• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Presentació dels documents que es sol·liciten per a la justificació de la subvenció concedida a les escoles de dansa de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Escoles de dansa de la Comunitat Valenciana beneficiàries de subvenció per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de justificació de la subvenció serà del 2 al 20 de setembre de 2018. (DOGV nº 8576 de 21/06/2019)
  L'incompliment del termini mencionat determinarà la pèrdua de la subvenció concedida.

  Termini per a sol·licitud (DOGV núm. 8475 de 30/01/2019) del 21 de març al 10 d'abril, ambdós inclosos.
  L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats privades sense ànim de lucre hauran d'efectuar la justificació per l'import total de la subvenció concedida mitjançant la rendició del compte justificatiu regulat en l'article 72 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juny.
  Les corporacions locals hauran d'efectuar la justificació per l'import total de la subvenció concedida mitjançant la rendició del compte justificatiu simplificat que regula l'article 75 del Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006 , de 21 de juny.

  Per a dur a terme la justificació de la subvenció s'haurà d'aportar la documentació següent:

  1. Document justificatiu que certifique els ingressos verificables i la relació nominal del personal docent d'acord amb el model que s'ha facilitat, en què constarà el salari brut percebut, la seguretat social a càrrec de l'empresa i el percentatge de la nòmina imputable a l'escola en el curs escolar 2018-2019 (de setembre a agost).
  En cas que algun professor cause baixa en el centre durant el període escolar, s'haurà de justificar el fet que ho ha motivat. Igualment, s'indicaran les altes noves de professors incorporats durant el període escolar, com també les especialitats/assignatures que imparteixen.

  2. La vida laboral del codi compte de cotització de l'entitat titular del període en què el professorat ha sigut contractat per la titular de l'escola juntament amb els rebuts de liquidació de cotitzacions i relació nominal de treballadors del curs 2018-2019 (de setembre a agost).

  3. La memòria anual del curs escolar 2018-2019 a què faça menció la convocatòria de la subvenció, la qual ha de contindre, com a mínim, els apartats següents:

  a) Programes d'aprenentatge oferits.
  b) Dades de matrícula.
  c) Distribució de grups, horaris i calendari escolar.
  d) Resultats acadèmics del curs i valoració d'aquests.
  e) Activitats culturals i formativas efectuades.
  f) Valoració i pla de millora dels aspectes següents: organització de l'ensenyment, acció docent, recursos humans i materials, processos d'ensenyament, programa formativo, vinculació amb l'entorn.
  g) Accions relacionades amb la qualitat i la innovació educativa.

  Impresos associats

  JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A CENTRES D'ENSENYAMENT NO REGLAT DE MÚSICA I DANSA, DEPENDENTS DE CORPORACIONS LOCALS O D'ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions assenyalades en l'article 3 de la l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions.

  La persona beneficiària estarà sotmesa a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan concedent, en els termes establits en l'article 10 de l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost.

  La conselleria competent queda facultada per a procedir al desistiment o minoració de l'import de la subvenció concedida així com per a l'exigència de reintegraments percebuts indegudament, tal com estableix l'article 7 de l'Ordre 42/2016, de 3 d'agost.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució o a partir de l'endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest s'haja de considerar presumptament desestimat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18333

  Tramitació

  - La justificació es durà a terme exclusivament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA. Per a efectuar la tramitació electrònica la persona pot fer servir qualsevol dels certificats admesos per la seu electrònica de la Generalitat.
  A més de directament, la tramitació electrònica es pot dur a terme mitjançant una persona representant autoritzat, identificat en el Sistema de Gestió de la Representació de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.

  - El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://seu.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18333

  Inici
 • Informació complementària

  Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al correu: sere@gva.es

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 42/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d'ensenyament no reglat de música i de dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOCV, núm. 7845, 05/08/2016).
  - Orde 32/2017, de 24 de juliol, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica l'Ordre 342/2016, de 3 d'agost, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a centres d'ensenyament no reglat de música i de dansa, dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.
  - Resolució de 25 de gener de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.
  - Resolució de 17 de juny 2019 la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen subvencions destinades a escoles de dansa dependents de corporacions locals o d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.(DOGV, núm 8576, 21/06/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'ORDRE 42/2016, de 3 d'agost.

  Vegeu l'ORDRE 32/2017, de 24 de juliol.

  Veure Resolució de 25 de gener de 2019

  RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.