Detall de Procediment

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de les pimes de diversos sectors industrials, dins de la sisena fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2023 (INPYME). Indústria.

Codi SIA: 223708
Codi GUC: 18295
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-01-2023
03-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització de projectes d'inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana vinculades als següents sectors: AUTOMOCIÓ, SECTOR ESPACIAL I AERONÀUTICA, BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL, PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS, ANIMACIÓ I REALITAT AUGMENTADA I VIRTUAL, INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL CALÇAT, CERÀMICA, VIDRE I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NO METÀL·LICS, FABRICACIÓ D'ENVASOS I EMBALATGES, JOGUET, ARTICLES D'ESPORT I ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES, FABRICACIÓ DE FUSTA, MOBLES I APARELLS D'IL·LUMINACIÓ, MARBRE, PEDRA NATURAL I ÀRIDS, METALL-MECÀNIC, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, PLÀSTIC, INDÚSTRIA QUÍMICA, TÈXTIL, VALORITZACIÓ DE MATERIALS de la Comunitat Valenciana. En concret: 1. ACCIONS SUBVENCIONABLES en 2023: Seran subvencionables els projectes d'inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació d'un nou establiment industrial, l'ampliació, millora o modernització d'un establiment existent, així com la diversificació de la producció o canvis essencials en els processos productius existents en un establiment, A EXCEPCIÓ de la implantació d'equips d'eficiència energètica o sistemes de recuperació o gestió energètica. 2. POSADA EN FUNCIONAMENT DELS ACTIUS SUBVENCIONATS: a) Únicament les empreses beneficiàries que apareixen reflectides en l'annex I_"Llistat de subvencions concedides" de la Resolució de 01 d'agost de 2023 de concessió d'estes ajudes: - La posada en funcionament dels actius subvencionats haurà de produir-se entre el 01 de GENER de 2023 i el 03 de NOVEMBRE de 2023. - No obstant l'anterior, prèvia sol·licitud motivada i presentada abans de 17 d'OCTUBRE de 2023, la Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà autoritzar l'ampliació del termini per a la posada en funcionament d'alguns actius subvencionats, fins a un màxim de 9 mesos comptats des del 03 de novembre de 2023. b) Únicament respecte a les empreses beneficiàries que apareixen reflectides en l'annex I_"Llistat de subvencions addicionals concedides" de la Resolució de 23 de novembre de 2023 de concessió addicional d'estes ajudes: - La posada en funcionament dels actius subvencionats haurà de produir-se entre el 01 de GENER de 2023 i el 05 de DESEMBRE de 2023. - No obstant l'anterior i prèvia sol·licitud motivada i presentada dins del termini de justificació, la Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà autoritzar l'ampliació d'aquest termini, sense que en cap cas la mateixa puga superar els 9 mesos comptats des de la data de finalització del termini per a presentar la documentació justificativa de la subvenció. 3. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2023: El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, animació, realitat augmentada i virtual que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds els pressupostos admesos de les quals com a subvencionables no aconseguisquen aquests imports mínims seran INADMESES.

Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquesta convocatòria d'ajudes s'atendran mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgie_convocatorias@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (vegeu enllaç directe a ella disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Qui pot sol·licitar-ho?

A) Podran ser BENEFICIÀRIES d'aquestes ajudes, les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors objecte de convocatòria. Als efectes d'aquestes ajudes: - Es consideraran com a PIMES les empreses que donen treball a menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. - S'entendrà per EMPRESA PRIVADA tota entitat que realitze una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre mercantil, Registre de cooperatives, Registre de societats laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda. Queden per tant excloses com possibles beneficiàries les persones físiques i les comunitats de béns. - Es considerarà que una empresa desenvolupa o desenvoluparà en la Comunitat Valenciana una ACTIVITAT INDUSTRIAL PRODUCTIVA, si el projecte d'inversió s'executa o s'executarà en un establiment productiu situat en la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc on es trobe el domicili social de l'empresa. - A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entendrà que una activitat industrial productiva està VINCULADA DIRECTAMENT als SECTORS INDUSTRIALS objecte de la convocatòria quan s'acredite que la mateixa s'enquadra clarament en una de les seccions, divisions, grups i classes d'activitats per sectors descrits en l'annex I de la convocatòria, conforme a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril. - La vinculació DIRECTA de l'activitat industrial a subvencionar amb els sectors convocats deurà JUSTIFICAR-SE motivadament en l'apartat corresponent de la memòria descriptiva i ACREDITAR-SE en els termes establits en el resolc 3.6 de la resolució de convocatòria. - Seran directament INADMESES I EXCLOSES DE LA SEUA BAREMACIÓ, sense necessitat de requeriment previ d'esmena, per part de l'òrgan instructor aquelles sol·licituds que no acrediten adequadament el compliment de tots els requisits per a obtindre la subvenció. Especialment, es considerarà que no compleixen amb el requisit de la vinculació sectorial les sol·licituds que no l'acrediten adequadament per: a. La no presentació de la nota del Registre Mercantil, del Registre de Cooperatives o del Registre de societats laborals, o la no presentació de l'informe de la Seguretat Social, en els casos en què siga exigible per concórrer un dels casos previstos en la lletra b) de l'apartat 5 del resolc nové de la convocatòria. b. la no constància expressa en la nota registral, o en l'informe de la seguretat social en els casos en què siga exigible, d'un CNAE que coincidisca amb algun dels del llistat de l'annex I de la convocatòria. c. La nul·la o insuficient explicació en la memòria de la vinculació directa a un dels sectors de la convocatòria. B) NO PODRAN OBTINDRE LA CONDICIÓ D'EMPRESES BENEFICIÀRIES: 1. Les sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, especialment les empreses que es troben en situació concursal i no acrediten que tenen un conveni aprovat judicialment. 2. Per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, no podran obtindre la condició de beneficiària les empreses que incomplisquen els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. C) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit. Sense esta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 16 de GENER de 2023 FINS AL dia 3 de MARÇ de 2023, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria, que per a 2023 s'ha publicat en el DOGV núm. 9501, de 30/12/2022). * IMPORTANT: - Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola) - L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

Documentació

* IMPORTANT: vegeu tot l'indicat en la GUIA de presentació de sol·licituds d'ajudes INPYME (en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit). 1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC) I FORMULARI WEB ADDICIONAL d'eixe tràmit telemàtic, en els quals hauran d'emplenar-se expressament les següents dades i declaracions: a) Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'empresa per als mateixos costos presentats per a aquesta subvenció, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en la lletra g), apartat 2, del resolc seté de la convocatòria. b) Declaració responsable que indique que l'empresa no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 3 i 3 bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. c) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER": procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat" (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació. d) DECLARACIONS RESPONSABLES de les següents dades: i) CNAE principal de l'empresa, amb almenys 4 dígits, i si escau, CNAEs secundaris. ii) SECTOR d'entre els convocats pel qual es presenta l'empresa. iii) Si és una empresa obligada a auditar els seus comptes iv) Totes les AJUDES DE MINIMIS concedides com a única empresa, per a qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal 2023 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració, sobre la base de la declaració responsable presentada, que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a la beneficiària com a única empresa sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2023 i els dos exercicis fiscals anteriors. v) Si és una empresa que, d'acord amb la normativa comptable, pot presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, conforme al que es disposa en l'article 13.3 bis de la Llei General de Subvencions. vi) Criteris de preferència per als casos D'EMPAT DE PUNTUACIÓ d'acord amb el que s'estableix en l'Annex III d'aquesta resolució, quan concórreguen en l'empresa sol·licitant, en la data de presentació de la sol·licitud d'ajudes. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'empresa sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines. vii) RESUM DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES, amb desglossament de l'import total pressupostat sense IVA per als actius materials, immaterials, costos d'enginyeria i despeses d'auditorial, respectant en tot cas els límits establits en el resolc seté. viii) Declaració responsable que l'empresa disposa de les AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, que compleix les precisions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes, que està al corrent en el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i que l'empresa compleix els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 2. DOCUMENTACIÓ D'INICI Juntament amb la sol·licitud i el segón formulari web es presentaran necessàriament a través del tràmit telemàtic els següents documents preceptius: a) NOTA INFORMATIVA expedida pel Registre Mercantil o document oficial equivalent per al cas de cooperatives o societats laborals, expedida amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud de la subvenció, on s'indiquen els següents epígrafs registrals relatius a l'empresa sol·licitant: Dades generals, Capital Social, Administradors /càrrecs,Apoderats, Inscripcions, Dipòsits de comptes. Si figuraren inscrites situacions especials, hauran de constar explicades en la nota informativa o aportar-se nota addicional sobre aquest tema, el que serà obligatori en el cas de situacions concursals. . b) Exclusivament en els següents casos, serà necessari aportar, al costat de la nota registral anterior, un INFORME DE LA SEGURETAT SOCIAL sobre la situació del codi de compte de cotització, que no podrà tindre una antiguitat superior a un mes des de la data de presentació de la sol·licitud, i haurà de contindre un CNAE amb 4 dígits que coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I en els següents casos: i. En el cas que la nota informativa del registre mercantil presentada no conste expressament el número CNAE amb almenys 4 dígits, en cap dels seus apartats. ii. En el cas que el CNAE que conste en la nota informativa no coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I d'aquesta convocatòria o aquell fora diferent al de l'activitat industrial per a la qual l'empresa sol·licita l'ajuda. iii. En el cas de pimes cooperatives o societats laborals no inscrites en el registre mercantil. No s'admetrà la presentació d'escriptures de constitució, declaracions d'IAE o una altra documentació diferent a la indicada anteriorment com a forma d'acreditació de la vinculació al sector pel qual es presenta l'empresa sol·licitant c) MEMÒRIA DESCRIPTIVA (model normalitzat) del projecte d'inversió per al qual se sol·licita l'ajuda, que contindrà almenys els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'annex II de la Resolució de convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa, la seua absència, un incomplet o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competente en matèria d'Indústria per a la seua millora o degut emplenament. d) Model normalitzat de TAULA DE COSTOS ESTIMATS, amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable. e) Declaració responsable d'ostentar la CONDICIÓ DE PIME, segons model normalitzat. En el cas d'empreses associades o vinculades, hauran d'emplenar-se els annexos i fitxes corresponents inclosos en el propi model. f) EXCLUSIVAMENT PER A les SOCIETATS que, d'acord amb la normativa comptable, no puguen presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, i per a acreditar el compliment dels terminis legals de pagament conforme exigeix l'article 13.3 bis de la Llei General de Subvencions, haurà d'aportar-se una certificació, emesa per auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que atendrà el termini efectiu dels pagaments de l'empresa client, amb independència de qualsevol finançament per al cobrament anticipat de l'empresa proveïdora, i concloga que no s'incompleixen els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials g) Exclusivament en el cas que l'empresa denegue expressament en la seua sol·licitud l'autorització a la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT DE LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006 de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà d'annexar les certificacions que a continuació es relacionen: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que l'empresa es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que l'empresa no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà requerir a l'empresa si la informació obtinguda presenta alguna incidència. 3. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

Presentació

Telemàtica
1. La sol·licitud i la resta de documentació requerida ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el *DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la *FNMT i per la *ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa. Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la *ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat Enllaços d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. *Clickando en el botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (Enllaços). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: *dgie_convocatorias@gva.es - Per a incidències informàtiques: emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (veure apartats Informació complementària i Enllaços d'aquest tràmit), o enviant un correu electrònic a *generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de la SOL·LICITUD, DECLARACIONS RESPONSABLES I de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes. * IMPORTANT: - Cada empresa NOMÉS podrà presentar UNA SOL·LICITUD d'ajuda. En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa empresa, es considerarà admissible únicament l'última sol·licitud que tinga entrada en la Seu Electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds que no concreten clarament el sector o el que es concrete en la memòria no coincidisca amb el que s'acredite amb la documentació presentada, es considerarà com a incompliment dels requisits per a obtindre la subvenció i seran inadmeses i excloses de la seua baremació, sense necessitat que l'òrgan instructor requerisca prèviament a l'empresa sol·licitant l'esmena de tal incompliment. - Tant la sol·licitud com la resta de documents i declaracions responsables que s'han de presentar hauran de signar-se electrònicament per la empresa sol·licitant amb la certificació de persona jurídica, certificat electrònic de representació de persona jurídica, o certificació digital del seu representant (que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de representants de la Generalitat), emesos per qualsevol de les entitats admeses per la Seu Electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats). - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc nové de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Sol·licitud > Presentació > Telemàtica'. - Si, a pesar d'estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna empresa la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en què es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la mateixa es produïx després del termini establit en el resolc desé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània. 2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT - L'ordenació i la instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits. - L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això. - Així mateix, es podrà requerir de l'empresa sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. 3. ESMENA DE SOL·LICITUDS - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es notificarà a l'empresa sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment. - Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques. - L'esmena o l'aportació de documentació requerida es realitzarà mitjançant el tràmitel tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament i l'enllaç directe al qual està disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit. 4. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ - De conformitat amb el que s'estableix en l'article 24 de les bases reguladores, examinades les sol·licituds, la comissió d'avaluació elevarà a la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, així com, en el seu cas, de denegació d'ajudes, de desistiment o inadmissió de sol·licituds, amb exprés esment dels motius concurrents en cada cas. - La composició de la Comissió d'avaluació i el seu funcionament seran els establits en l'esmentat article 24, apartat 5. 5. RESOLUCIÓ - Es delega en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, la resolució estimatòria o desestimatòria de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de la convocatòria d'ajudes, així com la inadmissió de les sol·licituds que no reunisquen els requisits necessaris i el desistiment de les mateixes per no esmenar adequadament en el termini concedit o altres motius. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les empreses interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada. 6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ - La resolució del procediment de concessió es notificarà a les empreses interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 7. RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES, RENÚNCIES I SUPÒSITS DE MODIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ Es delega en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les incidències que es produïsquen amb anterioritat o posterioritat a la concessió, especialment les referides a renúncies i modificacions del projecte subvencionat i de la subvenció concedida (veure resolc quinzé de la resolució de convocatòria) 8. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES (vegeu l'apartat corresponent d'aquest tràmit) 9. INFORMACIÓ Y PUBLICITAT Totes les empreses beneficiàries que perceben un import superior a 10.000 euros per aquesta convocatòria, hauran d'informar d'aquesta, publicant obligatòriament en un apartat específic del seu pàgina web, la concessió de l'ajuda per aquesta conselleria, de l'import concedit i una referència genèrica del projecte d'inversió per al qual es concedeix l'ajuda. El compliment d'aquesta obligació es justificarà davant l'empresa auditora, mitjançant impressió de la pantalla de la web en la qual conste. L'incompliment d'aquesta obligació de publicitat podrà considerar-se com a insuficient justificació de la subvenció, amb les conseqüències jurídiques establides en el resolc disseté de la Resolució de convocatòria. Aquesta informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes. Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...". El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent: https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/ Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

Criteris de valoració

Vegeu el que preveuen les bases reguladores i el resolc dotzé i els annexos II i III de la Resolució de convocatòria.

òrgans de tramitació

L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que reuneixen els requisits establits.

Obligacions

1. Els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a impulsar la competitivitat industrial de la Comunitat Valenciana. 2.Els actius subvencionats hauran d'instal·lar-se i utilitzar-se exclusivament en un centres productius situats en la Comunitat Valenciana, i mantindre's en la mateixa i en l'inventari de l'empresa beneficiària, o l'empresa que la substituïsca en cas de fusions, absorcions, escissions o adquisicions, durant almenys cinc anys.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

1) QUANTIA DE L'AJUDA L'ajuda consistirà en una subvenció màxima del 35% del total de les despeses considerades com a subvencionables, si bé amb el límit superior que l'ajuda total minimis concedida a una única empresa no podrà ser superior a 200.000 euros en l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors, conforme els límits i condicions previstos en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. 2) DESPESES SUBVENCIONABLES 2.1. Tindran la consideració de despeses subvencionables les que hagen sigut efectivament pagades en el període de posada en funcionament dels actius subvencionats que corresponga en cada cas i s'enquadren en alguna de les categories següents (per a més informació vegeu resolc seté de la resolució de convocatòria i també les resolucions de concessió d'estes ajudes): a) Costos externs d'adquisició de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció, a condició que siguen necessaris per a la implantació, millora o modernització de les línies de producció. b) Els costos de millores en maquinària, aparells, equips i altres actius materials preexistents en l'inventari de l'empresa, sempre que estiguen vinculats a la producció industrial, i consistisquen en canvis de components essencials que suposen un avanç substancial en l'eficiència energètica d'aquesta, en les seues capacitats productives, en la seguretat industrial de l'empresa o en la seguretat laboral de les persones treballadores que les utilitzen. c) Costos externs d'adquisició, disseny a mesura, implantació o posada en funcionament d'actius immaterials, com a palesos, marques, models d'utilitat i llicències de fabricació, dissenys industrials o de producte, així com el programari, les aplicacions o els desenvolupaments i innovacions industrials realitzades per tercers per a l'empresa beneficiària, sempre que estiguen vinculats directament a la producció industrial. d) Els costos imprescindibles per al registre, obtenció, validació i defensa de patents, marques, models d'utilitat, dissenys i desenvolupaments industrials i altres coneixements tècnics, generats per l'empresa beneficiària. e) Els costos externs incorreguts per a obtindre la certificació o altres formes d'homologació o normalització de productes. f) Costos de contractació externa d'enginyeria industrial que siguen clarament necessaris per a l'execució del projecte d'inversió. La partida d'enginyeria màxima que es tindrà en compte per a calcular l'import de l'ajuda, no podrà superar ni el 15% del total de les despeses subvencionables, ni l'import de 20.000 euros, IVA exclòs. g) Despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció, per empresa auditora externa inscrita com exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, fins a un import màxim subvencionable de sis-cents euros, IVA exclòs, per sol·licitud.No obstant això, aquesta despesa no serà subvencionable en el supòsit que l'empresa beneficiària estiga obligada a auditar els seus comptes anuals. 2.2. Només podran considerar-se subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de la inversió subvencionable i resulten estrictament necessàries, tenint en compte la descripció de les actuacions aportada en la memòria de sol·licitud. 2.3. Vegeu les REGLES APLICABLES ALS CONCEPTES DE DESPESA SUBVENCIONABLE descrites en l'apartat 2 del resolc setè de la resolució de convocatòria. 2.4. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, segons estableix l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haja notificat una resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

Òrgans resolució

Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Sancions

Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en l'ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions que en siguen responsables, i que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Les empreses beneficiàries hauran de comunicar qualsevol altra ajuda minimis rebuda des de la presentació de la sol·licitud, així com altres ajudes públiques per als mateixos costos. L'incompliment d'aquesta obligació, i amb independència del reintegrament de l'ajuda concedida amb els interessos reportats, podrà ser constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de subvencions i podrà ser sancionada amb la imposició de sancions pecuniàries i, quan siga procedent de sancions no pecuniàries segons el que es disposa en l'article 59 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En el cas que les empreses beneficiàries no puguen executar el projecte d'inversió almenys en un 50% del pressupost aprovat, hauran de presentar la renúncia al seu dret fins al 13 d'octubre de 2023. L'incompliment d'aquesta obligació, i amb independència del reintegrament de l'ajuda concedida amb els interessos reportats, podrà ser constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de subvencions i podrà ser sancionada amb la imposició de sancions pecuniàries i, quan siga procedent, de sancions no pecuniàries segons el que es disposa en l'article 59 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Normativa

Termini justificació: OBERT

Termini

A) Únicament les empreses beneficiàries que apareixen reflectides en l'annex I_"Llistat de subvencions concedides" de la Resolució de 01 d'agost de 2023 de concessió d'estes ajudes hauran de presentar la documentació justificativa FINS al DIA 03 de NOVEMBRE de 2023, inclòs. B) Únicament respecte a les empreses beneficiàries que apareixen reflectides en l'annex I_"Llistat de subvencions addicionals concedides" de la Resolució de 23 de novembre de 2023 de concessió addicional d'estes ajudes: - Aquestes beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa FINS Al DIA 05 de DESEMBRE de 2023, inclòs. - Només seran admissibles les despeses que s'acredite que han sigut efectivament pagats entre l'1 de gener de 2023 i el 5 de desembre de 2023, amb independència de la posada en funcionament dels actius subvencionats. No obstant l'anterior, s'admetran com a costos pagats en termini, els pagaments realitzats en 2022, sempre que la posada en funcionament de l'actiu subvencionat es realitze entre l'1 de gener de 2023 i el 5 de desembre de 2023.

Documentació

1. La presentació de la documentació justificativa de les actuacions subvencionades ha de realitzar-se mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació de JUSTIFICACIÓ a un expedient obert d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (* IMPORTANT: de moment NOMÉS disponible PER A ajudes INPYME)", que és tramitable telemàticament i l'enllaç directe al qual està disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit. 2. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA: - La documentació justificativa que haurà de presentar-se de conformitat amb el que es disposa en el resolc setzé de la resolució de convocatòria és la següent: a) Model normalitzat de l'INFORME D'EMPRESA AUDITORA DE COMPTES, degudament emplenat en tots els seus apartats i signat electrònicament per aquesta. b) Model normalitzat de LLISTAT DE DESPESES REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS amb motiu del projecte d'inversió subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament, per l'empresa auditora de comptes. c) MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA , segons el model normalitzat. signada electrònicament. d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat 5 del resolc nové de la Resolució de convocatòria. - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.