• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions per a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a projectes de Digitalització de Pime (DIGITALITZA-CV).

  Objecte del tràmit

  Les ajudes tenen com a objectiu incrementar el nivell tecnològic de les pimes industrials i de servicis a la indústria per mitjà de la implantació de noves tecnologies electròniques, informàtiques i de les comunicacions, TEIC.

  Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'Orde 27/2016, de 25 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'R+D i innovació empresarial per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7927, de 29 de novembre de 2016; en les dites bases s'establixen les condicions de les ajudes en allò no previst en esta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Pimes amb seu social o establiment de producció ubicat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels següents epígrafs de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
  a) Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43.
  b) Secció H-Divisions 49 a 53.
  c) Secció J-Divisions 58 a 63.
  d) Secció M-Divisions 69 a 74.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 8 de gener de 2019 i finalitzarà el 19 de febrer de 2019 a les 23:59:59 hores.(DOGV núm. 8443 de 13/12/2018)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Imprés de sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es

  2. Documentació complementària de caràcter administratiu, que ha d'acompanyar amb la sol·licitud i a la memòria tècnica. La dita documentació igualment haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 5.5. de les bases reguladores.

  3. A més de la documentació que el sol·licitant haja d'aportar d'acord amb el que establix l'article 5.5 de les bases reguladores, haurà de presentar la següent documentació:

  a) Documentació relativa a la seua personalitat jurídica.
  b) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals: Instrument ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat o les instal·lacions on l'entitat sol·licitant haja d'executar el projecte. En cas d'estar exempta o en tràmit d'obtenció, s'ha d'aportar documentació que acredite aquesta circumstància, sense perjudici de l'aportació posterior de l'instrument ambiental.
  c) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només cal presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a obtindre'l per mitjans telemàtics.

  No serà necessari aportar la documentació anterior que ja estiga en poder de l'IVACE, sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a l'efecte, segons model disponible en l'adreça d'internet de l'IVACE: http://www.ivace.es.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.