Detall de Procediment

Convocatòria de la VI edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere.

Codi SIA:: 223742
Codi GVA:: 18406
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-01-2022
08-02-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El premi es convoca per a reconéixer la realització de les accions següents: Mesures i iniciatives encaminades a promoure la perspectiva de gènere en la transformació urbana i en la millora física i social dels edificis i entorns dels nostres barris, pobles i ciutats com: · plans de mobilitat amb perspectiva de gènere, · normatives i procediments administratius que incloguen perspectiva de gènere, · concursos d'idees per a regeneració urbana i/o paisatgística amb perspectiva de gènere, · iniciatives tendents a l'equitat de gènere en nomenclàtors de vies públiques i recuperació de la memòria de les dones en l'entorn, · guies o recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere en el model urbà, · activitats reivindicatives i d'apoderament de l'espai públic, · projectes i iniciatives per a garantir el dret de les dones a la seguretat en l'espai públic, · processos participatius en la presa de decisions en el disseny de les intervencions, · treballs acadèmics d'investigació en les matèries objecte de la convocatòria, · disseny d'habitatges amb perspectiva de gènere, projectes d'arquitectura i urbans amb mirada inclusiva, · projectes cartogràfics que incloguen perspectiva de gènere, · senyalística igualitària, equipaments i mobiliari urbà, · disseny igualitari de parcs infantils, · disseny igualitari de parcs saludables per a persones majors, etc.

Observacions

Observacions

CATEGORIES S'estableixen les categories següents: 1. Premi per a ajuntaments de menys de 5.000 habitants. 2. Premis per a ajuntaments d'entre 5.000 i 20.000 habitants. 3. Premis per a ajuntaments de més de 20.000 habitants. 4. Premis per a institucions, organitzacions, associacions i col·lectius. 5. Premis per a professionals dels mitjans de comunicació i/o persones divulgadores. 6. Premis per a treballs acadèmics d'investigació. JURAT El presideix el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. La secretaria tècnica dels premis assumirà la secretaria del jurat. Així mateix, integraran el jurat: La persona titular de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana o la persona en qui delegue. La persona titular de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció o la persona en qui delegue. La persona titular de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge o la persona en qui delegue. La persona titular de la Direcció General d'Urbanisme o la persona en qui delegue. La persona titular de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible o la persona en qui delegue. La directora general de l'Institut Valencià de les Dones. Representants de la Unitat d'Igualtat de les conselleries. Representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Representant d'associacions de dones d'àmbit autonòmic. I una persona experta, pionera en l'aplicació de la perspectiva de gènere a qüestions espacials, designada per la presidència del jurat.

Requisits

Requisits

És una condició que les iniciatives no hagen sigut objecte de cap premi o reconeixement (entenent els premis relacionats amb la perspectiva de gènere) abans de la finalització del termini d'aquesta convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els ajuntaments, les organitzacions, les institucions, les associacions i els col·lectius que hagen desenvolupat accions a favor d'integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals, i en la mobilitat. Així com professionals dels mitjans de comunicació i persones divulgadores que hagen difós les actuacions objecte dels premis i persones investigadores que hagen fet treballs acadèmics sobre la matèria.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoca la sisan edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere. (DOCV núm. 9260 de 20/01/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Sol·licitud

Termini

Termini

La data d'inici de recepció començarà l'endemà de la publicació de la Resolució en el DOGV núm. 9260 de enero de 2022. La data límit de recepció de les candidatures serà el 8 de febrer de 2022.

Formularis documentació

Cal descriure cada acció en la sol·licitud de participació, que ha de contindre els camps d'informació següents, en funció de la categoria a la qual s'opte: 1) Categoria premis per a ajuntaments, en les tres categories (menys de 5.000, d'entre 5.000 i 20.000, i més de 20.000 habitants). a) Dades del municipi: Nom del municipi Nombre d'habitants Adreça Persona de contacte / càrrec en l'ajuntament Telèfon de contacte Correu electrònic de contacte b) Accions presentades Per a cada acció que es presente, cal aportar la informació següent: Descripció: breu descripció de l'acció. Equip tècnic participant. Impacte per raó de gènere: atenent els principis generals de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i, en concret, l'article 31, Polítiques urbanes, d'ordenació territorial i d'habitatge. Aplicació dels principis que recopila el Set per a introduir la perspectiva de gènere en el procés urbà, disponible en els enllaços següents: https://politicaterritorial.gva.es/documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10-810a-fea0dd4fb484 Aplicació de la GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS: https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551182/174929742/GUIA+PERSPECTIVA+DE+GENERO+EN+ACTUACIONES+URBANAS.pdf/4ce8e89a-d21b-4b81-b214-483ed94932ea Benefici de millora de l'espai: descripció quantitativa o qualitativa dels efectes positius de l'acció en termes de polítiques urbanes, d'ordenació del territori, d'habitatge i de mobilitat i valoració de l'acceptació per part de la societat de l'acció presentada. Difusió mediàtica: explicació de la promoció en els mitjans de comunicació de l'acció en qüestió (notícies de premsa, xarxes socials, falques de ràdio, etc.). Reportatge fotogràfic que il·lustre les accions; fotografies que podran ser dobles quan el que pretenguen indicar siga la diferència d'estat entre abans i després. Certificat de veracitat: declaració signada per la persona responsable de la secretaria de l'ajuntament, en què s'indique que tot el que recull la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis. 2) Categoria premis per a institucions, organitzacions, associacions i col·lectius a) Dades de l'organització / institució / associació / col·lectiu Nom de l'entitat Tipus d'entitat Adreça Persona de contacte / càrrec Telèfon de contacte Correu electrònic de contacte b) Accions presentades Per a cada acció que es presente, cal aportar la informació següent: Descripció: breu descripció de l'acció. Impacte per raó de gènere: atenent els principis generals de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i, en concret, l'article 31, Polítiques urbanes, d'ordenació territorial i d'habitatge. Aplicació dels principis que recopila el Set per a introduir la perspectiva de gènere en el procés urbà, disponible en els enllaços següents: https://politicaterritorial.gva.es/documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10-810a-fea0dd4fb484 Aplicación de la GUÍA PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ACTUACIONES URBANAS: https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551182/174929742/GUIA+PERSPECTIVA+DE+GENERO+EN+ACTUACIONES+URBANAS.pdf/4ce8e89a-d21b-4b81-b214-483ed94932ea Benefici de millora de l'espai: descripció quantitativa o qualitativa dels efectes positius de l'acció en termes de polítiques urbanes, d'ordenació del territori, d'habitatge i de mobilitat i valoració de l'acceptació per part de la societat de l'acció presentada. Reportatge fotogràfic que il·lustre les accions; fotografies que podran ser dobles quan el que pretenguen indicar siga la diferència d'estat entre abans i després. Certificat de veracitat: declaració signada per la persona que represente legalment l'organització, en què s'indique que tot el que recull la fitxa és cert i que es correspon amb la tasca realitzada en el període elegible dels premis. 3) Categoria premis per a professionals dels mitjans de comunicació i/o persones divulgadores a) Dades de la candidatura Nom Cal indicar si és professional, equip de professionals o divulgadora Nom del mitjà de comunicació / mitjà de divulgació Persona de contacte / càrrec Telèfon de contacte Correu electrònic de contacte b) Treball presentat Descripció del treball o l'acció desenvolupada Si es tracta d'un treball publicat, cal aportar-ne la còpia. Si és molt extens, s'ha de presentar la còpia en format digital. 4) Categoria premis per a treballs acadèmics d'investigació a) Dades de la candidatura Nom de la persona investigadora Títol del treball Institució acadèmica en què s'ha desenvolupat el treball Dades de contacte: Telèfon de contacte Correu electrònic de contacte b) Treball presentat Descripció del treball Telèfon d'Informació 012 Còpia del treball Si és molt extens, se n'ha de presentar una còpia en format digital. SOL·LICITUD GENERAL - PROCEDIMENTS: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/01946_BI.pdf

Impresos associats

Presentació

Presentació

Presencial

Preferentment, en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. S'han de dirigir a la Secretaria Tècnica dels Premis i s'han d'enviar, per correu postal o electrònic, a les adreces: - Correu postal: Unitat d'Igualtat de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, torre 1, carrer de la Democràcia, número 77, 46018 València. - Correu electrònic: igualtat_cptopm@gva.es Les sol·licituds s'han de presentar en format PDF o paper, en funció de la modalitat d'enviament que es trie.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de candidatures: Les sol·licituds o candidatures s'han de dirigir a la secretaria tècnica dels premis. 2. Esmenes. 3. Informe d'avaluació preliminar de la secretaria tècnica. 4. Reunió del jurat, avaluació final i proposta de resolució - Es nomenarà un jurat que serà l'òrgan competent per a ordenar i instruir el procediment de concessió. - El jurat es reunirà abans de la setmana del Dia Internacional de la Dona per a triar les candidatures guanyadores de cada una de les categories. En cas d'empat en les votacions, la presidència tindrà vot de qualitat. 5. Resolució. 6. Notificació 7. Entrega dels premis: l'entrega dels premis de la VI edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere es farà en un acte que tindrà lloc durant la setmana de celebració del Dia Internacional de les Dones. Les candidatures premiades en cada categoria rebran un diploma oficial acreditatiu del premi, així com el dret a utilitzar indefinidament el logotip dels premis que mostra la categoria i el premi que han rebut, així com l'any en què l'han rebut. La Generalitat es reserva el dret d'atorgar premis compartits dins de cada categoria, així com d'atorgar esments especials dins de cada categoria, o de deixar vacant una d'aquestes en cas que el jurat estime que cap de les candidatures és mereixedora del premi en qüestió.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Unitat d'Igualtat de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Obligacions

Obligacions

1. Qui participa s'obliga a cedir a la Generalitat els drets d'explotació corresponents a l'eventual edició dels materials entregats en les sol·licituds. De la mateixa manera, la Generalitat podrà utilitzar, per si mateixa o a través de terceres persones, físiques o jurídiques, de la manera que estime més convenient per als seus interessos, qualsevol de les imatges o els elements que formen aquesta edició. 2. Així mateix, els participants s'obliguen a assumir les responsabilitats que puguen resultar de la utilització dels textos, les imatges i altres elements creatius aportats per aquests en la realització del treball i la propietat dels quals siga de terceres persones o entitats alienes a la present convocatòria.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa