• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors. SEJI

  Objecte del tràmit

  La finalitat d'aquestes subvencions és potenciar l'inici de projectes d'investigació en la frontera del coneixement desenvolupats per investigadors, homes i dones, joves.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, i les actuacions subvencionades les haurà d'executar l'investigador júnior que sol·licita l'ajuda.

  Requeriments

  Podrà sol·licitar aquestes subvencions el personal investigador que haja obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l'1 de gener de 2012.
  En el cas de les persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat de conformitat amb les situacions protegides que es recullen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -d'acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre-, o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat, o per una situació de les esmentades que s'hagen tingut amb posterioritat a l'1 de gener de 2012.
  A més del que es disposa en l'apartat anterior, el sol·licitant ha de tindre els requisits següents:
  a) Tindre l'aval d'una persona investigadora que haja rebut un Premi Jaume I. No es podrà avalar més d'un sol·licitant en aquesta convocatòria.
  b) Tindre vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb categoria de doctor en un Centre d'Excel·lència Severo Ochoa o una Unitat d'Excel·lència María de Maeztu de la Comunitat.
  La persona investigadora que ho sol·licite però que no tinga vinculació laboral amb un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, o que, tot i tindre-la, aquesta no comprenga tota l'execució del projecte, haurà de presentar, amb la sol·licitud, una carta de compromís signada pel responsable d'un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, en la qual es comprometa a formalitzar amb aquesta un contracte laboral que comprenga tota la durada del projecte i que autoritze el desenvolupament d'aquest en el centre esmentat en cas que li concediren la subvenció. Les despeses d'aquesta contractació es podran finançar com un concepte de despesa de la subvenció concedida.
  Cap membre del projecte contractat, així com l'investigador júnior, podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o del Programa Prometeu.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'hauran de presentar del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019 (DOGV núm. 8607, de 06/08/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada hauran de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'haurà d'imprimir i, amb totes les signatures originals, s'haurà de presentar en els llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI-SF&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SEJI&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18388

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud haurà d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Currículum de l'investigador sol·licitant.
  b) Memòria cientificotècnica del projecte.
  c) Aval d'una persona investigadora que haja rebut el Premi Jaume I, si escau. Aquest document haurà de tindre, necessàriament, la signatura original de l'avalador/a.
  d) Carta de compromís signada pel responsable d'un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana, si concorren les circumstàncies previstes en el punt 4 de l'apartat segon de l'annex XII de la convocatòria.
  e) Fotocòpia del permís concedit de conformitat amb els supòsits previstos en el punt 2 de l'apartat segon de l'annex XII de la convocatòria.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.