Detall de Procediment

Comprovació de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals per al personal que preste o vaja a prestar servicis en l'àmbit d'actuació de les institucions sanitaries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Codi SIA: 223759
Codi GUC: 18482
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

La comprovació per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb anterioritat a la realització del nomenament del personal d'institucions sanitàries on siga habitual el contacte amb menors, de que la persona a anomenar no tinga antecedents penals per delictes de caràcter sexual.

Observacions

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil. Article 13. Obligacions dels ciutadans i haver de reserva. 5. Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, el no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a tals professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Qui pot sol·licitar-ho?

El personall que preste o vaja a prestar servicis en l'àmbit d'actuació de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Normativa del procediment

  • Article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil (BOE núm. 15, de 17/01/1996 ).

Procés de tramitació

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública comprovarà d'ofici en el Registre Central de Delinqüents Sexuals la inexistència d'antecedents penals de l'interessat. Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats, llevat que conste en el procediment la seua oposició expressa o la llei especial aplicable requerisca consentiment exprés.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa