• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes als Plans de seguiment i execució dels programes de tutories d'internacionalització, per a les pimes de la Comunitat Valenciana 2019

  Objecte del tràmit

  Posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització aprovats per l'IVACE en el marc dels programes de Tutories d'internacionalització 2014, 2015 o 2016 i del programa Xec Tutories d'Internacionalització 2017, 2018 o 2019^.

  Les bases reguladores de la convocatòria són les aprovades per l'Orde 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) número 7903, de 25 d'octubre de 2016; en les dites bases s'establixen les condicions de les ajudes en allò no previst en esta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes que hagen participat en els programes de Tutories d'IVACE Internacional durant els anys 2014, 2015 o 2016, així com les pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018 o 2019. Les pimes hauran de comptar amb seu social a la Comunitat Valenciana, no incórrer en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i complir amb la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre

  Queden excloses les PIMES pertanyents al sector immobiliari i financer.

  Als efectes de la present convocatòria, es considerarà pime l'entitat les característiques del qual s'ajusten al que es disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187 de 26.06.2014).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Les ajudes que s'estableixen en la present resolució es concediran sota la forma de subvenció.
  2. L'ajuda aconseguirà el 50% dels costos subvencionable.
  3. L'ajuda està subjecta al règim de minimis, la qual cosa suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Les empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera s'ajustaran als límits i condicions de l'article 3, apartats 2 i 3, d'aquesta disposició.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 8 de febrer i finalitzarà el 14 de juny de 2019.(DOGV nº 8481, de 07/02/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La tramitació del procediment serà telemàtica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18282

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud normalitzada (accessible en l'adreça d'Internet de l'IVACE:

  - Memòria del projecte segons el model disponible en l'adreça d'Internet de l'IVACE: . La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, d'ací que un defectuós o deficient ompliment, o la seua difícil comprensió, generarà una minusvaloració del projecte o inclús una denegació de la sol·licitud.

  - Pdf generat a partir de l'aplicació Solicit@. Accessible en l'apartat 'Documentació annexa' del programa en ivace.es

  - Resta de documentació detallada en l'article 5 de la convocatòria.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye amb la documentació que d'acord amb esta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des del següent de la recepció del requeriment esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertència que si no fa se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud, després d'una resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa.

  - Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En este sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ DE LA SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ.

  - La tramitació del procediment serà telemàtica. La presentació telemàtica requerirà que l'empresa sol·licitant tinga signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'VACE a través de la pàgina web http://www.ivace.es.

  - Com a pas previ a la sol·licitud telemàtica, l'empresa ha d'accedir a l'aplicació Solicit@ de l'IVACE per a revisar/introduir les seues dades.
  Solicit@ és una aplicació informàtica en entorn web que simplifica l'emplenament de formularis durant el procés de sol·licitud, ja que permet emmagatzemar les dades de les empreses/entitats sol·licitants de subvencions. D'aquesta manera no és necessari repetir tota la informació referent a l'empresa/entitat sol·licitant cada vegada que s'emplena una sol·licitud de subvenció. (Vegeu més informació en l'enllaç http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7254:aplicacion-solicit&catid=179:noticias&lang=es)

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertiment que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.
  Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que assenyala la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

  Es delega en la persona que ostente la direcció de l'Àrea de Promoció Internacional de la Unitat IVACE Internacional, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, canvi de sol·licitant i canvi de projecte.

  L'òrgan instructor i la Comissió d'Avaluació de les ajudes vénen definides en els articles 8 i 10, respectivament, de l'Orde 20/2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores de la present convocatòria.

  La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015 d'1d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18282

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l'empresa sol·licitant dispose de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en La llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.
  La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic de l'IVACE a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es

  Inici
 • Informació complementària

  * Actuacions susceptibles de suport i costos subvencionables

  1. Es consideren subvencionables els costos indicats a continuació que siguen necessaris per a la posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories aprovats per l'IVACE en els exercicis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 o 2019, i l'import dels quals no supere el límit màxim de 100.000 €:
  a) Despeses de consultoria necessaris per al seguiment i execució del pla fins a un màxim de 14.500 €.
  b) Despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l'execució del pla, fins a un màxim de 10.000 €.
  c) Despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa, fins a un màxim de 10.000 €.
  d) Creació de web dirigida a l'entorn internacional, o adaptació de l'existent en l'empresa a aquest efecte, fins a un màxim de 14.500 €.
  e) Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, vinculada a l'execució del pla fins a un límit de 30.000 €. Comunicació en línia i fora de línia relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la tutoria, fins a un màxim de 6.000 euros.
  f) Despeses de contractació d'una persona amb especialització vinculada a l'àmbit de la tutoria realitzada: serà elegible el salari brut de la persona contractada durant el 2019 sempre que el salari brut anual siga d'un mínim de 23.000 euros i la duració mínima del contracte de 12 mesos. S'acceptarà un màxim de despesa per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària. Per a les empreses d'indústries creatives i culturals s'admetran també les despeses d'un o d'una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l'empresa realitza accions de promoció en mercats exteriors que puga justificar. El personal haurà d'estar ocupat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.
  g) Despeses vinculades a accions de promoció internacional necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada. En el cas de participació en fires internacionals, només serà elegible el cost de la contractació de l'espai.
  h) Compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior.
  i) Registre de marca en països fora de la Unió Europea.
  2. No es consideraran subvencionables:
  a) Els serveis per a l'establiment i explotació de xarxes de distribució a l'estranger.
  b) Les despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora de l'empresa.
  c) Les despeses de transport.
  d) Les despeses de manutenció, restauració, dietes, etc.
  e) Les despeses de consultoria no vinculades directament amb l'execució del programa de tutoria en què l'empresa haja participat.
  f) Els contractes d'agent, representació o actuacions similars.
  g) En general, totes aquelles despeses que no estiguen clarament definides o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius del programa, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.
  3. Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, és a dir, l'import de 14.999,99 euros, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la prestació del servei o lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s'haja realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i caldrà justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
  4. Els costos associats als projectes subvencionats per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes d'altres convocatòries procedents d'aquesta o d'una altra administració.

  Criteris de valoració

  1. Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 50 punts.
  2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:
  1. Característiques del projecte. Màxim 70 punts.
  a) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 30 punts.
  b) Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i la tutoria a realitzar. Màxim 20 punts.
  c) Incorporació d'actuacions en països fora de la Unió Europea. Màxim 10 punts.
  d) Viabilitat econòmica. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts.
  2. Característiques del sol·licitant. Màxim 20 punts.
  a) Recursos humans de l'empresa.
  - Ràtio entre volum de facturació i nombre d'empleats fixos de l'empresa. Es considerarà de forma positiva les empreses que tinguen un major nombre d'empleats. Màxim 10 punts.
  - Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
  b) Grau d'internacionalització de l'empresa. Màxim 5 punts.
  3. Criteris de caràcter social: Com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s'estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts:
  - Que el sol·licitant compte amb un pla d'igualtat d'oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent.
  - El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d'hores de dedicació al projecte per part de dones.
  - La millora de la bretxa salarial de l'empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
  - Que el sol·licitant dispose del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» o un altre de característiques similars.
  - El percentatge de persones discapacitades contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
  - Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
  - Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

  Obligacions

  - Les obligacions de les empreses beneficiàries estan especificades en l'article 12 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, sense perjuí de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  - En tot cas els projectes objecte de subvenció s'hauran d'executar entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, i el termini de presentació de la documentació justificativa acabarà el 31 de gener de 2020 o una altra data posterior que s'acorde en la resolució de concessió.
  Per a les empreses que hagen sigut beneficiàries del programa Xec Tutories d'internacionalització de l'exercici 2018 o 2019, addicionalment es consideraran com a accions susceptibles de suport la participació en certàmens firals internacionals realitzada entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre 2018, i per a la resta d'accions es consideraran com a accions elegibles les realitzades entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2018.
  - La justificació de l'ajuda es realitzarà mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa i pagament i en la forma exigida en les Instruccions de justificació de l'ajuda

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula les infraccions i les sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE

  Més informació sobre l'aplicació Sol.licit@ en IVACE

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a impulsar la internacionalització empresarial. (DOGV núm. 7903 de 25/10/16).
  - Resolució de 16 de gener de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions als plans de seguiment i execució dels programes de Tutories d'Internacionalització, per a les pimes de la Comunitat Valenciana, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019 amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.(DOGV nº 8481, de 07/02/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu ORDRE 20/2016, de 19 d'octubre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució del 16 de gener de 2019 (convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.