• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Alta de tècnic col·laborador per a la tramitació de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla RENHATA.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Alta de tècnic col·laborador per a la tramitació de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges en el marc del Pla RENHATA.

  Objecte del tràmit

  Inscripció del tècnic col·laborador per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions del Pla Renhata de Reforma Interior d'Habitatges, corresponent a la convocatòria de l'anualidad.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Professionals amb la capacitat tècnica suficient per a realitzar l'activitat de supervisar la correcta ejecució de les obres d'acord amb la normativa vigent d'obligat compliment en matèria d'habitatge.

  Requeriments

  - Els professionals hauran d'estar degudament inscrits en el col·legi oficial corresponent.
  - Es requerix disposar de firma electrònica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini serà fins al 15 de maig de 2019

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment d'alta serà telemàtic, per mitjà de l'ompliment, en línia, del formulari corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els establits per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=RENHATA_INSTEC&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18508

  Tramitació

  1) Accedir des de la icona "tramitar amb certificat"
  2) Emplenar la sol·licitud
  3) Registrar i enviar

  Aquest tràmit és previ i imprescindible per a la posterior presentació de sol·licituds del Pla de reforma interior d'habitatge (pla RENHATA), corresponent a la convocatòria de l'anualitat. La inscripció del tècnic serà efectiva i per tant operativa a partir de la corresponent validació per part del departament responsable de la tramitació de les ajudes.

  Per a realitzar aquest tràmit és requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic.

  També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOFIRMA (Veure apartat enllaços d'aquest tràmit).

  Inici
 • Informació complementària

  Al fer aquest tràmit, les obligacions assumides pel tècnic col·laborador són:

  1. Informar el sol·licitant de les ajudes que pogueren correspondre-li i dels requisits que ha de complir per a sol·licitar-les.
  2. Informar el sol·licitant del procediment de tramitació.
  3. Omplir i remetre telemàticament la sol·licitud d'ajudes perquè les tramite el Servei Territorial corresponent.
  4. Realitzar el resum del pressupost de les obres per objectes (cuina, bany, lavabo o adaptació d'accessibilitat), partint del pressupost desglossat per partides aportat pel sol·licitant i comprovant que els preus s'ajusten a la base de dades de preus de la construcció de l'IVE. Es pot utilitzar per a això l'aplicació de suport de l'IVE per al càlcul de pressupostos de cuines i banys.
  5. Redactar una descripció de l'obra executada, comprovar la finalització de les obres i constatar que han arribat com a mínim a les condicions bàsiques i reglamentaries establertes en el document reconegut DRB 11/15, Guia sobre les condiciones bàsiques de l'habitatge existent, redactat per l'IVE.

  Enllaços

  Sistema de CL@VE-PERMANENT del Estado

  Web RENHATA

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (BOE núm. 266, de 06/11/1999).
  - Ordre 1/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges, en el marc del Pla de Reforma Interior d'habitatge, PLA RENHATA.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/1999, de 5 de novembre

  Vegeu Ordre 1/2018, de 12 de març.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.