Detall de Procediments

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de determinats procediments de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat i NO APLICABLE a la presentació de models 600 ni 620 ni a sol·licituds d'ajornament/fraccionament d'aquests.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de determinats procediments de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat i NO APLICABLE a la presentació de models 600 ni 620 ni a sol·licituds d'ajornament/fraccionament d'aquests.

  Objecte del tràmit

  En la relació administració-ciutadà, quan la persona interessada es dirigisca als òrgans administratius i amb l'EXCEPCIÓ de la presentació d'autoliquidacions 600 I 620 i sol·licituds d'ajornament/fraccionament d'autoliquidacions, aquest tràmit podrà utilitzar-se:
  - en la sol·licitud d'iniciació d'un procediment
  - en la instrucció d'aquest procediments: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions...
  - en la renúncia de drets i en el desistiment de sol·licitud
  - en la fase d'execució del procediment
  - en la interposició de recursos

  Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar les persones interessades:
  - Quan no hi haja un model normalitzat específic per a la sol·licitud o tràmit.
  - Quan, encara que hi haja un model tributari normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, les persones interessades vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i malgrat que no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a fer-ho. EN AQUESTS CASOS, EN LLOC DEL MODEL DE SOL·LICITUD GENERAL S'UTILITZARA EL MODEL NORMALITZAT ESPECÍFIC TRIBUTARI, COM A DOCUMENTACIÓ ADJUNTA.

  Models tributaris:
  https://hisenda.gva.es/va/web/tributos-y-juego/tributos-modelos-tributarios

  Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica haurà d'emprar necessàriament aquesta via per a relacionar-se amb l'Administració:
  https://hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-servicios-con

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que s'ha establit per la llei.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb el formulari de sol·licitud general o, si és el cas, el formulari específic tributari que procedisca, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment.

  (Tot això segons el que estableix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració a la ciutadania o la que la persona interessada considere oportú presentar).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18500

  Tramitació

  Per a iniciar el tràmit telemàtic heu de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Heu de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic (Vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària").

  Des de l'assistent de tramitació electrònica s'han d'efectuar els passos següents:
  1. Completeu el formulari de dades generals.
  - El camp "Servei Territorial" és obligatori. Cal que indiqueu un dels valors possibles (Serveis centrals, Alacant, Castelló i València).
  - El camp "Matèria" és opcional i hi heu d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè es puga identificar i redirigir correctament.
  - El camp "Exposició" és opcional, en aquest cal que indiqueu de manera resumida l'objectiu del tràmit.

  2. Seleccioneu la instància que voleu omplir (Sol·licitud) i "Envia".

  3. Documenteu la tramitació, per a la qual cosa cal tindre present el següent:
  Des de l'apartat "Altres documents" podeu annexar la resta de documents exigits pel procediment o que considereu oportuns. Quan el procediment exigisca el pagament d'una taxa, heu d'adjuntar també el justificant de pagament en aquest moment.

  4. En l'apartat "Pagar" no heu de fer cap acció (en el cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa, el document justificatiu l'heu d'haver annexat en el pas anterior).

  5. Registreu la sol·licitud.

  Inici
 • Informació complementària

  En el cas d'escrits dirigits a l'Agència Tributària Valenciana, no podrà utilitzar-se per a la presentació telemàtica dels models 600 ni 620, ni per a la presentació de sol·licituds d'ajornament i fraccionament d'aquests. Els models 650 i 651 solament podran presentar-se mitjançant aquest tràmit quan el fet imposable es formalitze en una escriptura notarial.

  Enllaços

  Sistemes de Signatura Electrònica admesos i/o usados en la seu

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 191/2014, de 14 de novembre

  Vegeu la Llei 39/2015, de 1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.