTERNACIONALITZACIÓ I CADENA DE VALOR

  - FORMACIÓ I TALENT

  - COOPERACIÓ

  B) TERMINI DE REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
  - Només seran subvencionables les actuacions anteriorment indicades desenvolupades ENTRE L'1 DE GENER DE 2022 i LA DATA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ, amb independència de la data de pagament. EXCEPCIONALMENT, i prèvia sol·licitud justificada abans de l'expiració del termini anterior, la Direcció General amb competències en matèria d'indústria podrà autoritzar l'ampliació aquest termini, sense que en cap cas la mateixa puga superar el 31 de desembre de 2022, i sense perjudici de mantindre's l'obligació de presentar la documentació justificativa de les actuacions en el termini previst en el resolc setzé de la resolució de convocatòria. Aquesta autorització imposarà a l'entitat l'obligació d'acreditar, mitjançant addenda a l'informe de l'empresa auditora, la realització de l'actuació subvencionada dins del termini ampliat, i el seu incompliment o la falta de presentació en termini d'aquesta addenda, podrà suposar la revocació total o parcial de la subvenció, amb reembossament de les quantitats ja percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament.

  C) PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2022:
  El pressupost mínim subvencionable del pla d'actuació serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds el pressupost subvencionable total de les quals, sumant despeses de col·laboracions externes, partida de personal propi admissible i import màxim d'auditoria, no abast aquest import mínim, seran directament desestimades.

  Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés com justificat, no aconsegueix els pressupostos mínims subvencionables de l'apartat anterior, s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret a aquesta.

  NO SERAN SUBVENCIONABLES les actuacions que suposen una ajuda directa o un avantatge econòmic manifest per a empreses concretes i individualitzades, ni aquelles que consistisquen en una activitat econòmica de l'entitat sol·licitant, entenent-se per activitat econòmica tota aquella per la qual l'entitat perceba una retribució de mercat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran sol·licitar i ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions empresarials sectorials i les agrupacions empresarials innovadores ,amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana, que acrediten adequadament la seua activitat i justifiquen de manera suficient la seua vinculació directa i la del projecte d'actuació amb algun dels sectors objecte de la convocatòria.

  2. Els centres tecnològics per si mateixos NO podran obtindre la condició d'entitat beneficiaria d'aquesta convocatòria, sense perjudici de poder participar com a entitat contractada o com a integrant d'una agrupació empresarial innovadora.
  3. NO SERAN ADMISSIBLES les sol·licituds presentades per fundacions, agrupacions o qualssevol altres entitats sense ànim de lucre que no estiguen degudament constituïdes com a associacions empresarials sectorials o agrupacions empresarials innovadores, hauran d'acreditar les inscripció en el registre corresponent del Ministeri competent

  4. No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1) QUANTIA DE L'AJUDA

  A fi de promoure el progressiu autofinançament de les actuacions desenvolupades pel teixit associatiu industrial, l'ajuda consistirà en una subvenció del següent PERCENTATGE DE LES DESPESES que siguen considerats com a subvencionals, amb un import màxim per entitat i projecte de 150.000 euros:
  - 90% dels costos subvencionables, en el cas d'ACTUACIONS NOVES que no siguen iguals o similars a les que s'hagen fet costat a la mateixa entitat en convocatòries d'ajudes anteriors gestionades per la Direcció General amb competències en matèria d'indústria.
  - 80% dels costos subvencionables, en el cas d'ACTUACIONS IGUALS O SIMILARS a les ja subvencionades a la mateixa entitat en UN EXERCICI ANTERIOR mitjançant convocatòries d'ajudes gestionades per la Direcció General amb competències en matèria d'indústria.

  2) DESPESES SUBVENCIONABLES

  2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que satisfacen el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, que hagen sigut efectivament pagades entre l'1 de gener de 2020 i la data de justificació, i s'enquadren en alguna de les següents categories:

  a) COL·LABORACIONS EXTERNES: Contractació de consultories, assistències tècniques, serveis professionals, serveis d'informació o difusió, lloguer no permanent d'espais i altres despeses que siguen necessaris per al desenvolupament del pla d'actuacions, sempre que no deriven d'activitats permanent o periòdiques ni estiguen relacionats amb les despeses de funcionament habitual de les entitats. En el cas de contractació de persones, entitats o empreses que formen part de l'entitat sol·licitant, estiguen associades a aquesta, o ostenten càrrecs en els seus òrgans de representació, gerència o direcció, així com les que tinguen relació professional, laboral o familiar amb aquests, només s'admetran prèvia presentació, a l'empresa auditora, d'almenys 2 ofertes alternatives al costat d'una declaració responsable, en la qual es detallen els motius econòmics o de qualitat que justifiquen l'elecció d'aquesta contractació sobre les alternatives, tot això amb independència de l'import del contracte i de la data de la contractació del servei.

  b) DESPESES LABORALS DE PERSONAL PROPI DE L'ENTITAT DESTINAT DIRECTAMENT Al PLA D'ACTUACIÓ: Import efectivament pagat en la data de la justificació de l'ajuda dels costos de personal amb contracte laboral de l'entitat emprat en centres de la Comunitat Valenciana (retribucions brutes en nòmina i quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'entitat), en el percentatge de temps que es justifique es puga imputar al desenvolupament de les actuacions subvencionables. El cost de personal propi màxim subvencionable no podrà superar el 15% del pressupost total admés com subvencionable. El topall màxim subvencionable de retribució mensual bruta en nòmina és de 4500 euros, incloent la part proporcional de pagues extraordinàries i altres retribucions.

  c) DESPESES D'AUDITORIA per a l'elaboració de l'Informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció per empresa auditora externa, inscrita en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.No obstant això, aquesta despesa no serà subvencionable en el cas que l'entitat beneficiària estiga obligada a auditar els seus comptes anuals.

  2.2. Vegeu les REGLES APLICABLES ALS CONCEPTES DE DESPESA SUBVENCIONABLE i demés consideracions descrites en el resolc setè de la resolució de convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des del 10 de MAIG fins al 10 de JUNY DE 2022, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria, que en 2022 s'ha publicat en el DOGV núm. 9330, de 03/05/2022).

  NOMÉS SERAN ADMESES les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59: 59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  NOTA:
  L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no requerirà a les entitats sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD* general de subvenció (segons el model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  *En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa entitat per a projectes clarament independents, hauran de prioritzar-se expressament en les memòries, i només serà subvencionable més d'una sol·licitud i projecte en el cas de quedar crèdit sobrant en el seu respectiu sector, una vegada avaluades totes les sol·licituds presentades amb càrrec a aquest. En el cas de presentar-se més d'una sol·licitud i no constar la priorització, es considerarà prioritària la primera sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat.

  1.1. Aquesta sol·licitud conté les DECLARACIONS següents:
  - Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per als mateixos costos subvencionables, a fi de comprovar que compleix el que s'estableix en la lletra c, apartat 2, del resolc seté de la convocatòria.

  - Declaració responsable que acredite que el sol·licitant no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  1.2. D'altra banda, la conselleria competent en matèria d'indústria obtindrà, de manera directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb la Llei 39/2015 i en els termes que preveuen els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  No obstant això, l'entitat podrà denegar expressament aquesta autorització en la mateixa sol·licitud de subvenció, per a la qual cosa haurà d'aportar les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
  - De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu del fet que l'entitatt no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Aquestes certificacions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del RD 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  La Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà requerir a l'entitat si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

  2. SEGON FORMULARI WEB (segons model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic):
  En aquest altre formulari web hauran d'emplenar-se expressament altres dades i les següents declaracions responsables:

  - Declaració responsable dels CRITERIS DE PREFERÈNCIA per als casos d'empat de puntuació d'acord amb el que s'estableix en l'Annex II de la Resolució de convocatòria, quan concórreguen en l'entitat sol·licitant. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'entitat sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General amb competències en matèria d'indústria.

  - Resum de les DESPESES SUBVENCIONABLES, respectant en tot cas els límits establits en el resolc seté.

  - Declaració responsable que l'entitat disposa de les AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES PRECEPTIVES, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes

  - Declaració responsable que l'entitat no realitza ACTIVITATS ECONÒMIQUES, o en cas que duga a terme activitats econòmiques al costat d'activitats pròpies de l'associació de caràcter no econòmic, declaració que distingeix amb claredat entre tots dos tipus d'activitats, separant clarament el finançament de les mateixes i portant comptabilitat separada o codi comptable adequat per a les despeses objecte de subvenció, de manera que no repercutisquen sobre les activitats econòmiques d'aquesta.

  3. DOCUMENTACIÓ D'INICI.

  Adjunts a la sol·licitud i al segon formulari web es presentaran necessàriament a través del tràmit telemàtic els següents documents preceptius:

  a) Acta de constitució de l'entitat sol·licitant i dels estatuts vigents, o si escau, declaració de vigència degudament signada.

  b) Certificat, emés amb una antelació màxima a la sol·licitud de subvenció d'un mes, en el qual s'acredite la situació de l'entitat i la vigència de la seua inscripció en el Registre corresponent.

  c) Actes i principals acords adoptats per l'Assemblea General anual de l'entitat sol·licitant en els exercicis 2019, 2020 i 2021.

  d) Model normalitzat de MEMÒRIA DESCRIPTIVA del pla d'actuacions per al qual se sol·licita l'ajuda. La memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa, lla seua absència, un deficient emplenament, o la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del pla d'actuacions o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competent en matèria d'indústria per a la seua millora o degut emplenament (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i en el tràmit telemàtic denominat "Memòria descriptiva de l'actuació").

  e) Model normalitzat de TAULA DE COSTOS ESTIMATS amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable. Inclou declaració responsable del règim d'IVA al qual està subjecta l'entitat sol·licitada(segons model normalitzat disponible en este tràmit i en el tràmit telemàtic).

  f) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient en aquest sentit. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació; en aquest cas serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  En els casos de no subjecció o exempció, total o parcial, de l'IVA, així com en aquells supòsits en què l'associació aplique una prorrata de l'IVA, haurà d'aportar-se juntament amb la sol·licitud qualsevol certificat o documentació que acredite aquestes circumstàncies, i es considerarà en cas de no aportar-se que l'import de l'IVA suportat no serà subvencionable. Aquesta situació respecte a l'IVA caldrà, a més, explicar-la adequadament en el compte justificatiu, i reflectir-la expressament en l'informe d'auditoria.

  - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [FJINENTI] GUIA ACLARIDORA PER A LA JUSTIFICACIÓ D'AQUESTES AJUDES (INENTI)

  [MERENTI] MODEL RESUM DE DADES BÀSIQUES DE LES ACTUACIONS I MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA

  [CINENTI] MODEL DE TAULA DE DESPESES REALITZADES I EFECTIVAMENT PAGADES

  [AUDINENT] MODEL D'INFORME D'EMPRESA AUDITORA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  NOTA IMPORTANT*:
  *En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa entitat per a projectes clarament independents, hauran de prioritzar-se expressament en les memòries, i només serà subvencionable més d'una sol·licitud i projecte en el cas de quedar crèdit sobrant en el seu respectiu sector, una vegada avaluades totes les sol·licituds presentades amb càrrec a aquest. En el cas de presentar-se més d'una sol·licitud i no constar la priorització, es considerarà prioritària la primera sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat.
  Les sol·licituds que no concreten clarament el sector al qual es presenten o el que es concrete en la memòria no coincidisca amb el que s'acredite amb la documentació presentada, podran ser inadmeses i excloses de la seua avaluació, sense necessitat que l'Administració requerisca prèviament a l'entitat sol·licitant l'esmena de tal defecte.


  - Tant la sol·licitud com les declaracions responsables, hauran de signar-se electrònicament per l'entitat sol·licitant, utilitzant per a això el seu certificat de persona jurídica, un certificat electrònic de representació de persona jurídica, emés per qualsevol de les entitats admeses per la seu electrònica de la Generalitat, o un certificat digital de la persona representant de l'entitat que conste en el Registre de Representants de la Generalitat.

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc nové de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  - Si, a pesar d'estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna entitat la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de deu dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en què es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la mateixa es produïx després del termini establit en el resolc dècim, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.

  2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

  - L'ordenació i la instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits.
  - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.
  - Així mateix, es podrà requerir del sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  3. ESMENA DE SOL·LICITUDS

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà a l'entitat sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.
  - Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
  - La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques.
  - L'esmena o l'aportació de documentació a iniciativa de l'entitat sol·licitant pot realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable electrònicament i pot consultar-se i en l'apartat "Enllaços" del present tràmit.

  4.COMISSIÓ D'AVALUACIÓ:

  - De conformitat amb el que es disposa en la base 24 de les bases reguladores, es constituirà una comissió d'avaluació que elevarà a la persona titular de la Direcció general amb competències en matèria d'indústria les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, de denegació d'ajudes, així com, en el seu cas, de desistiment i inadmissió de sol·licituds, amb exprés esment dels motius concurrents en cada cas.
  - La composició de la Comissió i el seu funcionament seran els establits en la citada

  5. RESOLUCIÓ

  - Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de la convocatòria d'ajudes. L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes subvencions serà, així mateix, competent per a dictar la resolució prevista en els articles 9.2 i 13 de l'Ordre 22/2016.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les entitas interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

  6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

  - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1.
  b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  a) Termini i forma de presentació:
  Les entitats beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa FINS AL 7 DE NOVEMBRE DE 2022 mitjançant l tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable electrònicament i pot consultar-se en i l'apartat enllaços.
  b) Documentació justificativa:

  - La documentació justificativa serà la següent (els models normalitzats es troben disponibles en este tràmit i en el tràmit telemàtic):
  1 )Model normalitzat d'Informe d'empresa auditora de comptes, degudament emplenat en tots els seus apartats i signat electrònicament per aquesta.
  2) Model normalitzat de taula de costos realitzats i efectivament pagats amb motiu del pla d'actuacions subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament per l'empresa auditora de comptes.
  3) Memòria tecnicoeconòmica i resum de dades bàsiques de les actuacions, segons el model normalitzat, signada electrònicament.
  4) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat cinqué del resolc nové de la convocatòria.

  - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

  c) En el cas que l'entitat beneficiària justifique en qualsevol categoria de despesa un import inferior a l'aprovat en la concessió, es reduirà l'import de l'ajuda en la quantia corresponent. No obstant això, s'admetrà la compensació entre diferents costos admesos de col·laboracions externes de la mateixa o diferents actuacions. La compensació de costos entre les despeses de col·laboracions externes i les despeses de personal només s'admetrà en la justificació si s'ha autoritzat prèviament la mateixa per part de la Direcció General amb competències en matèria d'indústria prèvia sol·licitud degudament motivada de l'entitat beneficiària

  d) Informació i Publicitat:
  Totes les entitats beneficiàries que perceben un import superior a 10.000 euros per aquesta convocatòria, hauran d'informar d'aquesta, publicant obligatòriament en un apartat específic del seu portal web, la concessió de l'ajuda per aquest conselleria, de l'import concedit i una referència genèrica del pla d'actuacions per al qual es concedeix l'ajuda. La informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes.
  El logo institucional que l'entitat beneficiària publique en la seua web per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de correspondre a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (i no a altres conselleries o organismes públics com IVACE, entre altres) i, a este respecte, s'haurà d'incorporar impressió de la pàgina web, on siga visible el citat logo, en l'informe d'auditoria. Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".
  El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent:
  https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/
  Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.
  El compliment d'aquestes obligacions de publicitat es justificarà davant l'empresa auditora i el seu incompliment total o parcial podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides en el resolc disseté de la resolució de convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_INENTI&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18268

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).
  - El sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/els formulari/s web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible amb el número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu "Enllaços"). Per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica, hi ha unes instruccions en la pàgina web de la Conselleria (vegeu "Enllaços").
  4. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots els documents o alguns d'aquests, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Si continueu necessitant ajuda, notifique-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu el que preveuen l'article 25 de l'Ordre 6/2021 i el resolc tretzé i els annexos I y II de la Resolució de convocatòria.

  Obligacions

  -Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en l'Ordre 6/ 2021 de 13 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a impulsar la competitivitat industrial de la Comunitat Valenciana.

  - En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, les entitats sol·licitants hauran d'actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació. Especialment hauran de comunicar altres ajudes públiques per als mateixos costos, així com els canvis en la representació, raó social o adreça de correu electrònic de l'entitat quan es produïsquen.

  Aquesta comunicació es realitzarà utilitzant el tràmit d' "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu enllaç al mateix en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

  Sancions

  Procedirà el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en la resolució de convocatòria i en l'ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que en siguen responsables, i que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes Conselleria competent en matèria d'indústria

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria d'Indústria

  Apartat d' ajudes en l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ( BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004 , de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22/04/2022).
  - Ordre 6/2021, de 13 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a impulsar la competitivitat industrial sostenible de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9196, de 18/10/2021)
  - Resolució de 27 d'abril de 2022 del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria per a l'exercici 2022, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, d'ajudes per als plans integrals que impulsen la competitivitat sostenible industrial, desenvolupats per associacions empresarials vinculades als següents sectors de la Comunitat Valenciana: agroalimentari, automoció, biotecnologia, ceràmica, vidre i materials de construcció no metàl·lics, cuir i calçat, energia, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, sector espacial i aeronàutic, joguet i productes infantils, fusta, moble i il·luminació, marbre, pedra natural i àrids, metall-mecànic, plàstic, producció audiovisual, de videojocs i animació, indústria química, tèxtil i valorització de materials (DOGV núm. 9330, de 03/05/2022).
  - Extracte de la Resolució de 27 d'abril de 2022, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatoria, per a l'exercici 2022, d'ajudes per a plans integrals que impulsen la competitivitat industrial desenvolupats per associacions empresarials de diversos sectors de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9330, de 03/05/2022).
  - Resolució de 18 de juliol de 2022, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, de redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria d'ajudes per a l'exercici 2022, dins de la cinquena fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana, d'ajudes per als plans integrals que impulsen la competitivitat industrial sostenible, desenvolupats per associacions empresarials vinculades als següents sectors de la Comunitat Valenciana: agroalimentari, automoció, biotecnologia, ceràmica, vidre i materials de construcció no metàl·lics, cuir i calçat, energia, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, sector espacial i aeronàutic, joguet i productes infantils, fusta, moble i il·luminació, marbre, pedra natural i àrids, metal·lomecànic, plàstic, producció audiovisual, de videojocs i animació, indústria química, tèxtil i valorització de materials (DOGV núm. 9388, de 21/07/2022).
  - Resolució d'1 d'agost de 2022, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es resol la convocatòria per a l'exercici 2022, d'ajudes per als plans integrals que impulsen la competitivitat industrial sostenible, desenvolupats per associacions empresarials vinculades als següents sectors de la Comunitat Valenciana: agroalimentari, automoció, biotecnologia, ceràmica, vidre i materials de construcció no metàl·lics, cuir i calçat, energia, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, sector espacial i aeronàutic, joguet i productes infantils, fusta, moble i il·luminació, marbre, pedra natural i àrids, metall-mecànic, plàstic, producció audiovisual, de videojocs i animació, indústria química, tèxtil i valorització de materials, dins de la Cinquena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana. (DOGV 9397, de 03/08/2022).

  Llista de normativa

  Veure Ordre 6/2021, de 13 d'octubre (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 27/04/2022 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 27 d'abril de 2022

  Vegeu Resolució de 18 de juliol de 2022 (redistribució definitiva de crèdits per sectors)

  Vegeu Resolució d'1 d'agost de 2022 (concessió)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.