Ajudes per a donar suport a les inversions productives realitzades per les PYMES de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2024 (INPYME). Indústria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 223708
|
Codi GVA: 18295
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

La concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització de projectes d'inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana vinculades als següents sectors: AUTOMOCIÓ, SECTOR ESPACIAL I AERONÀUTICA I SECTOR SEMICONDUCTORS , BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL, PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS, ANIMACIÓ I REALITAT AUGMENTADA I VIRTUAL, INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL CALÇAT, CERÀMICA, VIDRE I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NO METÀL·LICS, FABRICACIÓ D'ENVASOS I EMBALATGES, JOGUET, ARTICLES D'ESPORT I ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES, FABRICACIÓ DE FUSTA, MOBLES I APARELLS D'IL·LUMINACIÓ, MARBRE, PEDRA NATURAL I ÀRIDS, METALL-MECÀNIC, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, PLÀSTIC, INDÚSTRIA QUÍMICA, TÈXTIL, VALORITZACIÓ DE MATERIALS .

 

En concret:

 

1. ACCIONS SUBVENCIONABLES en 2024:

 

Seran subvencionables els projectes d'inversió que suposen la reindustrialització de de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació d'un nou establiment industrial, l'ampliació, millora o modernització d'un establiment existent, així com la diversificació de la producció o canvis essencials en els processos productius existents en un establiment.

 

 

2. POSADA EN FUNCIONAMENT DELS ACTIUS SUBVENCIONATS:

- La posada en funcionament dels actius subvencionats haurà de produir-se entre el 01 de GENER de 2024 i la data de finalització del termini de justificació.

 

- No obstant això, prèvia sol·licitud motivada i presentada després de la resolució de concessió de la Direcció General competent en matèria d'Indústria , es podrà autoritzar l'ampliació d'este termini, sense que en cap cas la mateixa puga superar els 9 mesos comptats des de la data de finalització del termini per a presentar la documentació justificativa de la subvenció (veure resolc sext de la Resolució de convocatòria).

 

 

3. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2024:

 

El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, animació, realitat augmentada i virtual que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds els pressupostos admesos de les quals com a subvencionables no aconseguisquen aquests imports mínims seran INADMESES.

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
JustificacióTermini obert
Observacions

 

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria seran ateses a través de la següent adreça de correu electrònic: dgie_convocatorias@gva.es

 

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (vegeu enllaç directe a ella disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

 

A) Podran ser BENEFICIÀRIES d'aquestes ajudes, les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors objecte de convocatòria.

 

Als efectes d'aquestes ajudes:

 

- Es consideraran com a PIMES les empreses que donen treball a menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

 

- La vinculació DIRECTA de l'activitat industrial a subvencionar amb els sectors convocats deurà JUSTIFICAR-SE motivadament en l'apartat corresponent de la memòria descriptiva i ACREDITAR-SE en els termes establits en el resolc 3.6 de la resolució de convocatòria.

 

- Seran directament INADMESES I EXCLOSES DE LA SEUA BAREMACIÓ, sense necessitat de requeriment previ d'esmena, per part de l'òrgan instructor aquelles sol·licituds que no acrediten adequadament el compliment de tots els requisits per a obtindre la subvenció. Especialment, es considerarà que no compleixen amb el requisit de la vinculació sectorial les sol·licituds que no l'acrediten adequadament per:

 

a. La no presentació de la nota del Registre Mercantil, del Registre de Cooperatives o del Registre de societats laborals, o la no presentació de l'informe de la Seguretat Social, en els casos en què siga exigible per concórrer un dels casos previstos en la lletra b) de l'apartat 5 del resolc nové de la convocatòria.

 

b. la no constància expressa en la nota registral, o en l'informe de la seguretat social en els casos en què siga exigible, d'un CNAE que coincidisca amb algun dels del llistat de l'annex I de la convocatòria.

 

c. La nul·la o insuficient explicació en la memòria de la vinculació directa a un dels sectors de la convocatòria.

 

 

B) NO PODRAN OBTINDRE LA CONDICIÓ D'EMPRESES BENEFICIÀRIES:

 

1. Les sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, especialment les empreses que es troben en situació concursal i no acrediten que tenen un conveni aprovat judicialment.

 

2. Per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, no podran obtindre la condició de beneficiària les empreses que incomplisquen els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 

C) TRÀMITS PER VIA TELEMÀTICA:

 

Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit.

 

Sense esta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ de la SOL·LICITUD, DECLARACIONS RESPONSABLES I de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes. * IMPORTANT: - Cada empresa NOMÉS podrà presentar UNA...
Saber més
Criteris de valoració
Veure el que preveuen les bases reguladores i el resolc dotzé de la convocatòria, així com els annexos II i III de la Resolució de convocatòria.
Òrgans de tramitació
L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que reuneixen els requisits establits.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 23 de FEBRER de 2024 FINS AL dia 20 de MARÇ de 2024, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria, que per a 2024 s'ha publicat en el DOGV núm. 9791, de 19/02/2024).

 

* IMPORTANT:

 

- Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola)

 

- L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

 

 

Documentació
* IMPORTANT: veure tot l'indicat en la GUIA de presentació de sol·licituds d'ajudes *INPYME (en l'apartat "Formularis i documentació" d'este tràmit). 1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC) 2. FORMULARI WEB ADDICIONAL...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haja notificat una resolució expressa, les persones...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1) CUANTIA DE L'AJUDA L'ajuda consistirà en una subvenció màxima del 30% del total de les despeses considerades com a subvencionables, excepte en el cas d'inversions en municipis amb el risc de despoblació, llistats en l'annex IV, i en este cas l'ajuda consistirà en una subvenció màxima del 40%...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  1. Els beneficiaris d'estes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en les bases reguladores parara la concessió d'ajudes per a impulsar la competitivitat industrial de la Comunitat Valenciana. 2.Els actius subvencionats hauran d'instal·lar-se i utilitzar-se exclusivament en...
  Saber més
  Òrgans resolució
  Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes.
  Sancions
  Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en l'ordre, així...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  - Les empreses beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa fins al TERMINI MÀXIM de justificació del 4 de NOVEMBRE de 2024, o si és el cas el termini màxim establit en la resolució de concessió addicional, mitjançant el tràmit telemàtic que es concretarà en la resolució de...

  Saber més
  Descripció

  Presentació de la documentació justificativa, per part de les entitats beneficiàries de les ajudes

  Documentació
  1. La presentació de la documentació justificativa de les actuacions subvencionades ha de realitzar-se mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació de JUSTIFICACIÓ a un expedient obert d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme....
  Saber més