Detall de Procediment

Subvencions per a projectes de digitalització de PIME 2024 (DIGITALITZA-CV).

Codi SIA: 223739
Codi GUC: 18401
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-01-2024
22-02-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Les ajudes tenen com a objectiu incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de serveis a la indústria mitjançant la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEIC. Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'I+D i innovació empresarial per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7927, de 29 de novembre de 2016; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò que no preveu aquesta convocatòria.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES 1. Els projectes consistiran en la implantació i posada en marxa de solucions innovadores encaminades a la digitalització de l'activitat de l'empresa sol·licitant, en l'àmbit dels CNAES, recollides en l'article 2.2 i relacionades amb una o diverses de les actuacions següents: a) Sistemes d'informació per a la gestió del cicle de vida de productes i serveis. Concretament es consideraran susceptibles de suport: - Aplicacions PLM, CAD, CAM, CAU, PDM, DFM i de suport remot de productes. - Solucions de modelització i simulació. b) Adaptació a la indústria 4.0, implantació de bessons digitals, control de processos productius, sistemes de captura de dades, manteniment preventiu, automatització, i sensorització associats a producte, servei i procés. Concretament es consideraran susceptibles de suport: - Aplicacions de realitat augmentada i realitat virtual amb aplicació en aquesta mena d'actuacions. - Sistemes de control numèric. - Sistemes MES. - Sistemes SCADA. - Aplicacions GMAO per a facilitar el manteniment preventiu - Robots industrials (norma ISO 8373). - Sistemes de visió artificial. - Sistemes automatitzats d'emmagatzematge i logística interna. - Sistemes de fabricació additiva i impressió 3D. - Sensorització de productes, serveis o processos a fi de processar la informació obtinguda d'aquests. - Implantació de PLC. - Virtualització de processos, bessons digitals en àmbit productiu c) Sistemes de planificació de recursos empresarials, logística interna i externa, i integració de cadena de valor horitzontal i vertical, comerç electrònic (exclosos sistemes de Marketplace), així com sistemes d'informació relacionats amb projectes d'economia circular. Concretament es consideraran susceptibles de suport: - Aplicacions de gestió integrada de la informació de l'empresa, entre altres ERP, SCM, MRP, aplicacions de Business Intelligence, analítica big data, integració i mineria de dades. - Sistemes CRM i aplicacions interactives de comerç electrònic (B2B o B2C) que integren també facturació i logística. - Aplicacions destinades a actuacions d'economia circular. d) Sistemes avançats de seguretat, anàlisi de dades i intel·ligència artificial, relacionats amb algun àmbit dels detallats en les anteriors actuacions, és a dir, vinculats amb actuacions com les descrites en els apartats 2.a, 2.b o 2.c d'aquest article, realitzades per l'empresa dins del projecte objecte de suport o ja desenvolupades amb anterioritat. Concretament es consideraran susceptibles de suport: - Dispositius i aplicacions de telecomunicació. - Solucions basades en informàtica en núvol. - Aplicacions big data. - Solucions de seguretat de la informació i les comunicacions. - Solucions per a la digitalització de productes i dispositius per a dotar-los de funcionalitat IoT. - Solucions basades en tècniques d'intel·ligència artificial. 2. El pressupost subvencionable de cada projecte, calculat com a suma dels imports susceptibles de subvenció, haurà de ser igual o superior als 15.000 euros, per la qual cosa no seran presos en consideració els projectes amb un pressupost menor. * COSTOS SUBVENCIONABLES 1. Es consideren subvencionables els següents costos: a) Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes, incloent-hi, si escau, els costos d'implantació i posada en funcionament. S'exclouen renovacions, canvis de versió o ampliacions de programari ja en ús en l'empresa. Es consideraran en aquest apartat: - Llicències de programari, excloent el programari de propòsit general, com per exemple sistemes operatius, aplicacions de gestió / monitoratge de xarxes / sistemes, paquets d'ofimàtica, correu electrònic, edició i tractament d'imatges, excepte en els casos en què aquest tipus de programari forme part inseparable d'altres actius que siguen objecte de subvenció dins del projecte. - Desenvolupament d'aplicacions a mesura, inclosa instal·lació i assessorament tècnic específic - Costos per ús de solucions i aplicacions (modalitats XaaS), durant el temps d'execució del projecte, amb les mateixes exclusions que les detallades per a les llicències de programari. S'exclouen solucions XaaS que consistisquen en la contractació de l'accés a informació continguda en bases de dades especialitzades. b) Adquisició d'actius materials: - Inversions en maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions. S’exclouen ordinadors personals i servidors, impressores, terminals, displays, tauletes, consoles i semblants,excepte els servidors que es declaren íntegrament dedicats a la solució objecte del projecte, així com en els casos en què actuen com interfície per a captura de dades o configuració de dispositius en solucions del tipus de les definides en l'article 3.2.b.de la convocatòria. - Adquisició o adaptació de béns d'equip: exclusivament els necessaris per a la posada en marxa de les solucions recollides en l'article 3.2.b. - Els actius hauran de quedar instal·lats en l'establiment productiu de l'empresa beneficiària en la Comunitat Valenciana. c) Serveis externs: costos de serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al diagnòstic, planificació o definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport. L'import màxim admissible serà el que resulte menor dels següents: un 15% de la resta de costos subvencionables o 14.500 euros.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Pimes amb seu social o establiment de producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la sol.licitud, que desenvolupen activitats enquadrades en alguna de les següents seccions de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007): a) Seccions C, D, E i F-divisions 10 a 43, excepte el CNAE 4110 (promoció immobiliària). b) Secció H-divisions 49 a 52. c) Secció M-divisió 72. Quan l'activitat principal de l'empresa sol·licitant no estiga inclosa en la relació anterior,, no podrà ser beneficiària de l'ajuda llevat que aporte una còpia del formulari de l'Agència Tributària (AEAT) 036/037 d'alta o modificació en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, en el qual figure un codi d'activitat equivalent a algun dels CNAE admesos, segons la correspondència entre IAE i CNAE publicada per l'AEAT, així com informació que quantifique aquesta activitat. En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, o l'activitat principal de la qual siga el comerç.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 9 de gener de 2024 i finalitzarà el 22 de febrer de 2024 a les 23.59:59 hores. (DOGV núm. 9755, de 29/12/2023)

Formularis i documentació

1. Imprés de sol·licitud i memòria tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'han d'adequar als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es 2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar la sol·licitud i la memòria tècnica. Aquesta documentació també s'ha de presentar utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5 de les bases reguladores. 3. Resta de documentació descrita en l'article 6 de la resolució de convocatòria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La presentació de les sol·licituds s'ha d'ajustar al que estableix l'article 5 de les bases reguladores. La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme. Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/). La tramitació de la sol·licitud -omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es/index.php?lang=ca- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Presentació de la sol·licitud i documentació descrita en l'article 6 de la resolució de convocatòria Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l'empresa que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació. Es delega en la persona que ocupe la Direcció de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les que fan referència a desistiments, canvi d'empresa sol·licitant i canvi de projecte. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment serà la Unitat IVACE Innovació, que rebrà les sol·licituds presentades, verificarà que aquestes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades i n'emetrà una preavaluació. L'òrgan instructor serà igualment el competent per al seguiment de les ajudes. La Presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes convocades. La resolució motivada del procediment es notificarà a les persones interessades via telemàtica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, empresa beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 40 punts. 2. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris següents: a) Qualitat del projecte. Màxim: 50 punts. - Grau de novetat i complexitat del projecte segons les aplicacions, equips o solucions a implantar: 0 - 40 punts. - Grau de definició i claredat del projecte considerant l'existència d'un diagnòstic i una estratègia d'implantació: 0 - 10 punts. b) Viabilitat tècnica del projecte. Màxim: 20 punts - Capacitat i experiència de l'equip de treball considerant l'adequació dels recursos humans de l'empresa beneficiària per a garantir l'èxit del projecte. 0- 10 punts. - Adequació dels recursos implicats en l'execució del projecte considerant la integració de projecte amb altres solucions ja existents en l'empresa: 0-10 punts. c) Resultats/impacte esperable del projecte. Màxim: 20 punts. - Impacte econòmic dels resultats del projecte valorant la seua quantificació fonamentada en termes de creació d'ocupació i competitivitat empresarial, referits a les activitats previstes en els CNAES de l'article 2.2: 0-15 punts. - Alineació amb polítiques mediambientals considerant projectes amb impacte favorable per economia circular, simbiosi industrial, reducció de residus, eficiència energètica o minimització del consum de recursos naturals. 0- 5 punts. d) Característiques de l'empresa sol·licitant. Màxim: 10 punts. - L'empresa sol·licitant disposa d'un pla d'igualtat registrat i no està obligada a això per la normativa aplicable. 0 - 3 punts. - L'activitat principal de l'empresa desenvolupa alguna de les línies d'actuació establides en el Pacte Verd Europeu, que busca la transformació de l'economia de la UE amb la intenció d'un futur sostenible. Es valoren les línies de treball en eficiència energètica dels edificis; mobilitat sostenible; indústria sostenible; tecnologies d'aliments; energia neta, assequible i segura; eliminació de contaminació; protecció i recuperació de la biodiversitat; i acció pel clima: 0 - 4 punts. - Percentatge de persones amb diversitat funcional, sobre el total de la plantilla, per damunt del mínim legal exigible. 0 - 3 punts.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Constitueixen obligacions essencials del beneficiari realitzar el projecte, acreditar-ne la realització davant de l'IVACE, així com complir les condicions i la resta d'obligacions en la forma descrita en l'article 10 de les bases reguladores i en l'article 9 de la convocatòria, sense perjudici de les que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Observacions

La resolució de concessió i o denegació esgota la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. L'ajuda consistirà en una subvenció calculada com un percentatge de fins a un 30 % sobre els costos subvencionables del projecte, amb independència de la grandària d'empresa. 2. La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 125.000 euros. 3. L'ajuda està subjecta al règim de minimis, la qual cosa suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Les empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera s'han d'ajustar als límits i les condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 d'aquesta disposició.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les empreses sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa