Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes als plans de seguiment i execució dels programes de tutories d'internacionalització per a les PIME de la Comunitat Valenciana 2020.

  Objecte del tràmit

  Posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització aprovats per l'IVACE en el marc dels programes de tutories d'internacionalització 2016 i xec de tutories d'internacionalització 2017, 2018, 2019 i 2020, a càrrec del pressupost de l'IVACE de l'exercici 2020.

  Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7903, de 25 d'octubre de 2016; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò que no preveu aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes que hagen participat en els programes de tutories de l'IVACE Internacional durant l'any 2016, així com les pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria del xec de tutories durant l'exercici 2017, 2018, 2019 o 2020. Les pimes han de tindre seu social a la Comunitat Valenciana, no incórrer en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i complir la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.

  Queden excloses d'aquesta convocatòria les pimes que desenvolupen activitats enquadrades en les seccions K i L de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE 102, de 28/04/2007).

  A l'efecte de la present convocatòria, es considerarà pime l'entitat amb unes característiques que s'ajusten al que disposa l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L 187, de 26/06/2014).

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. Les ajudes que s'estableixen en aquesta resolució es concedeixen sota la forma de subvenció.
  2. L'ajuda arribarà fins al 50 % dels costos subvencionables.
  3. L'ajuda està subjecta al règim de minimis, la qual cosa suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Les empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera s'han d'ajustar als límits i les condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 d'aquesta disposició.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitzarà el 7 de setembre de 2020. (Reial decret 537/2020, de 22 de maig)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La tramitació del procediment serà telemàtica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18282

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud normalitzada (accessible en l'adreça d'internet de l'IVACE: http://www.ivace.es). Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que l'entitat sol·licitant podrà arxivar o imprimir, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

  - La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

  - Memòria del projecte segons el model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE, http://www.ivace.es, o bé incorporat a la sol·licitud d'ajuda mateixa. La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, per aquest motiu un ompliment defectuós o deficient, o que tinga una comprensió difícil, generarà una menysvaloració del projecte o, fins i tot, una denegació de la sol·licitud.

  - La resta de documentació detallada en l'article 5 de la convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ.

  - La tramitació del procediment serà telemàtica.

  - Només s'admetrà la presentació d'un projecte per empresa sol·licitant.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà al sol·licitant que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, n'esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

  - Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

  - Es delega en la persona que ocupe la Direcció de l'Àrea de Promoció Internacional de la Unitat IVACE Internacional la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les que fan referència a desistiments, canvi de sol·licitant i canvi de projecte.

  L'òrgan instructor i la comissió d'avaluació de les ajudes estan definides en els articles 8 i 10, respectivament, de l'Ordre 20/2016, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

  La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18282

  Tramitació

  La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
  Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).
  La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I COSTOS SUBVENCIONABLES
  Es consideren subvencionables els costos relacionats a continuació que resulten necessaris per a la posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories aprovats per l'IVACE a l'empresa sol·licitant en els exercicis 2016, 2017, 2018 2019 o 2020, i l'import total dels quals no supere el límit màxim de 100.000 €:
  a) Despeses de consultoria necessaris per al seguiment i execució del pla. b) Despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l'execució del pla.
  c) Despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa.
  d) Creació de web dirigida a l'entorn internacional, o adaptació de l'existent en l'empresa a aquest efecte.
  e) Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris on-line i mercats electrònics internacionals, vinculada a l'execució del pla.
  f) Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la Tutoria.
  g) Despeses de contractació d'una persona amb especialització vinculada a l'àmbit de la tutoria realitzada: serà elegible el salari brut de la persona contractada durant l'exercici 2020 sempre que el salari brut anual siga d'un mínim de 23.000 euros i la duració mínima del contracte de 12 mesos. S'acceptarà un màxim de despesa per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària. Per a les empreses d'indústries creatives i culturals s'admetran també les despeses d'un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l'empresa realitza accions de promoció en mercats exteriors que puga justificar. El personal haurà d'estar ocupat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.
  h) Despeses vinculades a accions de promoció internacional necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada que es realitzen en els mercats exteriors.
  i) Participació en certàmens firals internacionals, únicament serà elegible el cost de lloguer d'espai:
  - Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, en l'estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
  - Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fora de l'estat espanyol, entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
  j) Compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior.
  k) Registre de marca en països fora de la Unió Europea.
  l) En el cas de Regne Unit, despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística


  2. No es consideren subvencionables:
  a) Els serveis per a l'establiment i explotació de xarxes de distribució a l'estranger.
  b) Les despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora de l'empresa.
  c) Les despeses de transport.
  d) Les despeses de manutenció, restauració, dietes, etc.
  e) Les despeses de consultoria no vinculades directament amb l'execució del programa de tutoria en què l'empresa haja participat.
  f) Els contractes d'agent, representació, o actuacions similars.
  g) En general, totes les despeses que no estiguen clarament definides o que no tinguen com a finalitat directa la consecució dels objectius del programa; en tot cas, és el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.
  3. Quan l'import de la despesa subvencionable supere els 14.999,99 euros, l'empresa beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diversos proveïdors, amb caràcter previ a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques que tinga no hi haja en el mercat prou entitats que els facen, presten o subministren, o llevat que la despesa s'haja fet amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
  4. Els costos associats als projectes subvencionats per aquesta convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra administració.

  Criteris de valoració

  1. Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts.
  2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts:
  A. Característiques del projecte. Màxim 70 punts.
  a) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 30 punts.
  b) Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i la tutoria que es durà a terme. Màxim 20 punts.
  c) Incorporació d'actuacions en països fora de la Unió Europea. Màxim 10 punts.
  d) Viabilitat econòmica: S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts.
  B. Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim 20 punts.
  a) Recursos humans de l'empresa.
  b) Ràtio entre volum de facturació i nombre d'empleats/ades fixos/es de l'empresa. Es consideraran de manera positiva les empreses que tinguen un nombre més alt d'empleats/ades. Màxim 10 punts.
  c) Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa per a una execució correcta del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
  d) Grau d'internacionalització de l'empresa. Màxim 5 punts.
  C. Criteris de caràcter social: Com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s'estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els que s'indiquen a continuació, amb una ponderació màxima de 10 punts:
  - Que l'empresa sol·licitant dispose d'un pla d'igualtat d'oportunitats encara que la normativa vigent no li ho exigisca.
  - El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d'hores que aquestes dediquen al projecte.
  - La millora de la bretxa salarial de l'empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
  - Que l'empresa dispose del segell "Fent empresa. Iguals en Oportunitats" o un altre de característiques similars.
  - El percentatge de persones discapacitades contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
  - Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
  - Les quantitats aportades per l'empresa a ONG i entitats de caràcter benèfic.

  Obligacions

  1. Les obligacions de les empreses beneficiàries s'especifiquen en l'article 12 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. En tot cas, els projectes objecte de subvenció s'han d'executar entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i la data límit de presentació de la documentació justificativa serà el 31 de gener de 2021 o una altra posterior que s'acorde en la resolució de concessió.
  Per a les empreses que hagen sigut beneficiàries del programa de xec tutories d'internacionalització de l'exercici 2020, addicionalment es consideraran com a accions susceptibles de suport la participació en certàmens firals internacionals dutes a terme entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre 2019, i per a la resta d'accions es consideraran com a accions elegibles les que s'hagen dut a terme entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2019.
  3. La justificació de l'ajuda s'ha de fer mitjançant un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa i pagament i en la forma exigida en les instruccions de justificació de l'ajuda.

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Enllaços

  Web IVACE.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a impulsar la internacionalització empresarial. (DOGV núm. 7903 de 25/10/16).
  - Resolució d'11 de febrer de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions per a les pimes de la Comunitat Valenciana als plans de seguiment i execució dels programes de tutories d'internacionalització, a càrrec del pressupost de l'exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV núm. 8750, de 27/02/2020).
  - Resolució de 24 d'abril de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica parcialment la Resolució d'11 de febrer de 2020 per la qual es convoquen subvencions per a les pime de la Comunitat Valenciana als Plans de seguiment i execució dels programes de Tutories d'Internacionalització, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 8800 de 28/04/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució d'11 de febrer de 2020 (convocatòria).

  Vegeu extracte de la resolució de 24 d'abril (modificació convocatòria)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.