• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de la III Edició dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere

  Objecte del tràmit

  El premi es convoca per a reconéixer la realització de les accions següents:

  Mesures encaminades a promoure la perspectiva de gènere en la transformació urbana i en la millora física i social dels entorns als barris, pobles i ciutats, dutes a terme durant la present legislatura.
  Seran vàlids plans de mobilitat amb perspectiva de gènere, senyalística igualitària, equipaments i mobiliari urbà, disseny igualitari de parcs infantils, disseny igualitari de parcs saludables per a persones majors, normatives i procediments administratius que incloguen perspectiva de gènere, concursos d'idees per a regeneració urbana amb perspectiva de gènere, iniciatives tendents a l'equitat de gènere en nomenclàtors de vies públiques, guies o recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere en el model urbà, activitats reivindicatives i d'apoderament de l'espai públic, processos participatius en la presa de decisions en el disseny de les intervencions, etc.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ajuntaments, les organitzacions, les institucions, les universitats, les associacions i els col·lectius que hagen desenvolupat
  accions a favor d'integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals, i en la mobilitat. Així com els professionals dels mitjans de comunicació que hagen difós aquelles actuacions objecte dels premis.

  Requeriments

  Serà condició que les iniciatives no hagen sigut objecte de cap premi o reconeixement (entenent-se premis relacionats amb la perspectiva de gènere) amb anterioritat a la finalització del termini d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La data límit de recepció de les candidatures serà el 31 de gener de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Preferentment en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

  Es dirigiran a la Secretaria Tècnica dels Premis i s'enviaran, per correu postal o electrònic, a les adreces:

  - Correu postal: Unitat d'Igualtat de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  Ciutat administrativa 9 d'Octubre, torre 1, carrer de la Democràcia, número 77, 46018 València.
  - Correu electrònic: igualtat_chopvt@gva.es

  Les sol·licituds es presentaran en format PDF o paper, en funció de la modalitat d'enviament triat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cada acció serà descrita en la sol·licitud de participació que contindrà els camps d'informació següents, en funció de la categoria a la qual s'opte:


  - 1) Categoria oremis per a ajuntaments, en les tres categories (menys de 5.000, d'entre 5.000 i 20.000, i més de 20.000 habitants).

  a) Dades del municipi
  Nom del municipi
  Nombre d'habitants
  Adreça
  Persona de contacte / Càrrec a l'ajuntament
  Telèfon contacte
  Correu electrònic de contacte
  b) Accions presentades
  Per a cada acció presentada s'aportarà la informació següent:
  Descripció: breu descripció de l'acció.
  Impacte per raó de gènere: atenent els principis generals de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i, en concret, l'article 31, Polítiques urbanes, d'ordenació territorial i d'habitatge.
  Benefici de millora de l'espai: descripció quantitativa o qualitativa dels efectes positius de l'acció en termes de polítiques urbanes, d'ordenació del territori, d'habitatge i de mobilitat i valoració de l'acceptació per part de la societat de l'acció presentada.
  Difusió mediàtica: explicació de la promoció en els mitjans de comunicació de l'acció en qüestió (notícies de premsa, xarxes socials, falques de ràdio, etc.).
  Reportatge fotogràfic que il·lustre les accions; fotografies que podran ser dobles quan el que pretenguen indicar siga la diferència d'estat entre abans i després.
  Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que arreplega la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.


  - 2) Categoria premis per a institucions, organitzacions, associacions i col·lectius

  a) Dades de l'organització / institució / associació / col·lectiu
  Nom de l'entitat
  Tipus d'entitat
  Adreça
  Persona de contacte/càrrec
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte
  b) Accions presentades
  Per a cada acció presentada s'aportarà la informació següent:
  Descripció: breu descripció de l'acció.
  Impacte per raó de gènere: atenent els principis generals de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i, en concret, l'article 31, Polítiques urbanes, d'ordenació territorial i d'habitatge.
  Benefici de millora de l'espai: descripció quantitativa o qualitativa dels efectes positius de l'acció en termes de polítiques urbanes, d'ordenació del territori, d'habitatge i de mobilitat i valoració de l'acceptació per part de la societat de l'acció presentada.
  Reportatge fotogràfic que il·lustre les accions; fotografies que podran ser dobles quan el que pretenguen indicar siga la diferència d'estat entre abans i després.
  Certificat de veracitat: declaració signada en què s'indique que tot el que arreplega la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis.


  3. Categoria premis per a professionals dels mitjans de comunicació

  a) Dades de la candidatura
  Nom
  Indicar si és professional o equip de professionals
  Nom del mitjà de comunicació
  Persona de contacte/càrrec
  Telèfon de contacte
  Correu electrònic de contacte
  b) Treball presentat
  Descripció del treball o acció desenvolupada
  Si es tracta d'un treball publicat, aportar-ne la còpia. Si és molt extens s'haurà de presentar la còpia en format digital.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de candidatures: Les sol·licituds o candidatures es dirigiran en la Secretaria Tècnica dels Premis

  2. Esmenes

  3. Informe avaluació preliminar de la secretaria tècnica

  4. Reunió del Jurat, avaluació final i proposta de resolució - Es nomenarà un jurat que serà l'òrgan competent per a ordenar i instruir el procediment de concessió. - El jurat es reunirà amb anterioritat a la setmana del Dia Internacional de la Dona per a triar les candidatures guanyadores de cada una de les categories. En cas d'empat en les votacions, tindrà vot de qualitat la presidenta

  5. Resolució

  6. Notificació

  7. Entrega dels Premis. L'entrega dels premis de la III Edició dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere es realitzarà en un acte organitzat per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que tindrà lloc durant la setmana de celebració del Dia Internacional de la Dona.
  Les candidatures premiades en cada categoria rebran un diploma oficial acreditatiu del premi, així com el dret a utilitzar indefinidament el logotip dels premis que mostre la categoria i el premi que han rebut, així com l'any en què ho han fet.
  La Conselleria es reserva el dret d'atorgar premis compartits dins de cada categoria, així com d'atorgar mencions especials dins de cada categoría, o de deixar vacant una d'aquestes en el cas que el jurat estime que cap de les candidatures és mereixedora del premi en qüestió.

  Inici
 • Informació complementària

  * CATEGORIES
  S'estableixen les categories següents:
  1. Premi per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants
  2. Premis per a ajuntaments de entre 5.000 i 20.000 habitants
  3. Premis per a ajuntaments de més de 20.000 habitants
  4. Premis per a institucions, universitats, organitzacions, associacions i col·lectius
  5. Premis per a professionals dels mitjans de comunicació.

  * JURAT
  - Estarà presidit per la consellera d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori.
  - La Secretaria Tècnica dels Premis assumirà la secretaria del jurat.
  Així mateix integraran el jurat:
  - El director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat,
  - El director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana,
  - La directora general d'Ordenació Territorial, Urbanisme i Paisatge,
  - La directora general del Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere,
  - La Unitat d'Igualtat de la Conselleria,
  - Un o una representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
  - I un professional expert / una professional experta.

  Obligacions

  1. Els participants s'obliguen a cedir a la Generalitat els drets d'explotació corresponents a l'eventual edició dels materials lliurats en les sol·licituds. De la mateixa manera, la Generalitat podrà utilitzar, per si mateixa o a través de terceres persones, físiques o jurídiques, de la forma que estime més convenient per als seus interessos, qualsevol de les imatges o elements que formen aquesta edició.
  2. Així mateix, els participants s'obliguen a assumir les responsabilitats que pogueren resultar de la utilització dels textos, imatges i altres elements creatius aportats per aquests en la realització del treball i la propietat dels quals siga de terceres persones o entitats alienes a la present convocatòria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 22 de novembre de 2018, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es convoca la III Edició dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere (DOGV núm. 8432, de 27/11/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 22 de novembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.