Detall de Procediments

Sol·licitud de petició de servicis per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica per a les Entitats Locals o Entitats de Dret Públic vinculades o dependents de la Generalitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de petició de servicis per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica per a les Entitats Locals o Entitats de Dret Públic vinculades o dependents de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana o les Entitats de Dret Públic vinculades o dependents de la Generalitat l'accés a les funcionalitats proporcionades per les solucions tecnològiques bàsiques d'administració electrònica que permeten la prestació dels servicis previstos en el Conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat (MINHAP) i la Generalitat de la Comunitat Valenciana per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica, subscrit el 6 de juny de 2016.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats locals de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Entitats de Dret Públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini estarà obert durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Model normalitzat de petició de servicis.
  Acord aprovatori de l'òrgan competent relatiu a la petició dels servicis.

  Impresos associats

  [ANNEX I] MODEL DE PETICIÓ DE SERVEIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les entitats locals de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, així com les Entitats de Dret Públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat hauran de remetre a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic la sol·licitud de petició de servicis i l'acord aprovatori de l'òrgan competent, a través del tràmit telemàtic habilitat a este efecte.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18296

  Tramitació

  Esta petició de servicis haurà de realitzar-se exclusivament per mitjans telemàtics.

  Inici
 • Informació complementària

  * SERVEIS QUE S'OFERIXEN
  a) Per a la utilització de sistemes de firma electrònica avançada: Plataforma de validació i firma electrònica @firma.

  b) Per a les comunicacions entre Administracions Públiques per mitjans electrònics:
  - Intermediació de dades entre Administracions Públiques.
  - Sistema d'Interconnexió de Registres
  - Intercanvis d'informació a través del Portal de comunitats autònomes

  c) Per a la notificació per mitjans electrònics: Adreça Electrònica Habilitada i Catàleg de Procediments del Servici de Notificacions Electròniques.

  d) Com a xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques Espanyoles: Xarxa SARA.

  e) Als efectes de representació: Registre electrònic d'Apoderaments.


  CONTACTES:
  Per a aspectes relacionats amb tramitació electrònica: generalitat_en_red@gva.es
  Per a aspectes relacionats amb la plataforma d'intermediació: formularis_interoperabilidad@gva.es
  Per a aspectes relacionats amb accés a la xarxa Sara:vpn@gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 24 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del Conveni Marc de col·laboració entre la Generalitat, les Diputacions Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5820, de 04/08/2008).
  - Resolució de 2 de juliol de 2012, de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'acorda estendre les adhesions de diverses Entitats Locals de la Comunitat Valenciana al Conveni marc de Col·laboració entre la Generalitat, les Diputacions Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a l'àmbit dels convenis subscrits en la dita matèria amb el Ministeri d'Administració Pública (DOCV núm. 6835, de 7/8/2012).
  - Resolució de 19 de setembre de 2013, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda del conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, subscrit el 3 de juliol de 2008, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7116, de 23/09/2013).
  - Resolució de 14 d'octubre de 2016, del director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'establix el procediment d'adhesió de les Entitats Locals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana al conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat de la Comunitat Valenciana i l'Administració General de l'Estat (MINHAP) per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica i l'aprovació del model de petició de servicis (DOCV núm. 7913, de 9/11/2016).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 24 de juliol de 2008

  Vegeu la Resolució de 19 de setembre de 2013

  Vegeu la Llei 39/2015, d' 1 d'Octubre

  Vegeu la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre

  Vegeu la Resolució de 24 de juny de 2016

  Vegeu la Resolució de 14 d'octubre de 2016

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.