• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions a associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la formació, divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en l'Ordre 3/2019, de 21 de febrer, les associacions i organitzacions sense finalitat lucrativa amb domicili social en la Comunitat Autònoma Valenciana, legalment constituïdes i inscrites a la data de publicació de la present convocatòria en el registre que corresponga, en funció del tipus d'entitat o organització de què es tracte, així com que disposen d'una seu central o delegació permanent en el territori de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, podran obtindre la condició de beneficiàries municipis, mancomunitats de municipis, entitats locals menors, àrees metropolitanes i consorcis de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació, en extracte, d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8527 de 11/04/2019).

  L'incompliment del termini esmentat donarà lloc a la inadmissió a tràmit de la sol·licitud.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud formalitzada en tots els apartats que té i signada pel representant legal autoritzat degudament, ha d'anar acompanyada dels documents següents:

  1. Un programa detallat del pla d'actuació o actuacions a realitzar, degudament signat per la persona que ostente la representació legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa , i per a les entitats locals per la persona titular de la Presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, que haurà de detallar com a mínim:

  a) Els objectius a aconseguir amb el desenvolupament de cadascuna de les activitats incloses en el programa, vinculant la seua transcendència i repercussió social amb el tipus de beneficiaris a què vagen destinades.
  b) El calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al programa d'activitats en el seu conjunt com per a cadascuna de les activitats proposades en particular.
  c) El nom i nivell de responsabilitat de les persones que, des de l'entitat sol·licitant, es facen càrrec d'assegurar l'adequat compliment i la completa execució de l'activitat o activitats ressenyades en el programa.

  2. Un document, degudament signat pel representant legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant o per la persona titular de la Presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, en el qual figure una descripció desglossada i detallada dels costos corresponents tant al pla d'actuacions en el seu conjunt, com a cadascuna d'aquestes en particular.

  3. Còpia dels estatuts de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant així com certificació de la inscripció en el Registre corresponent, en funció del tipus d'entitat o organització de què es tracte.

  En el supòsit de variació de les dades de la persona que ostente la representació legal de l'entitat que conste en el registre haurà d'acreditar-se de forma fefaent la nova representació legal.

  4. Declaració responsable del representant legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant, en la qual s'assumisca el compromís que aquesta entitat o organització aportarà la quantitat necessària per a sufragar la part del cost del pla d'actuació o actuacions que no quede coberta, ni amb la subvenció que puga atorgar-se en virtut de la convocatòria ni amb altres ajudes públiques o privades que puguen obtindre's.

  En el cas que el sol·licitant siga una entitat local, s'haurà d'aportar certificat que acredite la resolució o acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud de la subvenció, on es farà constar expressament l'import sol·licitat i la consignació de l'import total de les actuacions en el pressupost de l'entitat sol·licitant. Aquest imprès s'emplenarà i signarà electrònicament per la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local.

  5. Declaració responsable del representant legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant, i per a les entitats locals per la persona titular de la Presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament, en la qual s'assumisca el compromís de donar l'adequada publicitat al finançament que puga obtindre's en l'àmbit de la convocatòria, en qualsevol promoció que s'efectue de l'actuació o actuacions subvencionables.

  6. L'imprès de domiciliació bancària a emplenar en el cas de nou perceptor o canvi de compte bancari, que haurà de ser subscrit per la persona que ostente la representació legal de l'associació o organització sense finalitat lucrativa sol·licitant de la subvenció, i per a les entitats locals per la persona titular de la Presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament. En aquest últim cas, s'adjuntarà una certificació expedida per la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local, en la qual acredite que la persona signant de l'imprès de domiciliació bancària és titular del càrrec corresponent.

  7. Qualsevol altra documentació acreditativa dels mèrits que s'hagen al·legat per a la valoració dels paràmetres de l'apartat c) del resolc vuitè d'aquesta convocatòria.

  Impresos associats

  [ANNEX II] CERTIFICAT - SUBVENCIONS PER A LA FORMACIÓ, DIVULGACIÓ I ALTRES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.