Detall de Procediments

Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la quinta fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2022 (INPYME). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes en matèria d'industrialització per a inversions de PIMES INDUSTRIALS de la Comunitat Valenciana que milloren la competitivitat i sostenibilitat de determinats sectors, dins de la quinta fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, per a l'exercici 2022 (INPYME). Indústria.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització d'inversions sostenibles de caràcter industrial que contribuïsquen al creixement i la consolidació de pimes industrials vinculades als SECTORS d'AUTOMOCIÓ ESPACIAL I AERONÀUTICA, BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL, PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS, ANIMACIÓ I REALITAT AUGMENTADA I VIRTUAL, INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL CALÇAT, CERÀMICA, VIDRE I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NO METÀL·LICS, FABRICACIÓ D'ENVASOS I EMBALATGES, JOGUET, FABRICACIÓ DE FUSTA, MOBLES I APARELLS D'IL·LUMINACIÓ, MARBRE, PEDRA NATURAL I ÀRIDS, METALL-MECÀNIC, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, PLÀSTIC, INDÚSTRIA QUÍMICA, TÈXTIL, VALORITZACIÓ DE MATERIALS de la Comunitat Valenciana.

  En concret:

  1. ACCIONS SUBVENCIONABLES en 2021:

  - Només podran subvencionar-se, conformement a la Resolució de convocatòria, els projectes d'inversió industrial dels sectors abans indicats, desenvolupats entre l'1 DE GENER DE 2022 I LA DATA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació d'un nou establiment industrial, l'ampliació, millora o modernització d'un establiment existent, així com la diversificació de la producció o canvis essencials en els processos productius existents en un establiment, A EXCEPCIÓ de la implantació d'equips d'eficiència energètica o sistemes de recuperació o gestió energètica.

  2. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2022:

  El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, animació, realitat augmentada i virtual que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds els pressupostos admesos de les quals com a subvencionables no aconseguisquen aquests imports mínims seran INADMESES.


  Per a la COMPROVACIÓ del compliment d'aquest límit mínim se sumaran els costos màxims admesos com a subvencionables per adquisició d'actius materials, immaterials, contractació d'enginyeria i despeses d'auditoria. Si en la fase de justificació de la subvenció l'import total admés com justificat, no aconsegueix els pressupostos mínims subvencionables de l'apartat anterior, s'acordarà la revocació total de la subvenció i la pèrdua del dret a aquesta.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors objecte de convocatòria.

  Als efectes d'aquestes ajudes:

  - Es consideraran com a PIMES les empreses que donen treball a menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

  - S'entendrà per EMPRESA PRIVADA tota entitat que realitze una activitat econòmica independentment de la seua forma jurídica, que no forme part del sector públic, que tinga personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i que acredite estar vàlidament constituïda i inscrita en el registre públic corresponent (Registre mercantil, Registre de cooperatives, Registre de societats laborals) en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda. Queden per tant excloses com possibles beneficiàries les persones físiques i les comunitats de béns.

  - Es considerarà que una empresa desenvolupa o desenvoluparà en la Comunitat Valenciana una ACTIVITAT INDUSTRIAL PRODUCTIVA, si el projecte d'inversió s'executa o s'executarà en un establiment productiu situat en la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc on es trobe el domicili social de l'empresa.

  - A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entendrà que una activitat industrial productiva està VINCULADA DIRECTAMENT als SECTORS INDUSTRIALS objecte de la convocatòria quan s'acredite que la mateixa s'enquadra clarament en una de les seccions, divisions, grups i classes d'activitats per sectors descrits en l'annex I de la convocatòria, conforme a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril.

  - La vinculació DIRECTA de l'activitat industrial a subvencionar amb els sectors convocats deurà JUSTIFICAR-SE motivadament en l'apartat corresponent de la memòria descriptiva i ACREDITAR-SE en els termes establits en el resolc 3.6 de la resolució de convocatòria.

  - Seran directament INADMESES I EXCLOSES DE LA SEUA BAREMACIÓ, sense necessitat de requeriment previ d'esmena, per part de l'òrgan instructor aquelles sol·licituds que no acrediten adequadament el compliment de tots els requisits per a obtindre la subvenció. Especialment, es considerarà que no compleixen amb el requisit de la vinculació sectorial les sol·licituds que no l'acrediten adequadament per:

  a. La no presentació de la nota del Registre Mercantil, del Registre de Cooperatives o del Registre de societats laborals, o la no presentació de l'informe de la Seguretat Social, en els casos en què siga exigible per concórrer un dels casos previstos en la lletra b) de l'apartat 5 del resolc nové de la convocatòria.
  b. la no constància expressa en la nota registral, o en l'informe de la seguretat social en els casos en què siga exigible, d'un CNAE que coincidisca amb algun dels del llistat de l'annex I de la convocatòria.
  c. La nul·la o insuficient explicació en la memòria de la vinculació directa, especialment si l'ajuda sol·licitada és per a una inversió destinada a iniciar una nova activitat industrial de les de l'annex, i encara no es disposa de l'alta del *CNAE en el Registre Mercantil o en la Seguretat Social.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense esta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 11 de GENER de 2022 FINS AL dia 4 de MARÇ de 2022, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que per a 2022 s'ha publicat en el DOGV núm.9221, de 23/11/2021).

  IMPORTANT:
  -Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola)

  -L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  Eixa sol·licitud conté les següents declaracions que hauran d'emplenar-se expressament:
  a) Declaració responsable de totes les ajudes obtingudes per l'empresa per als mateixos costos presentats per a aquesta subvenció, a fi de comprovar que no s'incompleix la prohibició d'altres ajudes, establida en la lletra g), apartat 2, del resolc seté de la convocatòria.
  b) Declaració responsable que indique que l'empresa no està incursa en alguna de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  2. SEGÓN FORMULARI WEB

  En este altre formulari web hauran d'emplenar-se expressament altres dades i les següents declaracions responsables:
  i) CNAE principal de l'empresa, amb almenys 4 dígits, i si escau, CNAEs secundaris.
  ii) SECTOR d'entre els convocats pel qual es presenta l'empresa.
  iii) Totes les AJUDES DE MINIMIS concedides com a única empresa, per a qualsevol projecte i independentment dels costos subvencionats, en l'exercici fiscal 2022 i en els dos exercicis fiscals anteriors. El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l'empresa el dret legal a rebre l'ajuda, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis a l'empresa. Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d'haver comprovat l'Administració, sobre la base de la declaració responsable presentada, que això no donarà lloc al fet que l'import total de les ajudes concedides a la beneficiària com a única empresa sobrepasse el límit màxim de 200.000 euros durant l'exercici fiscal 2022 i els dos exercicis fiscals anteriors.
  iv) Criteris de preferència per als casos D'EMPAT DE PUNTUACIÓ d'acord amb el que s'estableix en l'Annex III d'aquesta resolució, quan concórreguen en l'empresa sol·licitant, en la data de presentació de la sol·licitud d'ajudes. La falta d'emplenament d'algun d'aquests apartats s'entendrà com que l'empresa sol·licitant no reuneix aqueixos criteris de desempat, sense necessitat de requeriment d'esmena per part de la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines.
  v) RESUM DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES, amb desglossament de l'import total pressupostat sense IVA per als actius materials, immaterials, costos d'enginyeria i despeses d'auditorial, respectant en tot cas els límits establits en el resolc seté.
  vi) Declaració responsable que indique que l'empresa disposa de les AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i compleix amb els requisits exigits per les disposicions que els són aplicables, i que es troben al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes.


  3. DOCUMENTACIÓ D'INICI

  Juntament amb la sol·licitud i el segón formulari web es presentaran necessàriament a través del tràmit telemàtic els següents documents preceptius:

  a) NOTA INFORMATIVA expedida pel Registre Mercantil o document oficial equivalent per al cas de cooperatives o societats laborals, expedida amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud de la subvenció, on s'indiquen els següents epígrafs registrals relatius a l'empresa sol·licitant: Dades generals, Capital Social, Administradors /càrrecs,Apoderats, Inscripcions, Dipòsits de comptes. Si figuraren inscrites situacions especials, hauran de constar explicades en la nota informativa o aportar-se nota addicional sobre aquest tema, el que serà obligatori en el cas de situacions concursals. .

  b) Exclusivament en els següents casos, serà necessari aportar, al costat de la nota registral anterior, un INFORME DE LA SEGURETAT SOCIAL sobre la situació del codi de compte de cotització, que no podrà tindre una antiguitat superior a un mes des de la data de presentació de la sol·licitud, i haurà de contindre un CNAE amb 4 dígits que coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I en els següents casos:
  i. En el cas que la nota informativa del registre mercantil presentada no conste expressament el número CNAE amb almenys 4 dígits, en cap dels seus apartats.
  ii. En el cas que el CNAE que conste en la nota informativa no coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I d'aquesta convocatòria o aquell fora diferent al de l'activitat industrial per a la qual l'empresa sol·licita l'ajuda.
  iii. En el cas de pimes cooperatives o societats laborals no inscrites en el registre mercantil.

  No s'admetrà la presentació d'escriptures de constitució, declaracions d'IAE o una altra documentació diferent a la indicada anteriorment com a forma d'acreditació de la vinculació al sector pel qual es presenta l'empresa sol·licitant

  c) MEMÒRIA DESCRIPTIVA (model normalitzat) del projecte d'inversió per al qual se sol·licita l'ajuda, que contindrà almenys els apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'annex II de la Resolució de convocatòria. Aquesta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa, la seua absència, un incomplet o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competente en matèria d'Indústria per a la seua millora o degut emplenament.

  d) d) Model normalitzat de TAULA DE COSTOS ESTIMATS, amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable.

  e) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament emplenat i signat electrònicament per la persona amb poder suficient en aquest sentit. No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat variació; en aquest cas serà obligatori indicar en l'apartat específic del formulari de sol·licitud el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  f) Declaració responsable d'ostentar la CONDICIÓ DE PIME, segons model normalitzat. En el cas d'empreses associades o vinculades, hauran d'emplenar-se els annexos i fitxes corresponents inclosos en el propi model.

  g) Exclusivament en el cas que l'empresa denegue expressament en la seua sol·licitud l'autorització a la Direcció General d'Indústria , Energia i Mines perquè obtinga de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT DE LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006 de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà d'annexar les certificacions que a continuació es relacionen:
  i) De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'empresa es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  ii) De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  iii)De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu que l'empresa no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà requerir a l'empresa si la informació obtinguda presenta alguna incidència.


  4. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

  Impresos associats

  [FJINPYME] GUIA ACLARIDORA PER A JUSTIFICAR LES AJUDES EN MATÈRIA D'INDUSTRIALITZACIÓ (INPIME)

  [MEREPYME] MODEL DE MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA DE LES ACTUACIONS (INPYME)

  [INAUJUST] MODEL D'INFORME D'EMPRESA AUDITORA DE COMPTES

  [CINPYME] MODEL DE TAULES DE COSTOS REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS

  [DECLASEM] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESA VENEDORA SOBRE L'ORIGEN DELS BÉNS DE SEGONA MÀ I EL SEU FINANÇAMENT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.