• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions destinades a escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Presentació dels documents que es sol·liciten per a la justificació de la subvenció concedida a les escoles de música i a les escoles de música i dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Escoles de música i escoles de música i dansa de la Comunitat Valenciana beneficiàries de subvenció per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de les subvencions es troba en els annexos de la resolució de concessió d'aquestes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de Justificació de la subvenció:
  Serà del 2 al 20 de setembre de 2019. (DOGV núm. 8576 de 21/06/2019)
  L'incompliment de l'esmentat termini determinarà la pèrdua de la subvenció concedida.

  Termini per a sol·licitud (DOGV núm. 8475 de 30/01/2019)
  Dos terminis diferenciats per a la tramitació i presentació de les sol·licituds:
  a) Per a les escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents a data de la publicació d'aquesta convocatòria serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació en
  el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) Exclusivament per a les escoles de música i escoles de música i dansa inscrites en el Registre de Centres Docents amb posterioritat a la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: del 25 al 29 de març de 2019, tots dos inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats privades sense ànim de lucre hauran d'efectuar la justificació per l'import total de la subvenció concedida mitjançant la rendició del compte justificatiu regulat en l'article 72 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juny.
  Les corporacions locals hauran d'efectuar la justificació per l'import total de la subvenció concedida mitjançant la rendició del compte justificatiu simplificat que regula l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006 , de 21 de juny.

  Per a dur a terme la justificació de la subvenció s'haurà d'aportar la documentació següent::

  1. Document justificatiu que certifique els ingressos verificables i la relació nominal del personal docent d'acord amb el model facilitat, en què constarà el salari brut percebut, la seguretat social a càrrec de l'empresa i el percentatge de la nòmina imputable a l'escola en el curs escolar 2018-2019 (de setembre a agost). En cas que algun professor cause baixa en el centre durant el període escolar, s'haurà de justificar el fet que ho ha motivat. Igualment s'indicaran les noves altes de professors incorporats durant el període escolar, com també les especialitats/assignatures que imparteixen.

  2. Informe de la Vida Laboral del Codi Compte de cotització de l'entitat titular del període en què el professorat ha sigut contractat per la titular de l'escola juntament amb els rebuts de liquidació de cotitzacions i la relació nominal de treballadors per al curs escolar 2018-2019 (de setembre a agost).

  3. Memòria anual del curs escolar 2018-2019 que faça menció a la convocatòria de la subvenció, la qual ha de contindre, com a mínim, els apartats següents:

  a) Programes d'aprenentatge oferits.
  b) Dades de matrícula.
  c) Distribució de grups, horaris i calendari escolar.
  d) Resultats acadèmics del curs i valoració d'aquests.
  e) Activitats culturals i formatives efectuades.
  f) Valoració i pla de millora dels aspectes següents: organització de l'ensenyament, acció docent, recursos humans i materials, processos d'ensenyament, programa formatiu, vinculació amb l'entorn.
  g) Justificant de les accions relacionades amb qualitat i innovació educativa.

  Impresos associats

  JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A CENTRES D'ENSENYAMENT NO REGLAT DE MÚSICA I DANSA, DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS O D'ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les entitats beneficiàries han de complir amb les obligacions assenyalades en l'article 3 de la l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per l'Ordre 32/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions.

  - D'acord amb el que estableix l'article 44.2.h de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, les subvencions concedides d'aquesta convocatòria estan exceptuades del règim de pagament anticipat previst en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. En aquest sentit, el 70% de la subvenció es lliurarà a les entitats beneficiàries, una vegada concedida. La resta de la subvenció, fins al màxim del 100% de l'import concedit a cada beneficiària, s'abonarà després de la comprovació prèvia de la documentació justificativa del total de la subvenció concedida, en els termes establits en les bases reguladores de la subvenció i en la resolució de convocatòria.

  - A la persona beneficiària, se la sotmetrà a les actuacions de comprovació que ha d'fectuar l'òrgan concedent, en els termes establits en l'article 10 de l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, modificada per l'Ordre 32/2017, de 24 de juliol.

  - La conselleria competent queda facultada per a procedir a desistir o fer minorar l'import de la subvenció concedida així per a exigir reintegraments indegudament percebuts, tal com estableix l'article 7 de la mateixa Ordre 42/2016, de 3 d'agost.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució o a partir de l'endemà del dia que es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en que aquest haja de considerar-se presumptament desestimat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18330

  Tramitació

  - La justificació es durà a terme exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a efectuar la tramitació electrònica , la persona sol·licitant pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
  A més de directament, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant un representant autoritzat, identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.

  - El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://seu.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18330 .

  -La sol·licitud i la documentació preceptiva presentada per altres mitjans diferents dels previstos, determinarà l'exclusió d'ofici d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos al correu: sere@gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orden 42/2016, de 3 de agosto, del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a centros de enseñanza no reglada de música y de danza, dependientes de corporaciones locales o de entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana (DOCV núm 7845, 05.08.2016).
  - Ordre 32/2017, de 24 de juliol per la qual es modifica l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'educació, investigació, cultura i esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d'ensenyament no reglada de musiva i de dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

  - RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.
  - Resolució de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.(DOGV, núm 8576, 21/06/2019)

  Llista de normativa

  Vore Ordre 42/2016, de 3 d'agost

  Vegeu l'ORDRE 32/2017, de 24 de juliol.

  Vegeu Resolució de 25 de gener de 2019

  RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.