Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Xarxa COMDES - Autorització per a la configuració dels recursos en la xarxa COMDES i comunicació d'interlocutors autoritzats.

  Objecte del tràmit

  1) Autoritzar la Generalitat perquè, a través de l'òrgan competent en la gestió tècnica i operativa de la xarxa COMDES, efectue la configuració dels recursos (terminals, grups de comunicacions, permisos, etc.) d'un servei d'intervenció en la xarxa COMDES.

  2) Comunicar les dades dels interlocutors del servei d'intervenció autoritzats per a:
  a) Cursar peticions i incidències. És a dir, tramitar sol·licituds d'alta i baixa de terminals en la xarxa i de modificació en la configuració d'aquests, com la creació, eliminació, fusió o divisió de grups de comunicacions, l'assignació de terminals als grups, l'assignació de permisos o prioritats i la notificació problemes de comunicació o d'accés dels terminals o en la xarxa (contactes operatius).
  b) Cursar exclusivament incidències tècniques de la xarxa i els terminals (contactes tècnics).
  c) Rebre les notificacions que emeta la Generalitat sobre incidències o actuacions de caràcter tècnic en la xarxa que puguen afectar la disponibilitat o les prestacions d'aquesta (contactes 24h).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Responsables dels serveis d'intervenció dependents d'entitats autoritzades per a l'ús de la Xarxa de Comunicacions Mòbils d'Emergències i Seguretat de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Els responsables dels serveis d'intervenció han d'haver sigut declarats com a tals per l'entitat pública de què depenen.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de dur a terme preferentment de manera telemàtica a través del tràmit que s'indica en l'apartat "Per internet".

  Amb caràcter general es pot fer la presentació:

  a) En el registre electrònic de l'administració o organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es referix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  En cas de presentació de manera presencial, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - CASTELLÓ (ATV)
  PL. TETUÁN, 38-39Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV)
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DELEGACIÓ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA - ALACANT (ATV)
  C/ CHURRUCA, 25Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965594812

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18312

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - En cas d'ADHESIÓ INICIAL a la xarxa COMDES, aquest formulari s'ha de presentar com a part de la documentació per a poder començar a utilitzar la xarxa.

  - En cas de CANVIS (altes, baixes o modificacions) dels contactes que s'hagen comunicat prèviament, o canvis en les seues dades de contacte, el responsable del servei d'intervenció ha de remetre com més prompte millor un nou formulari emplenat i signat amb les dades actualitzades.

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ PER A LA CONFIGURACIÓ DELS RECURSOS A LA XARXA COMDES I COMUNICACIÓ D'INTERLOCUTORS AUTORITZATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - S'ha emplenar l'imprés normalitzat de l'autorització i remetre'l a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, signat pel responsable del servei d'intervenció.

  - Una vegada rebuda l'autorització, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions procedirà a l'alta, baixa o modificació de les dades dels contactes en els sistemes de gestió tècnica i operativa de la xarxa COMDES.

  - En cas que la declaració continga alguna omissió o incorrecció, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions requerirà al sol·licitant que l'esmene.

  IMPORTANT: El personal especificat en l'autorització remesa serà l'únic habilitat per a cursar peticions i incidències de la xarxa COMDES per al servei d'intervenció corresponent. Així mateix el responsable d'aquest servei és l'únic autoritzat per a notificar l'alta de nous contactes o canvis i baixes en contactes existents.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18312

  Tramitació

  - Per a la tramitació telemàtica cal certificat electrònic emés per l'ACCV o DNIe.

  - Teniu més informació sobre els certificats digitals que emet l'ACCV en: .

  Inici
 • Informació complementària

  La xarxa COMDES és una infraestructura tecnològica de titularitat de la Generalitat que ofereix un servei de comunicacions mòbils digitals amb cobertura en tot el territori de la Comunitat.

  La Generalitat posa aquesta infraestructura comuna a disposició de totes les administracions públiques i consorcis públics titulars de serveis d'intervenció davant d'emergències en la Comunitat, que poden utilitzar-la com una xarxa privada virtual amb grups propis i amb total independència de la resta d'entitats.

  La xarxa COMDES constitueix, així mateix, el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis essencials que intervenen en una emergència o catàstrofe en l'àmbit de la Comunitat Valenciana tal com preveu la Llei 13/2010 (art. 54.2), i és per tant l'eina de comunicacions que utilitza el Centre de Coordinació d'Emergències 112CV de la Generalitat.

  Quant al model de gestió, la xarxa COMDES és una xarxa operada i mantinguda per la Generalitat a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Aquest departament du a terme la gestió tècnica de la xarxa, és a dir la planificació i supervisió d'aquesta, així com les tasques de normalització i validació tècnica de solucions i proveïdors. La Generalitat s'encarrega així mateix de l'atenció als usuaris de la xarxa a través de l'Oficina COMDES.

  Pot obtindre més informació sobre la xarxa COMDES, en la pàgina:

  Enllaços

  Informació sobre la xarxa COMDES

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 6/1999, de 19 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3482, de 27.04.1999).
  - Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències (DOGV núm. 6405, de 25.11.2010).
  - Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6496, de 06.04.2011).

  - Decret 176/2016, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOGV núm. 7934, de 12.12.2016).

  Llista de normativa

  Vegeu la LLei 6/199, de 19 d'abril

  Vegeu la Llei 13/2010, de 23 de novembre

  Vegeu la Llei 7/2011, d'1 d'abril

  Vegeu el Decret 176/2016, de 25 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.